Koostöö EUIPOga

Siit leiab info Euroopa Liidu intellektuaalomandi võrgustiku kohta, samuti EUIPOga sõlmitud kahepoolse koostöölepingu raames välja antud teavikud, ühisteatised ja videod.
Patendiameti logo

EUIPO logo

EUIPO - Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet. 1. mail 2004 ühines Eesti Vabariik ühenduse kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste kaitse süsteemidega. Ühinemine tõi kaasa toonases Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) registreeritud ühenduse kaubamärkide ja disainilahenduste automaatse jõustumise Eesti territooriumil.

Alates 23. märtsist 2016 kannab OHIM nime Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO – European Union Intellectual Property Office).

Patendiameti esindajad osalevad EUIPO haldusnõukogu, eelarvekomitee ja ekspertide töögruppide töös.

Patendiamet osaleb reas EUIPO mitmepoolsetes koostöö- ja lähendamisprogrammi projektides. Veebivahendid, mille on välja töötanud EUIPO ja Euroopa intellektuaalomandiametid koostöös kasutajaühingutega, on kättesaadavad aadressil www.tmdn.org. Lähendamisprogrammi eesmärk on luua rahvusvaheliselt võimalikult ühtne kaubamärkide registreerimise praktika.

Bilateraalse koostööprojekti raames antakse välja infotrükiseid ja veebiväljaandeid, on valminud õppevideod.

EUIPN logo

ELi intellektuaalomandi võrgustik - portaal uute veebivahendite juurde, mille on välja töötanud EUIPO ja Euroopa intellektuaalomandiametid koostöös kasutajaühingutega

Quantification of IPR
infringement

Quantification of IPR infringement on intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse hallatav veebileht, kus avaldatakse kaupade võltsimise ja piraatlusega seotud uuringute tulemusi.

Intellektuaalomandi töövahendite kaardistamine

Kaardistamine on visuaalne esitus, mis aitab taotlejatel ja ekspertidel kindlaks teha, millises tööjärgus vahendeid kasutada saab.
Kasutajatele esitatakse küsimused, mida täpselt registreerimise eri järkudes kontrollida, ja kuidas vahendeid kasutada. Nii saab ära hoida taotluste puudusi, eduka registreerimise tõenäosus suureneb ning tööstusomandi õiguskaitse on tulevikus efektiivne.
Kaardistamine on üldistatud, st katab registreerimisprotsessi üldised etapid, kuid mitte iga üksiku rahvusliku ameti detailseid registreerimisprotseduure.

Eesti on ühinenud järgmiste veebivahenditega:

TMview

TMview – elektrooniline kaubamärgiotsinguvahend
TMview on elektrooniline tööriist, mis võimaldab igal internetikasutajal teha tasuta otsingut kõigi liitunud riikide ametite kaubamärkide andmebaasides.

TMview võimaldab järgmist.

 • Igal ajal viia läbi kaubamärgiotsingut Euroopa Liidu kõigis 22 keeles
 • Saada vahetut, igapäevaselt värskendatud infot kaubamärkide kohta
 • Saada ligi miljonite kaubamärgitaotluste ja registreeringute andmetele
 • Kontrollida, kas nimi, mida soovid kaubamärgile panna, on saadaval
 • Teha kindlaks, milliste kaupade ja teenuste suhtes on konkurendi kaubamärk kaitstud
 • Saada teateid, kui valitud kaubamärkide staatust, taotleja või omaniku nime muudetakse ja kui vaidlustusperiood lõppeb
 • Näha kaubamärkide andmeid, nt õiguslik staatus, graafiline reproduktsioon, registreerimise kuupäev jne
 • Näha kaubamärkide andmeid päritoluametis
 • Printida või eksportida kaubamärgiinfot PDF- või XML-formaati või Exceli tabelisse.

TMview'st leiavad infot ka kaubamärgieksperdid ja see on neile töövahendiks.

TMclass

TMclass – tasuta elektrooniline tööriist, millega saab kaubamärgi registreerimist taotledes kaupu ja teenuseid otsida, tõlkida ja klassifitseerida.

Kui soovid kaubamärki registreerida, tuleb nimetada kaupu ja/või teenuseid, mille osas soovid kaubamärgile kaitset saada.
TMclass on keskne süsteem, kust saab ligi terminitele, mis on kõigi liitunud riikide klassifitseerimisandmebaasides.
Kui taotleja kasutab klassifitseerimisel termineid, mis on kasutusel selle riigi kaubamärgiameti andmebaasis, kus ta kaitset taotleb, siis on registreerimise protsess palju kiirem.
TMclass võimaldab järgmist.

 • SEARCH TERM – enne kui hakkad kaubamärgi registreerimist taotlema, saad otsida kaupade ja teenuste nimetusi (termineid) ja teha kindlaks, millisesse klassi nad kuuluvad.
 • VERIFY LIST OF TERMS – saad kontrollida, kas mingis kindlas keeles kaupade ja teenuste nimekiri on olemas sellise liitunud ameti andmebaasis, kus on sama töökeel.
 • TRANSLATE TERM – iga sõna kohta, mille sisse trükid, leiad kaupade ja teenuste klassifitseerimise terminid, mis seda sõna sisaldavad, ja nende terminite tõlke sellesse Euroopa Liidu keelde, mille oled valinud.

DesignView – disainiotsingusüsteem, millega saab teha otsingut eri allikatest pärit info seas. See on ka täiendav ekspertiisi ja kehtetuks tunnistamise tööriist liitunud intellektuaalomandiametitele.

DesignView on elektrooniline tööriist, mis võimaldab igal internetikasutajal teha tasuta otsingut kõigi liitunud ametite tööstusdisainilahenduste seas. Tegemist on mitmekeelse, lihtsasti kasutatava veebivahendiga. DesignView on keskne platvorm, mille kaudu saab ligi kõigi liitunud ametite disainitaotlustele ja -registreeringutele. Iga amet on selle info omanik, mille ta avalikuks teeb, ja vastutab selle igapäevase uuendamise eest.

DesignView võimaldab järgmist.

 • Kontrollida ja visualiseerida olemasolevaid disaine kogu Euroopas
 • Kontrollida turusuundumusi
 • Saada ühest kohast ja lihtsasti ligi registreerimisjärgsetele teenustele
 • Kontrollida disaini uudsust
 • Õiguslike ja administratiivsete protsesside raames näiteks aidata tolliametit selle protseduurides ning kohtuid osapoolte konflikti korral
 • Aidata ametitel näiteks läbi viia põhjalikke ekspertiise või ekspertidel kontrollida varasemaid õigusi
Designclass

DesignClass – Abivahend disainitaotluses vajalike tootenimetuste otsimiseks ja tõlkimiseks

DesignClass pakub mitmeid kasutajasõbralike funktsioone, mis aitavad kasutajatel leida ühtlustatud andmebaasis tootenimetusi, mis sobivad kõige paremini nende kaupadega, mille osas nad soovivad disaini registreerida.

DesignClass arendati välja lähenemisprogrammis (CP 7) esitatud tootenimetuste ühtlustamise projekti raames. Lähenemisprogramm on välja töötatud selleks, et ühtlustada tavasid kogu Euroopa disaini ja kaubamärgi võrgustikus.

DesignClassi tootenimetuste ühtlustatud andmebaasis on kasutajatel lihtne otsida ja leida tootenimetusi, mida nad vajavad.

Vähendades vastuväidete riski, mis põhinevad pelgalt formaalsustel (ja see tähendab edasisi kulusid puuduste kõrvaldamisel), võib DesignClass aidata vähendada disaini taotlemisega seotud kulusid intellektuaalomandiametites.

DesignClass-is on esitatud toote nimetused ELi kõigis 23 ametlikus keeles, ja infot on võimalik alla laadida viies eri vormingus: XLS, DOC, PDF, RTF ja TXT.

CF Similarity – tööriist, kuhu kogutakse osalevate intellektuaalomandiametite hinnanguid kaupade ja teenuste sarnasuse kohta.

Vaidlustamis- ja tühistamistoimingutes on kaupade ja teenuste võrdlus uurimismenetluse oluline osa. Similarity on keskne punkt, kus on võimalik arvesse võtta osalevate ametite hinnanguid seoses kaupade ja teenuste võrdlusega.
Saate otsida konkreetset võrdlust kahe kauba või teenuse kohta või võrrelda kaupade ja teenuste loendeid. Tööriistas võrreldavad kaubad ja teenused on otseselt seotud TMclassiga. See võimaldab kasutajal neid üksikasjalikumalt uurida ja võrrelda kõigi osalevate ametite otsuseid kõigis Euroopa Liidu keeltes.

Quality –  Intellektuaalomandiametite kvaliteedistandardite jagamise ja ühtlustamise abivahend

Quality on elektrooniline tööriist, mis edendab kvaliteeti, pakkudes läbipaistvat, hõlpsasti ligipääsetavat teavet iga osaleva asutuse pakutavate teenuste ja menetlusaja kohta. Kasutaja saab valida vajaliku teabe eri vaatenurkade abil.

Saadaval on järgmine teave.

 • Konkreetse osaleva ametiga seotud teave
 • Millised ametiasutused osutavad milliseid teenuseid
 • Millised asutused milliseid kvaliteedinõudeid praegu järgivad
 • Ühised ja individuaalsed tulemusnäitajad
 • Kõige hiljutisem menetlusaeg igas ametis
 • Arengusuunad

E-Learning Tool for Small and Medium Enterprises – E-õppetööriist, mis pakub väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele võrgukoolitust intellektuaalomandiõiguste olulisuse kohta.

E-õppetööriist on jagatud kaheks põhiosaks: „Miks on intellektuaalomand oluline”, kust leiab teavet intellektuaalomandi kohta erinevates tootmisetappides, ja „Mida ja kuidas kaitsta”, kus on väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud info intellektuaalomandiõiguste eri liikide kohta.

Pärast kaubamärgi (või muu intellektuaalomandiliigi) registreerimist on vaja tagada, et seda ei kasutaks turul keegi teine.

Intellektuaalomandi omanikuna tuleks jälgida turgu – sh meediat, erialaväljaandeid ja veebilehti –, et leida ettevõtteid, kes kasutavad loata teie registreeritud kaubamärki. Võib juhtuda, et müüakse teie toodete võltsinguid või kasutab konkurent kaubamärki, mis ei ole teie kaubamärgiga küll täpselt sama, kuid sellele väga sarnane.

Toll ja politsei jõustavad intellektuaalomandiõigusi eesliinil – ELi piiridel ja siseturul. Et õiguskaitseasutused saaksid täita oma ülesandeid tõhusalt, vajavad nad õiguste omanike aktiivset osalemist. Kõige tõhusam relv on koostöö: tänu õiguste omanike esitatud teabele saavad õiguskaitseasutused kindlaks teha intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega kaubad ja võtta seejärel kasutusele vajalikud meetmed.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on loonud intellektuaalomandi õiguskaitse portaali IP Enforcement Portal, et õiguste omanikud saaksid oma tooteid võltsimise eest kaitsta, jagades ELi õiguskaitseasutustega oma toodete ja intellektuaalomandiõiguste kohta teavet ning kontaktandmeid.

Et toll saaks sekkuda ja pidada kinni intellektuaalomandiõiguste rikkumises kahtlustatavad kaubad, on vaja tollile esitada meetmete kasutusele võtmise taotlus. Seda saab teha elektrooniliselt intellektuaalomandi õiguskaitse portaali kaudu.

Portaal on tasuta, turvaline ja kättesaadav Euroopa Liidu 23 keeles.

 IP Enforcement Portal

IP Enforcement Portal

Bilateraalse koostööprojekti raames välja antud materjalid

2024

Loomevara infokiri 2024-1| 505.00 KB | pdf

IO-vaidluste kohtuväline lahendamine : Vahendamine | 677.58 KB | pdf

2023

Intellektuaalomandi infokiri 2023-4 | 290.53 KB | pdf

Intellektuaalomandi infokiri 2023-3 | 281.97 KB | pdf

Choosing goods and services for trademark protection | 2.04 MB | pdf

Выбор товаров и услуг при защите товарных знаков | 2.01 MB | pdf

Copyright | 2.34 MB | pdf

Авторское право | 2.15 МБ | pdf

Intellektuaalomandi infokiri 2023-2 | 357.81 KB | pdf

Intellektuaalomandi infokiri 2023-1 | 321.67 KB | pdf

2022

Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri 2022-4 | 398.99 KB | pdf

Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri 2022-3 | 300.42 KB | pdf

Autoriõigus (voldik) | 2.34 MB | pdf

Kaupade ja teenuste valimine kaubamärkide kaitsmisel | 2.14 MB | pdf

Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri 2022-2 | 1.04 MB | pdf

Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri 2022-1 | 688.26 KB | pdf

2021

2020

2019

2018 

2017 

2016

2015

2014 

2013 

2012 

 2011

Palun jaga tagasisidet, kuidas jäid rahule infokirjast saadud teabega!
(Üks tärn - ei jäänud üldse rahule, viis tärni - jäin väga rahule)

Patendiameti ja EUIPO koostööna valminud õppevideod:

Mõttetu Mees tahab kana disaini registreerida.

Mõttetu Mees tahab Patendiametis kana disaini registreerida. Kas ta on sellega lootusetult hiljaks jäänud?

Patendiametil olid külas äärmiselt lennuka fantaasiaga lapsed.

Laste fantaasial ei ole piire. Tulevased ükssarvikute asutajad käisid Patendiametis tutvustamas oma lennukaid äriideid, räägiti nii tootedisainist kui ka brändingust. Vaata videost, milliste toodete, nende disainide ja kaubamärkidega plaanitakse turgu vallutada!

Patendiamet külastas Alev Strömi poodi.

Patendiamet palus Alev Strömil tutvustada oma uut poodi ja mida seal poes müüakse. Kas sinu pilk jääks nendel kaubamärkidel pidama?

Milline on hea kaubamärk?

Cleveroni näide.

Miks on kasulik kaitsta oma loomingut?

Iglusauna näide.

Miks on kasulik kaitsta oma loomingut?

Ulaelu näide.

Registreeri oma kaubamärk Patendiametis.

EUIPO 2011. aastal käivitatud lähenemisprogramm on EUIPO, riiklike intellektuaalomandiasutuste ja kasutajaühenduste ühine ettevõtmine, et kujundada ühised tööpõhimõtted valdkondades, kus intellektuaalomandiasutuste tavad erinevad. See täiendab koostööfondis ühiste IT-vahendite loomisel tehtud tööd.

Ühisteatised

CP1. Ühisteatis klassifitseerimisel kasutatavate terminite vastuvõetavuse ja Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste kohta | 412 KB | pdf

CP2. Ühisteatis Nizza klassifikatsiooni klassipäiste kaitse ulatuse tõlgendamise kohta (varasem pealkiri "Kohtuasja "IP Translator" kohta tehtud otsuse ühisteatis") | 425 KB | pdf

CP3. Ühisteatis. Eristusvõime – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid | 1.45 MB | pdf

CP4. Ühisteatis. Mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatus | 785 KB | pdf

CP5. Ühisteatis. Suhtelised keeldumispõhjused — segiajamise tõenäosus (eristusvõimeta/nõrga eristusvõimega osade mõju) | 909 KB | pdf

CP 12. Tõendid kaubamärki puudutava kaebuse menetluses 

CP13. Pahauskselt esitatud kaubamärgitaotlused

CP14. Kaubamärgid, mis on vastuolus avaliku korra või heade tavadega
 

Korduvad küsimused ühise praktika kohta  

Lähendamistavade kohta saab täpsemalt lugeda Euroopa intellektuaalomandivõrgustiku veebilehelt.

 • Jaga

Viimati uuendatud 16.05.2024