Mis on mikrolülituse topoloogia?

Mikrolülituse topoloogia kujutab endast mikrolülituses sisalduvate elementide ja nende vaheliste ühenduste paigutust.

Täpsemalt, mikrolülituse topoloogia kujutab endast mikrolülituses sisalduvate elementide ning kõigi või osa elementide vaheliste ühenduste mis tahes viisil väljendatud kolmemõõtmelise paigutuse kujutist või sellist kolmemõõtmelise paigutuse kujutist, mis on ette nähtud kasutamiseks mikrolülituse valmistamisel, kusjuures vähemalt üks element on aktiivelement.

Elementide ja ühenduste paigutusest sõltuvad sellised mikrolülituse olulised tehnilised näitajad nagu mõõtmed, energiatarve, skeemi töökiirus jne.

Õiguskaitse saab mikrolülituse topoloogia, mis on originaalne ega ole olnud maailma üheski osas ärieesmärgil kasutusel üle kahe aasta enne mikrolülituse topoloogia esitamist registreerimiseks mikrolülituste topoloogiate registris. Mikrolülituse topoloogia on originaalne, kui see on tema looja loomingulise tegevuse tulemus ega ole loomise ajaks mikrolülituste topoloogiate loomise ja tootmisega tegelevate asjatundjate jaoks tavaline.

Õiguskaitse ei laiene mikrolülituse topoloogia ega mikrolülituse valmistamise tehnoloogiale ega ka  neisse salvestatud informatsioonile.

Mikrolülituse topoloogia õiguskaitse antakse kümneks aastaks ja see lõpeb kümne kalendriaasta möödumisel mikrolülituse topoloogia õiguskaitse algusaasta viimasest kalendripäevast.

Vastavalt mikrolülituse topoloogia kaitse seadusele rakendatakse mikrolülituse topoloogiate registreerimisel avaldus- ehk registreerimissüsteemi.

Õigus taotleda mikrolülituse topoloogia registreerimist ja saada mikrolülituse topoloogia omanikuks on selle autoril või isikul, kellele autor on mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlemise õiguse üle andnud või kellele see õigus on üle läinud. Tööülesannete või lepingukohustuste täitmisel loodud mikrolülituse topoloogia registreerimist on õigus taotleda ja saada mikrolülituse topoloogia omanikuks tööandjal või tellijal, kui tööülesandes või lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Registreerimisega seotud asju võib ajada patendivolinike kaudu või teha seda iseseisvalt. Kui taotleja elu- või asukoht on väljaspool Eestit, tuleb registreerimistaotluse esitamisele järgnevaid toiminguid teha patendivoliniku vahendusel.

Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlus võib sisaldada ainult ühte mikrolülituse topoloogiat.

Registreerimistaotlus peab koosnema alljärgnevatest dokumentidest:

  • mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus, mis tuleb esitada Patendiametisse vastaval plangil masina- või arvutikirjas täidetuna;
  • mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid, mis peavad andma täieliku ja täpse ettekujutuse mikrolülituse topoloogiast;
  • riigilõivu (105 eurot) tasumist tõendav dokument;
  • volikiri, kui taotlejatel on ühine esindaja ja taotlusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad.

Registreerimistaotluse dokumendid esitatakse eesti keeles.

Registreerimistaotluse esitab taotleja või tema esindaja Patendiametile kohapeal või posti teel. 

Patendiamet kontrollib seaduses ette nähtud registreerimistaotluse dokumentide olemasolu ja nende vastavust kehtestatud vorminõuetele, samuti kontrollib Patendiamet dokumentide esitamise tähtaegadest kinnipidamist ja tähtaegade arvestuse õigsust, tasutud riigilõivu summade õigsust ning taotleja esindamise õigust toimingutes Patendiametiga. Patendiamet ei kontrolli taotleja õigust taotlust esitada, taotluses toodud faktide õigsust ega mikrolülituse topoloogia originaalsust.

Kui registreerimistaotlus vastab nõuetele, teeb Patendiamet mikrolülituse topoloogia registreerimise otsuse ning teatab sellest taotlejale kirjalikult.

Alljärgnevaid riigilõive (vastavalt riigilõivuseadusele ) saab kanda järgmistele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber toimingute eest riigilõivu tasumisel on 2900082362.

Toiming Riigilõiv (€)
Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse esitamine 105
Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise või selgituste andmise tähtaja pikendamine 32
Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse menetluse taastamine 32
Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluse üleminekul taotleja andmete muutmise avalduse esitamine 32
Mikrolülituse topoloogia ülemineku või litsentsi registreerimise kohta kande tegemise avalduse esitamine 32

Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldust saab esitada vormikohasel plangil trükituna arvuti- või masinakirjas.  Plank tuleb esmalt alla laadida, salvestada, täita, välja trükkida ja siis paberkandjal esitada Patendiametile aadressil Tatari 39, 15041 Tallinn.

Avalduse nimi PDF DOC
Mikrolülituse topoloogia registreerimise avaldus PDF  DOC 

  • Jaga

Viimati uuendatud 21.11.2023