Kasuliku mudeli registreerimise taotluste liigid ja plangid

Siit leiab avalduse täitmise ja esitamise nõuded ning plangid.

Kasuliku mudeli registreerimistaotlus esitatakse Patendiametisse otse või posti teel. 

Registreerimistaotluse võib panna ka Patendiametis kogu aasta ööpäev läbi avatud postkasti. 

Eesti ID-kaardiga isikud võivad kasuliku mudeli taotluse esitada ka elektroonselt taotluste esitamise portaali kaudu. Digiallkirjastatud taotlust ei ole võimalik esitada e-posti teel.

Kasuliku mudeli registreerimise avaldus esitatakse vormikohasel plangil:

Planke saab tasuta ka Patendiametist.

Enne kasuliku mudeli taotluse esitamist tutvu määrusega Kasuliku mudeli sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord

PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamine 

Patendiseaduse § 33 lõike 1  ja Patendikoostöölepingu (PCT ) artiklite 22 ning 27 ja reegli 49.5 (a)  alusel on PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitamiseks vajalikud järgmised dokumendid:

 • PCT taotluse siseriiklikku menetlusse võtmise avaldus (edaspidi avaldus, määruse lisa 1);
 • leiutiskirjelduse eestikeelne tõlge;
 • nõudluse eestikeelne tõlge;
 • joonis või muu illustreeriv materjal (edaspidi joonis);
 • leiutise olemuse lühikokkuvõtte eestikeelne tõlge;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.
 • deklaratsioon patendi taotlemise õiguse kohta (määruse lisa 2), välja arvatud juhul, kui taotlejaks on autor või ühisautorsuse korral ainult ühisautorid või patendi taotlemise õigus on deklareeritud PCT taotluses sisalduvas avalduses (Form PCT/RO/101 );
 • volikiri, kui PCT taotlus esitatakse vastavalt Patendiseaduse §-le 131  patendivoliniku kaudu või ühise esindaja poolt (määruse lisa 3 );
 • dokument, mis selgitab autori või taotleja andmete muutumist, kui need erinevad PCT artikli 21 kohaselt avaldatud rahvusvahelise publikatsiooni tiitellehe andmetest;
 • taotleja andmete muutmise avaldus ja riigilõivu tasumist tõendav dokument ning Patendiseaduse § 44 lõikes 3  ettenähtud juhtudel patenditaotluse üleminekut tõendav dokument, kui PCT taotlus on teisele isikule üle läinud või üle antud ja üleminekut ei ole Rahvusvahelise Büroo poolt rahvusvahelises menetluses vormistatud.

Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi muutmiseks siseriiklikuks kasuliku mudeli registreerimise taotluseks esitamine 

Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi muutmiseks siseriiklikuks kasuliku mudeli registreerimise taotluseks esitab patenditaotleja või patendiomanik Eesti Patendiametile vastavalt konventsiooni artiklites 135 kuni 137 ja konventsiooni kohaldamise seaduse §-s 11 sätestatud tingimustele Euroopa Patendiametile esitatud Euroopa patenditaotluse tõlke.

Euroopa patenditaotluse tõlkele lisatakse:

 • sooviavaldus või kaaskiri, millest selgub dokumentide esitamise eesmärk;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument;
 • volikiri, kui tõlke esitab patendivolinik.

 • Jaga

Viimati uuendatud 26.04.2022