Varasemad õigused ja otsingud

Et kaubamärk ei läheks vastuollu varem registreeritud kaubamärkide, ärinimede vms õigustega, tuleb taotlejal teha juba kaubamärgi valiku ja väljatöötamise ajal otsinguid andmebaasides. Patendiamet varasemaid õigusi ei kontrolli.

Kaubamärk ei tohi minna vastuollu õigustega, mis on omandatud enne kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva. Vastuolu võib tekkida, kui kaubamärk on varasema õiguse objektiga identne või liiga sarnane. Varasema õiguse omanikul on õigus vaidlustada kaubamärgi registreerimise otsus, kui ta leiab, et see rikub tema õigusi. Patendiamet ekspertiisi käigus varasemaid õigusi ei kontrolli.

Kaubamärgi õiguskaitse alguskuupäevaks võib olla prioriteedikuupäev, s.o tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonist tulenev õigus kasutada kaubamärgi õiguskaitse alguskuupäevana sama kaubamärgi varasema taotluse kuupäeva, k.a mõnes teises riigis esitatud taotluse kuupäeva.

Eestis kehtivad varasemad õigused on näiteks:

  • varem üldtuntuse omandanud kaubamärk, mis ei pea olema registreeritud;
  • identsete või samaliigiliste kaupade/teenuste suhtes varem registreerimiseks esitatud või varasema prioriteedikuupäevaga Eestis või Euroopa Liidus kehtiv kaubamärk;
  • varem äriregistrisse kantud ärinimi, kui vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kaubamärgitaotluses loetletud kaupade/teenustega;
  • autoriõigus, õigus tööstusomandi esemele või muu varasem õigus;
  • varem registreerimiseks esitatud ja registreeritud päritolunimetus või geograafiline tähis.

Vältimaks vastuolu varasemate kaubamärkide, ärinimede ja muude varasemate õigustega, tuleks juba kaubamärgi valiku ja väljatöötamise ajal teha otsinguid, et saada selgust, kas valitud tähist on võimalik kasutada ja sellele õiguskaitset saada või tuleks konfliktide vältimiseks valida kaubamärgiks midagi muud.

Otsinguid Eestis kehtivate varasemate kaubamärkide kohta saab teha kahes andmebaasis:

  • Patendiameti andmebaas – sisaldab Eesti riigisiseseid ja Eestis kehtivaid rahvusvahelisi kaubamärke;
  • eSearch plus – sisaldab Euroopa Liidu kaubamärke, mis kehtivad ka Eestis.
  • Jaga

Viimati uuendatud 30.05.2022