Patentide riigilõivud

Siit leiab patentide riigilõivud, lõivu tasumise info väljaspool Eestit asuvatele isikutele ja Euroopa patendi maksumuse.

Alljärgnevaid riigilõive (vastavalt riigilõivuseadusele) saab kanda järgmistele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

 • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber toimingute eest riigilõivu tasumisel on 2900082362.

Riigilõiv loetakse tasutuks, kui andmed tasutud riigilõivu kohta (nt maksekorraldus) on esitatud Patendiametile. Kui kehtivusaasta lõiv jäetakse õigel ajal tasumata või on lõiv küll Rahandusministeeriumi kontole üle kantud, kuid andmed lõivu tasumise kohta ei ole Patendiametile esitatud, kaotab patent kehtivuse.

Toiming Riigilõiv
(€)
Patenditaotluse esitamine 225
Patenditaotluse esitamine füüsilisest isikust taotleja või ainult füüsilistest isikutest taotlejate korral 56
Üle 10-punktilise patendinõudlusega patenditaotluse esitamise eest tasutakse punktis 1 või 2 toodud riigilõivumäär + 13 eurot iga punkti eest alates 11. punktist
Patenditaotluse ekspertiisi käigus viidatud patendidokumentide või muude trükiste koopiate väljastamine 10
Pärast patendi väljaandmise või patenditaotluse tagasilükkamise otsuse tegemist patenditaotluses paranduste ja täienduste tegemine 96
Patenditaotluse üleminekul taotleja andmete muutmise avalduse esitamine 32
Patenditaotluse menetluse jätkamine pärast menetluse peatamist 32
Patenditaotluse menetluse, patendi kehtivuse ja täiendava kaitse kehtivuse taastamise nõude esitamine 32
Leiutise registreerimine patendiregistris 96
Patendikirjelduse paranduste teate avaldamine 32
Patendinõudluse muutmise teate ja uue patendikirjelduse avaldamine 45
Patenditaotluse, patendi ja Euroopa patendi jõushoidmine:
esimese kehtivusaasta eest 26
teise kehtivusaasta eest 26
kolmanda kehtivusaasta eest 64
neljanda kehtivusaasta eest 77
viienda kehtivusaasta eest 96
kuuenda kehtivusaasta eest 120
seitsmenda kehtivusaasta eest 135
kaheksanda kehtivusaasta eest 155
üheksanda kehtivusaasta eest 180
kümnenda kehtivusaasta eest 205
üheteistkümnenda kehtivusaasta eest 245
kaheteistkümnenda kehtivusaasta eest 285
kolmeteistkümnenda kehtivusaasta eest 320
neljateistkümnenda kehtivusaasta eest 360
viieteistkümnenda kehtivusaasta eest 405
kuueteistkümnenda kehtivusaasta eest 450
seitsmeteistkümnenda kehtivusaasta eest 495
kaheksateistkümnenda kehtivusaasta eest 540
üheksateistkümnenda kehtivusaasta eest 585
kahekümnenda kehtivusaasta eest 630
Patenditaotluse, patendi ja Euroopa patendi jõushoidmise eest kehtivusaasta riigilõivu tasumisel pärast tasumistähtpäeva möödumist tasutakse punktis 12 toodud kehtivusaasta riigilõivumäär + 10% vastavast riigilõivumäärast
Patendi ja Eestis kehtiva Euroopa patendi ülemineku, litsentsi või sundlitsentsi registreerimise kohta kande tegemise avalduse esitamine 32
Euroopa patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmine patenditaotlusena 225
Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke avalikustamine 32
Euroopa patendikirjelduse tõlke või muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamine 45
Euroopa patendikirjelduse tõlke või muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise tähtaja pikendamine 32
Rahvusvahelise patenditaotluse esitamine Patendiametile 120
Rahvusvahelise patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmine 225
Rahvusvahelise patenditaotluse siseriikliku menetluse taastamine 32
Rahvusvahelise patenditaotluse patendinõudluse eestikeelse tõlke avalikustamine 32
Rahvusvahelise patenditaotluse eestikeelse tõlke esitamise tähtaja pikendamine 32
Patendiga kaitstud meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse taotluse ja patendiga kaitstud meditsiinitoote täiendava kaitse pikendamise taotluse esitamine 105
Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava õiguskaitse jõushoidmine esimese ja iga järgneva täiendava õiguskaitse kehtivusaasta eest 630
Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava õiguskaitse jõushoidmise eest tasutakse kehtivusaasta riigilõivu tasumisel pärast tasumistähtpäeva möödumist punktis 25 toodud kehtivusaasta riigilõivumäär + 10% vastavast riigilõivumäärast
Pediaatrias kasutatavate ravimite täiendava kaitse pikendamine 260
Registritoimikuga tutvumine 8
Prioriteeti või prioriteedinõuet tõendava dokumendi väljastamine 16
Patendikirja duplikaadi väljastamine 16
Registritoimiku dokumendi kinnitatud ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine (registreeringuandmete väljatrükk) 1
iga A4 formaadis lehekülje eest
Patendikirjelduse, leiutiskirjelduse, patendinõudluse, jooniste ja muu illustreeriva materjali, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke või rahvusvahelise patenditaotluse patendinõudluse tõlke kinnitatud ärakirja väljastamine
- esimese A4 formaadis lehekülje eest 2
- iga järgneva A4 formaadis lehekülje eest 0,20
Patendiregistrist kirjaliku kinnitatud teabe (sh pandi- ja litsentsiandmete) väljastamine 8
ühe tööstusomandi objekti kohta
Kanded registerpandi kohta:
1) Pandilepingu registreerimise eest tasutakse riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäär olenevalt tehinguväärtusest. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.
2) Registerpandi järjekoha muutmise eest tasutakse 75% riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäärast olenevalt tehinguväärtusest.
3) Pandilepingu lisa registreerimine 7
4) Pandisummat suurendava pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu Riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääras, kusjuures tehinguväärtuseks on pandisumma, mille registrisse kandmist taotletakse, ning registrisse kantud pandisumma vahe

Eesti patendiseaduse ja kasuliku mudeli seaduse kohaselt saab riigilõive tasuda, kui alltoodud tingimused on täidetud:

 • kuna Eesti Patendiameti ametlik töökeel on eesti keel, peavad kõik dokumendid olema esitatud eesti keeles;
 • Eesti Patendiametiga suhtleb ainult Eesti riiklikus patendivolinike registris registreeritud esindaja, ka tekkida võivate probleemide lahendamisel. Näiteks kui riigilõivu on tasutud vähem, kui tariif ette näeb, ja patendivolinikku ei ole, siis patent aegub.

Riigilõiv loetakse tasutuks, kui Patendiamet on saanud riigilõivu tasumise kohta järgmised andmed:

 • maksedokumendi number ja makse kuupäev;
 • maksja nimi;
 • tasutud summa suurus;
 • toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse;
 • patenditaotluse või -registreeringu number;
 • panga kinnitus või dokumendi koostaja allkiri;
 • dokumendi koostaja (asutus või isik).

Lõivu tasumist kinnitav dokument tuleb esitada e-posti aadressile [email protected] või posti teel Tatari 39, Tallinn 15041.

Patendiamet ei saada teadet kui riigilõiv on tähtajaks tasumata. Kui riigilõivu tasumist kinnitav dokument ei ole esitatud õigeaegselt, siis muutub patent kehtetuks.

Eesti kaubamärgiseaduse kohaselt peab isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, õiguskaitse kehtivusaja pikendamise eest tasutavate riigilõivudega seotud toimingute tegemiseks volitama oma esindajaks Eesti riiklikus patendivolinike registris registreeritud patendivoliniku.

Tasuda tuleb taotluse esitamise lõiv, otsingulõiv, riikide märkimislõiv, patendinõudluse punktilõiv (enama kui 15 punkti korral), ekspertiisilõiv, väljaandmislõiv koos avaldamislõivuga. Kolmanda ja iga järgmise kehtivusaasta eest taotluse esitamisest arvates tuleb tasuda ka taotluse jõushoidmise lõiv (uuenduslõiv).

Menetluse alguses tasumisele kuuluvad taotluse esitamise lõiv ja otsingulõiv ulatuvad kokku umbes 1510 euroni (või elektroonse edastamise korral 1420 euroni). Ülejäänud lõivud tuleb tasuda hiljem. See tähendab seda, et taotlejad võivad igal menetluse etapil otsustada, kas jätkata taotlemist või mitte. Käesoleval ajal kulub laias laastus keskmiselt 5710 eurot (või 5620 eurot elektroonse edastamise korral), et jõuda oma patenditaotlusega 7 või enama märgitud riigi korral patendi väljaandmiseni.

Pärast EPO poolt patendi väljaandmist läheb pädevus üle Euroopa patendis märgitud lepinguosalistele riikidele. Mõnes lepinguosalises riigis võivad Euroopa patendi jõustamise nõuete täitmisega kaasneda kulutused. Patendi jõushoidmiseks tuleb igas riigis tasuda patendi kehtivuse pikendamise lõivusid. Patendi kehtivuse pikendamise lõivud on riigiti erinevad.

Euroopa patendi saamiseks vajalikud kogukulud võivad sisaldada ka tasusid patendivoliniku teenuse eest. Täpsemat informatsiooni nende tasude kohta saate EPO kutselisteks esindajateks volitatud patendivolinikelt.

Täpsem info EPO veebilehel: FAQ - applying for a patent/Fees and costs/How much does a European patent cost?

 • Jaga

Viimati uuendatud 27.02.2024