Leiutiste andmebaasid

Andmebaasidest saab otsida nii juba välja antud patente kui ka esitatud patenditaotlusi, samuti registreeritud kasulikke mudeleid.

Eesti patenditaotluste ja patentide andmebaas

Otsing 

Andmebaas sisaldab andmeid alates patendiseaduse jõustumisest 23. mail 1994 Patendiametile esitatud Eesti siseriiklike patenditaotluste ja 24. augustil 1994 Eesti ühinemise järel patendikoostöölepinguga (PCT) Eestis siseriiklikku menetlusse esitatud rahvusvaheliste patenditaotluste ning nende kummagi alusel välja antud patentide kohta.

Andmebaasis on andmed ainult nende patenditaotluste kohta, mis on Patendiameti poolt patendiseaduse kohaselt avaldatud. Enne avaldamist tagasivõetud, tagasivõetuks loetud või tagasi lükatud patenditaotluste kohta andmeid andmebaas ei sisalda ning nendega ei ole lubatud tutvuda ka Patendiametis.

Patendiameti patendiandmebaas

Andmebaas sisaldab iga patenditaotluse kohta kõige olulisemaid bibliograafilisi andmeid koos leiutise nimetuse ja leiutise olemuse lühikokkuvõttega eesti ning inglise keeles ja põhijoonisega, kui see on olemas. Nii leiutise nimetus kui lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles võimaldavad teha sõnaotsingut. Andmebaas sisaldab ka andmeid patenditaotluse või patendi õigusliku staatuse kohta ja võimaldab jälgida kehtivusaasta lõivude tasumist. Andmebaas ei sisalda täiendava kaitse andmeid, nendega saate soovi korral tutvuda „Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotluste (SPC)“ alajaotises.

Otsing on tasuta. Andmebaas töötab brauseritega alates versioonist Microsoft Internet Explorer 4.0, Netscape 8, Mozilla Firefox 2.0.0.9.

Andmebaas on informatiivne ega ole õigusliku tähendusega. Õiguslik tähendus on registri andmetel ja Eesti Patendilehes avaldatud teadetel. Kinnitatud kirjaliku teabe ja dokumentide kinnitatud ärakirjade saamiseks registrist esitatakse Patendiametile kirjalik avaldus ning tasutakse riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse § 113 lõikele 3 või § 114 lõikele 1. Patenditaotluste ja väljaantud patentide menetluse käiguga saab tutvuda "Eesti Patendilehes" ilmuvate teadete kaudu ning menetlus- ja toimikutega tutvumise teel Patendiametis. Patendiamet väljastab ettenähtud riigilõivu tasumisel menetlus- ja registritoimikute dokumentide kinnitatud ärakirju. Kinnitatud ärakirjade saamiseks palume pöörduda Patendiameti vastuvõtu poole.

Andmebaasi uuendamine toimub igal neljapäeval ajavahemikus 16.3017.00. Sel ajavahemikul tehtud otsing ei pruugi anda õiget tulemust.

Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide andmebaas

Otsing

Andmebaas sisaldab andmeid Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide, Eestis kehtivate Euroopa patentide ja Eestis kehtivuse lõpetanud (sh tühistatud) Euroopa patentide kohta.
NB! Otsingu lehekülgedel ärge kasutage brauseri back-nuppu.

Eestis on võimalik jõustada Euroopa patente, mis on välja antud pärast 1. juulit 2002 (Eesti Vabariik ühines Euroopa patentide väljaandmise konventsiooniga (EPC) 1. juulil 2002) Euroopa Patendiametile (EPO) esitatud Euroopa patenditaotluste alusel tingimusel, et Eesti Vabariik on Euroopa patendis märgitud riik.

Otsing on tasuta. 

Andmebaasis on Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide olulisemad andmed. Andmebaas ei sisalda täiendava kaitse andmeid, nendega saate soovi korral tutvuda „Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotluste (SPC)“ alajaotises. Andmebaas on informatiivne ega oma õiguslikku tähendust. Õiguslik tähendus on registri andmetel ja Eesti Patendilehes avaldatud teadetel. Kinnitatud kirjaliku teabe ja dokumentide kinnitatud ärakirjade saamiseks registrist esitatakse Patendiametile kirjalik avaldus ning tasutakse riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse § 113 lõikele 3 või § 114 lõikele 1. 

Täpsemaid andmeid Euroopa patenditaotluste ja nende menetluse kohta EPO-s saab EPO veebilehel andmebaasist European Patent Register.

Patendiamet väljastab ettenähtud riigilõivu tasumisel Euroopa patendikirjelduste tõlgete ja registriandmete kinnitatud ärakirju. Kinnitatud ärakirjade saamiseks palume pöörduda Patendiameti vastuvõtu poole.

Andmebaasi uuendamine toimub igal teisipäeval ja neljapäeval ajavahemikus 16.3017.00. Sel ajavahemikul tehtud otsing ei pruugi anda õiget tulemust.

Kasulike mudelite andmebaas

Otsing

Andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud kasulike mudelite andmeid kasuliku mudeli seaduses sätestatud mahus.
Registreeritud kasulike mudelite andmed on andmebaasis taotlejate poolt esitatud kujul.
Taotluste numbrid on 10-kohalised (näiteks U200600066) ja registreeringute numbrid on 5-kohalised (näiteks 00669).

Otsing on tasuta. 

Andmebaas on informatiivne ega oma õiguslikku tähendust. Otsingu tulemused ei taga kasuliku mudeli kaitstavust ja ei ole Patendiametile siduvad kasuliku mudeli menetlemisel. Õiguslik tähendus on registri andmetel ja Eesti Kasuliku Mudeli Lehes avaldatud teadetel. Kinnitatud kirjaliku teabe ja dokumentide kinnitatud ärakirjade saamiseks registrist esitatakse Patendiametile kirjalik avaldus ning tasutakse riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse § 113 lõikele 3 või § 114 lõikele 1.

Andmete täpsustamiseks ja kasulike mudelite registrist teabe või ametliku väljavõtte saamiseks tuleb pöörduda Patendiameti vastuvõtu poole.

Andmebaasi uuendamine toimub igal neljapäeval kella 16.3017.00. Sel ajavahemikul tehtud otsing ei pruugi anda õiget tulemust.

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotlused (SPC)

Ava

Loetelu sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud ja kehtivate meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotluste (SPC) olulisi andmeid.

Meditsiini- ja taimekaitsetoodetele, millel on kehtiv müügiluba, on võimalik taotleda maksimaalselt viieks aastaks täiendavat kaitset (patendiseaduse VIII1 peatükk). Pediaatrias kasutatavate ravimite puhul on täiendavat kaitset võimalik veel kuue kuu võrra pikendada.

Uuendamine toimub igal neljapäeval 16.30–17.00.

Euroopa patenditaotluse nõudluse tõlke esitamine

Ava

Loetelu patendiametile esitatud Euroopa patenditaotluse nõudluse tõlgetest (Exceli vormingus).

Teised tasuta andmebaasid

Espacenet  Ülemaailmne patentide andmebaas. Vaata tutvustavaid videoid EPO Youtube'i kanalis Patent Knowledge Nuggets.

Google patents

European Patent Register Euroopa patentide andmebaas (endine Register Plus)

Patentscope PCT-taotluste otsingubaas

Intellectual property resources  WIPO andmebaasid

Patent Information service  Soome patendiameti andmebaas

Patent public search  USA patendi- ja kaubamärgiameti patendiandmebaas

DPMA register  Saksa patendi- ja kaubamärgiameti patendiandmebaas

  • Jaga

Viimati uuendatud 02.02.2024