Tööstusdisainilahendusele kaitse taotlemine rahvusvahelise Haagi süsteemi kaudu

Tööstusdisaini saab rahvusvaheliselt registreerida Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) kaudu Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni alusel.

Taotluse võib esitada Patendiameti kaudu või otse WIPO Rahvusvahelisele Büroole, see võib olla inglise, prantsuse või hispaania keeles ja seda saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt.

Ühes taotluses võib esitada kuni 100 disainilahendust ühe Locarno klassi piires. Taotluses tuleb ära märkida, millistes riikides või piirkondades taotleja oma disainilahendusele kaitset taotleb, kusjuures kaitset võib taotleda ka oma päritoluriigis, näiteks Eestis. WIPO Rahvusvaheline Büroo kontrollib esitatud taotluse vorminõudeid, registreerib tööstusdisaini ja avaldab selle. Taotluses märgitud riikide ja/või piirkondade ametid kontrollivad, kas disainilahendus vastab nende riigisisese õiguse nõuetele või mitte. Kui õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei leita, saab disainilahendus õiguskaitse, mis on võrdne selles ametis antava riigi- või piirkonnasisese kaitsega. 

Õiguskaitse kehtib 5 aastat taotluse esitamise kuupäevast alates. Kehtivust võib pikendada viie aasta kaupa nii pikaks perioodiks, kui on lubatud vastava riigi või piirkonna õiguse järgi.

Rahvusvahelise taotluse esitamise nõuded ja registreerimisega seotud tasud on sätestatud tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe 1999. ja 1960. aasta redaktsioonide rakendamise ühisjuhendis ja haldusjuhendis. Juhendite muudetud versioonid on kättesaadavad ingliskeelsetena WIPO veebilehel.

Tasude arvutamiseks saab kasutada lõivukalkulaatorit WIPO veebilehel.

  • Jaga

Viimati uuendatud 05.02.2024