Eestis kehtivate Euroopa patentide register

Euroopa Patendiameti poolt väljaantud Euroopa patent kehtib kõikides patenditaotleja märgitud Euroopa patendikonventsiooni liikmesriikides, kui patenditaotleja on esitanud liikmesriigi ametile õigeaegselt vajalikud tõlked ja tasunud lõivud.

Euroopa patent, milles Eesti Vabariik on märgitud riik, on õiguslikult võrdne riigisisese patendiga, kui kolme kuu jooksul Euroopa Patendiameti poolt patendi väljaandmisest teatamise päevast arvates esitab patendiomanik Patendiametile Euroopa patendikirjelduse tõlke eesti keeles ja tasub riigilõivu tõlke avalikustamise eest. Tõlke esitamise tähtaega võib pikendada kahe kuu võrra, tasudes pikendamise eest täiendava riigilõivu (Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seadus § 7).

Taotluse võib esitada tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu, taotluse võib esitada ka posti teel või ise kohale tuua.

Esita taotlus elektrooniliselt
Sisene portaali

Eestis kehtivate Euroopa patentide kohta peetakse eraldi registrit, mis on õiguslikult võrdne patendiregistriga. Registreeringud nummerdatakse Euroopa patentide registreerimise järjekorras. Registreeringu numbri formaat on E000000, milles kuuekohaline numbriosa alates numbrist "1" vastab registreerimise järjekorranumbrile.

Muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamiseks esitab patendiomanik Patendiametile muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke eesti keeles ja tasub riigilõivu.
Vt Euroopa patendidokumentide tähised.

Eestis kehtiva Euroopa patendi jõushoidmiseks peab patendiomanik tasuma iga kehtivusaasta eest riigilõivu. Jõushoidmise riigilõiv tasutakse Patendiametile alates Euroopa Patendiameti poolt Euroopa patendi väljaandmisest teatamisele järgnevast kehtivusaastast.

Eestis jõustatud Euroopa patentidega seotud registritoimingutele, patendi jõushoidmine, patendi üleminek, patendiomaniku andmete muudatusedlitsentsi registreerimine, kohalduvad patendiseaduse nõuded.

Pandi registreerimisel kohaldatakse kaubamärgiseaduses sätestatut (KaMS § 30–34), kuna patendi pandiga koormamise täpsem regulatsioon puudub. 

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

  • Jaga

Viimati uuendatud 31.01.2022