Struktuur

Siit leiab Patendiameti struktuuri ja info osakondade kohta.

Kaubamärgiosakond

Põhiülesanded

1) kaubamärgi registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine ja ekspertiis;
2) otsuste tegemine ameti nimel;
3) tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetlemine;
4) geograafilise tähise registreerimise taotluste menetlemine;
5) taotluste prioriteedinõuet tõendavate dokumentide väljaandmine;
6) muutmisettepanekute tegemine nende õigusaktide ettevalmistamisel või muutmisel, mis puudutavad kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja geograafiliste tähiste kaitset;
7) kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse ja geograafilise tähise õiguskaitse konsultatsioonide andmine.


Kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste menetlus kaubamärgiosakonnas algab pärast miinimumnõuetele vastavuse kontrolli registriosakonnas ja lõpeb nende kohta tehtava otsusega.

Tööstusdisainilahenduse puhul ei kontrolli Patendiamet selle uudsust, eristatavust, tööstuslikku kasutatavust ega taotleja õigust esitada registreerimistaotlus. Kontrollitakse ainult tööstusdisainilahenduse registreerimisega seotud vorminõuete (vajalike dokumentide vorm, sisu, esitamise tähtajad) täitmist ja tööstusdisainilahenduse vastavust mõistele.

Patendiosakond

Põhiülesanded

1) patenditaotluste menetlemine ja ekspertiis;
2) täiendava kaitse taotluste ja nende pikendamise taotluste menetlemine;
3) otsuste tegemine ameti nimel;
4) patendikirjelduse ja kasuliku mudeli kirjelduse ettevalmistamine avalikustamiseks;
5) patenditaotluse ja täiendava kaitse taotluse avaldamiseks ettevalmistamine;
6) kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlemine;
7) rahvusvaheliste taotluste (PCT-taotluste) riigisisene menetlemine;
8) riigi siseseks patenditaotluseks või kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muudetud Euroopa patenditaotluste menetlemine;
9) patendi standardotsingute ja eriotsingute tegemine tellimuse alusel;
10) mikrolülituse topoloogia registreerimise taotluste menetlemine;
11) taotleja nõudel taotluste prioriteedinõuet tõendavate dokumentide koostamine ja väljaandmine
või Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) digitaalsesse juurdepääsusüsteemi edastamine;
12) muutmisettepanekute tegemine nende õigusaktide ettevalmistamisel või muutmisel, mis puudutavad patente, kasulikke mudeleid, ja mikrolülituse topoloogiat;
13) patendi, täiendava kaitse, kasuliku mudeli ja mikrolülituse topoloogia õiguskaitse konsultatsioonide andmine.

Patendiamet kontrollib esitatud patenditaotluse vastavust vorminõuetele ja teeb leiutise kohta täisekspertiisi, kontrollides leiutise ülemaailmset uudsust, leiutustaset ja tööstuslikku kasutatavust. Patenditaotluse menetluse kestus on keskmiselt neli aastat. Menetluse käigus edastatakse patenditaotlejale tehnika taseme otsingu aruanne, mille alusel võib ta patenditaotlust omal algatusel parandada või sellest loobuda.

Kasuliku mudeli registreerimistaotluse menetlemisel kontrollib Patendiamet ainult taotluse vorminõuete täitmist. Leiutise uudsuse ja tööstusliku kasutatavuse eest vastutab kasuliku mudeli registreerimise taotleja ise. Menetlus kestab keskmiselt 3-5 kuud.

Registriosakond

Põhiülesanded

1) tööstusomandi õiguskaitse registrite ja riikliku patendivolinike registri pidamine;
2) tööstusomandi õiguskaitse taotluste vastuvõtmine ja menetlusse suunamine ning vajaduse korral edastamine rahvusvahelistele organisatsioonidele;
3) vajalike taotlusdokumentide olemasolu kontrollimine ja eeltöötlemine;
4) taotluste menetluse ja registri kohta käiva kirjavahetuse vastuvõtmine, registreerimine ja väljastamine;
5) tööstusomandi õiguskaitse dokumentide väljastamine taotlejale;
6) teabe väljastamine tööstusomandi registritest;
7) taotlusi ja registreeringuid puudutavate dokumentide esitamise tähtaegadest kinnipidamise kontroll;
8) taotluste esitamise ja registritoimingute kohta konsultatsioonide andmine;
9) riiklike kaitsedokumentide vormistamine ja väljastamine;
10) tööstusomandi õiguskaitse statistiliste aruannete koostamine ja perioodiline edastamine rahvusvahelistele organisatsioonidele;
11) ameti ametlike väljaannete koostamine;
12) patenditaotluste, patendikirjelduste ja kasuliku mudeli kirjelduste ja Euroopa patendikirjelduste tõlgete avalikustamine;
13) ameti veebilehe ajakohastamine.

Patendiameti registriosakond väljastab teavet järgmistest registritest:

  • patendiregister,
  • kasulike mudelite register,
  • kauba- ja teenindusmärkide register,
  • tööstusdisainilahenduste register,
  • mikrolülituste topoloogiate register,
  • riiklik geograafiliste tähiste register.
     

Teabe väljastamine registritest on tasuline ja selle eest tasutakse riigilõiv.

Avalduse teabe väljastamiseks võib esitada vabas vormis.

Intellektuaalomandiõiguse osakond

Põhiülesanded

1) intellektuaalse omandi õiguskaitset käsitleva info kogumine, säilitamine, töötlemine, vahendamine ja levitamine;
2) ameti põhiülesannete raames koostöö tegemine rahvusvaheliste intellektuaalse omandi organisatsioonidega ja teiste riikide intellektuaalse omandi õiguskaitse institutsioonidega;
3) intellektuaalse omandi õiguskaitse alase teadlikkuse suurendamiseks teavitusürituste korraldamine;
4) intellektuaalse omandi õigusaktide analüüsimine, nende muutmiseks ettepanekute tegemine ning eelnõude koostamine seoses ameti ülesannetega;
5) autoriõiguse komisjoni töö korraldamine;
6) riikliku järelevalve tegemine kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevusele kehtestatud nõuete täitmise üle õigusaktidega ettenähtud korras;
7) muude ametile õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas;
8) kvaliteedisüsteemi toimimise tagamine;
9) õigusnõustamine;
10) ameti esindamine apellatsioonikomisjonis ja kohtus tööstusomandi esemete õiguskaitset puudutavate kaebuste ja avalduste läbivaatamisel;
11) meetmete kavandamine õigusaktide toimimise kindlustamiseks ning kehtivatest õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine.

  • Jaga

Viimati uuendatud 19.03.2024