Kasuliku mudeli registreerimise taotluse koostamine

Kui toote või toodanguga seotud uus idee on arendatud leiutiseks, on aeg kasuliku mudeli taotlemiseks.

Õigus taotleda kasuliku mudeli registreerimist ja saada kasuliku mudeli omanikuks on leiutise autoril ja tema pärijal või õigusjärglasel.

Kasuliku mudeli registreerimise taotlus peab vastama määruses kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord esitatud nõuetele.

Kasuliku mudeli seaduse § 8 kohaselt saab ühe ja sama registreerimistaotlusega taotleda kasuliku mudeli õiguskaitset ainult ühele leiutisele. Kui tegemist on ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsiooniga, näiteks aine ja selle valmistamise meetodiga, peab esitama kaks kasuliku mudeli registreerimise taotlust, ühe aine jaoks ja teise selle aine valmistamise meetodi jaoks.

Esita taotlus elektrooniliselt
Sisene portaali

Registreerimistaotlus esitatakse Patendiametile. Taotluse võib esitada posti teel Patendiameti aadressil või ise kohale tuua. Elektrooniliselt saab taotlust esitada tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu. Posti teel esitamisel võib kasutada nii tavalise posti kui ka ekspressposti teenuseid.

Riigilõiv taotluse esitamise eest tasutakse kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates (kasuliku mudeli seadus § 18 lõige 2). Lõivu suurus on 105 eurot, kuid füüsilisest isikust taotleja või ainult füüsilistest isikutest taotlejate korral 26 eurot (vt kasulike mudelite riigilõivud)

Registreerimistaotluses peavad sisalduma järgmised dokumendid (KasMS § 17):

 • kasuliku mudeli registreerimise avaldus;
 • leiutiskirjeldus, milles leiutise olemus peab olema avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada;
 • kasuliku mudeli nõudlus;
 • vajaduse korral joonis, millele viidatakse leiutiskirjelduses või kasuliku mudeli nõudluses;
 • leiutise olemuse eesti- ja ingliskeelne lühikokkuvõte.

Registreerimistaotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 • volikiri, kui taotlejatel on ühine esindaja ja taotlusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad;
 • prioriteedinõude esitamisel seda tõendavad dokumendid. Prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole vaja esitada, kui prioriteedinõude aluseks on Eesti Vabariigis esitatud esmane registreerimistaotlus või patenditaotlus.

Kasuliku mudeli registreerimise avaldus peab olema koostatud vormikohasel plangil. Planke saab Patendiametist või Patendiameti veebilehelt.

Registreerimistaotlus esitatakse eesti keeles. Leiutise nimetus kasuliku mudeli registreerimise avalduses ja leiutise olemuse lühikokkuvõte esitatakse eesti ja inglise keeles. Patendiametil on õigus nõuda registreerimistaotluse mis tahes võõrkeelse dokumendi, registreerimistaotlusele lisatud dokumendi või menetluse käigus esitatud dokumendi tõlget eesti keelde.

Kõigi põhidokumentide tekst (sh kasuliku mudeli registreerimise avaldus) esitatakse trükikirjas (arvuti- või masinakirjas).

Prioriteet on kasuliku mudeli registreerimise taotluse või patenditaotluse esimesena esitanud isiku eelisõigus taotleda leiutisele õiguskaitset kasuliku mudelina.

Esmase registreerimistaotluse või patenditaotluse esitamise kuupäev loetakse prioriteedikuupäevaks (KasMS § 10).

Leiutiskirjeldus

Leiutiskirjeldus peab avama leiutise olemuse niisugusel määral, et vastava ala asjatundjal oleks võimalik aru saada tehnilise probleemi olemusest ja selle lahendamisest leiutise abil.

Leiutiskirjelduse pealkirjaks on leiutise nimetus, mis näitab selgelt ja täpselt leiutise tehnilist otstarvet ja vastab leiutise olemusele.

Leiutiskirjeldus koosneb järgmistest osadest:

 • tehnikavaldkond – näidatakse ära tehnikavaldkond, millesse leiutis kuulub, ja leiutise kasutusala;
 • tehnika tase – kirjeldatakse varem tuntud analoogseid leiutisi ning muid tehnilisi lahendusi. Eraldi kirjeldatakse taotlejale tehnika tasemest teada olevat leiutisele kõige lähedasemat ja tehnilise tulemuse poolest sarnast lahendust ning tuuakse esile selle lahenduse puuduseks olev tehniline probleem, mille kõrvaldamisele leiutis on suunatud;
 • leiutise olemus – väljendatakse leiutise oluliste tunnuste kogumina. See tähendab, et kirjeldatud peavad olema kõik tunnused, mis on vajalikud ja millest piisab leiutise eesmärgiks oleva tehnilise tulemuse saavutamiseks. See osa peab sisaldama ka kõiki kasuliku mudeli nõudluses esitatud leiutise tunnuseid ja leiutise eesmärgiks olevat tehnilist tulemust;
 • illustratsioonide loetelu – antakse jooniste loetelu ja lühike selgitus nende sisu kohta;
 • üks või mitu leiutise teostamise näidet.

Leiutiskirjelduse eelnimetatud osade teksti algus ja lõpp peavad olema eristatavad.

Täpsem info leiutiskirjelduse vormistamise kohta on esitatud määruse “Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” paragrahvides 23–33.

Kasuliku mudeli nõudlus

Nõudlus määrab kindlaks, mida kaitstakse ja milline on kasuliku mudeli õiguskaitse ulatus. See tähendab seda, et kasuliku mudeli õiguskaitse sisu ja ulatuse tõlgendamisel arvestatakse ainult nõudluses kirjas olevaga ning see, mis on toodud leiutiskirjelduses ja illustratsioonidel, ei oma õiguskaitse seisukohast tähtsust.

Nõudlus koostatakse ainult leiutise olulistest tunnustest. Selle sisu peab olema selge ja täpne ning võimalikult lühike. Samuti on oluline, et nõudluses oleks esile toodud kõik need tehnilised tunnused, mis on vajalikud selleks, et leiutist teostada. See tähendab, et tehnika valdkonnaga kursis olev inimene peaks olema suuteline nõudluses toodud info põhjal leiutist teostama.

Nõudluse vormistamine

Näide selle kohta, kuidas kasuliku mudeli nõudlust korrektselt vormistada, on koos selgitustega toodud ülal.

Kasuliku mudeli nõudlus koosneb ühest sõltumatust punktist ja vajalikust arvust sõltuvatest punktidest. Nõudluse sõltumatu punkt peab sisaldama leiutise kõiki olulisi tehnilisi tunnuseid ja iga sõltuv punkt peab täpsustama nõudluse eelmises või eelmistes punktides sisalduvaid leiutise olulisi tehnilisi tunnuseid.

Sõltumatu nõudluspunkt koosneb piiravast (illustratsioonil punane) ja eristavast (illustratsioonil sinine) osast. Piirav osa algab leiutise nimetusega ja seejärel esitatakse leiutise need olulised tunnused, mis on ühised tehnika tasemest tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega. Eristav osa algab väljendiga „erineb selle poolest, et … “ või muu sarnasega ning seejärel esitatakse need leiutise olulised tunnused, mis on tehnika tasemest tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega võrreldes uudsed.

Täpsed reeglid selle kohta, kuidas kasuliku mudeli nõudlust korrektselt vormistada, on toodud määruse “Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord” paragrahvides 34–42.

Lühikokkuvõte

Leiutise olemuse lühikokkuvõtte eesmärk on anda üksnes tehnilist informatsiooni leiutise kohta. Lühikokkuvõte peab olema ülevaatlik ja kergesti arusaadav ning võimaldama saada ettekujutuse, kuidas leiutise abil lahendada püstitatud tehniline probleem. Lühikokkuvõte koostatakse eesti ja inglise keeles ning teksti pikkus ei tohi kummaski keeles olla üle 150 sõna.

Joonised

Joonised või muu illustreeriv materjal esitatakse juhul, kui need on vajalikud leiutisest aru saamiseks. Ükskõik millist liiki joonised või illustratsioonid tehakse tehnilise joonestamise nõuete kohaselt joonestusvahenditega tugeva musta kustumatu joonega ja värvimata ning esitatakse paberil formaadis A4.

Varjutuse kasutamine illustratsioonidel (mitte joonistel) on lubatud tingimusel, et see aitab illustratsioone paremini mõista ega ole nii ulatuslik, et takistaks loetavust.

Joonised esitatakse ilma pealkirjade, kirjeldava teksti ja märkusteta, välja arvatud sellised viited nagu „vesi“, „avatud“ „A-A“ (lõike tähistamiseks) jne ning elektriskeemidel ja muudel skeemidel kasutatavad tähised. Ühele lehele võib paigutada rohkem kui ühe kujutise, kuid need peavad olema üksteisest selgelt eraldatud.

Elektrooniliselt saab taotlust esitada tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu.

Portaali saab siseneda Eesti ID-kaardiga. Patenditaotlust on võimalik Patendiametile saata ainult pärast selle digitaalset allkirjastamist patenditaotleja(te) või patendivoliniku poolt. Soovi korral väljastab Patendiamet patenditaotluse vastuvõtmise teatise, mille saab salvestada või välja trükkida. Portaali kaudu saab vaadata ka oma varem esitatud taotlusi.

SISENE PORTAALI 

  • Jaga

  Viimati uuendatud 21.11.2023