Kaubamärgiliigid

Siin lehel on ära toodud kõik kaubamärgiliigid, mille registreerimist on võimalik taotleda. Lisatud on selgitus kaubamärgi esitamise viisi kohta registreerimistaotluses ning näited Patendiameti või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti andmebaasidest.

Oma toote või teenuse tähistamiseks saab kasutada mitut liiki kaubamärke. Enne taotluse esitamist tuleks läbi mõelda, milline kaubamärk iseloomustab ettevõtja tegevust kõige paremini.

Eestis kaitstavad kaubamärgiliigid:

  • Eri kaubamärgiliikide taotlemisel aktsepteeritavad failiformaadid on ära toodud ELi liikmesriikide kaubamärgiametite ühisteatises:

Sõnamärk

Sõnamärk on kaubamärk, mis koosneb üksnes sõnadest, tähtedest, numbritest või muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest ilma kujundelementide ja värvideta. Sõnamärk võib olla näiteks nimi, tavakeele sõna või sõnakombinatsioon, tehissõna või loosung.

Näited 

HELLUS (reg-nr 39238)
ABB (reg-nr 23793)
LIFE KISSES YOU (reg-nr 49741)

Kujutismärk

Kujutismärk on kujundatud kaubamärk, mis koosneb üksnes kujutiselementidest või sõnaliste elementide ja kujutiselementide kombinatsioonist. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse märgi reproduktsioon.

Näited

(reg-nr 55329)
(reg-nr 55156)
(reg-nr 55224)

Ruumiline märk

Ruumiline märk on kaubamärk, mis koosneb ruumilisest kujundist. See võib olla anum, pakend või toode ise. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse kas kuju graafiline reproduktsioon või fotoreproduktsioon, mis võib hõlmata eri vaateid.

Näited

 (reg-nr 49903)   

 (EUTM nr 017912686)

Asendimärk

Asendimärk on kaubamärk, mis moodustub erilisest viisist, kuidas märk on tootele asetatud. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse reproduktsioon, mis võimaldab kindlaks määrata märgi asendi ja suuruse või proportsiooni kauba suhtes. Kauba enda kujutis, millele kaitset ei taotleta, tähistatakse katkend- või punktiirjoonega.

Näide

 (EUTM nr 017437261)

Esitatud näite puhul ei ole õiguskaitse mitte jalatsi kujutisel, vaid viisil, kuidas konkreetne kujund jalatsil paikneb.

Mustrimärk

Mustrimärk on kaubamärk, mis koosneb üksnes reeglipäraselt korduvatest elementidest.  Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse reproduktsioon, millel on näha märgi kordumismuster.

Näited

(EUTM nr 017699992)

(EUTM nr 017421827)

Valged korrapärased täpid punasel taustal

(reg-nr 59637) 

Värvimärk

Värvimärk on kaubamärk, mis koosneb vaid ühest piirjoonteta värvitoonist või värvitoonide kombinatsioonist. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse värvi reproduktsioon või reproduktsioon värvide kombinatsiooni süstemaatilise paigutusega. Märkida tuleb värvid, viidates üldtunnustatud värvikoodile.

Värvimärgi registreerimise eesmärk on saada ainuõigus kindla värvitooni või värvikombinatsiooni kasutamiseks mingi kauba või teenuse tähistamisel. Enne taotlemist on oluline teada, et nii Eesti kui ka ELi kaubamärkide registreerimise senise praktika kohaselt üksnes ühest värvist koosnevat värvimärki enamasti ei registreerita põhjusel, et sellisel märgil puudub eristusvõime. Märk registreeritakse üldjuhul üksnes siis, kui taotleja on varem seda kasutanud ja suudab tõendada, et tarbija tajub värvi tema kaupadel või teenustel kaubamärgina (märk on omandanud eristusvõime kasutamise tulemusena).

Näited 

(EUTM nr 016800054)

(reg-nr 54027)

Helimärk

Helimärk on kaubamärk, mis koosneb üksnes helist või helikombinatsioonist. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse vastavat heli taasesitatav helifail või täpne noodikiri.

Näited

 (EUTM nr 017265356)

Helimärk - EUTM nr 005170113

(EUTM nr 005170113)

(reg-nr 61017)

Liikumismärk

Liikumismärk on kaubamärk, mis koosneb märgi elementide liikumisest või asukohavahetusest. Märgi kujutamiseks esitatakse liikumist või asukohavahetust kujutav videofail või stoppkaadrite jada.

Näited

 (EUTM nr 008553133)

(EUTM nr 017586521)

Multimeediamärk

Multimeediamärk on kaubamärk, mis koosneb pildi ja heli kombinatsioonist. Märgi kujutamiseks esitatakse videofail.

Näited

(EUTM nr 017279704)

(EUTM nr 017411315)

Hologramm-märk

Hologramm-märk on kaubamärk, mis koosneb holograafilistest elementidest. Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse videofail või graafiline reproduktsioon või fotoreproduktsioon vaadetega, mis on vajalikud tervikliku holograafilise efekti piisavaks kindlaksmääramiseks.

Näited

(EUTM nr 017579491)

(EUTM nr 017993401)

Kaubamärgi eriliigid

  • Kollektiivkaubamärk – isikute ühendusele kuuluv tähis, mis eristab ühenduse liikmete kaupu või teenuseid. Kollektiivkaubamärki võivad taotleda kaupade tootjate, teenuse osutajate ja kauplejate ühendused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlemisel tuleb esitada põhikiri, mis peab sisaldama loetelu ühenduse liikmetest, kelle kaupu/teenuseid kollektiivkaubamärgiga tähistatakse, ühenduse liikmeks astumise tingimusi ja korda ning kaubamärgi kasutamise tingimusi.
  • Sertifitseerimismärk – tähis, mis võimaldab eristada kaupu või teenuseid, mida märgi omanik on sertifitseerinud. Selle registreerimise vastu võiks huvi olla ettevõttel või organisatsioonil, kes tegeleb toodete või teenuste sertifitseerimisega ja kellel on soov anda teistele luba kasutada toodete/teenuste nõuetele vastavust kinnitavat sertifitseerimismärki. Märgi omanik ise ei tohi toota tooteid või osutada teenuseid, mille tähistamiseks ta sertifitseerimismärki väljastab. Taotlemisel tuleb esitada põhikiri, mis peab sisaldama nende isikute määratlust, kellel on lubatud sertifitseerimismärki kasutada, sertifitseeritavaid tunnuseid ning teavet selle kohta, kuidas sertifitseerimisasutus neid tunnuseid testib ja märgi kasutamist kontrollib, samuti märgi kasutamise tingimusi.
  • Jaga

Viimati uuendatud 02.02.2024