Kui vajalikku kaupa või teenust andmebaasist ei leia

Siit artiklist leiab juhised juhuks, kui andmebaasist vajalikku kaupa või teenust ei leia. Samuti selgitused ja märkused mõne probleemse nimetuse klassifitseerimise ja klassifitseerimistava kohta.

Juhul, kui sul tuleb oma kaubad/teenused taotlusse kirja panna vabas vormis, st sa ei leia andmebaasidest vajalikku, siis pea silmas järgmist.

Loetelu kaupadest ja/või teenustest, milles kaubamärgile kaitset taotletakse, peab olema:

a) sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt, et pädevad asutused ja ettevõtjad saaksid määrata kindlaks taotletava õiguskaitse ulatuse,
b) klassifitseeritud vastavalt Nizza klassifikatsiooni klassidele.

Nimetuste selgus ja täpsus

Loetelu kaupadest ja/või teenustest, milles kaubamärgile kaitset taotletakse, peab olema sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt, et pädevad asutused ja ettevõtjad saaksid määrata kindlaks taotletava õiguskaitse ulatuse.

Nimetuste loomulik ja tavapärane tähendus

Kaupade ja teenuste nimetus on piisavalt selge ja täpne, kui selle loomulikust ja tavapärasest tähendusest selgub kaupade ja teenuste kaitse ulatus. Loomulik ja tavapärane tähendus tähendab nimetuse üldist määratlust ehk seda, kuidas nimetust üldiselt mõistetakse. Seda määratletakse tihti taotluse esitamise keeles grammatilise tõlgenduse, Nizza klassifikatsiooni määratluste, sõnaraamatute ja entsüklopeediate kasutamise ning kauplejate kaubandusliku keele abil.

Näiteks mõiste rõivad loomulik ja tavapärane tähendus on tavapäraseks kasutamiseks mõeldud inimeste kehakatted. Seepärast ei jäta see nimetus mingit kahtlust klassis 25 taotletava õiguskaitse ulatuse suhtes (vt selgitav märkus klassi 25 kohta). Kui õiguskaitse ulatust ei ole võimalik mõista, saab piisava täpsuse ja selguse saavutamiseks nimetada lisaks näiteks omaduse, otstarbe ja/või turusektori. Kui kaitset taotletakse kaupade ja teenuste kitsa kategooria või muusse klassi kuuluva kitsa turusektori jaoks, võib olla vaja nimetuse edasist täpsustust.

Näited: 

tulekindlad kaitserõivad (klass 9);
meditsiiniotstarbelised rõivad (klass 10);
lemmikloomarõivad (klass 18);
nukurõivad (klass 28).

Nendest näidetest on selge, et nimetust rõivad võib tõlgendada mitmeti, kuid tähendus tuleb alati määratleda konkreetse Nizza klassiga seotud otstarbe või turusektori järgi. Lisaks näitab see, et klassi 25 kaup rõivad ei hõlma ühtki eespool nimetatud kaubakategooriat.

Täpsustavate sõnade nimelt, eelkõige, eriti jms kasutamine loeteludes

Patendiamet aktsepteerib sõnu nimelt ja konkreetsemalt või lühendeid s.o ja st kaupade ja/või teenuste loeteludes ning käsitab seda kui taotleja täpsustust üldmõistele, st taotleja soovib kaitset konkreetselt ja ainult nendele kaupadele-teenustele, mis on loetelus märgitud pärast neid mõisteid või lühendeid. Näiteks farmaatsiapreparaadid, nimelt valuvaigistid (klass 5) tähendab, et taotlus hõlmab ainult valuvaigisteid, ega hõlma mitte ühtki muud liiki farmaatsiapreparaati.

Väljendi eelkõige saab heaks kiita, kui selle ees olev nimetus on ise piisavalt täpne, st ei koosne eri klassidesse kuuluvatest kaupadest või teenustest. Näiteks rõivad, eelkõige spordirõivad tähendab, et taotlus hõlmab igat liiki n-ö tavalisi rõivaid ja spordirõivad on üks näide nendest.

Kui aga eelkõige ees on nimetus, mis on klassifitseerimise seisukohast liiga lai ja ebamäärane, ei anna vajalikku selgust ka eelnimetud sõna, mistõttu selline kauba või teenuse sõnastus ei ole aktsepteeritav. Näiteks masinad, eelkõige kompressorid ei ole aktsepteeritav, kuna mõiste „masinad“ ei ole klassifitseerimise seisukohalt piisavalt täpne.

Eeltoodule analoogiliselt tõlgendatakse ka väljendeid sh, eriti või peamiselt.

Tavaliselt mitmeti mõistetavaks või ebatäpseks peetava nimetuse saab heaks kiita, kui seda täpsustatakse näiteks sõnaga nimelt, millele järgneb heakskiidetud nimetuste loetelu. Näiteks lihtmetallist kaubad, nimelt kruvid (klass 6), ja väärismetallist kaubad, nimelt käevõrud (klass 14).

Patendiamet ei aktsepteeri väljendite nagu näiteks, muud samalaadsed kaubad, seonduvad kaubad ning lühendite jne, jms kasutamist kaupade-teenuste loetelus, kuna need muudavad loetelu lõppematuks ja seega ei ole üheselt selge, milliste kaupade-teenuste osas kaubamärgile kaitset soovitakse.

Kirjavahemärgid

Kaupade-teenuste nimetuste eraldamine vale kirjavahemärgiga võib muuta tähendust ja tekitada klassifitseerimisvigu.

Semikoolon eristab selgelt erinevate kaupade ja/või teenuste kategooriad klassi sees. Ainuüksi koma ei suuda seda ülesannet täita.

Näited:

Kl 1: Vitamiinid; valgud toiduainetetööstuses kasutamiseks.

Kuivõrd vitamiinide taga on semikoolon, tuleb eeltoodud loetelu mõista viisil, et soovitakse kaitset kaupade vitamiinid (mis peaksid kuuluma klassi 5) ning toiduainetetööstuses kasutatavate valkude osas, mitte aga toiduainetetööstuses kasutatavate vitamiinide ja valkude osas. Kui soovitakse kaubamärgile kaitset viimati nimetatud kaupade osas, tuleb vitamiinide ja valkude vahel kasutada koma.

Kl 20: Lauad, toolid, mööblikarniisid; kõik eeltoodud kaubad on valmistatud puidust.

Viisist, mil see loetelu on esitatud, tuleb aru saada, et loetelu lõpus olev täpsustus käib kõikide loetelus nimetatud kaupade kohta, kuna kaubad on eristatud komadega.

Kl 20: Lauad; toolid ja mööblikarniisid, kõik eeltoodud kaubad on valmistatud puidust.

Seda loetelu tuleb tuleb mõista järgmiselt: kaubamärgile on soovitud kaitset mistahes materjalist laudade ning puidust toolidele ja mööblikarniisidele, kuna lauad on eristatud ülejäänud loetelust semikooloniga.

Kl 25: Siidist pluusid, püksid ja kleidid.

Loetelu on mõistetav kui siidist pluusid, siidist püksid ja siidist kleidid.

Kl 25: Siidist pluusid; püksid ja kleidid.

Loetelu on mõistetav kui siidist pluusid, mistahes materjalist püksid ja mistahes materjalist kleidid.

Lühendid

Patendiamet aktsepteerib kaupade/teenuste loetelus lühendeid, mis on avalikkuses üldteada ja üheselt arusaadavad, nt DVD, CD, TV, PVC, kuna sellisel juhul on kaubamärgi kaitse ulatust võimalik selgelt määratleda.

Kui aga tegemist on vähem tuntud või spetsiifilisema või mitmeid võimalikke tähendusi omava lühendiga, ei saa Patendiamet seda ilma lühendit selgitava terminita kaupade-teenuste loetelus aktsepteerida. Sel juhul palub Patendiamet taotlejal loetelu täpsustada, sest ametil endal puudub teadmine, mille osas täpsemalt taotleja oma märgile õiguskaitset soovib.

Kui sa ei leia vajalikke kaupade-teenuste nimetusi andmebaasidest, pea loetelu selguse ja täpsuse seisukohast meeles järgmist:

 • kaup või teenus peab olema õigesse Nizza klassi klassifitseeritud – leia analoog ja klassifitseeri selle järgi,
 • kaup/teenus peab olema konkreetselt sõnastatud, mitte ilukirjandusse kalduv kirjeldus,
 • märgitud teenus ei tohi olla n-ö kompleksteenus, mille eri osad kuuluvad eri klassidesse (nt pulmade korraldamine võib olla ettevõtja silmis küll üks tegevus, kuid klassifitseerimisreegleid silmas pidades koosneb see eri klassidesse kuuluvatest teenustest, nagu näiteks tseremoonia korraldamine klassi 45, toitlustus klassi 43, meelelahutus klassi 41, lilleseadeteenused klassi 44 jne),
 • analüüsi, kas see, mida soovid teenusena märkida, on ikka teenus kolmandatele pooltele või lihtsalt ettevõttesisene tegevus,
 • kontrolli, eriti pikemate põimlausete korral, et märgitud kaup või teenus oleks üheselt mõistetav,
 • tutvu Nizza klassifikatsiooni põhimõtetega ja selgitavate märkustega,
 • küsi abi Patendiametist [email protected].

Ebapiisava selguse ja täpsusega nimetused

Selle peatüki eesmärk on selgitada mõne probleemse nimetuse klassifitseerimist. Samuti on siin märkused klassifitseerimistava kohta (sh keelatud sõnad või fraasid).

Kaupade ja teenuste klassifitseerimisel tuleb kohaldada Nizza klassifikatsiooni üldpõhimõtteid. Kui nimetus ei näita selgelt, mis kaupu või teenuseid see hõlmab, laseb Patendiamet mõistet täpsustada.

Mõned näited:

 • reklaamkaubad,
 • õiglase kaubanduse kaubad,
 • elustiilitarvikud,
 • kingitused,
 • meened,
 • kogumisesemed,
 • kodukaubad,
 • elektroonikakaubad, 
 • seadised (elektroonilised või mitte),
 • harrastustooted,
 • reklaamitooted,
 • heaolukaubad,
 • ühinguteenused,
 • hoonehaldusteenused,
 • lobiteenused.

Kõiki neid nimetusi tuleb eespool kirjeldatud viisil täpsustada, st nimetada näiteks nende omadused, otstarve ja/või tuvastatav turusektor.

NB! Tavaliselt ei täpsusta ega selgita teenuse osutamise vahend nimetust piisavalt. Klassifitseerimise seisukohast ei ole enamasti tähtis, kas teenust pakutakse veebis, telefoni või kataloogi kaudu, füüsilises kaupluses või isiklikult kohapeal.

Siinkohal veel mõningad selgitused enam levinud klassifitseerimisvigade kohta

Väärismetallidest kaubad

Väärismetallidest valmistatud kaupade liigitamisel tuleb olla tähelepanelik. Varem olid peaaegu kõik väärismetallidest valmistatud või nendega plakeeritud kaubad rühmitatud klassi 14. Leiti, et nende kaupade ostmise ajend on nende materjal ja see omakorda määras nende kaupade klassi. 1. jaanuarist 2007 on ümber klassifitseeritud paljud kaubad, mis varem kuulusid klassi 14. Kaupade ümberklassifitseerimisel lähtutakse nende otstarbest, mitte materjalist.

Funktsiooni või otstarbe alusel klassifitseeritud kaupade näited:

 • Kl 8: Väärismetallist söögiriistad
 • Kl 16: Kullast kirjutussuled
 • Kl 21: Väärismetallist teekannud
 • Kl 34: Väärismetallist sigareti- ja sigarikarbid

Sõidukite tarvikud ja lisaseadmed

Loetelu sõidukid; autod; eelmainitud kaupade osad, tarvikud, komponendid ja lisaseadmed on klassis 12 aktsepteeritav, kuid tuleb mõista, et nimetatud loetelu hõlmab üksnes klassi 12 kuuluvaid sõidukite ja autode osi, tarvikuid, komponente ja lisaseadmeid. Kui kaitsta soovitakse ka sõidukite ja autode osi, tarvikuid, komponente ja lisaseadmeid, mis ei kuulu klassi 12, näiteks autode õhuvärskendid (klass 5), õhusõidukimootorid (klass 7), jalgrattakiivrid (klass 9), haagissuvilate sisustus (klass 20), automatid (klass 27), tuleb vastavad kaubad nimetada eraldi ning taotleda õiges klassis või klassides.

Mänguseadmed ja elektroonilised mängud

Pärast Nizza klassifikatsiooni 01.01.2012 muudatusi (10. väljaanne) on kõik mänguseadmed klassis 28. Need on järgmised:

 • mänguseadmed,
 • videomänguseadmed,
 • müntkäitatavad videomänguautomaadid.

Enamikku neist klassi 28 seadmetest turustatakse koos laaditud mängudega. Kui seadmetesse ei ole mänge laaditud, salvestatakse need andmekandjatele või saab neid alla laadida. Sellisel juhul peetakse mänge konkreetselt mänguseadmetega kasutamiseks kohandatud mänguprogrammideks ja seepärast klassifitseeritakse need klassi 9.

Arvuti- ja videomängude tarkvara kuulub seega klassi 9 ja seadmed klassi 28. Mistõttu, kui taotletakse kaitset kaubale arvutimängud või videomängud, tuleb loetelus täpsustada, kas tegemist on tarkvara või seadmetega.

Allalaaditavad kaubad

Kõik allalaaditavad kaubad, teise nimetusega virtuaalkaubad, kuuluvad klassi 9. Sellised kaubad on näiteks allalaaditavad väljaanded, muusika, telefonihelinad, pildid, fotod, filmid või filmikatkendid ning digiteeritud teave üldiselt. Allalaaditud materjal salvestatakse mäluseadmesse või arvutikettale, telefoni, tahvelarvutisse või muule kantavale seadmele. Seejärel saab seda allikast sõltumatult kasutada. Kõik allalaaditavad kaubad võivad olla jaemüügis.

Elekter ja energia

Üldjuhised seoses teatud elektri- ja energiakaupade ja -teenustega on järgmised:

 • Kl 4: Elektrienergia
 • Kl 7: Elektrigeneraatorid
          Tuulegeneraatorid
          Elektrienergia tootmise hüdroelektriseadmestikud
 • Kl 9: Elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid
           Elektri tootmise päikeseelemendid

           Fotogalvaanikaelemendid ja -moodulid
 • Kl 11: Kütteseadmed
             Päikesekollektorid kütteseadmetena
 • Kl 35: Energiatarne lepingute hankimine
 • Kl 36: Elektrienergia vahendamine 
 • Kl 37: Akude laadimine
 • Kl 39: Elektrienergia jaotamine
             Elektrienergia salvestamine
 • Kl 40: Elektrienergia tootmine
 • Kl 42: Energiatarbimise mõõtmise teenused

Elektri müük klientidele, lõpptarbijatele kuulub klassi 35 ja elektri ost-müük börsilt klassi 36.

Päikeseenergia

Päikeseenergia on energia, mis saadakse päikeselt ja muundatakse soojuseks või elektrienergiaks.

Päikeseenergiast elektrienergia tootmise ja salvestamise kaubad on klassis 9.

Päikeseenergiast soojuse tootmise ja salvestamise kaubad on klassis 11.

Päikeseenergiast elektrienergia tootmise teenused on klassis 40.

 • Kl 9: Fotogalvaanikaelemendid
             Päikesepaneelid, -moodulid ja -patareid
 • Kl 11: Päikesekollektorid kütteseadmetena
 • Kl 40: Energiatootmine

Elektroonika ja elektriseadmed

Nimetus elektroonika- ja elektriseadmed või -vahendid on klassifitseerimiseks liiga ebamäärane, see ei ole vastuvõetav ühegi kaubaklassi jaoks ja vajab seetõttu täpsustamist.

Liiga ebamääraseks peetakse ka nimetuse elektroonika- ja elektriseadmed või -vahendid järgmisi täpsustusi:

 • keskkonna reguleerimise elektroonika- ja elektriseadmed,
 • majapidamise elektroonika- ja elektriseadmed,
 • juuksurisalongides kasutatavad elektroonika- ja elektriseadmed,
 • tarbeelektroonika.

Seadised

Nimetust seadised (elektroonilised või muud) peetakse kõigis klassides ebamääraseks ja seda tuleb täpsustada.

Süsteemid

Ka see nimetus on vastuvõtmiseks liiga ebaselge ja ebatäpne.

See on vastuvõetav ainult siis, kui see määratletakse selgelt ja ühemõtteliselt.

Vastuvõetavate nimetuste näited:

 • Kl 7: Heitgaasisüsteemid
 • Kl 9: Sidesüsteemid
          Arvutisüsteemid
          Alarmsüsteemid
 • Kl 16: Arhiivisüsteemid

Komplektid

Teatud kaupadega kauplemisel on tavaline, et neid müüakse mitmest esemest koosneva rühmana. Kui kõik esemed on ühesugused (näiteks kolme hambaharja komplekt), on klassifitseerimine lihtne. Mõnikord võib selline kaubarühm olla aga muu eseme osa või sellel võib olla otstarve, mida üksikkaupadel ei ole. Neid kaubarühmi tervikuna nimetatakse tavaliselt komplektiks. Sõna komplekt kasutamine loetelus võib tugevalt mõjutada:

 • 1) termini vastuvõetavust kaubarühmana
 • 2) termini asjakohast klassifikatsiooni.

Komplekt võib tähendada kas:

 • 1) selliste osade kogumit, millest saab midagi valmistada (nt mudellennuki ehituskomplekt), või
 • 2) selliste vahendite või seadmete kogumit, mida kasutatakse konkreetseks otstarbeks (nt esmaabikomplekt).

Samuti võib komplekt või kogum sisaldada mitut toodet, mida käsitatakse ühe rühmana. Neid võib – kuid ei pruugi – olla kindel arv (nt võtmekomplekt, kastrulikomplekt, golfikepikomplekt või söögiriistade komplekt).

Sõna komplektid kasutamise näited:

 • Kl 3: Kosmeetikakomplektid
 • Kl 5: Esmaabikomplektid
 • Kl 8: Maniküüri- ja pediküürikomplektid
 • Kl 9: Mobiiltelefonide vabakäekomplektid
 • Kl 12: Rehviparanduskomplektid  
 • Kl 28: Mudeliehituskomplektid [mänguasjad]
            Mängumudelite ehituskomplektid

Teinekord võib aga komplektina müüdav kaup koosneda mitmesse eri klassi kuuluvatest kaupadest (nt materjal/tooraine versus tarvikud ja seadmed) ja sel juhul ei ole mõiste komplekt täpsustuseta loetelus aktsepteeritav.

Näide:

 • Kl 32: Õllevalmistuskomplektid

Mõiste komplekt ei ole loetelus täpsustuseta aktsepteeritav ka juhul, kui ei ole üheselt aru saada komplekti kasutamise otstarve, nt teaduskomplektid, sest:

 • Kl 9: Teaduskomplektid õppeseadmetena
 • Kl 28: Teaduskomplektid mänguvahenditena

Robotid

Nimetus robotid on ebaselge ja ebatäpne, mistõttu tuleb määratleda kaupade olemus.

Vastuvõetavate nimetuste näited:

 • Kl 7: Tööstusrobotid
 • Kl 9: Tehisintellektiga humanoidrobotid
 • Kl 10: Kirurgiarobotid

Nutikellad ja aktiivsuskäevõrud

Nizza klassifikatsiooni kohaselt kuuluvad nutikellad klassi 9. Neid kaupu peetakse rohkem sidevahendiks kui kellaks. Klassi 9 kuuluvad ka kantavad aktiivsusmonitorid, nutikäevõrud [mõõteseadmed], nutiprillid jt nutiseadmed. Nende kaupade klassifikatsiooni määrab nende esmane funktsioon ja otstarve – nn nutifunktsioon.

Lõhnastus- ja õhuvärskendusvahendid

Teatud preparaatide ja seonduvate seadmete eesmärk on varjata ebameeldivaid lõhnu (parfüümid) või kõrvaldada need keemiliselt (deodorandid). Nende nõuetekohane klassifitseerimine on järgmine:

 • Kl 3: Õhulõhnastuspreparaadid
           Viiruk
 • Kl 5: Õhuvärskenduspreparaadid
           Õhupuhastuspreparaadid
 • Kl 11: Õhudesodoraatorid
 • Kl 21: Lõhnaainepõletid
            Tühjalt müüdavad parfüümiaurustid

            Kuivatatud lõhnasegud
            Pesu lõhnastamise lõhnaainekotid
            Lõhnapuit
           Suitsutusained [lõhnaained]
           Lõhnaaerosoolid

Kaubad, mis võivad eraldada meeldivat lõhna, aga lõhna vabanemine on sekundaarne omadus, klassifitseeritakse kauba põhifunktsiooni või otstarbe järgi. Näiteks lõhnaküünlad kuuluvad klassi 4 ja lõhnastatud sahtlipaber kuulub klassi 16.

Juuksuriseadmed

Enamik elektrilisi ja mitteelektrilisi soengutegemise vahendeid kuulub klassi 8 (näiteks elektrilised lokitangid; lokitangid [mitteelektrilised käsi-töövahendid]. Erandid:

 • Kl 11: Föönid
 • Kl 21: Kammid ja harjad (mitteelektrilised ja elektrilised)
 • Kl 26: Lokirullid (nt klamberkinnitusega, vahtmaterjalist või takjakinnitusega).

Kosmeetikaseadmed

 • Kl 7: Tehispäevituspreparaatide pealekandmise pihustusseadmed
 • Kl 8: Kosmeetikaprotseduuride käsiseadmed
         Tätoveerimisnõelad/-seadmed
          Depileerimisseadmed (elektrilised või mitteelektrilised)
 • Kl 10: Massaažiseadmed
             Naha mikrolihvimise seadmed
 • Kl 11: Kosmeetilised ultraviolettlambid
            Solaariumid
            Naha puhastamise auruseadmed
 • Kl 21: Kosmeetikapintslid ja -aplikaatorid
             Tselluliidiraviseadmed
            Kosmeetiliste iluprotseduuride laserid
            Karvaärastuse laserseadmed
            Valgusepilatsiooniseadmed

Toiduained, suupisted ja valmistoidud

Kui nimetusel toiduained puudub täpsustus, laseb Patendiamet mõistet täpsustada. Sama kehtib ka kaupade suupisted ja valmistoidud kohta. Kuigi seoses jaemüügiteenustega käsitatakse neid ühe tootekategooriana, kuuluvad need kaubad iseenesest mitmesse kaubaklassi.

Toiduained, suupisted ja valmistoidud klassifitseeritakse põhikomponendi ja kaupade olemuse (otstarbe) järgi erinevatesse kaubaklassidesse.

Nizza klassifikatsiooni selgitavate märkuste kohaselt kuuluvad klassi 29 peamiselt loomse päritoluga toidukaubad, samuti puu- ja juurviljad ja muud söödavad aiasaadused töödeldud kujul (söömisvalmis toiduna või hoidisena). Klassi 30 kuuluvad peamiselt taimsed toiduained, v.a puu-, juur- ja köögiviljad, töödeldud kujul (söömisvalmis toiduna või hoidisena) ning maitseained toidu maitsestamiseks. Klassis 31 on peamiselt töötlemata põllumajandus- ja vesiviljelussaadused, samuti elusloomad ja -taimed ning loomasööt.

Imikutoidud, meditsiinilised toidukorra aseained ning meditsiiniliseks või veterinaarseks kasutuseks kohandatud dieettoidud kuuluvad klassi 5. Meditsiiniliseks või veterinaarseks kasutuseks spetsiaalselt kohandamata toiduained, kuhu on lisatud või milles puudub teatud koostisaine (nt piimatoodeteta šokolaad, gluteenita leib, suhkruta maiustused, kaltsiumiga rikastatud piim, naatriumita sool või lisatud vitamiinide/mineraalainetega hommikusöögihelbed), tuleb klassifitseerida Nizza klassifikatsiooni üldmärkuste juhiste kohaselt.

Tuleb märkida, et alati ei pruugi viide toiduaine peamisele koostisosale või koostisainele olla piisav. Täpsustus peab kauba nimetuse määratlema ühte klassi liigitatava toidukaubana.

Vastuvõetavate nimetuste näited:

 • Kl 29: Kalapõhised toiduained
 • Kl 30: Teraviljadest toiduained

Vastuvõetamatute nimetuste näited:

 • Valkudepõhised toiduained
 • Süsivesikutepõhised toiduained

 Kummalgi juhul ei määratle koostisaine nimetamine kaupade olemust piisavalt selgelt ja täpselt.

Toidu lisaained ja toidulisandid

Põhimõtteliselt tuleb need kaubad klassifitseerida funktsiooni või otstarbe järgi.

 • Koostis/konsistents: toiduainete tootmisel kasutatavad keemilised ja looduslikud ained (nt sideained, emulgaatorid, stabilisaatorid, paksendid, geelistavad ained või säilitusained) kuuluvad klassi 1. Nendega parandatakse või muudetakse toiduainete konsistentsi ja säilivust.
 • Värvus: värvained kuuluvad üldiselt klassi 2.
 • Maitse:  maitset andvad eeterlikud õlid kuuluvad klassi 3;

Maitsetugevdajad ja maitseparendid kuuluvad klassi 1.

 • Tervisega seotud: toidulisandid inimestele ja loomadele (nt digestiivid, antiparasiitikumid, antatsiidid, mikroelemendipreparaadid või vitamiinilisandid) kuuluvad klassi 5, sest need on ette nähtud inimeste või loomade terviseseisundi hoidmiseks või parendamiseks.
 • Sööda täiteained: klassis 31 on lisasöödaained või lisasööt, mida kasutatakse peamiselt täiteainena ning millel on väike või puuduv toiteväärtus. Sellised kaubad on näiteks maisitõlvikud, maapähkli koored või teravilja kõrvalsaadused.

Kaitserõivad

Kui kantavate (või mõnel juhul ka kaasaskantavate) esemete põhieesmärk on kaitsta kasutajat püsivate vigastuste või surma eest või äärmusliku temperatuuri, kemikaalide, kiirguse, tule, keskkonna- või atmosfääriohtudega kokkupuute eest, kuuluvad need klassi 9.

Sellised kaitsevahendid on näiteks ehitajate, turvatöötajate, ratsutajate, mootorratturite või Ameerika jalgpalli mängijate kiivrid, kuulivestid, metallist varbakaitsmega turvajalatsid, tulekindlad jakid ja metallist lihunikukindad.  Põlled, kitlid, türbid ja tunked, mis kaitsevad ainult määrdumise eest, on tavarõivad, mis kuuluvad klassi 25. Spordikaitsmed (v.a kiivrid) kuuluvad klassi 28, sest need ei kaitse eluohtlike vigastuste eest.

Kardinad ja rulood

Ruloosid saab kasutada nii sees- kui ka väljaspool aknaid. Nende kaupade klassifitseerimine oleneb kaupade otstarbest ja materjalidest.

Kardinaid kasutatakse tavaliselt siseruumis ja neid klassifitseeritakse materjali järgi.

Vastuvõetavate nimetuste näited:

 • Kl 6:  Metallist välisrulood
            Metallist välised turvarulood hoone osana
 • Kl 17: Asbestist ohutuskardinad. (Klassifikatsiooni määravad materjal ja otstarve.)
 • Kl 19: Akende välisrulood, v.a metallist või tekstiilist. (Need kaubad on tõenäoliselt puidust.)
 • Kl 20: Rulood siseruumidele
             Bambuseesriided
             Paberrulood
             Helmeskardinad [dekoratiivsed]
 • Kl 22: Tekstiilist välisrulood.

Valdav osa kardinaid kuulub klassi 24, sest enamik eluruumide kardinaid ja eesriideid on tekstiilist või plastist.

Kotid

Kotid klassifitseeritakse otstarbe või funktsiooni ja materjali järgi.

Näited:

 • Kl 16: Paberist ja plastist kandekotid
 • Kl 18: Reisikotid
 • Kl 18: Spordikotid
 • Kl 22: Kotid materjalide hulgi transportimiseks ja hoiustamiseks

Teatud kauba kandmiseks või transportimiseks kohandatud kotid, liigitatakse põhimõtteliselt samasse klassi kui nendes kantav kaup. Näide: suusakotid kuuluvad klassi 28, sülearvutikotid kuuluvad klassi 9.

Müügiteenused

Nizza klassifikatsioon ei sisalda üldisi termineid jaemüügiteenused ja hulgimüügiteenused, sest klassifikatsiooni välja töötanud ning seda arendanud töögrupid on siiani olnud arvamusel, et need ei ole iseseisvad kolmandatele isikutele osutatavad teenused.

Praktikas on siiski ilmne, et nii kaupluste, hulgiladude kui ka muude kaubandusettevõtete üksteisest eristamiseks on kaubamärgi kasutamine vajalik. Seetõttu aktsepteerib järjest rohkem kaubamärkide registreerimisega tegelevaid ameteid maailmas, sh Eesti Patendiamet, vastavaid teenuseid kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste loeteludes. Patendiamet ja EUIPO aktsepteerivad müügiteenuseid (täpsustatud kujul) klassifitseerituna klassis 35.

Patendiamet aktsepteerib neid sõnastuses jaemüügiteenused (kolmandatele isikutele) või hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutelekoos müüdavate kaupade loeteluga, mis on esitatud piisavalt selgelt ja täpselt, et oleks võimalik kindlaks määrata taotletav õiguskaitse ulatus (C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425). Nizza klassifikatsiooni 11. väljaandesse on lisatud kategooria farmaatsia-, veterinaaria- ja sanitaarpreparaatide ning meditsiinitarvete jae- või hulgimüük, mis näitab, kuidas saab neid nimetusi esitada.

Nizza klassipäiste vastuvõetamatud üldnimetused ei ole vastuvõetavad ka müügiteenuste sõnastuses. Nii näiteks peab Patendiamet vastuvõetamatuks selliseid teenuste sõnastusi nagu masinate jaemüügi teenused. Samas on nimetus põllumajandusmasinate jaemüügi teenused piisavalt täpne ja seetõttu vastuvõetav.

Selliseid nimetusi nagu supermarketi jaemüügiteenused või kaubamaja jaemüügiteenused ning nendega sarnaseid nimetusi Patendiamet ei aktsepteeri, sest müüdavaid kaupu ei ole kindlaks määratud (01/12/2016, T-775/15, Ferli, EU:T:2016:699).

Vastuvõetamatute nimetuste näited:

 • jaemüügiteenused seoses kaasamüügiteenustega;
 • masinate jaemüügiteenused;
 • kaubamaja jaemüügiteenused.

Kaubamärgile enne registreerimise taotluse esitamist müügiteenustes sarnasuse otsingut tehes on soovitatav kontrollida ka klassis 42 registreeritud kaubamärke, sest Nizza klassifikatsiooni varasemate redaktsioonide järgi registreeritud kaubamärkide puhul on müügiteenused klassifitseeritud 42. klassi.

Ettemaksekaartide müük

Täiendava täpsustuseta nimetus ettemaksekaartide jaemüük on ebaselge ja ebatäpne, kuna kaartide olemus ei ole selge. Seega on vaja eritleda kaartidega seonduvat täpset turusektorit ja teenuse olemust (s.o vahendusteenus – läbi müügi vahendatakse kolmanda poole kaupu ja teenuseid).

Vastuvõetavate nimetuste näited:

 • Kl 35: Meelelahutusteenuste ostmiseks mõeldud kolmandate osapoolte ettemaksekaartide jaemüük
             Multimeediasisu ostmiseks mõeldud kolmandate osapoolte ettemaksekaartide jaemüük
             Sideteenuste ostmiseks ette nähtud kolmandate osapoolte ettemaksekaartide jaemüük
             Rõivaste ostmiseks mõeldud kolmandate osapoolte ettemaksekaartide jaemüük

Vahendusteenused

Need on isiku või ettevõtte osutatavad teenused, kus kaupa või teenust ostetakse ja müüakse teenus- või vahendustasu eest. Tasu võidakse küsida kauba/teenuse müüjalt või ostjalt (või mõlemalt). Vahendaja ei pruugi vahendatavaid kaupu või teenuseid kunagi näha.

Vahendusteenused on loetletud järgmises kolmes klassis. Mõned näited:

 • Kl 35: Nime- ja aadressiregistrite informatsiooni vahendamine
             Tööjõu vahendamine
             Reklaamimodellide vahendamine
             Kaubandus- ja ärikontaktide vahendamine
 • Kl 36: Futuurtehingute, CO2-kvootide, kinnisvara, võlakirjade, väärtpaberite ja muude finantsinstrumentide vahendamine
 • Kl 39: Levitamise, transpordi ja ladustamisega seotud vahendusteenused

Kaubandusvahendusteenused

Nende all mõistetakse kolmandast isikust vahendaja või korraldaja teenuseid ärilepingu sõlmimiseks kahe kaupleva poole vahel komisjonitasu või tasu eest. Et tegevuse põhieesmärk on sõlmida kaubanduslepinguid kolmandatele isikutele, kuuluvad sellised teenused klassi 35.

On siiski oluline eristada sellist kaubandusvahendust, mis on rangelt äriteenus, ja teenuste korraldamist kolmandatele isikutele, mida peetakse üldiselt nende teenuste endi osutamise lahutamatuks osaks ja klassifitseeritakse selle analoogia põhjal.

Frantsiisimine

Patendiamet ei pea vastuvõetavaks täpsustamata nimetusi frantsiisiteenus ja frantsiisimisteenused. Nimetuse õigeks klassifitseerimiseks on vaja mõista teenuse täpset olemust.

Nizza klassifikatsiooni (11. väljaande) üldmärkuste kohaselt klassifitseeritakse frantsiisiteenused põhimõtteliselt samasse klassi, kuhu kuuluvad frantsiisiandja pakutavad konkreetsed teenused:

Näiteks:

 • Kl 35: Frantsiisiga seotud ärinõustamine
 • Kl 36: Frantsiisiga seotud finantsteenused
 • Kl 41: Koolitusteenused frantsiisiäri juhtimise, haldamise alal
 • Kl 45: Frantsiisiga seotud juriidilised teenused

Klienditeenindus

Kuigi paljudel ettevõtetel on klienditeeninduse osakond, ei ole klienditeenindus kui mõiste teenuste loetelus aktsepteeritav. Klienditeenindus ei ole iseenesest teenus, seda pakutakse teise teenuse (panga-, juuksuri-, müügi- jt teenuste) raames.

Reklaamiteenused

Põhimõtteliselt kuuluvad reklaamiteenused klassi 35 ning nende osutajateks on reklaamitootjad. Teenuse sisuks on reklaami tegemine kolmandatele isikutele. Siin ei ole mõeldud oma toodete reklaami.

Virtuaalkeskkond

Nimetus virtuaalkeskkonna pakkumine ei ole piisavalt selge ega täpne, sest see võib olla seotud eri tegevusvaldkondade ja klassidega. Seda tuleb täpsustada.

Vastuvõetavate nimetuste näited:

 • Kl 38: Virtuaalse jututoa pakkumine
             Virtuaalkeskkonnale juurdepääsu pakkumine
 • Kl 42: Virtuaalkeskkonna hostimine
             Virtuaalkeskkonna hooldamine

Internetiteenused

Nimetus internetiteenused ei ole piisavalt selge ega täpne, et see oleks vastuvõetav mis tahes klassis. Seda peab täpsustama.

Isikud ja ettevõtted pakuvad teistele isikutele ja ettevõtetele mitmesuguseid teenuseid, mis on seotud veebikohtade koostamise, käitamise ja hooldamisega. Need võivad kuuluda mitmesse klassi.

Veel rohkem on teenuseid, mida pakutakse klientidele sidevahendite, sh interneti kaudu. Interneti kaudu saab osta kaupu ja teenuseid, ajada pangaasju, õppida keeli või kuulata teisel pool maakera asuvat kohalikku raadiojaama.

Vastuvõetavate nimetuste näited:

 • Kl 35: Interneti kaudu pakutavad reklaamiteenused
 • Kl 36: Sidusad pangandusteenused
 • Kl 38: Internetiühenduse pakkumine
 • Kl 41: Sidusad mänguteenused
 • Kl 42: Sidusate tugiteenuste pakkumine arvutiprogrammide kasutajaile
 • Kl 45: Sidusate suhtlusvõrgustike teenused

Suhtlusvõrgustike teenused

Suhtlusvõrgustike teenused arvutivõrgus on klassis 45 vastuvõetav nimetus. Seda käsitatakse isikliku teenusena, mis hõlmab samade huvidega inimeste tuvastamist ja üksteisele tutvustamist suhtlemise eesmärgil.

Suhtlusvõrgustikega on seotud ka teenuseid, mis võivad kuuluda muudesse klassidesse kui klass 45, näiteks järgmised:

 • Kl 38: interneti jututubade pakkumise teenused,
             juurdepääsu pakkumine Internetifoorumitele

Blogimisteenused

Blogide kirjutamise teenused, olenemata nende sisust, kuuluvad klassi 41. Teenuseid – blogi kaudu teabe edastamine ja blogide pakkumine – peetakse aga ebamääraseks ning neid tuleb täpsustada. Blogide pakkumine liigitatakse sisu põhjal.

Näited:

 • Kl 35: Äriblogide pakkumine
 • Kl 39: Reisiblogide pakkumine
 • Kl 41: Õppeblogide pakkumine
 • Kl 43: Kokandusblogide pakkumine

Muud blogidega teenuste näited:

 • Kl 38: Sidusblogide kaudu suhtlusvahendi pakkumine
             Sidusblogidele juurdepääsu pakkumine
 • Kl 41: Meelelahutusteenused videoblogide kaudu
 • Kl 42: Sidusblogide hostimine
             Blogide loomise tarkvara pakkumine.

Andmeteenused

Selline teenuse nimetus ei ole vastuvõetav, seda tuleb täpsustada. Andmete pakkumine võib kuuluda mitmesse klassi olenevalt andmete pakkumise viisist ja pakutavate andmete olemusest.

Vastuvõetavate nimetuste ja nende klasside näited:

 • Kl 35: Reklaamialaste andmete levitamine
             Andmete töötlemine
 • Kl 36: Krediidikontori andmete hindamine
 • Kl 38: Andmete voogedastamine
 • Kl 39: Reisijate transpordialaste andmete kogumine
 • Kl 42: Andmete krüpteerimine
             Andmete taastamine

Statistika

Statistikat käsitletakse teabena, mistõttu peetakse ebamääraseks ka mõistet statistika pakkumine. Teenuse klassifitseerimine oleneb statistika sisust.

Näited:

 • Kl 35: Turu-uuringute statistika pakkumine
 • Kl 39: Liiklusvoo statistika pakkumine
 • Kl 42: Sademete statistika pakkumine

Teenus statistika koostamine, olenemata statistika sisust, kuulub klassi 35, sest see on analoogne teenus andmete kogumise ja andmete töötlemise teenustega.

Teised statistikaga seotud teenused võidakse klassifitseerida teisiti, näiteks järgmised:

 • Kl 38: Statistikaandmetele juurdepääsu pakkumine
 • Kl 41: Statistika avaldamine
 • Kl 42: Uuringustatistika teaduslikud analüüsid

Uudiseteenused

Uudiste olemus on piiramatu ja nende teemaks võib olla mis tahes. Seega on nimetus uudiseteenused ebaselge ja ebatäpne ning seda tuleb täpsustada.

Uudisteagentuuride teenused kuuluvad klassi 38. Sisuliselt on uudisteagentuur jaotus- või kogumispunkt, mille kaudu ajakirjanikud ja muud isikud esitavad ja saavad uudisväärtusega materjale (lugude, kirjutiste või fotodena). Uudisteagentuurid ei täida muid ülesandeid (nt toimetamine või andmete kontrollimine).

Uudisereporterite teenused kuuluvad klassi 41.

Muud näited:

 • Kl 38: Uudiste leviedastuse teenused
 • Kl 40: Ajalehtede trükkimine
 • Kl 41: Uudiste esitamine (saated)
             Uudiste avaldamine
             Uudiste toimetamine

Elektrooniliste uudiste allalaaditavad väljaanded (nt taskuhäälingu-uudised, uudiselõigud, uudiseartiklid, uudiseväljaanded jne) on kaubad ning need kuuluvad klassi 9.

Levi- või edastusteenused

Need teenused kuuluvad klassi 38 ja tähendavad ühte ja sama. Selle valdkonna teenused hõlmavad ainult sidevahendi pakkumist (nt kiudoptilise kaablivõrgu pakkumine; leviedastuse või edastusvõimaluste pakkumine geostatsionaarse satelliidi kaudu toimuva ülekande abil; sideseadmete ja -süsteemide rentimine).

Klass 38 ei hõlma saateid, reklaami, teavet ega nõuandeid, mida võidakse edastada sidetehnika või leviedastuse tehnika abil. Need teenused kuuluvad asjakohastesse klassidesse.

Tarkvara kirjastamine

Tarkvara kirjastamine kuulub klassi 41. Tarkvara kirjastaja on tarkvarasektori kirjastusettevõte, kes tegutseb arendaja ja turustaja vahendajana. Määratluse järgi hõlmab kirjastamine ka ajalehtede kirjastamist ja tarkvara kirjastamist.

Digitaalkujutisega seotud teenused

Nimetust digitaalkujutistega seotud teenused Nizza klassifikatsiooni 10. väljaande klassis 41 enam ei ole. Seega ei ole see ilma täpsustuseta klassis 41 vastuvõetav. Põhjus on, et digikujutisi saab olenevalt teenusest (nt meditsiin, infotehnoloogia või fotograafia) liigitada mitmesse klassi.

Vastuvõetavate nimetuste näited:

 • Kl 41: digifoto töötlus
 • Kl 44: meditsiinilise piltdiagnostika teenused 

Disainiteenused

Disainiteenused kuuluvad klassi 42.

Reklaamikujundus ja tootemarkide kujundus kuuluvad aga klassi 35, sest mõlemad on reklaamiteenused.

Samamoodi kuuluvad maastikuarhitektuur, lilleseade, murukujundus ja aiakujundus klassi 44, sest need on aiandusteenused.

Koosteteenused

Koosteteenused teenuste loetelus ei ole aktsepteeritavad, neid tuleb täpsustada.

Valmiskaupade koosteteenused (kokkupanek, installeerimine) kuuluvad klassi 37.

Näited:

 • Kl 37: Eeltoodetud majade kokkupanek
 • Kl 37: Mööbli paigaldusega seotud koosteteenused

Klassi 40 kuuluvad koosteteenused, mille lõpptulemusena valmib toode. Tegemist on  tellimustootmisega.

Näited:

 • Kl 40: Toodete kokkupanek teenusena
             Õhusõidukite eritellimusel tootmine/koostamine

Kogumis- ja ladustamisteenused

Füüsiliste kaupade korral kuuluvad kogumis- ja ladustamisteenused klassi 39. Klassi 39 kuulub ka andmete füüsiline säilitamine kas kirjalikult või andmekandjatele salvestatuna.

Näited:

 • Kl 39: Elektrooniliselt talletatud andmete säilitamine
             Dokumentide füüsiline säilitamine  

 Andmete kogumise, koondamise ja käsitsemisega seotud teenused kuuluvad kõik klassi 35 kui kontoriteenused.

Näited:

 • Kl 35: Andmete kogumine teenusena
             Andmetöötlusteenused

Digiandmete talletamine ja elektrooniline andmetalletus kuuluvad hostimisteenuste alla ning seega klassi 42. 

Näited:

 • Kl 42: Elektrooniline andmesalvestus
             Pilvandmetöötluse andmetalletusteenused.

…pakkumine

Sõnastus ’pakkumine’ ei ole sageli loetelus aktsepteeritav, kuna teenuse sisu ei pruugi olla üheselt arusaadav. Selle all võib mõista nii müügiteenust, üüri- kui ka renditeenust jm. Nt nimetuse arvutitarkvara pakkumine (kl 42) puhul ei ole selge, mis teenuseid osutatakse. Kuigi selles klassis on teenused arvutitarkvara projekteerimine ja üürimine, ei ole selge, kumba neist on mõeldud üldnimetuse pakkumine all.

Samuti on nimetused teabe pakkumine ja allalaaditava sisu pakkumine ilma edasise täpsustuseta liiga ebamäärased.

Teabe pakkumine liigitatakse vastavalt teabe sisule.

Näited:

 • Kl 35: Ärialase teabe pakkumine
 • Kl 38: Sidealase teabe pakkumine

Allalaaditava sisu pakkumine klassifitseeritakse sisu olemuse alusel, nimetuse sõnastus peab seda selgitama.

Klassi 41 näited:

 • Allalaaditavate elektronraamatute pakkumine 
 • Allalaaditavate elektronmängude pakkumine 
 • Allalaaditava digimuusika pakkumine 

Klassi 42 näited:

 • Allalaaditavate rakenduste pakkumine
 • Allalaaditavate arvuti operatsioonisüsteemide pakkumine 

Mõningatel juhtudel on teenuse sõnastus …pakkumine loetelus vastuvõetav, näiteks laenude pakkumine  (kl 36), sest teenuse olemus on selge.

Heategevusteenused

See nimetus on liiga ebamäärane, et olla täpsustamata vastuvõetav mis tahes klassis.

Heategevus- ja humanitaarteenused on teenused, mida osutatakse mitterahaliste hüvede loomiseks, mis teenivad avalikku huvi või ühist heaolu ning mis määratletakse tegelikult pakutava teenuse alusel. Seega, kui määratlus on nõuetekohane, saab neid klassifitseerida mis tahes teenuseklassi.

Näited:

 • Kl 35: Heategevusteenused, nimelt kontoriteenused
 • Kl 36: Heategevuskorjanduste korraldamine; heategevuskorjandused
 • Kl 38: Heategevuslikud sideteenused
 • Kl 39: Heategevusteenused, nimelt kiirabitransport
 • Kl 40: Heategevusteenused, nimelt veetöötlusteenused
 • Kl 41: Heategevusteenused, nimelt haridus ja koolitus
 • Kl 42: Heategevusteenused, nimelt keskkonnakaitseteenused
 • Kl 43: Heategevusteenused, nimelt toitlustusteenused ja tähtajaline majutus
 • Kl 44: Heategevusteenused, nimelt meditsiiniteenuste pakkumine
 • Kl 45: Rõivaste pakkumine vähekindlustatutele [heategevusteenused]

Isikliku abistaja teenused

Seda nimetust peetakse ebamääraseks ja seda tuleb täpsustada. Isiklikud abistajad pakuvad abi isikliku ja/või tööelu korraldamisel, võttes enda peale konkreetsed, kuid samas täpselt määratlemata ülesanded. See tegevus võib hõlmata teenuseid, mis sobivad mitmesse klassi, näiteks järgmistesse:

 • Kl 35: Kohtumiste ajakava koostamise teenused
 • Kl 35: Telefonivastamisteenused
 • Kl 41: Personaaltreeneri teenused [fitnessitreening]
 • Kl 45: Tähtsate lähenevate kuupäevade ja ürituste isikliku meeldetuletamise teenused
 • Kl 45: Isiklikud moenõustamisteenused
 • Kl 45: Koerajalutusteenused 

Sarnast hindamist kohaldatakse ka nimetusele elustiili juhtimine, sest ka seda peetakse klassifitseerimiseks liiga ebamääraseks.

Turismi- ja puhketeenused

Nimetused turismiteenused, puhkuseteenused ja reisibürooteenused ei ole piisavalt selged ega täpsed, sest need võivad seonduda eri tegevusvaldkondade ja eri klassidesse kuuluvate teenustega. Neid nimetusi tuleb täpsustada.

Vastuvõetavate nimetuste näited:

 • Kl 39: Turistidele reisiteabe andmine
 • Kl 43: Majutuse broneerimise reisibürooteenused

Piletid

Pilet on põhimõtteliselt dokument, mis annab õiguse seda teenust saada.

Näited:

 • Kl 39: Lennukipiletite väljastamine
 • Kl 41: Piletimüügiteenused [meelelahutus]

NB! Pileteid ei käsitata klassi 35 jaemüügikaubana.

Heaoluteenused

Teenuse nimetus heaoluteenused ei ole piisavalt selge ega täpne ning vajab üksikasjalikumat määratlemist. Ehkki see turunähtus on tuntud, ei ole selle teenuse ulatuse tõlgendus täiesti selge ja võib olla eri ettevõtetel erinev.

NB! Ilusalongis pakutavad heaoluteenused või sarnased nimetused ei tähenda, et see nimetus oleks vastuvõetav.

Vastuvõetavate nimetuste näited:

 • Kl 41: Treeningute juhendamine heaoluklubi teenustena
 • Kl 41: Meditatsiooni õpetamine heaoluprogrammi osana
 • Kl 44: Lõõgastav massaaž heaolukeskustes
 • Kl 45: Heaolule suunatud vaimne nõustamine

Kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused

Üldmõiste kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused ei ole piisavalt selge ja täpne ning Patendiamet ei pea seda vastuvõetavaks. Taotleja peab sõnastust täpsustama, sest paljusid isiklikke ja sotsiaalseid teenuseid saab klassifitseerida mujale kui klassi 45.

Näited:

 • Kl 36: Isikukindlustusteenused (näiteks elukindlustus)
 • Kl 41: Eraõpetaja teenused
 • Kl 44: Isiklikud meditsiiniteenused
 • Kl 45: Ihukaitseteenused
             Isikliku riietumisstiili alal nõustamine

Tulenevalt 19. juunil 2012 Euroopa Kohtu tehtud otsusest kohtuasjas C-307/10 „IP Translator“ ning ühisteatisest Nizza klassifikatsiooni klassipäiste kaitse ulatuse tõlgendamise kohta ei aktsepteeri Patendiamet klassipäistes nimetatud üldmõisteid, mis ei ole piisavalt selgelt ja täpselt sõnastatud ilma täiendava täpsustuseta.

Need üldmõisted on Patendiameti kodulehel klasside päiste nimekirjas paksus kirjas ja nende kasutamisel kaupade või teenuste loetelus tuleb lisada täpsustus.

Klass 7: Masinad ja tööpingid

Arvestades selguse ja täpsuse vajadust, ei näita nimetus masinad selgelt, mis masinaid see hõlmab. Masinad võivad olla eri omaduste või otstarbega, nende tootmiseks ja/või kasutamiseks võib olla vaja väga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need võivad olla eri tarbijatele, neid võidakse müüa eri müügikanalite kaudu ning seepärast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 37: Remont

Arvestades selguse ja täpsuse vajadust, ei näita nimetus selgelt, mis teenuseid osutatakse, sest ei ole öeldud, mida tuleb remontida, vaid üksnes, et teenused on remonditeenused. Et remonditavatel kaupadel võivad olla eri omadused, pakuvad remonditeenuseid teenuseosutajad, kelle tehnilise suutlikkuse ja oskusteabe tase on erinev, ning need teenused võivad olla seotud eri turusektoritega.

Klass 37: Paigaldustööd

Arvestades selguse ja täpsuse vajadust, ei näita nimetus selgelt, mis teenuseid osutatakse, sest ei ole öeldud, mida tuleb paigaldada, vaid üksnes, et teenused paigaldustööd. Et paigaldatavatel kaupadel võivad olla eri omadused, teevad paigaldustöid teenuseosutajad, kelle tehnilise suutlikkuse ja oskusteabe tase on erinev, ning need tööd võivad olla seotud eri turusektoritega.

Klass 40: Materjalitöötlus

Arvestades selguse ja täpsuse vajadust, ei näita nimetus selgelt, mis teenuseid osutatakse. Töötlemise olemus ja töödeldavad materjalid on ebaselged. Need teenused hõlmavad mitmesugust tegevust, mida eri teenuseosutajad teevad erinevate omadustega materjalidega, need nõuavad väga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet ning võivad olla seotud eri turusektoritega.

Kui taotleja kavatseb kaitsta teatud klassi tähestikulise loetelu kõiki kaupu või teenuseid, peab ta seda märkima, loetledes kõik need kaubad või teenused konkreetselt ja ükshaaval.

Mõnikord esitatakse taotlustes kaupade/teenuste loetelu sõnastuses „kõik kaubad, mis kuuluvad klassi X“, „kõik teenused, mis kuuluvad klassi X“, „kaubad/teenused, mis kuuluvad klassi X“, „klassi X tähestikulise loetelu kõik kaubad/teenused“ kas üksi või koos kaupade/teenuste vastuvõetava loeteluga. Sellised loetelud ei ole aktsepteeritavad, sest need ei ole piisavalt selged ja täpsed, et määratleda taotletava kaitse ulatust. Patendiamet palub taotlejal esitada vastuvõetavad nimetused selleks ette nähtud tähtaja jooksul. Selle täitmata jätmise korral lükatakse avaldus tagasi ebaselgete ja ebatäpsete nimetuste kasutamise tõttu.

Viitamine teiste klasside kaupadele või teenustele ei ole aktsepteeritav, kuna kaupade/teenuste loetelu peab iga autonoomse klassi piires olema selge ja täpne.

Näide:

Kl 29: Juurviljad, v.a klassis 31 märgitud ei ole aktsepteeritav

Kl 37: Klassis 11 märgitud kaupade paigaldus ei ole aktsepteeritav

Mõlemal juhul loetakse kaupade-teenuste sõnastused ebaselgeks ja ebatäpseks – puudub õiguskindlus, mis kaubad ja teenused nende alla kuuluvad.

Kaubamärke ei tohi kasutada kaupade üldnimetuste ega kategooriatena. Seega ei ole nad vastuvõetavad kaupade või toodete kui sellistena.

Näide

Klass 9: Heli ja kujutise edastamise elektroonikaseadmed;  iPodid

Et iPod™ on kaubamärk, peab taotleja asendama selle sünonüümiga, näiteks väljendiga väike kaasaskantav digiheli taasesitusseade, mis salvestab andmeid mitmes, sh MP3-vormingus.

Veel mõned näited: Caterpillar™ (nõuetekohane nimetus on roomiksõiduk), Discman™ (kaasaskantav CD-taasesitusseade), Band-Aid™ (plaastrid), Blu-ray Disc™ (suuremahulised optilised andmesalvestuskettad) või Teflon™ (polütetrafluoroetüleenil põhinev mittekleepuv pinnakate). See loetelu ei ole ammendav ja kahtluse korral peab kontrollija alati pöörduma ameti asjaomase eksperdi poole. Kui kolmandad isikud ei ole rahul registreeritud kaubamärgi kasutamisega taotluse kaupade ja teenuste loetelus üldnimetusena, võivad nad esitada selle kohta vastuväiteid.

Patendiamet nõuab selliste nimetuste asendamist nende kaupade või teenuste üldnimetustega.

Nimetused osad ja lisaseadmed; komponendid ja tarvikud ei ole ei ükshaaval ega ka omavahel koos piisavalt selged ega täpsed. Sellest tulenevalt ei saa neid korralikult klassifitseerida. Kõik need nimetused vajavad edasist täpsustust, et need oleksid asjakohases klassis vastuvõetavad. Need on vastuvõetavad, kui neile lisatakse tuvastavad tegurid, näiteks omadused, otstarve ja/või tuvastatav turusektor. Tuleb märkida, et nende nimetustega kohaldatud kaitset tõlgendatakse kui klassi ulatusega piiratud kaitset. Osi ja lisaseadmeid, komponente või tarvikuid, mis ei kuulu sellesse klassi, ei loeta nende nimetustega hõlmatuks.

Vastuvõetavate nimetuste näited:

Kl 12: Maismaasõidukite osad ja lisaseadmed
Kl 19: Puidust ehituskomponendid
Kl 15: Muusikariistade tarvikud

Alati peab olema täidetud ka selguse ja täpsuse nõue.

Väljendi eespool mainitud kaupade osad ja tarvikut lisamist loendi lõppu aktsepteeritakse seni, kuni see võib põhjendatult kehtida vähemalt ühe sellesse klassi kuuluva kauba kohta. Sellisel juhul käsitatakse nende osade ja tarvikutega kaetuna üksnes kaupu, mille juurde nad võivad põhjendatult kuuluda. Näiteks kui klassi 9 sõnastus on arvutid; mobiiltelefonid; tarkvara; eespool mainitud kaupade osad ja tarvikud, saavad osad ja tarvikud olla seotud üksnes arvutite ja mobiiltelefonidega. Et tarkvara seostub virtuaalsete kaupadega, ei käsitata seda nii, nagu sellel oleksid osad ja tarvikud.

Vastuvõetamatute nimetuste näited:

Kl 5: Farmaatsiapreparaadid; eespool nimetatud kaupade osad ja tarvikud
Kl 16: Paber ja papp; eespool nimetatud kaupade tarvikud

 • Jaga

Viimati uuendatud 02.01.2023