Patendi vaidlustamine

Olenevalt õiguslikest alustest saab patenti vaidlustada apellatsioonikomisjonis või kohtus.

Apellatsioonikomisjonile võib iga isik esitada avalduse patendi täielikuks või osaliseks tühistamiseks:

  • üheksa kuu jooksul patendi väljaandmise teate avaldamise päevast arvates (patendiseaduse § 50 lg 2 ), kui avalduse esitaja leiab, et:
    • patenditud leiutis on mittepatenditav või selle objekt ei vasta seaduse nõuetele (PatS §-d 6 ja 7 ),
    • leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada, või kui
    • patendiga kaitstud leiutis ei vasta esialgses patenditaotluses avatud leiutise olemusele,
  • tähtajatult (PatS § 50 lg 21 ), sealhulgas pärast patendi kehtivuse lõppemist, kui avalduse esitaja leiab, et patenditud leiutis ei vasta patentsuse kriteeriumidele (PatS § 8 ).

Avalduse menetlusosaline, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 lg-s 1   sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu.

Kohtusse võib esitada hagi patendi täielikuks või osaliseks tühistamiseks isik, kelle vastu on esitatud hagi patenditud leiutise õigusvastase kasutamise korral (PatS § 54 lg 6 ).

Kui patendi vaidlustamise avaldus rahuldatakse osaliselt, jääb leiutis kaitstuks juhul, kui patendis tehakse vajalikud muudatused. Patendis selliste muudatuste tegemiseks peab patendiomanik kolme kuu jooksul jõustunud otsuse kuupäevast arvates esitama Patendiametile otsuse kohaselt muudetud leiutiskirjelduse ja patendinõudluse ning tasuma patendis muudatuste tegemise eest riigilõivu.

Lisaks patendi vaidlustamisele näeb patendiseadus ette ka alused leiutise autorsuse vaidlustamiseks (PatS § 48 ) ja patendiomaniku vaidlustamiseks (PatS § 49 ). Ka selliseid vaidlusi lahendab õigustatud isiku avalduse alusel apellatsioonikomisjon, seaduses ettenähtud juhul aga kohus.

  • Jaga

Viimati uuendatud 09.03.2024