Patendi vaidlustamine

Olenevalt õiguslikest alustest saab patenti vaidlustada ja nõuda patendi täielikku või osalist tühistamist apellatsioonikomisjonis või kohtus.

Apellatsioonikomisjonile võib iga isik üheksa kuu jooksul patendi väljaandmise teate avaldamise päevast arvates esitada vaidlustusavalduse ja nõuda patendi tühistamist (patendiseaduse § 50). Patenti võib vaidlustada, kui:

  • leiutis ei vasta patentsuse kriteeriumidele (PatS § 8);
  • leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada;
  • patendiga kaitstud leiutis ei vasta esialgses patenditaotluses avatud leiutise olemusele.

Kohtusse võib esitada patendiomaniku vastu hagi patendi täielikuks või osaliseks tühistamiseks iga isik, kes leiab, et patendiga kaitstud leiutis ei vasta patentsuse kriteeriumidele (PatS § 49). Nimetatud hagi esitamine on ajalise piiranguta. Patendiomanik võib hagi menetlemise käigus piirata patendikaitse ulatust, kui selle tulemusel leiutis vastab nõuetele.

Patendis muudatuste tegemise korral peab patendiomanik kolme kuu jooksul jõustunud kohtuotsuse kuupäevast arvates esitama Patendiametile otsuse kohaselt muudetud leiutiskirjelduse ja patendinõudluse ning tasuma patendis muudatuste tegemise eest riigilõivu.

  • Jaga

Viimati uuendatud 20.12.2021