Kasulike mudelite registri haldamine

Kasulike mudelite register sisaldab andmeid kasuliku mudelina registreeritud leiutistest alates taotluse esitamisest kuni õiguskaitse andmiseni. Samuti kajastuvad registris toimingud registreeritud kasulike mudelitega ja muudatused kasulikus mudelis.

Registreeringu kanne kasuliku mudeli registrisse tehakse registreeringu otsuse alusel (KasMS § 21 lg 4). Seejärel avaldab Patendiamet kasuliku mudeli registreerimise teate ametlikus väljaandes Eesti Kasuliku Mudeli Leht ning avalikustab kasuliku mudeli kirjelduse ja otsinguaruande (KasMS § 32 lõige 8). Registreerimisteate avaldamise päev on ühtlasi kasuliku mudeli taotluse avaldamise päev. Erinevalt patenditaotlusest kasuliku mudeli taotlust enne registreerimist ei avalikustata.

Kasuliku mudeli registreering jõustub registreerimise teate avaldamise päeval (KasMS § 32 lg 9). Patendiamet väljastab kasuliku mudeli omanikule tunnistuse, milles sisaldub kasuliku mudeli kirjeldus (ministri määrus).

Kasulike mudelite registri haldamine hõlmab järgmisi toiminguid:

  • pikendamine;
  • muudatused kasulikus mudelis;
  • kasuliku mudeli üleminek;
  • kasulike mudeli omaniku andmete muudatused;
  • litsentsi registreerimine;
  • pandi registreerimine;
  • prioriteeti tõendava dokumendi väljastamine;
  • kasuliku mudeli duplikaadi väljastamine.

Toimingud kasulike mudelite registris tehakse asjast huvitatud isiku (taotleja, kasuliku mudeli omanik) või teda esindava patendivoliniku avalduse alusel.

Taotleja või omaniku esindajana saab tegutseda riiklikusse patendivolinike registrisse kantud patendivolinik, kellel on patendivoliniku kutse leiutiste valdkonnas. Eestis tegutsevate patendivolinike nimekirjaga on võimalik tutvuda Patendiameti veebilehel.

Isik, kelle elukoht või asukoht ei ole Eesti Vabariigis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku kasuliku mudeli õiguskaitse alaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, välja arvatud registreerimistaotluse esitamine, KasMS § 30 lg-s 1 nimetatud rahvusvahelise registreerimistaotluse siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamine ja kõigi kasuliku mudeli seaduses sätestatud riigilõivude tasumine.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.
 

Kasuliku mudeli registreering kehtib neli aastat taotluse esitamise kuupäevast arvates. Registreeringu kehtivust saab pikendada esmalt neljaks aastaks ja hiljem veel kaheks aastaks. Kasuliku mudeli õiguskaitse maksimaalne kehtivusaeg on 10 aastat. 

Kehtivuse pikendamise eest tuleb tasuda riigilõiv vastavalt KasMS § 34 lõikele 4 kuue kuu jooksul enne registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäeva. Kehtivust on võimalik pikendada veel kuue kuu jooksul pärast kehtivuse lõppemise kuupäeva,  tasudes lisaks 10% riigilõivu kehtivuse pikendamise riigilõivumäärast. Riigilõiv kasuliku mudeli kehtivuse esimese pikendamise eest on 195 eurot, teise pikendamise eest 260 eurot.

Riigilõiv loetakse tasutuks, kui andmed tasutud riigilõivu kohta on esitatud Patendiametile. Kui kehtivuse pikendamise riigilõiv jäetakse õigel ajal tasumata või on lõiv küll Rahandusministeeriumi kontole üle kantud, kuid andmed lõivu tasumise kohta ei ole Patendiametile esitatud, kaotab kasulik mudel kehtivuse.

Kui registreeringu pikendamise riigilõiv on jäänud tasumata vääramatu jõu või kasuliku mudeli omanikust või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu, saab Patendiamet kehtivust pikendada. Selleks peab kasuliku mudeli omanik kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist esitama registreeringu kehtivuse pikendamise nõude, tõendama vääramatu jõu või eespool nimetatud takistuse olemasolu ja tasuma riigilõivu kehtivuse pikendamise eest lisaks 10% riigilõivu kehtivuse pikendamise riigilõivumäärast. (KasMS § 34 lg 6).

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Kasuliku mudeli omanik võib teha kasulikus mudelis muudatusi, mis ei muuda leiutise olemust ega laienda leiutise õiguskaitset.

Kasuliku mudeli omanik võib vastavalt KasMS § 36 lõikele 1 kasuliku mudeli kogu kehtivuse aja jooksul piirata õiguskaitse ulatust, muutes selleks kasuliku mudeli nõudlust, ja parandada kasuliku mudeli kirjelduses bibliograafilisi andmeid ning ilmseid kirja- ja arvutusvigu. 

Muudatuste tegemiseks esitab kasuliku mudeli omanik Patendiametile vastava nõude, uue kasuliku mudeli nõudluse ning vajaduse korral uue leiutiskirjelduse. Riigilõiv kasuliku mudeli nõudluse muutmise teate ja uue kasuliku mudeli kirjelduse avaldamise eest on 45 eurot. Kasuliku mudeli kirjelduse paranduste teate avaldamise eest on riigilõiv 32 eurot.

Patendiamet avaldab kasulikus mudelis muudatuste tegemise teate oma ametlikus väljaandes Eesti Kasuliku Mudeli Leht. Õiguskaitse piiramise korral avaldatakse ka uus kasuliku mudeli kirjeldus.

Kui õiguskaitse ulatuse kitsenemist on põhjustanud ilmsed kirja- või arvutusvead kasuliku mudeli nõudluses, võib kasuliku mudeli omanik esitada Patendiametile taotluse vigade parandamiseks ühe aasta jooksul kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamisest (KasMS § 36 lg 3).

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Kasuliku mudeli omanik võib kasuliku mudeli teisele isikule üle anda. Omaniku surma korral läheb kasulik mudel üle pärijale. Juriidilisest isikust omaniku tegevuse lõppemisel läheb kasulik mudel üle õigusjärglasele.

Õiguste ülemineku registreerimiseks peab kasuliku mudeli omanik või isik, kellele kasulik mudel üle läheb, esitama Patendiametile vabas vormis avalduse ja andmed tasutud riigilõivu kohta. Kui avalduse esitab isik, kellele kasulik mudel üle läheb, peab ta avaldusele lisama üleminekut tõendavad dokumendid (KasMS § 42 lg 3). 

Ülemineku avaldus esitatakse Patendiametile ühe aasta jooksul kasuliku mudeli ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast. Kasuliku mudel üleminekul kohtuotsuse alusel, tuleb avaldus esitada ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise päevast. Kui nimetatud tähtaegadest kinni ei peeta, kaotab registreering kehtivuse.

Kasulik mudel loetakse teisele isikule üle läinuks tehingus või kohtuotsuses määratud ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast.

Kasuliku mudeli ülemineku kanne jõustub kande tegemise päeval kasulike mudelite registris. Isik, kellele kasulik mudel üle läheb, võib kasuliku mudeli omaniku õigusi hakata kasutama ülemineku kande jõustumise päevast.

Kolmandate isikute suhtes jõustub üleminek Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kasuliku Mudeli Leht vastava teate avaldamise päeval.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Kasuliku mudeli taotleja või omaniku huvides on hoida oma andmed registris ajakohased ja korrektsed. See hõlbustab Patendiameti suhtlemist taotleja või omanikuga ja väldib arusaamatusi.

Nime, aadressi või muude kontaktandmete muutmiseks esitab kasuliku mudeli taotleja või omanik Patendiametile avalduse. Riigilõivu selleks toiminguks ei ole vaja tasuda.

Avalduse võib esitada vabas vormis avaldusena e-posti aadressile [email protected] (digiallkirjastatult manusena), posti teel või ise kohale tuua.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.
 

Kasuliku mudeli omanik ehk litsentsiandja võib litsentsilepingu alusel anda õiguse kasuliku mudeli kasutamiseks kas osaliselt või täielikult ühele või mitmele isikule ehk litsentsisaajale. Samuti võib kasuliku mudeli omanik teatada Patendiameti kaudu avaliku lihtlitsentsi andmisest.

Litsentsiga seonduv on reguleeritud KasMS §-des 43 ja 431.

Litsentsi võib registreerida kasulike mudelite registris, kuid kohustuslik see ei ole. Registrikande tegemiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja Patendiametile kirjaliku avalduse, millele on lisatud litsentsilepingu ärakiri või registreerimiseks vajalikke andmeid sisaldav litsentsilepingu väljavõte. Litsentsi registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv 32 eurot.

Litsentsisaaja võib litsentsiandja loal litsentsist tulenevad õigused anda all-litsentsiga kolmandale isikule.

Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem kui kasuliku mudeli registreeringu kehtivus.

Kui kasulik mudel läheb üle teisele isikule, lähevad sellele isikule üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused.

Registreerimata litsentsil ei ole kolmandate isikute suhtes õiguslikku jõudu. Mitmele litsentsisaajale eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsisaajal, kelle litsents on registreeritud.

Litsentsi kohta kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Avalik lihtlitsents

Õigus avalikule lihtlitsentsile on igaühel, kes tasub kasuliku mudeli omanikule tema määratud litsentsitasu. Avalikku lihtlitsentsi saab anda tingimusel, et registris ei ole sama kasuliku mudeli kohta varem registreeritud kehtivat litsentsi (KasMS § 431).

Kasuliku mudeli omanik, kes soovib anda avalikku lihtlitsentsi, peab esitama Patendiametile avaliku lihtlitsentsi registreerimise avalduse vastavalt KasMS § 431 lõikele 3 ja tasuma riigilõivu. Kui avaliku lihtlitsentsi registreerimise avaldus vastab nõuetele, teeb Patendiamet registrisse avaliku lihtlitsentsi andmete kande ja avaldab sellekohase teate Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kasuliku Mudeli Leht.

Isik, kes soovib saada avalikku lihtlitsentsi, esitab Patendiametile avaliku lihtlitsentsi saamise avalduse vastavalt KasMS § 431 lõikele 6 ja tasub riigilõivu. Patendiamet kannab registrisse avaliku lihtlitsentsi saaja andmed, avaldab sellekohase teate Patendiameti ametlikus väljaandes ja teatab kasuliku mudeli omanikule litsentsisaaja andmed.

Kasuliku mudeli omanik võib temale kuuluva kasuliku mudeli pantida.

Kasuliku mudeli pandiga koormamise täpsem regulatsioon puudub. Seetõttu kohaldatakse pandi registreerimisel kaubamärgiseaduse §-des 24-26 ja kaubamärgimääruse §-des 30-34 sätestatut.

Registerpandi tekkimiseks on vajalik kasuliku mudeli omaniku ja pandipidaja kokkulepe kasuliku mudeli koormamise kohta pandiga ning pantimise kohta kande tegemine kasulike mudelite registrisse.

Pandi registreerimiseks esitab avalduse kasuliku mudeli omanik või pandipidaja. Avalduse võib esitada e-posti aadressile [email protected] (digiallkirjastatult manusena), posti teel või ise kohale tuua. Avaldusele lisatakse pandi seadmise kirjalik kokkulepe. 

Kasuliku mudeli pandi registreerimine ei ole seaduses täpselt reguleeritud. Pandilepingu poolte huvides, et kõik andmed oleksid üheselt mõistetavad, samuti silmas pidades tööstusomandi seaduste ühtlustamise põhimõtet, peab Patendiamet siiski vajalikuks notariaalselt kinnitatud pandi seadmise kokkuleppe esitamist, nagu see on kaubamärgi pandi puhul. Seda nõuet on nimetatud ka patenditaotluste ja patentide menetlemise juhistes, mis kinnitati 01.07.2020.

Registerpandi registreerimiseks tasutakse riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääradele. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.


Vastavalt TÕAS §-le 31 kantakse tööstusomandi eseme pandiga koormamise korral registrisse pandipidaja andmed, pandi rahalise väärtuse suurus, nõude suurus ja täitmise tähtaeg. Pant kustutatakse registrist pandiga tagatud nõude lõppemisel või pandist loobumisel.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Prioriteeti tõendav dokument on esmase taotluse vastu võtnud ameti kasuliku mudeli taotlejale väljaantud dokument, mille alusel saab esitada prioriteedinõude teisele riigile või rahvusvahelisele ametile esitatavas taotluses. 

Prioriteedidokumendi väljastamist on õigus nõuda taotlejal, kasuliku mudeli omanikul või nende õigusjärglasel alates kasuliku mudeli taotluse menetlusse võtmisest, sõltumata registreerimistaotluse menetluse käigust ja registreerimistaotluse suhtes tehtud otsusest.

Prioriteedidokument koosneb registreerimistaotluse koopiast ja Patendiameti ametlikust kinnitusest (KasMS § 33 lg 3).

Patendiamet väljastab kasuliku mudeli prioriteeti tõendava dokumendi (prioriteedidokumendi) taotleja või kasuliku mudeli omaniku kirjalikul nõudel ja riigilõivu 16 euro tasumisel. 

Kasuliku mudeli tunnistuse duplikaat asendab esialgset tunnistust.

Tunnistuse duplikaadi saamiseks esitab kasuliku mudeli omanik Patendiametile vabas vormis avalduse ja andmed riigilõivu 16 euro tasumise kohta.

Avalduse võib esitada e-posti aadressile [email protected] (digiallkirjastatult manusena), posti teel või ise kohale tuues.

Duplikaat antakse välja ühe kuu jooksul avalduse ja riigilõivu tasumise andmete esitamisest Patendiametile. Tunnistuse duplikaadi esikaane paremasse ülaossa märgitakse sõna „duplikaat”.

Duplikaadi väljaandmise teade avaldatakse ametlikus väljaandes Eesti Kasuliku Mudeli Leht

Register on avalik alates kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamisest Eesti Kasuliku Mudeli Lehes. Teate avaldamise päev loetakse ühtlasi registreerimistaotluse avaldamise päevaks. Igaühel on õigus tutvuda kasuliku mudeli registritoimiku ja kirje andmetega, saada registrist ärakirju või väljatrükke. Kasuliku mudeli autor võib keelata oma nime avalikustamise.

Registritoimikuga saab tutvuda Patendiametis. Toimikuga tutvumiseks, registrist ärakirjade või väljatrükkide saamiseks tuleb esitada Patendiametile kirjalik avaldus koos andmetega riigilõivu tasumise kohta iga registritoimiku, dokumendi ärakirja ja väljatrüki eest.

Avalduses peab olema tutvuja nimi ja kontaktandmed, registreerimistaotluse või registreeringu number. Avalduse võib esitada e-posti aadressile [email protected] (digiallkirjastatult manusena), posti teel või ise kohale tuua. Taotlejale, kasuliku mudeli omanikule ja autorile on oma kasuliku mudeli registritoimikuga tutvumine tasuta. Registritoimikuga tutvumine on nimetatud isikute volitusel tasuta ka muule isikule.

Kasuliku mudeli seaduse § 33
Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord

  • Jaga

Viimati uuendatud 17.01.2024