Mis on intellektuaalomand?

Intellektuaalomand ehk loomevara on kõikjal meie ümber – see on meie vaimse tegevuse tulemus. Loomevara hulka kuuluvad näiteks kaubamärgid, leiutised, tööstusdisainid ja autoriõigused. Kaitstud loomevara tagab sulle ainuõiguse oma loomingule ja annab konkurentsieelise turul.
IO ühes tootes

Loomevara jaguneb tööstusomandiõiguseks ning autoriõiguseks ja sellega kaasnevateks õigusteks.

Olulisemad tööstusomandi liigid:

Kaubamärgid
Kaubamärk on tähis, mis eristab ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärk aitab tarbijal aru saada, et toodet või teenust pakub mingi kindel ettevõtja.

 • Näide: ülaloleval pildil kujutatud kotil toimib kaubamärgina sõna "UITUR" koos telgi- ja puudekujutisega.

Oma kaubamärgi kaitsmist alusta siit

Patendid ja kasulikud mudelid
Patentide ja kasulike mudelitega kaitstakse leiutisi. Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda kuuluva probleemi tehniline lahendus, mis on uus, ei tulene vastava ala asjatundja jaoks enesestmõistetavalt tehnikatasemest ning mida saab kasutada ja toota.

 • Näide: pildil kujutatud koti puhul oleks leiutisena võimalik kaitsta koti rihmade erilist reguleerimissüsteemi, lukusüsteemi ja samuti uudset materjali, mida koti valmistamisel on kasutatud.

Oma leiutise kaitsmist alusta siit!

Tööstusdisainilahendused
Disainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

 • Näide: ülaltoodud koti puhul oleks  disainilahendusena võimalik registreerida koti kuju, koti taskute ja pannalde kuju ning kotil kasutatud mustrid ja ornamendid.

Oma disainilahenduse kaitsmist alusta siit!

Tööstusomand hõlmab veel geograafilisi tähiseid ja mikrolülituse topoloogiaid

Tööstusomandi puhul pane tähele:

 • Tööstusomandiõigust tuleb taotleda Patendiametis ehk oma kaubamärk, leiutis ja disain tuleb registreerida.
 • Oma tööstusomandiõiguste jõushoidmiseks pikenda registreeringut, tasudes registreeringu kehtivuse pikendamise lõivu.
 • Tööstusomandi eseme omaniku andmete muutumise korral tuleb sellest teada anda Patendiametile.
 • Tööstusomandi eseme omanikul on õigus sellest loobuda, seda pantida, anda oma õigused täielikult või osaliselt üle jne.

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteosele teose loomisega automaatselt ja seda eraldi registreerida ei ole vaja. 

 • Näide: ülaloleva koti puhul on autoriõigusega kaitstud mh kotil olevad pildid ja illustratsioonid ning koti kavand.

Autoriõigusega kaasnevad õigused on tuletatud õigused, kuna autoriõigusega kaasneva õiguse ese eeldab mingi varem eksisteerinud teose olemasolu, milleks on autoriõigusega kaitstavad teosed. Need õigused on teose esitajal, fonogrammitootjal, televisiooni- ja raadioteenuse osutajal, filmi esmasalvestuse tootjal, isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või suunab üldsusele varem avaldamata teose ja isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande.

Autoriõiguse kohta loe lähemalt siit!

Miks oma loomevara kaitsta?

 • Kaitstud loomevara vähendab riski, et konkurendid sinu tooteid-teenuseid loata kasutavad ja kopeerivad ning seeläbi sinu töö pealt kasu lõikavad.
 • Kaitstud loomevara on selge tõend, et õigused kaubamärgile, leiutisele ja disainile kuuluvad just sulle. See annab sulle tõhusa relva õigusvaidlustes. 
 • Loomevara registreerimine kasvatab sinu ettevõtte väärtust ja mainet. 
 • Kaitstud kaubamärk, disain või leiutis on atraktiivsemad investoritele, äripartneritele ja klientidele.
 • Jaga

Viimati uuendatud 18.02.2024