Mis on intellektuaalomand?

Intellektuaalomand on loometöö ehk inimese vaimse tegevuse tulemus.

Intellektuaalomand jaguneb

  • autoriõiguseks

  • autoriõigusega kaasnevaks õiguseks

  • tööstusomandiõiguseks
     

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteosele teose loomisega, tööstusomandiõigust tuleb taotleda Patendiametis.

Autoriõigusega kaasnevad õigused on tuletatud õigused, kuna autoriõigusega kaasneva õiguse ese eeldab mingi varem eksisteerinud teose olemasolu, milleks on autoriõigusega kaitstavad teosed. Need õigused on teose esitajal, fonogrammitootjal, televisiooni- ja raadioteenuse osutajal, filmi esmasalvestuse tootjal, isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või suunab üldsusele varem avaldamata teose ja isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande.

Olulisemad tööstusomandi objektid

Kaubamärgid
Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärki märgates peab tarbija aru saama, et toodet pakub mingi kindel ettevõtja.

Patendid ja kasulikud mudelid
Patentide ja kasulike mudelitega kaitstakse leiutisi. Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda kuuluva probleemi tehniline lahendus, mis on uus, ei tulene vastava ala asjatundja jaoks enesestmõistetavalt tehnikatasemest ja on tööstuslikult kasutatav.

Tööstusdisainilahendused
Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

Tööstusomand hõlmab veel:

Tööstusomandi eseme omaniku õigused ja kohustused

  • Tööstusomandi eseme (kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli, tööstusdisainilahenduse) omanik on oma tööstusomandi esemega seotud õiguste jõushoidmiseks kohustatud tasuma riigilõivu tööstusomandi eseme registreeringu kehtivuse pikendamise eest.
  • Tööstusomandi eseme omaniku andmete muutumise korral tuleb sellest teada anda Patendiametile.
  • Tööstusomandi eseme omanikul on õigus sellest loobuda, seda pantida, anda oma õigused täielikult või osaliselt üle jne.
  • Jaga

Viimati uuendatud 08.08.2023