Tööstusdisainilahenduse vaidlustamine

Olenevalt õiguslikest alustest saab tööstusdisainilahendust vaidlustada apellatsioonikomisjonis või kohtus.

Tööstusdisainilahendust saab esimese astmena üldjuhul vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, kus toimub kohustuslik kohtueelne menetlus (tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 38 lg 2). Kohtus on tööstusdisainilahenduse vaidlustamine ilma apellatsioonikomisjoni menetlust eelnevalt läbimata võimalik üksnes vastuhagi esitamise korras isiku poolt, kelle vastu on tööstusdisainilahenduse omanik esitanud ainuõiguse kaitse hagi (tööstusdisaini kaitse seaduse § 85 lg 3).

Füüsiline isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse autor on tema ja mitte registrisse kantud isik, võib oma autorsuse tunnistamiseks esitada pärast tööstusdisainilahenduse registreerimist avalduse apellatsioonikomisjonile tööstusdisainilahenduse omaniku vastu (TDKS § 80 lg 2).

Isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omaniku õigused kuuluvad temale ja mitte registrisse kantud isikule, võib omandiõiguse tunnistamiseks esitada apellatsioonikomisjonile avalduse tööstusdisainilahenduse omaniku vastu (TDKS § 81 lg 1). Avalduse võib esitada ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist või tööstusdisainilahendusest loobumist (TDKS § 81 lg 2).

Isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omanikuks saanud isikul ei olnud õigust saada tööstusdisainilahenduse omanikuks, võib esitada (teatud juhtudel üksnes juhul, kui tööstusdisainilahenduse registreering takistab nõude esitaja majandus- või äritegevust) apellatsioonikomisjonile avalduse tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõpetamiseks (TDKS § 81 lõiked 3 ja 4).

Tööstusdisainilahenduse taotleja saab apellatsioonikomisjonile esitada kaebuse tööstusdisainilahenduse kohta tehtud Patendiameti otsuse peale, nt juhul, kui tööstusdisainilahenduse taotleja hinnangul on Patendiamet tööstusdisainilahenduse registreerimisest põhjendamatult keeldunud. Sel juhul tuleb kaebus apellatsioonikomisjonile esitada kahe kuu jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates (TDKS § 39).

Apellatsioonikomisjoni pädevusse ei kuulu tööstusdisainilahenduse omaniku ega muu isiku nõuded seoses omaniku ainuõiguse rikkumisega (TDKS § 84, § 85 lg 2), samuti mitte autori mittevaraliste ja varaliste õigustega seotud nõuete lahendamine (TDKS § 83) ega tööstusdisainilahendust varem heauskselt kasutanud isiku varemkasutamisõiguse tunnistamisega seotud nõuete lahendamine (TDKS § 85 lg 1). Vastavate nõuetega tuleb pöörduda kohtusse.

Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse, kehtivuse ja õigusvastase kasutamisega seotud kaebusi ja hagisid, hagi tagamise ja esialgse õiguskaitse taotlusi ning muid tööstusdisaini kaitse seaduses nimetatud kaebusi ja hagisid vaatab esimese kohtuastmena läbi Harju Maakohus.

Õigusejumalanna kaaludega
  • Jaga

Viimati uuendatud 29.08.2023