Patent või kasulik mudel?

Leiutisi on Eesti Vabariigis võimalik kaitsta nii patendi kui ka kasuliku mudelina.
Patent Kasulik mudel
Õiguskaitse kriteeriumid
  • uudsus
  • leiutustase
  • tööstuslik kasutatavus
jah
kõrgem (mitte endastmõistetav)
jah
jah
madalam (kasulik omadus)
jah
Kaitstavad objektid aine, seade, meetod aine, seade, meetod (v.a biotehnoloogilised leiutised)
Kompleksleiutise kaitse jah ei
Menetlus ekspertiisipõhine registreerimise põhine
Kehtivusaeg kuni 20 aastat kuni 10 aastat
Kulud
  • taotluse esitamine
  • aastalõivud
225 €
kuni 5399 € (20 aastat)
105 € (26 €)
kuni 455 € (10 aastat)

Uudsus – nii patent kui ka kasulik mudel peavad olema uued. Uudsuse all mõeldakse ülemaailmset uudsust. See tähendab, et kui kuskil maailmas on varem identne objekt avalikuks saanud, siis ei ole leiutis enam uus.

Leiutustase – hinnatakse patendi ja kasuliku mudeli puhul erinevalt. Kõigepealt hinnatakse leiutise puhul alati uudsust. Kui selgub, et leiutis on uus ehk identset objekti ei õnnestu leida, siis järgmisena hinnatakse leiutustaset. Patendil on leiutustase siis, kui see ei tulene vastava ala asjatundja jaoks endastmõistetavalt tehnika tasemest. Kasulikul mudelil on leiutustase aga siis, kui erinevuse tõttu tehnika tasemest ilmneb leiutise kasutamisel kasulik tehniline omadus või muu kasulik omadus.

Tööstuslik kasutatavus – tööstuslik kasutatavus on objektil siis, kui seda on võimalik toota või majanduses kasutada.

Nii patendi kui ka kasuliku mudeliga saab kaitsta ainet, seadet ja meetodit.

Erinev on aga see, et patendi puhul saab ühes taotluses kaitset taotleda mitmele leiutise objektile, mis on omavahel seotud ühtse leiundusliku mõttega. See tähendab seda, et kui teie leiutis on näiteks mingi uus aine, siis on sama patenditaotluse raames võimalik kaitsta ka meetodit selle aine valmistamiseks.

Kasuliku mudeli puhul tuleks aga selle näite korral koostada kaks eri taotlust – üks ainele ja teine meetodile. See tähendab, et ühes kasuliku mudeli registreerimise taotluses on võimalik esitada ainult üks objekt.

Patentide ja kasulike mudelite taotluste menetlemisel on olulised erinevused.

Patenditaotluse menetlus on ekspertiisipõhine. See tähendab, et patenditaotluse esitamisel algab kõigepealt eelmenetlus. Selle etapi eesmärk on tagada taotluse vastavus sisu- ja vorminõuetele. Samuti viiakse samal ajal läbi ka tehnika taseme otsing. Selle käigus otsib ekspert varem maailmas avaldatud samasuguseid ja sarnaseid lahendusi ning annab nende põhjal hinnangu leiutise kaitstavusele (uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus). Tulemused esitatakse otsinguaruandes, mille tulemused saadetakse taotlejale tutvumiseks. Selle põhjal on võimalik taotluses muudatusi teha.

Kui patenditaotluse esitamisest on möödunud 18 kuud, siis avaldatakse see. Sellega lõppeb ka eelmenetluse faas ja algab ekspertiis. Ekspertiisi käigus antakse lõplik hinnang leiutise kaitstavusele. Positiivse hinnangu korral antakse patent välja.

Menetlus patenditaotluse ja kasuliku mudeli korral

Kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetlemisel ekspertiisi ei toimu. See tähendab, et taotluse esitamisel viiakse läbi sisu- ja vorminõuetele vastavuse kontroll. Samuti tehakse tehnika taseme otsing, mille tulemustega on taotlejal võimalik tutvuda ning nende põhjal taotluses muudatusi teha. Otsinguaruanne on taotleja jaoks ainult informatiivne. Uudsuse ja leiutustaseme kriteeriumitele vastavuse eest vastutab taotleja ise.

Kasulik mudel registreeritakse ja avaldatakse siis, kui see vastab sisu- ja vorminõuetele.

Patenti ja kasulikku mudelit on võimalik vaidlustada apellatsioonikomisjonis ning kohtus.

Patent kehtib kuni 20 aastat. Erandiks on meditsiini- ja taimekaitsetooted, millele on võimalik taotleda täiendavat kaitset. Patendi jõushoidmiseks tuleb iga aasta eest maksta kehtivuslõivu. Täpsemad summad, mis kaasnevad patendi taotlemise ja jõushoidmisega, on toodud lõivude lehel.

Kasulik mudel kehtib kuni 10 aastat, esmalt saadud 4-aastast kehtivusaega saab esimesel korral pikendada 4 aasta võrra ja seejärel veel 2 aasta võrra, kummalgi juhul tuleb tasuda riigilõiv. Täpsemad summad on toodud lõivude lehel.

Vaata lisaks Raul  Kartus "Leiutiste kaitsmine" peatükki "Kumba kaitseliiki valida?":

  • Jaga

Viimati uuendatud 25.03.2024