Prioriteedinõue ja WIPO DAS

Siit leiab infot prioriteedinõude ja WIPO prioriteedidokumentide andmekogu kohta.

Prioriteedinõue

Esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise kuupäev loetakse prioriteedikuupäevaks.

Patenditaotlusele või kasuliku mudeli registreerimise taotlusele, mille on esitanud Patendiametile 12 kuu jooksul sama taotleja sama leiutise kohta, võib prioriteedinõude esitamisel määrata prioriteedi varasema patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise kuupäeva järgi.  

Prioriteedinõuet tõendav dokument on esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli taotluse koopia, mille on kinnitanud esmase taotluse vastu võtnud amet. 

Taotleja võib prioriteedinõuet ja seda tõendavaid dokumente esitada 16 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates. 

  Prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole vaja esitada:

  • kui prioriteedinõude aluseks on Eesti Vabariigis esitatud esmane patenditaotlus või kasuliku mudeli registreerimise taotlus.
  • kui taotleja on esitanud Patendiametile selgesõnalise sooviavalduse koos juurdepääsukoodiga prioriteedidokumendi kättesaamiseks WIPO DAS-andmekogust.

   WIPO digitaalne juurdepääsusüsteem prioriteedidokumentidele

   01.01.2017 liitus Eesti Patendiamet WIPO (Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon) digitaalse juurdepääsusüsteemiga prioriteedidokumentidele (WIPO DAS – Digital Access System). Süsteemi kasutamine võimaldab taotlejal soovi korral kasutada järgmisi võimalusi:

   • lisada Patendiameti kaudu (as depositing Office) esmane leiutisetaotluse dokument WIPO digitaalsesse andmekogusse;
   • prioriteedi olemasolul leiutisetaotluse esitamisel prioriteedinõuet tõendava dokumendi asemel esitada Patendiametile (as accessing Office) vaid juurdepääsukood dokumendi kättesaamiseks WIPO digitaalsest andmekogust.

   Teenust saab kasutada nii rahvusliku patendi taotluste kui ka kasuliku mudeli registreerimise taotluste puhul.

   Vastastikune juurdepääs prioriteedidokumentidele on tagatud ainult WIPO DAS-süsteemiga liitunud patendiametitele. Osalejaametite nimekirja ja kasutustingimused leiate  WIPO veebilehelt.

   WIPO DAS-i juurdepääsuteenuse kasutamine on taotlejatele  tasuta.

    Sooviavaldus

    Teenuse kasutamiseks peab taotleja esitama Patendiametile selgesõnalise sooviavalduse prioriteedidokumendi lisamiseks WIPO DAS-i andmekogusse või prioriteedidokumendi kättesaamiseks WIPO DAS-i andmekogust.

    Sooviavaldus prioriteedidokumendi lisamiseks WIPO DAS-i andmekogusse peab kindlasti sisaldama järgmisi andmeid.

    • Taotleja nimi
    • Leiutise õiguskaitse vorm (patent või kasulik mudel)
    • Prioriteeditaotluse number
    • Prioriteedikuupäev
    • Avalduse esitamise kuupäev ja esindaja allkiri

    Pärast dokumendi registreerimist WIPO DAS-i andmekogus edastab Patendiamet taotlejale juurdepääsukoodi.

    Sooviavaldus prioriteedidokumendi kättesaamiseks WIPO DAS-i andmekogust peab kindlasti sisaldama järgmisi andmeid.

    • Taotleja nimi
    • Leiutise õiguskaitse vorm (patent või kasulik mudel)
    • Riigi kood
    • Prioriteeditaotluse number
    • Prioriteedikuupäev
    • Juurdepääsukood
    • Avalduse esitamise kuupäev ja esindaja allkiri
    • Jaga

    Viimati uuendatud 28.01.2022