GPPH pilootprogramm

GPPH (Global Patent Prosecution Highway ─ GPPH) programmi eesmärk on patenditaotlejate rahulolu suurendamine taotluste menetluse kiirenemise ja kvaliteedi tõusu läbi ning osalevates patendiametites ekspertiisiga seotud tööde dubleerimise.

Globaalse PPH (Global Patent Prosecution Highway ─ GPPH) pilootprogrammi aluseks on osalevate patendiametite mitmepoolne koostöökokkulepe. Programmi sisuks on sellise patenditaotluste menetlemise süsteemi rakendamine, mille puhul osalev patendiamet kasutab patenditaotleja nõudel teiste osalevate patendiametite poolt sama patenditaotluse suhtes tehtud patendiekspertiisi tulemusi ja teeb patenditaotluse ekspertiisi kiirendatud korras. GPPH on välja kasvanud mitme riigi patendiameti vahel ajapikku sõlmitud kahepoolsetest PPH (Patent Prosecution Highway ─ patenditaotluste menetlemise kiirtee) kokkulepetest. GPPH pilootprogramm hakkas kehtima 6. jaanuaril 2014. Eesti Patendiamet liitus programmiga 6. juulil 2015.

GPPH eesmärk on patenditaotlejate rahulolu suurendamine taotluste menetluse kiirenemise ja kvaliteedi tõusu läbi ning osalevates patendiametites ekspertiisiga seotud tööde dubleerimise vähendamine.
 

Nõuet patenditaotluse kiirendatud menetlemiseks saab esitada kõigile GPPH programmis osalevatele patendiametitele, kui patenditaotlus vastab järgmistele tingimustele:

 • ekspertiisi varem teinud patendiametile (Office of Earlier Examination ─ OEE) ja ekspertiisi hiljem teinud patendiametile (Office of Later Examination ─ OLE) esitatud patenditaotlusel peab olema sama esitamise või prioriteedikuupäev;
 • patenditaotlusel on OEE otsustuse kohaselt vähemalt üks kõlbulik patendinõudluse punkt;
 • kõik OLE-le GPPH kohaldamiseks esitatud patenditaotluse patendinõudluse punktid peavad sisu poolest vastama OEE poolt patentseks tunnistatud patendinõudluse punktile või punktidele;
 • OLE ei ole veel alustanud patenditaotluse sisulist ekspertiisi, kuigi mõni OLE võib lubada GPPH nõude esitamist ka sisulise ekspertiisi käigus (sh EPA);
 • sisulise ekspertiisi nõue tuleb esitada enne GPPH nõuet või vähemalt koos sellega. Kuna Eestis sisulise ekspertiisi nõuet ei ole vaja esitada, siis seda tingimust Eesti puhul ei kohaldata.

Lisaks eelöeldule võivad osalevad patendiametid nõuda, et OLE-s menetluses olev patenditaotlus on avaldatud. Juhul kui mõne OLE puhul on kehtestatud tavaliste patenditaotluste kiirendatud ekspertiisi nõude esitamisel eraldi lõiv, võib OLE seda lõivu rakendada ka GPPH korral. Eestis GPPH nõude esitamise eest riigilõivu ei võeta.
GPPH nõude  aluseks saab olla ainult GPPH programmis osaleva OEE ekspertiisi läbinud patenditaotlus, millel on olemas OEE arvamus nii uudsuse kui leiutustaseme kohta.

GPPH nõue koosneb järgmistest dokumentidest:

 • täidetud GPPH avalduse plank;
 • ekspertiisi tulemuste kohta OEE poolt väljastatud kirjade koopiad, kui need ei ole kättesaadavad  OEE infotehnoloogilise toimikute süsteemi (Dossier Access System ─ DAS) või PATENTSCOPE kaudu. OLE võib nõuda kirjade tõlkeid, kui need ei ole OLE tunnustatud keeles;
 • OEE poolt patentseks tunnistatud patendinõudluse punktid, kui need ei ole kättesaadavad  DAS või PATENTSCOPE kaudu, ja vajadusel nende tõlked.

Osalevad patendiametid võivad lisaks nõuda järgmisi dokumente:

 • OEE poolt viidatud dokumentide koopiaid, mis ei ole kättesaadavad OLE andmebaaside kaudu, ja nende tõlkeid;
 • muude patenditaotlusega seotud dokumente ja tõlkeid;
 • vastavuse tabelit, mis näitab OLE ja OEE patenditaotluse patendinõudluse vastavust nende nõudluspunktide osas, mis on loetud patentseteks. Paljudel juhtudel sisaldub nimetatud vastavuse tabel GPPH avalduse plangil.

Kuna patenditaotluse menetlus igas OLE-s toimub siseriikliku seaduse alusel, tuleb arvestada eri riikide korral võimalikke menetluse erisusi.
Täpsemat infot GPPH programmi kohta ja teavet osalevate patendiametite poolt esitavatest nõuetest saab Jaapani Patendiameti peetavalt PPH-d tutvustavalt veebilehelt.

Patendiamet (EPA) kohaldab GPPH programmi alusel kiirendatud ekspertiisi nõude esitamise korral kõiki eelnimetatud tingimusi ja dokumentidele esitatavaid üldisi nõudeid.

GPPH nõude Patendiametile peab esitama selleks ettenähtud plangil inglise keeles.


GPPH nõude peab esitama enne seda, kui Patendiamet on teinud otsuse patendi väljaandmise või tagasilükkamise  kohta.

OEE väljastatud kirjade tõlgete puhul tuleb arvestada, et kuigi masintõlke kasutamine nende tõlkimiseks eesti keelde on põhimõtteliselt lubatud, ei ole käesoleval ajal masintõlke kvaliteet siiski enamasti vastuvõetav ja Patendiamet võib nõuda uut tõlget.
GPPH nõude esitamise eest riigilõivu ei võeta.

GPPH nõuet saab esitada patenditaotluse korral, mis esitatakse nii Pariisi konventsiooni alusel kui ka PCT kaudu.

GPPH pilootprogrammis osalevad 6. juuli 2020 seisuga järgmised 27 intellektuaalomandiorganisatsiooni:

Austraalia Intellektuaalomandi Amet (IP Australia);
Austria Patendiamet (APO);
Kanada Intellektuaalomandi Amet (CIPO);
Taani Patendi- ja Kaubamärgiamet (DKPTO);
Eesti Patendiamet (EPA);
Soome Patendi- ja Registrivalitsus (PRH);
Saksa Patendi- ja Kaubamärgiamet (DPMA);
Ungari Intellektuaalomandi Amet (HIPO);
Islandi Patendiamet (IPO);
Uus-Meremaa Intellektuaalomandi Amet (IPONZ);
Israeli Patendiamet (ILPO);
Jaapani Patendiamet (JPO);
Korea Intellektuaalomandi Amet (KIPO);
Põhjamaade Patendiinstituut (NPI);
Norra Tööstusomandi Amet (NIPO);
Poola Patendiamet (PPO);
Portugali Tööstusomandi Instituut (INPI);
Venemaa Föderaalne Intellektuaalomandi Teenistus (ROSPATENT);
Singapuri Intellektuaalomandi Amet (IPOS);
Kolumbia Tööstus- ja Kaubandusinspektsioon (SIC);
Hispaania Patendi- ja Kaubamärgiamet (SPTO);
Rootsi Patendi- ja Registreerimisamet (PRV);
Ühendkuningriigi Intellektuaalomandi Amet (UKIPO);
Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiamet (USPTO);
Visegrádi patendiinstituut (VPI);
Peruu (INDECOPI) intellektuaalomandi organisatsioon;
Tšiili intellektuaalomandi organisatsioon (INAPI).
 

 • Jaga

Viimati uuendatud 21.02.2022