Tööstusdisainilahenduse taotluse või registreeringu haldamine

Tööstusdisainilahenduste register sisaldab tööstusdisainilahenduse menetluse andmeid alates kaitsetaotluse esitamisest kuni registreeringu tegemiseni. Samuti kajastuvad registris toimingud registreeritud tööstusdisainilahendustega.

Toimingud tööstusdisainilahenduste registris tehakse asjast huvitatud isiku (taotleja, tööstusdisaini omanik) või neid esindava patendivoliniku avalduse alusel. Kui omanik või taotleja on äriühing, allkirjastab avalduse äriühingu esindusõigusega isik. 

Avalduse toimingu tegemiseks võib esitada e-teenuste portaalis, e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected], posti teel või ise kohale tuua.

Taotleja või omaniku esindajana saab tegutseda riiklikusse patendivolinike registrisse kantud patendivolinik, kellel on patendivoliniku kutse tööstusdisainilahenduste valdkonnas (TDKS § 25 lg 1). Eestis tegutsevate patendivolinike nimekirjaga on võimalik tutvuda Patendiameti veebilehel.

Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eesti Vabariigis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku tööstusdisainilahenduse registreerimise ja jõushoidmisega seotud toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis (TDKS § 25 lg 2).

Toimingu eest riigilõivu  tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Registreeringu haldamine hõlmab järgmisi toiminguid:

Registreeringu kanne tööstusdisainilahenduste registrisse tehakse registreerimise otsuse alusel. Registreering jõustub registreeringu andmete kande teate Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht avaldamise päeval.

Pärast registreeringu teate avaldamist annab Patendiamet tööstusdisainilahenduse omanikule 20 tööpäeva jooksul välja elektroonilise tööstusdisainilahenduse tunnistuse. 

Tööstusdisainilahenduse omaniku avalduse alusel väljastab Patendiamet elektroonilise tunnistuse ärakirja paberkandjal 20 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest, ent mitte enne nõutava riigilõivu 16 eurot tasumist.

Tööstusdisainilahenduse omaniku andmete muutmine

Tööstusdisainilahenduse omaniku huvides on hoida oma andmed registris ajakohased ja korrektsed. See hõlbustab Patendiameti suhtlemist tööstusdisainilahenduse omanikuga ja väldib arusaamatusi.

Taotleja või omaniku nime, elu- või asukoha aadressi või muude kontaktandmete muutumisel esitab taotleja või omanik Patendiametile kirjaliku avalduse (tööstusdisainilahenduse määrus § 33 lõige 1 ja 2). Avalduse võib esitada e-teenuste portaalis, e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected], posti teel või ise kohale tuua. Riigilõivu tasuda ei ole vaja.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Registreerimistaotluses esitatud tööstusdisainilahendust ei saa hiljem muuta.

Tööstusdisainilahenduse üleminek

Tööstusdisainilahenduse omanik võib tööstusdisainilahenduse teisele isikule üle anda. Omaniku surma korral lähevad õigused üle pärijale, juriidilisest isikust omaniku lõpetamisel õigusjärglasele.

Ülemineku kande avalduse võib esitada registrisse kantud omanik või taotleja või uus omanik või taotleja. Kui avalduse esitab uus taotleja või uus omanik, lisatakse avaldusele tööstusdisainilahenduse üleminekut tõendav dokument. Avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul õiguste ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast arvates. Registerpandiga koormatud tööstusdisainilahenduse üleandmisel lisatakse avaldusele pandipidaja kirjalik nõusolek (TDKS § 731).

Avalduse võib esitada e-teenuste portaalis, e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected], posti teel või ise Patendiametisse tuua. Avalduses esitatavad andmed on nimetatud tööstusdisainilahenduse määruse  § 31 lõikes 3.

Riigilõiv ülemineku kande eest on 32 eurot. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast toimingu kohta avalduse esitamist. 

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

NB! Äriühingu tegevuse lõpetamisel tuleks otsustada tööstusdisainilahenduse kui ettevõtte vara edasine kuuluvus. Kui tööstusdisaini omanikuks olnud ettevõte on äriregistrist kustutatud, ei ole tööstusdisainil enam omanikku, s.o isikut, kes saaks teha toiminguid tööstusdisainilahendusega.

Tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivuse pikendamine

Tööstusdisainilahenduse registreering kehtib viis aastat registreerimistaotluse esitamise päevast arvates. Tööstusdisainilahenduse omanik võib pikendada registreeringu kehtivust viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks

Omanik ise peab kehtivusaega jälgima.

Tööstusdisainilahenduse pikendamise avalduse võib esitada kuue kuu jooksul enne registreeringu kehtivuse lõppemist. Avalduse võib esitada e-teenuste portaalis, vabas vormis avaldusena e-posti aadressile [email protected] (digiallkirjastatult manusena), posti teel või ise kohale tuua. 

Riigilõiv esimese pikendamise eest on 130 eurot, teise ja järgmiste pikendamiste eest  260 eurot. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Pärast registreeringu kehtivuse lõppemist saab tööstusdisainilahendust veel kuue kuu jooksul pikendada, kuid tasuda tuleb täiendav riigilõiv 45 eurot ning esitada avaldus kehtivuse tähtpäeva ennistamiseks.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Pikendamata kehtivusajaga tööstusdisainilahendus kustutatakse registrist ning omanik kaotab ainuõiguse tööstusdisainilahendusele.

Tööstusdisainilahenduse taotluse või registreeringu jagamine

Tööstusdisainilahenduse taotleja või omanik võib tööstusdisainilahenduse variante sisaldava taotluse või registreeringu jagada kaheks või enamaks taotluseks või registreeringuks, jagades variandid nende vahel. Jagamise teel saadud taotlused või registreeringud säilitavad esialgse taotluse esitamise kuupäeva ja prioriteedi.

Registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse jagamiseks esitab taotleja või omanik kirjaliku avalduse vastavalt tööstusdisainilahenduse määruse §-le 32  ja tasub riigilõivu. Avalduse võib esitada e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected], posti teel või ise Patendiametisse tuua.

Registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse jagamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:

 • registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse jagamise sooviavaldus;
 • registreerimistaotluse või registreeringu number;
 • loetelu esialgsesse registreerimistaotlusesse või registreeringusse jäävatest tööstusdisainilahenduse variantidest;
 • loetelu eraldatud registreerimistaotlusse või registreeringusse üle minevatest tööstusdisainilahenduse variantidest;
 • avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress), esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
 • avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

Riigilõiv tööstusdisainilahenduse jagamise eest on 45 eurot. Tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist. 

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Pandi registreerimine

Registerpandi tekkimiseks on vajalik tööstusdisainilahenduse omaniku ja pandipidaja kokkulepe tööstusdisainilahenduse koormamise kohta pandiga ja pantimise kohta kande tegemine tööstusdisainilahenduste registrisse.

Tööstusdisainilahenduse pandiga koormamise täpsem regulatsioon puudub. Seetõttu kohaldatakse pandi registreerimisel kaubamärgiseaduses sätestatut (§-d 30–34).

Pandi registreerimiseks esitab kirjaliku avalduse tööstusdisainilahenduse omanik või pandipidaja. Avalduse võib esitada e-posti aadressile [email protected]  (digiallkirjastatult manusena), posti teel või ise kohale tuua. Avaldusele tuleb lisada notariaalselt tõestatud pandi seadmise kokkulepe.

Registerpandi registreerimiseks tasutakse riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse lisas 2  toodud riigilõivu täismääradele. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Tööstusomandi eseme koormamisel pandiga kantakse registrisse pandipidaja andmed, pandi rahalise väärtuse suurus, nõude suurus ja täitmise tähtaeg (tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 31). Pant kustutatakse registrist pandiga tagatud nõude lõppemisel või pandist loobumisel.

Patendiamet väljastab pärast pandi kohta kande tegemist registris avaldajale vastavasisulise kirjaliku teate. Kanne tehakse hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Tööstusdisainilahenduse litsentsi registreerimine

Tööstusdisainilahenduse omanik (litsentsiandja) võib lubada litsentsilepingu alusel ühel või mitmel isikul (litsentsisaajal) kasutada tööstusdisainilahendusest tulenevaid õigusi.

Litsentsi tingimused määratakse kindlaks litsentsilepingus. Tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste üleminekul teisele isikule lähevad üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused. Litsentsi kehtivusaeg ei saa olla pikem kui registreeringu kehtivus. Litsentsisaaja võib litsentsiandja loal litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse üle anda all-litsentsiga kolmandale isikule (TDKS § 74).

Litsentsi võib registris registreerida, kuid kohustuslik see ei ole. Mitmele litsentsisaajale eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsisaajal, kelle litsents on registreeritud.

Litsentsi kohta registrisse kande tegemiseks esitab kirjaliku avalduse litsentsiandja või litsentsisaaja. Avaldusele lisatakse litsentsilepingu väljavõte, mis sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid lepingupoolte, litsentsi iseloomu, ulatuse ja tähtaja kohta. Väljavõtet ei pea esitama, kui litsentsi registreerimise avaldusele on alla kirjutanud nii litsentsiandja kui ka litsentsisaaja ning avaldus sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid (TDKS § 76).

Avalduse võib esitada e-posti aadressile [email protected] (digiallkirjastatult manusena), posti teel või ise kohale tuua.
Riigilõiv litsentsi registreerimise eest on 32 eurot. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Patendiamet väljastab pärast litsentsikande tegemist registris avaldajale vastavasisulise kirjaliku teate. Kanne tehakse hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Litsentsileping on oma õiguslikult olemuselt eraõiguslik leping, mida reguleerib võlaõigusseadus ning kehtib tingimustel, milles lepingupooled on kokku leppinud. Eeltoodu tähendab, et kui litsentsiandja ja litsentsisaaja on lepingus kokku leppinud osapoolte õigused ja kohustused ning üks osapool neid rikub, tuleb vaidlus poolte vahel lahendada tsiviilõiguslikke õiguskaitsevahendeid kasutades.

Litsentsi kohta registrisse tehtud kande ennetähtaegseks kustutamiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja avalduse (tööstusdisainilahenduse määruse § 36).

Tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi taotlemine

Tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaat asendab esialgset tunnistust. Duplikaadi andmed peavad üheselt vastama tunnistuse väljaandmise ajal kehtinud registreeringu andmetele.

Duplikaadi väljaandmiseks esitab omanik vabas vormis kirjaliku avalduse (tööstusdisainilahenduse määruse § 37 lõige 2). Avaldusele peab olema lisatud reproduktsioon.

Avalduse võib esitada e-posti aadressile [email protected] (digiallkirjastatult manusena), posti teel või ise kohale tuua.

Duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõiv 16 eurot. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Duplikaat antakse välja hiljemalt 20. tööpäeval avalduse laekumise päevast arvates, ent mitte enne nõutava riigilõivu tasumist.

Registrist kustutamine

Tööstusdisainilahendus kustutatakse registrist, kui omanik ei ole kehtivuse lõppemise päevast kuue kuu jooksul registreeringu kehtivust pikendanud. Tööstusdisainilahendus kustutatakse registrist enne tähtaega omaniku loobumisel õigustest tööstusdisainilahendusele või kui õigused tööstusdisainilahendusele on jäänud üle andmata. Tööstusdisainilahendus kustutatakse enne tähtaega ka apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse alusel või asjast huvitatud isiku taotlusel.

Kui tööstusdisainilahenduse kehtivust ei ole pikendatud, kustutatakse tööstusdisainilahendus registrist kuue kuu möödumisel registreeringu kehtivuse lõppemisest (TDKS § 78 lg 1). Kustutamine jõustub tagasiulatuvalt registreeringu kehtivuse lõppemise päevale järgneval päeval (TDKS § 79 lg 1). Kui registreeringu kehtivust on pikendatud kokku 25 aastaks, s.o maksimaalseks kehtivusajaks, siis selle möödumisel registreering kustutatakse.

Tööstusdisainilahenduse omaniku õigused lõpevad enne tähtaega (TDKS § 77 lg 2) ja tööstusdisainilahendus kustutatakse registrist:

 •  omaniku loobumisel õigustest tööstusdisainilahendusele;
 • füüsilisest isikust omaniku surma korral, kui õigused ei ole pärijale üle läinud;
 • juriidilise isiku lõpetamisel ei ole õigusi üle antud;
 • jõustunud apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse alusel;
 • asjast huvitatud isiku taotluse alusel, kui ühe aasta jooksul äriühingu äriregistrist kustutamisest arvates ei ole esitatud kirjalikku avaldust registris tööstusdisainilahenduse ülemineku kande tegemiseks.

Registreeringu ennetähtaegseks kustutamiseks esitab omanik või asjast huvitatud isik kirjaliku avalduse. Kui avalduse esitab asjast huvitatud isik, peab avaldusele lisama nõuet tõendavad dokumendid. Kui registreering kustutatakse kohtuotsuse alusel, lisatakse avaldusele jõustunud kohtuotsus (TDKS § 78 lg 2).

Tööstusdisainilahenduse kustutamisel enne tähtpäeva lõppevad tööstusdisainilahenduse omaniku õigused kande tegemise päevale järgneval päeval.

Registri avalikkus ja teabe väljastamine

Register on avalik pärast registreeringu andmete kande avaldamist Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht. Igaüks võib esitada avalduse toimikuga tutvumiseks, registrist kirjaliku kinnitatud teabe väljastamiseks, registriväljavõtte või ärakirja saamiseks.

Enne registreeringu andmete kande teate avaldamist võib registrist väljastada järgmised andmed:

 • tööstusdisainilahenduse nimetus;
 • registreerimistaotluse number;
 • registreerimistaotluse esitamise kuupäev; 
 • prioriteediandmed;
 • taotleja nimi ja taotleja esindaja nimi.


Nimetatud andmed avaldatakse Patendiameti tööstusdisainilahenduste avalikus andmebaasis järgmisel päeval pärast taotluse vastuvõtmist.

Registreeringu kande avaldamise järel Eesti Tööstusdisainilahenduse Lehes on register avalik. Registrist ei väljastata andmeid autori kohta, kui autor on keelanud oma nime avalikustamise (TDKS § 57 lg 1 ).

Toimikuga tutvumiseks, teabe väljastamiseks või registritoimiku dokumendi saamiseks tuleb esitada avaldus ja tasuda riigilõiv. Taotlejale ja tööstusdisainilahenduse omanikule on oma tööstusdisainilahenduse registritoimikuga tutvumine tasuta.

Avalduse võib esitada e-posti aadressile [email protected] (digiallkirjastatult manusena), posti teel või ise kohale tuua.
Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Toimikuga saab tutvuda Patendiameti vastuvõtus kliendiarvutis, kuhu laaditakse elektroonilise toimiku failid. Toimikuga peab olema võimalik tutvuda viie tööpäeva jooksul avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast või riigilõivu tasumise kuupäevast arvates, kui riigilõiv tasutakse avalduse saabumisest hiljem.

Teabe väljastamine registrist toimub avalduses esitatud päringu alusel viie tööpäeva jooksul avalduse saabumise kuupäevast arvates või riigilõivu tasumise kuupäevast arvates, kui riigilõiv tasutakse hiljem. Patendiamet väljastab soovitud teabe e-posti teel või paberkandjal kohapeal või posti teel.

Registritoimiku dokumendi ärakiri või kirje väljatrükk väljastatakse registrist kinnitatud dokumendina. Patendiamet väljastab avalduses nimetatud dokumendid e-posti teel või paberkandjal kohapeal või posti teel viie tööpäeva jooksul avalduse saabumise kuupäevast arvates või riigilõivu tasumise kuupäevast arvates, kui riigilõiv tasutakse hiljem.

Patendiamet väljastab taotleja või tööstusdisainilahenduse omaniku kirjaliku avalduse alusel prioriteeti tõendava dokumendi, mis koosneb Patendiameti kinnitusest ja taotluse koopiast. Dokumendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõiv 16. eurot.

 • Jaga

Viimati uuendatud 06.07.2022