Organisatsioonid

Autoriõiguse organisatsioonid Eestis on loodud autorite kollektiivseks esindamiseks ja nende huvide kaitseks.

Kollektiivse esindamise organisatsioonid Eestis

Eesti Autorite Ühing

Eesti Autorite Ühing (EAÜ) on mittetulundusühing, mis on asutatud 8. oktoobril 1991. aastal. Kuigi EAÜ asutajateks olid erinevate loomealade autorid, on käesoleval ajal peamisteks EAÜ liikmeteks heliloojad, laulutekstide autorid, kujutava kunsti teoste autorid ning muusikakirjastajad. Ühingu liikmed sõlmivad EAÜga lepingu, millega loovutavad ühingule oma varaliste õiguste teostamise.
Vastavalt nendele lepingutele on EAÜl õigus esindada muusikateoste autoreid ja muusikakirjastajaid järgmistes valdkondades:

  • teoste avalik esitamine kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes;
  • teoste edastamine või taasedastamine raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel;
  • teoste üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal (sh interneti vahendusel);
  • teoste reprodutseerimine heli- ja videokandjale, filmile jms vahendile või seadmele ja nende levitamine. Muusikateoste reprodutseerimise õiguse teostamine toimub EAÜs koostöös Nordisk Copyright Bureau’ga.

Kujutava kunsti teoste autoreid esindab EAÜ põhiliselt nende teoste reprodutseerimise, edastamise ja taasedastamise ning edasimüümise korral.
Lisaks oma liikmetele on EAÜ-l õigus esindada ka teiste riikide muusikaautoreid, kunstiteoste autoreid ja muusikakirjastajaid välisriikide autoreid esindavate organisatsioonidega sõlmitud vastastikuse esindamise lepingute alusel.
Vastavalt EAÜ ja Eesti Audiovisuaalautorite Liidu (EAAL) vahelisele koostöölepingule on EAÜ-l õigus esindada ka audiovisuaalsete teoste autoreid, kes on EAAL liikmed. EAÜ esindab ka välisriikide audiovisuaalsete teoste autoreid, kes kuuluvad välisühingutesse, millistega EAAL on lepingu sõlminud.
Teoste kasutajad saavad EAÜga sõlmitud lepingu alusel õiguse kasutada kõiki EAÜ poolt esindatud autorite teoseid. EAÜ tegutseb autorite ja teoste kasutajate vahel nagu vahendaja. See on lihtne ja mugav meetod, mis on maailmas kasutusel olnud pikki aastaid.

Lille 13, 10614 Tallinn
telefon: 668 4360
e-post: [email protected]
www.eau.org

Eesti Esitajate Liit

Eesti Esitajate Liit (EEL) on nii Eesti kui välisriikide esitajaid esindav kollektiivse esindamise organisatsioon Eesti Vabariigis. EELi peamiseks ülesandeks on teose esitajate varaliste õiguste teostamine, st esituse kasutamise (sh isiklikeks vajadusteks kasutamise) eest saadaoleva tasu kogumine ja esitajatele väljamaksmine.

Paldiski mnt 96a, 13522 Tallinn
telefon: 650 5171
e-post: [email protected]
www.eel.ee

Eesti Fonogrammitootjate Ühing

Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) on fonogrammitootjate kollektiivse esindamise organisatsioon Eestis.
EFÜ loodi 9. märtsil 1998 aastal. EFÜ peamiseks ülesandeks on fonogrammitootjate varaliste õiguste kollektiivne teostamine, st fonogrammide (salvestatud muusika) kasutajatega lepingute sõlmimine, fonogrammide kasutamise eest tasu kogumine ja õiguste omajatele väljamaksmine. EFÜ on vahelüliks muusika kasutajate ja tootjate vahel, aidates muusika kasutajatel lihtsalt ja mugavalt maksta Autoriõiguse seadusega ettenähtud tasu muusika tootjatele nende loomingu kasutamise eest.
EFÜ esindab nii Eesti kui välisriikide fonogrammitootjaid ja teeb koostööd välismaiste fonogrammitootjate esindusorganisatsioonidega, sh Rahvusvahelise Fonogrammitootjate Föderatsiooniga IFPI.

Poordi 1-32, 10156 Tallinn
telefon: 614 0182
e-post: [email protected]
www.efy.ee

Eesti Audiovisuaalautorite Liit 

Eesti Audiovisuaalautorite Liit (EAAL) on audiovisuaalsete teoste autorite (režissöör, stsenarist, operaator, kunstnik) kollektiivse esindamise organisatsioon. EAALi põhiülesandeks on korraldada audiovisuaalsete teoste eest makstava tasu kogumist ja selle jaotamist autoritele.

EAAL teeb tihedat koostööd Eesti Autorite Ühinguga.

Lille 13, 10614 Tallinn
telefon: 668 4372
e-post: [email protected]
kinoliit.ee/eaal

Eesti Näitlejate Liit

Eesti Näitlejate Liit on Eesti Vabariigi kutseliste näitlejate iseseisev vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on Eesti näitlejate ja nende loomingu hoidmine, kaitsmine, arendamine ja väärtustamine ning kes teostab kollektiivselt oma liikmete autoriõigusega kaasnevaid õigusi. 

Sakala 3, 10141 Tallinn
telefon: 53415555
e-post: [email protected]
www.enliit.ee

MTÜ Filmi Esmasalvestuse Tootjate Ühing

MTÜ Filmi Esmasalvestuse Tootjate Ühing on Eestis asutatud kollektiivse esindamise organisatsioon, mis esindab Eesti territooriumil filmi esmasalvestuse tootjate õigusi. 

Saue 11, 10612 Tallinn
e-post: [email protected]
filmiklaster.ee/mtu-filmi-esmasalvestuse-tootjate-uhing

Loomeliidud

Eesti Kirjanike Liit

Eesti Kirjanike Liit on Eesti kirjanike, kirjanduskriitikute ja tõlkijate kutseliit.

Harju 1, 10146 Tallinn 
telefon: 627 6410
e-post: [email protected]
www.ekl.ee

Eesti Kinoliit

Eesti Kinoliit on olemuselt meistrite liit, mis ühendab professionaalseid filmitegijaid ning tegutseb eesmärgiga edendada Eesti filmikunsti, säilitada ja arendada professionaalset filmiloomet ning arendada üldist filmikultuuri.

Uus 3, 10111 Tallinn
telefon: 646 4068
e-post: [email protected]
www.kinoliit.ee 

Eesti Kunstnike Liit

Eesti Kunstnike Liit (EKL) edendab ja kaitseb oma liikmete professionaalseid, sotsiaalseid ja majanduslikke huve.

Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn
telefon: 627 3630
e-post: [email protected]
www.eaa.ee

Eesti Heliloojate Liit

Eesti Heliloojate Liit on Eesti professionaalseid heliloojaid ja muusikateadlasi ühendav loomeliit. EHLi tegevuse eesmärk on eesti heliloomingu ja muusikateaduse vaba arengu ja leviku soodustamine, loominguvabaduse kaitsmine ja oma liikmete loominguliste huvide esindamine.

A. Lauteri 7c, 10145 Tallinn
telefon: 645 4068
e-post: [email protected]
www.helilooja.ee

Eesti Arhitektide Liit

Eesti Arhitektide Liit (EAL) on 8. oktoobril 1921 asutatud Eesti Arhitektide Ühingu õigusjärglane ning on taasasutatud 27. juunil 1989. aastal.

Põhja pst 27A, 10415 Tallinn
telefon: 611 7430
e-post: [email protected]
www.arhliit.ee

Eesti Kujundusgraafikute Liit

Eesti Kujundusgraafikute Liit  (EKGL) on professionaalseid kujundusgraafikuid ühendav poliitiliselt sõltumatu loominguline liit.
EKGL tegutseb avalikes huvides, konsulteerides ja koordineerides EV kujundusgraafika-alast tegevust ning avaliku sektori graafilist programmi.
EKGL eesmärk on loomingu edendamine, oma liikmete loometegevuse toetamine ja soodustamine.
EKGLi kuuluvate kunstnike sotsiaalse staatuse väärtustamine ja kutseliste, majanduslike, intellektuaalse omandi ja autoriõiguse-alaste huvide ning loomevabaduse kaitsmine.

Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn
telefon: 509 6611
e-post: [email protected]
www.ekgl.ee

Eesti Balletiliit

Eesti Balletiliit on kutselise tantsukunstiga tegelevate isikute ühendus. Liidu eesmärk on Eesti kutselise tantsukunsti hoidmine, edendamine, selle tähtsuse propageerimine, oma liikmete loometegevuse, täiend- ja ümberõppe toetamine, nende töö-, teenistus-, kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide kaitsmine.

Uus tn 5, 10111 Tallinn
e-post: [email protected]
balletiliit.ee

Eesti Disainerite liit

Eesti Disainerite Liit on disainereid liitev ja esindav ühendus, mille eesmärk on seista Eesti disaini eest.

Kalasadama 8, 10145 Tallinn
telefon: 646 4145
e-post: [email protected]
www.edl.ee

Rohkem infot loomeliitudest võib leida Kultuuriministeeriumi veebilehelt.

Muud organisatsioonid

Autorihüvitusfond

Sihtasutus Autorihüvitusfond loodi 2004. aasta jaanuaris Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Kujundusgraafikute Liidu poolt. Autorihüvitusfondi eesmärk on hüvituse maksmine autoritele ja autoriõiguste omajatele avalikest raamatukogudest teoste laenutamise ja reprograafilise reprodutseerimise eest. Tasu maksmisel lähtutakse autoriõiguse seadusest ning selle alusel välja antud õigusaktidest.

Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
telefon: 631 3477
e-post: [email protected]
www.ahf.ee

Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon

Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon (EAKO) kaitseb filmi- ja muusikaautorite ning -tootjate õigusi ja huve Eestis. Organisatsiooni liikmeteks on kohalikud muusika kollektiivse esindamise organisatsioonid, filmitootjad ja -levitajad. Samuti on meil pikaajaline koostöö ettevõttega Sony Interactive Entertainment Europe Ltd nende õiguste kaitsmisel Eestis.

Laki 25, 12915 Tallinn
telefon: 600 0926; 600 0927
e-post: [email protected][email protected]
www.eako.ee

Eesti Teatri Agentuur

Eesti Teatri Agentuur (ETA) vahendab avalikule esitamisele tulevate näidendite autoriõigusi. ETA nõustab autoriõiguste osas nii teatreid, projektijuhte/lavastajaid kui ka autoreid ja tõlkijaid. Samuti võib nõu küsida dramaturgia valiku osas.
ETAl on näidendite raamatukogu, mis sisaldab eesti algupärandeid, võõrkeelseid näidendeid, tõlkeid ja dramatiseeringuid. ETA üheks eesmärgiks on olnud luua põhjalik näidendite andmebaas, kust leiab viiteid ka nendele tekstidele, mis ei asu küll ETAs, kuid on kättesaadavad teistes teatriga seotud asutustes või erakogudes.
Samuti leiab agentuurist informatsiooni erinevate maade autorite ja teatrite kohta. Raamatukogust saavad tekste laenutada kõik huvilised.
ETA prioriteediks on algupäraste tekstide loomise soodustamine.

Telliskivi 60a/9, 10412 Tallinn
telefon: 628 2342
e-post: [email protected]
www.teater.ee

  • Jaga

Viimati uuendatud 05.02.2024