Kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetluse etapid

Kasulik mudel registreeritakse ja avaldatakse siis, kui see vastab sisu- ja vorminõuetele.

Kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetlemisel ekspertiisi ei toimu. See tähendab, et taotluse esitamisel viiakse läbi sisu- ja vorminõuetele vastavuse kontroll. Põhitähelepanu pööratakse dokumentide vormistamisele, kasuliku mudeli taotleja andmete piisavusele, lõivude õigele tasumisele jne.

Erilist tähelepanu pööratakse dokumentide vormistamise kohta kehtestatud nõuete (paberilehe mõõtmed, veerised, teksti loetavus, jooniste vastavus tehnilise joonestamise nõuetele) täitmisele. Puuduste ja küsitatavuste ilmnemisel saadetakse kasuliku mudeli taotlejale järelepärimine selgituste saamiseks. Selgituste andmata jätmise või puuduste määratud tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral lükkab Patendiamet kasuliku mudeli registreerimise taotluse tagasi.

Menetluse käigus teeb Patendiamet leiutise tehnika taseme otsingu ja teavitab taotlejat otsingu tulemustest, kuid ei tee nende tulemuste alusel registreerimisest keeldumise otsust. See tähendab, et kui registreerimise taotlus on koostatud kõiki reegleid järgides, annab Patendiamet välja kasuliku mudeli registreerimise tunnistuse ka juhul, kui otsingu tulemuse alusel leiutise uudsus võib olla küsitav. Uudsuse ja leiutustaseme kriteeriumitele vastavuse eest vastutab taotleja ise.

Kasuliku mudeli kirjeldus avaldatakse pärast kasuliku mudeli registreerimist. Koos kasuliku mudeli kirjelduse avaldamisega avaldatakse ka tehnika taseme otsingu aruanne.

  • Jaga

Viimati uuendatud 13.12.2021