Autori ja omaniku õigused

Tööstusdisainilahenduse autori ja omaniku varalised ja mittevaralised õigused

Õigus taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimist ja saada selle omanikuks on autoril endal või isikul, kellele autor on tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlemise õiguse üle andnud või kellele see on üle läinud.

Seega, tööstusdisainilahenduse kaitse taotleja võib olla autor ise või märgitakse taotluses ära kaks eraldi isikut – taotleja ja autor.

Autori õigused

Tööstusdisainilahenduse autori õigused on enamjaolt isiklikud mittevaralised õigused:

  • 1) õigus nõuda enda kui autori nime avalikustamist;
  • 2) õigus keelata enda kui autori nime avalikustamine;
  • 3) õigus tühistada igal ajahetkel oma nime avalikustamise keeld.

Autorsus on võõrandamatu ja tähtajatu.

Tööstusdisainilahenduse autori varaline õigus on õigus õiglasele osale tööstusdisainilahendusest saadavast tulust. Autor võib selle õiguse võõrandada, samuti läheb see õigus üle pärijale.

Omaniku õigused

Tööstusdisainilahenduse omaniku õigused on varalised. Tal on ainuõigus valmistada tööstusdisainilahenduse järgi tooteid, levitada, müüa, müügiks pakkuda või eelnimetatud eesmärkidel importida, eksportida ja ladustada registreeritud tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud tooteid.

Samuti on tal õigus keelata teistel isikutel ilma loata valmistada identse või äravahetamiseni sarnase tööstusdisainilahenduse järgi tooteid, levitada, müüa, müügiks pakkuda või eelnimetatud eesmärkidel importida, eksportida ja ladustada registreeritud tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud tooteid.

Tööstusdisainilahenduse omanikul on õigus nõuda isikult, kes on rikkunud eelnimetatud õigusi, nende õiguste rikkumise lõpetamist, rikkumise tagajärgede kõrvaldamist ja rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamist.

  • Jaga

Viimati uuendatud 08.06.2022