Isikuandmete töötlemine

Siit lehelt leiate ülevaate sellest, millistel juhtudel on meil või kolmandatel isikutel võimalik Teie isikuandmetega kokku puutuda, kui pöördute meie poole või külastate meie välisveebi. Samuti saate teada, mis eesmärgil me kogutud andmeid kasutame, kui kaua säilitame ning millised on Teie õigused andmete töötlemisel.

Patendiamet on valitsusasutus, kelle põhiülesandeks on tööstusomandi esemetele (leiutised, kauba- ja teenindusmärgid, tööstusdisainilahendused) riigi nimel õiguskaitse andmine ja avalikkuse teavitamine õiguskaitse andmisest ning selle kehtivusest.

Teil on võimalik esitada ametile kui haldusasutusele pöördumisi, selgitustaotlusi, märgukirju jne. Sellisel juhul toimub esitatud dokumentide töötlemine haldusmenetluse korrast tulenevalt. Kui Te aga taotlete oma tööstusomandi esemele (leiutis, kaubamärk, tööstusdisainilahendus jne) õiguskaitset või soovite teha nimetatud esemega seonduvalt mingisuguseid toiminguid, toimub ametile andmete esitamine, nende töötlemine ja avalikustamine rangelt vastavate eriseaduste (patendiseadus, kasuliku mudeli seadus, kaubamärgiseadus, tööstusdisaini kaitse seadus jne) alusel.

Andmete vastutav töötleja:

Patendiamet
Tatari 39, 15041 Tallinn
üldtelefon: 627 7900
Andmekaitsespetsialisti kontakt: [email protected]

Andmete volitatud töötleja:

Patendiameti  info- ja sidesüsteemide haldaja ja arendaja
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Lubja 4, 19081 Tallinn
telefon: 663 6300
e-post: [email protected]
www.rik.ee

Andmete volitatud töötleja:

Alates 1. jaanuarist 2022. a. loodi Konkurentsiameti koosseisu koostöö ja tugiteenuste osakond, kes täidab Andmekaitse Inspektsiooni, Konkurentsiameti ja Patendiameti teatud tugifunktsioone ühiselt eraldi struktuuriüksusena. Üheks  koostöö ja tugiteenuste osakonna täidetavaks tugifunktsiooniks on personalitöö korraldamine ning sellega seotud isikuandmete töötlemine.

Konkurentsiamet
Tatari 39, Tallinn
telefon: 667 2400
e-post: [email protected]

Kuidas me hoiame ja kasutame Teie eraelulist infot, kui saadate meile näiteks teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja või kaebuse?

Patendiameti tegevus on avalik. Töö käigus jõuab meieni ka isikuandmeid, sealhulgas eraelulist teavet. Niisugused andmed võivad meie asutusse sattuda kirjavahetuse kaudu.

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame selleks kolmandalt isikult järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalses, hädavajalikus mahus.

Avaliku teabe seaduse (AvTS) kohaselt peame avaldama osa töötulemustest internetis ameti avalikus dokumendiregistris. Dokumendiga, mis ei ole avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaatame kirja sisu üle ja otsustame, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile ei jäta me alles Teie isiklikke kontaktandmeid, nagu e-posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud AvTS §-s 35.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame  5 aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Kuidas me hoiame ja kasutame Teie isikuandmeid, kui külastate meie välisveebi? 

Patendiamet on Justiitsministeeriumi haldusalas ning ameti infotehnoloogiat haldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK). Lähemalt isikuandmete töötlemisest ja kaitsmisest loe aadressilt http://www.just.ee/et/ministeerium-kontaktandmed/isikuandmete-tootlemine.

Kuidas me hoiame ja kasutame Teie isikuandmeid, kui kandideerite meile tööle?

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadi dokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Kandidaatide dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Eeldame, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võime suhelda ilma lisaloata. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame üks aasta. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kuidas me hoiame ja kasutame Teie isikuandmeid, kui  pöördute Patendiameti poole mõne tööstusomandialase registri registritoimingu tegemiseks?

Amet peab tööstusomandi registreid (edaspidi registrid), kuhu kantakse kõik tööstusomandi esemete õiguskaitse toimingutega seotud andmed. 

Registrite põhieesmärk on tööstusomandi eseme ja selle omaniku registreerimine ning üldistes huvides avalikustamine. Registrite eesmärgiks on ka üldsuse teavitamine tööstusomandi esemele õiguskaitse taotlemisest, õiguskaitse andmisest, õiguskaitse kehtivusest, õiguste üleminekust ja muudest tööstusomandi esemega seonduvatest toimingutest.

Andmete loetelu, mida tuleb erinevate registritoimingute tegemiseks Patendiametile esitada, on  reguleeritud vastavates tööstusomandi eriseadustes. Seaduste ja nende alusel antud määruste tekstid leiate meie veebilehelt rubriigist "Õigusaktid".

Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 10 lõikele 1 on taotluse avalikustamise päevast arvates kõik registrites olevad andmed avalikud (välja arvatud autori nimi, kui autor on taotluse esitamisel kirjalikult keelanud oma nime avalikustamise).

Registrist teabe avaldamine on täpsemalt  reguleeritud iga tööstusomandi eseme liigi  puhul vastavas eriseaduses.

Registrikannetega seotud andmeid avaldatakse vastavalt tööstusomandialastele õigusaktidele Patendiameti ametlikes perioodilistes väljaannetes (Eesti Patendileht, Eesti Kaubamärgileht jne).

Kuidas me hoiame ja kasutame Teie isikuandmeid, kui osalete meie üritustel või liitute uudiskirjaga?

Meie üritustele veebivormi kaudu registreerimisel kasutame Teie isikuandmeid üritustele registreerimiseks, tagasiside saamiseks ja vajadusel Teile info edastamiseks või vastamiseks. Registreerimiseks vajalike andmete maht sõltub üritusest ja seda täpsustame registreerimisel iga kord eraldi. Üldjuhul võime küsida nime, e-posti aadressi ning vajadusel ka töökohta.

Samuti töödeldakse Patendiameti uudiskirja tellijate e-posti aadressi, et saata neile uudiskirju. Et liituda Patendiameti uudiskirjaga, tuleb sisestada veebivormi oma e-posti aadress ja anda nõusolek uudiskirjade saamiseks. Nõusolekut uudiskirjade saamiseks on võimalik igal ajal tagasi võtta. Töötleme teie andmeid seni, kuni avaldate soovi uudiskirja tellimus tühistada.

Mil viisil saate tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud?

Teil on õigus Teie kohta kogutud andmetega tutvuda. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
a) kahjustada kolmanda isiku õigusi ja vabadusi,
b) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
c) raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
d) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie (AvTS §d 44–54) või pöörduda halduskohtusse.

Siinsed selgitused ei puuduta juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist.

  • Jaga

Viimati uuendatud 20.02.2024