Autoriõiguse komisjon

Alates 09.09.2021 on justiitsministri käskkirjaga nr 45 loodud Patendiameti juurde autoriõiguse komisjon. 
Autoriõiguse komisjon on lepitusorgan lepitusseaduse § 19 tähenduses. Komisjonis toimuvale menetlusele kohaldatakse lepitusseaduse sätteid autoriõiguse seaduses sätestatud erisustega. 

Komisjon täidab autoriõiguse seaduse § 87 lõikes 1 nimetatud ülesandeid:

  • jälgib autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse taseme vastavust Eesti Vabariigi poolt võetud rahvusvahelistele kohustustele;
  •  analüüsib autoriõigusaktide kohaldamise praktikat;
  • teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid autoriõigusaktide täiendamiseks ja muutmiseks ning ühinemiseks rahvusvaheliste lepingutega;
  •  lahendab vaidlevate poolte taotlusel autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega seotud vaidlusi poolte lepitamise teel;
  • lahendab lepitamise teel lepitusseaduses sätestatud korras autoriõiguse seaduse § 803 4. lõike alusel esitatud avaldusi teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti teatud vaba kasutamise juhtude võimaldamiseks kohaldatavate meetmete osas. Kui vastavasisulise vaidluse lahendamiseks on üks pool autoriõiguse asjatundjate komisjoni poole pöördunud, on pooled kohustatud astuma läbirääkimistesse komisjoni vahendusel ja pidama läbirääkimisi heas usus. Pooled ei tohi vältida läbirääkimistesse astumist ega läbirääkimisi takistada ilma mõjuva põhjuseta;
  • täidab muid valdkonna eest vastutava ministri poolt antud ülesandeid.

  
Kontaktandmed
Patendiamet
Tatari 39
15041 Tallinn
e-post: [email protected]

  • Jaga

Viimati uuendatud 03.10.2022