Tööstusdisainilahendusele esitatavad nõuded

Tööstusdisainilahendus peab olema uus ja eristatav ning selle järgi peab olema võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult tooteid valmistada.

Uus on selline toote väliskuju, mida pole enne taotluse esitamise kuupäeva Eestis ega üheski välisriigis avalikustatud.

Uudsus puudub, kui tööstusdisainilahendust on eelnevalt esitletud näitustel või messidel, avalikustatud ajakirjanduses, esitletud internetis vms. Erandina ei ole uudsuse nõuet rikutud juhul, kui tööstusdisainile õigusi omava isiku poolt esitatakse registreerimistaotlus 12 kuu jooksul pärast tööstusdisainilahenduse avalikustamist.

Uudsuse nõue on vajalik, et vältida selliste disainilahenduste kaitsmist, mis on tavapärased ja/või mille väliskujunduses puuduvad uudsed elemendid. Samuti välistab uudsuse nõue kaitse andmise disainilahendustele, mis on juba teiste autorite poolt loodud.

Eristatav on selline tööstusdisainilahendus, mis erineb varem avalikustatud disainilahendustest.

Selle üle, kas tööstusdisainilahendus on varasematest eristatav, peab otsustama vastava ala asjatundja.

Nii uudsuse kui eristatavuse nõuet käsitatakse ülemaailmsena. Uudsuse ja eristatavuse hindamisel võetakse aluseks teave, mis oli registreerimistaotluse esitamise päeval või prioriteedikuupäeval üldsusele kättesaadav.

Patendiamet ei registreeri tööstusdisainilahendust, mis on

  • tulenev üksnes toote tehnilisest otstarbest;
  • vastuolus heade tavadega;
  • ebapüsiv;
  • mikrolülituse topoloogia;
  • tagavara või koostisosa, mis tootesse paigutatuna ei jää toote tavakasutuses väliselt vaadeldavaks.

Tööstusdisaini registreerimisel Patendiamet eelnimetatud nõuete täitmist ei kontrolli, selle eest vastutab üksnes tööstusdisainilahenduse omanik.  

Kuigi uudsuse ja eristatavuse nõue ei puuduta üksnes registreeritud tööstusdisainilahendusi, vaid ka registreerimata disaine, tasub siiski kontrollida andmebaase – ega keegi pole juba samasugust või sarnast tööstusdisainilahendust registreerinud.

Siin on mõned näited andmebaasidest, kust võib infot otsida:

Eesti Patendiameti tööstusdisainilahenduste andmebaas
DesignView (Tööstusdisainilahendus saab õiguskaitse intellektuaalomandiametis registreerimise teel).
eSearch Plus (Euroopa Liidu tööstusdisainilahendused)
Hague Express (rahvusvaheliste tööstusdisainilahenduste andmebaas)

Uudsuse ja eristatavuse nõuded loetakse täidetuks ja tööstusdisainilahenduse omaniku õigused kehtivaks seni, kuni kohtu kaudu pole tõestatud vastupidist.

  • Jaga

Viimati uuendatud 08.06.2022