Patenditaotluse koostamine

Kui toote või toodanguga seotud uus idee on arendatud leiutiseks, on aeg patendi taotlemiseks.

Patenditaotlus on kindlate reeglite kohaselt koostatud dokumentide kogum, mille leiutise autor või isik, kellel on õigus patenti taotleda, esitab patendi saamiseks Patendiametile.

Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord on täpsemalt määratud patendiseadusega (§ 19 ja § 20) ning justiitsministri määrusega patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord.

Esita taotlus elektrooniliselt
Sisene portaali 

Patenditaotluse dokumentide kogum koosneb järgmistest põhidokumentidest:

 • patendi saamise avaldus;
 • leiutiskirjeldus;
 • patendinõudlus;
 • joonis või muu illustratsioon, kui see on vajalik;
 • leiutise olemuse lühikokkuvõte.

Põhidokumentidele lisaks peavad patenditaotluses sisalduma järgmised dokumendid:

 • volikiri, kui taotlejatel on ühine esindaja ja taotlusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad;
 • prioriteedinõude esitamisel seda tõendavad dokumendid;
 • bioloogilise aine deponeerimist tõendav dokument, kui leiutise objektiks on bioloogiline aine või leiutis eeldab bioloogilise aine kasutamist ning kui nimetatud bioloogiline aine ei ole avalikkusele kättesaadav ja seda ei saa kirjeldada leiutiskirjelduses viisil, mis võimaldab vastava ala asjatundjal leiutist teostada;
 • patenditaotluse salastamise taotlus ja Kaitseministeeriumi või välisriigi pädeva asutuse tõend leiutise salastamise kohta, kui patenditaotlus sisaldab vastavalt kas kaitseministri poolt salastatud riigikaitselist leiutist või välisriigis salastatud leiutist, mille patentimise taotlus on esitatud välislepingu alusel.

Dokumendid peavad olema koostatud eesti keeles. Leiutise nimetus patendi saamise avalduses ja leiutise olemuse lühikokkuvõte esitatakse eesti ja inglise keeles. Patendiametil on õigus nõuda patenditaotluse võõrkeelse dokumendi, patenditaotlusele lisatud dokumendi või menetluse käigus esitatud dokumendi tõlget eesti keelde. Eestikeelse tõlke nõue ei kehti järjestuse loetelu suhtes.

Patendi saamise avaldus peab olema koostatud vormikohasel plangil. Planke saab Patendiametist või ameti veebilehelt. Patendi saamise avaldus peab olema eesti keeles. Võõrkeeles esitatud patendi saamise avalduse korral patenditaotlust vastu ei võeta.

Dokumendid peavad olema trükitud musta värviga.

Leiutiskirjelduse otstarve on leiutise olemuse avamine. Leiutise olemus peab olema avatud niisugusel määral, et vastava ala asjatundjal oleks võimalik aru saada tehnilise probleemi olemusest ja selle lahendamisest leiutise abil.

Leiutiskirjelduse pealkirjaks on leiutise nimetus, mis näitab selgelt ja täpselt leiutise tehnilist otstarvet ja vastab leiutise olemusele.

Leiutiskirjeldus koosneb järgmistest osadest:

 1. tehnikavaldkond – näidatakse ära tehnikavaldkond, kuhu leiutis kuulub, ja leiutise kasutusala;

 2. tehnika tase – kirjeldatakse patenditaotlejale varem teadaolevaid analoogseid leiutisi ning muid tehnilisi lahendusi;

 3. leiutise olemus – peab sisaldama kõiki patendinõudluses esitatud leiutise tunnuseid ja leiutise eesmärgiks olevat tehnilist tulemust;

 4. jooniste või muu illustreeriva materjali loetelu – antakse jooniste või muu illustreeriva materjali loetelu ja lühike selgitus nende sisu kohta;

 5. üks või mitu leiutise teostamise näidet.

Leiutiskirjelduse eelnimetatud osade algus ja lõpp peab olema eristatav.

Patendinõudlus määrab kindlaks, mida kaitstakse ja milline on patendikaitse ulatus.

Patendinõudlus koosneb ühest sõltumatust punktist ja vajalikust arvust sõltuvatest punktidest. Juhul kui patenditaotlus sisaldab ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsiooni, koosneb patendinõudlus iga leiutist iseloomustavast ühest sõltumatust punktist ja vajalikust arvust sõltuvatest punktidest. Patendinõudluse iga sõltumatu punkt peab sisaldama leiutise olulisi tehnilisi tunnuseid ja iga sõltuv punkt peab täpsustama eelmises või eelmistes patendinõudluse punktides sisalduvaid leiutise olulisi tehnilisi tunnuseid.

Üldjuhul koosneb nõudluspunkt piiravast ja eristavast osast. Piirav osa algab leiutise nimetusega ja seejärel esitatakse leiutise need olulised tunnused, mis on ühised tehnika tasemes tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega. Eristav osa algab väljendiga „erineb selle poolest, et …“ või muu sarnasega ning seejärel esitatakse need leiutise olulised tunnused, mis on tehnika tasemes tuntud kõige lähedasema lahenduse tunnustega võrreldes uudsed.

Loe lisaks ajaveebist: Anneli Simmul. Nõudlus, mida ma nõudma pean?

Leiutise olemuse lühikokkuvõtte eesmärk on anda üksnes tehnilist informatsiooni leiutise kohta. Lühikokkuvõte peab olema ülevaatlik ja kergesti arusaadav ning võimaldama saada ettekujutuse, kuidas leiutise abil lahendada püstitatud tehniline probleem. Lühikokkuvõte koostatakse eesti ja inglise keeles ning teksti pikkus ei tohi kummaski keeles olla üle 150 sõna.

Joonised või muu illustreeriv materjal esitatakse juhul, kui need on vajalikud leiutisest arusaamiseks.

Ükskõik millist liiki joonised või illustratsioonid tehakse tehnilise joonestamise nõuete kohaselt joonestusvahenditega tugeva musta kustumatu joonega ja värvimata ning esitatakse paberil formaadis A4. Varjutuse kasutamine illustratsioonidel (mitte joonistel) on lubatud tingimusel, et see aitab illustratsioone paremini mõista ega ole nii ulatuslik, et takistaks loetavust.

Paberil joonised või illustratsioonid esitatakse valgel tihedal matil vastupidaval ja painduval paberil formaadis A4. Joonised ega illustratsioonid ei tohi olla reljeefse pinnaga ega mis tahes tehnikas kolmemõõtmelised.

Joonised esitatakse ilma pealkirjade, kirjeldava teksti ja märkusteta, välja arvatud sellised viited nagu „vesi“, „avatud“ „A-A“ (lõike tähistamiseks) jne ning elektriskeemidel ja muudel skeemidel kasutatavad tähised.

Ühele lehele võib paigutada rohkem kui ühe kujutise, kuid need peavad olema üksteisest selgelt eraldatud.

Leiutiskirjelduse ja patendinõudluse struktuur on üles ehitatud leiutise ja varasema sarnase lahenduse võrdlemise põhimõttel.

Patenditaotlus esitatakse Patendiametile. Patenditaotluse võib esitada posti teel Patendiameti aadressil või ise kohale tuua. Elektrooniliselt saab taotlust esitada tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu. Posti teel esitamisel võib kasutada nii tavalise posti kui ka ekspressposti teenuseid.

Patenditaotluse esitamise kuupäev määratakse dokumentide tegeliku Patendiametisse saabumise järgi.

Tavalise postiga saabunud patenditaotluse saabumise kuupäev on posti Patendiametisse saabumise kuupäev. Puhkepäevadel ja muudel töövabadel päevadel toodud posti saabumise kuupäevaks loetakse esimene tööpäev pärast töövaba päeva.

Patenditaotluse postitamise kuupäeva patenditaotluse esitamise kuupäeva määramisel arvesse ei võeta.

Saabumise kuupäev on päev, mil Patendiameti vastuvõtt selle vastu võttis.

Ekspressposti või muu kulleri toodud patenditaotluse saabumise kuupäev on päev, mil kuller patenditaotluse Patendiametile üle andis.

Ööpäev läbi avatud taotluste postkasti kasutamisel on patenditaotluse saabumise kuupäev päev, millal patenditaotlus tegelikult postkasti asetati.

Patenditaotluse esitamise kuupäev

Patendiamet määrab patenditaotluse esitamise kuupäevaks päeva, millal Patendiametisse saabunud dokumentide kogumis sisalduvad vähemalt järgmised patenditaotluse elemendid:

 • eestikeelne patendi saamise sooviavaldus või muu selge viide, et esitatud dokumente käsitatakse patenditaotlusena;
 • patenditaotleja nimi ja aadress või andmed, mis võimaldavad edastada talle Patendiameti teateid;
 • dokument, mis ilmselt on leiutiskirjeldus.

Kui Patendiametisse saabunud dokumentide kontrollimisel selgub, et dokumentide kogumist puudub mõni eespool loetletud patenditaotluse element, teatab Patendiamet sellest patenditaotluse esitanud isikule. Puuduvad elemendid tuleb esitada kahe kuu jooksul Patendiameti teate kuupäevast arvates. Sellisel juhul määrab Patendiamet patenditaotluse esitamise kuupäevaks päeva, mil patenditaotleja on kõrvaldanud algselt esitatud dokumentides kõik Patendiameti teates loetletud puudused.

Elektrooniliselt saab taotlust esitada tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu.

Portaali saab siseneda Eesti ID-kaardiga. Patenditaotlust on võimalik Patendiametile saata ainult pärast selle digitaalset allkirjastamist patenditaotleja(te) või patendivoliniku poolt. Soovi korral väljastab Patendiamet patenditaotluse vastuvõtmise teatise, mille saab salvestada või välja trükkida. Portaali kaudu saab vaadata ka oma varem esitatud taotlusi.

Sisene portaali

Prioriteet on kasuliku mudeli registreerimise taotluse või patenditaotluse esimesena esitanud isiku eelisõigus taotleda leiutisele õiguskaitset kasuliku mudelina.

Esmase registreerimistaotluse või patenditaotluse esitamise kuupäev loetakse prioriteedikuupäevaks (KasMS § 10 ).

 • Jaga

Viimati uuendatud 21.11.2023