Tööstusdisainilahendusele kaitse taotlemine Eesti Patendiametis

Siit leiab juhised tööstusdisainilahendusele kaitse taotlemiseks Eestis, sh nõuded reproduktsioonidele ja nimetusele.

Tööstusdisainilahenduse registreerimiseks Eestis tuleb esitada Patendiametisse avaldus koos tööstusdisainilahenduse reproduktsioonidega. Registreerimistaotluse saab esitada avalduse plangil või elektrooniliselt.

Registreerimistaotlusele võib lisada tööstusdisainilahenduse olemust avava kirjelduse. Olemuse all mõistetakse toote välisilme tunnusjoonte kogumit, mille võivad moodustada vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal. Kirjeldusega ei saa laiendada tööstusdisainikaitset, lisades infot, mida ei ole reproduktsioonilt selgelt näha.

Esita taotlus elektrooniliselt
e-teenuste portaal

Registreerimistaotlust esitades on oluline teada, et kaitset on võimalik taotleda ühele tööstusdisainilahendusele, selle variantidele või komplektile.

Tööstusdisainilahenduse variandid peavad jätma sama üldmulje ning erinevused võivad esineda ainult üldmulje seisukohalt ebaoluliste detailide osas. Tööstusdisainilahenduse variandid saavad igaüks iseseisva õiguskaitse.

Tööstusdisainilahenduste komplektiks loetakse sellist disainilahenduste loogilist kogumit, mille osad on kujundatud samas laadis ja kuuluvad samasse klassi tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise Locarno klassifikatsiooni järgi. Loogilise kogumi all mõeldakse seda, et komplekti kuuluvad tööstusdisainilahendused peavad olema omavahel mingil viisil seotud, näiteks kasutuseesmärgi järgi (nuga ja kahvel, köögimööbel, lõunaserviis vms). Tööstusdisainilahenduste komplekt loetakse tervikuks, mistõttu komplekt saab õiguskaitse tervikuna.

Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast avalduse esitamist.

Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse alguskuupäevaks võib olla prioriteedikuupäev, s.o tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 4 tulenev õigus kasutada õiguskaitse alguskuupäevana sama disainilahenduse varasema taotluse kuupäeva, k.a mõnes teises riigis esitatud taotluse kuupäeva.

Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluses tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus;
  • tööstusdisainilahenduse reproduktsioon(id);
  • volikiri, kui taotlejaid esindab nende enda hulgast määratud esindaja ja taotlusele ei ole alla kirjutanud kõik taotlejad;
  • prioriteedinõuet tõendavad dokumendid, kui taotletakse prioriteedikuupäeva.

Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord on sätestatud tööstusdisainilahenduse määruses.

Tööstusdisainilahenduse reproduktsioonid ehk kujutised

Tööstusdisainilahenduse kaitse baseerub reproduktsioonidel, mis on kujutatud registreeringus. Seepärast on väga oluline, et esitatud reproduktsioonid oleksid kvaliteetsed, selgete kontuuridega, sobivad vähenduste või suurenduste tegemiseks, teisisõnu – alltoodud nõuetele vastavad

Reproduktsioonid, mis kujutavad toote disaini, võivad olla joonistused, fotod või arvutiga tehtud pildid, kuid kui tootest on esitatud mitu vaadet, peavad need olema visandatud ühel ja samal viisil.

Esitatud tööstusdisainilahenduse vaadete arv ei ole piiratud – tootest võib esitada nii ühe vaate kui ka mitu (üld-, eest-, tagant-, külg-, alt-, pealtvaade vms). Oluline on, et esitatud disain oleks täies ulatuses selgelt kujutatud. Kui disainil on mõni detail, mis on kaitse seisukohast oluline, kuid suures, nt üldvaates, ei ole seda piisavalt hästi näha, võib esitada selle detaili suurendatud reproduktsiooni eraldi vaatena.

Näited

Vöö, reg-nr 02183
Vöö, reg-nr 02183

Reproduktsiooni kvaliteet peab võimaldama selgesti eristada kõiki tööstusdisainilahenduse detaile ning võimaldama reproduktsiooni avaldada. Kui esitatakse digitaalsed reproduktsioonid, peaksid parameetrid olema järgmised:

Formaat: JPG või GIF
Faili suurus: max 2 MB

Magnifying glasses, WIPO reg nr 201965

Magnifying glasses, WIPO reg nr 201965

  

Magnifying glasses, WIPO reg nr 201965

Magnifying glasses, WIPO reg nr 201965
Magnifying glasses, WIPO reg nr 201965

Magnifying glasses, WIPO reg nr 201965

  

Magnifying glasses, WIPO reg nr 201965

Shoulder strap for bags, WIPO reg-nr 214747
Shoulder strap for bags, WIPO reg-nr 214747
Shoulder strap for bags, WIPO reg-nr 214747

Shoulder strap for bags, WIPO reg-nr 214747

Shoulder strap for bags, WIPO reg-nr 214747

Veiniriiul, reg-nr 02225
Veiniriiul, reg-nr 02225
Veiniriiul, reg-nr 02225

Veiniriiul, reg-nr 02225

Veiniriiul, reg-nr 02225

Tööstusdisainilahendus peab olema kujutatud reproduktsioonil tervikuna.

Kui soovitakse kaitsta objekti mingit osa, siis peab olema reproduktsioonil kujutatud üksnes see osa (eri vaadetega kui vaja), mitte kogu objekt.

Reproduktsioonil ei tohi olla segavaid varje, mis teevad arusaamise kaitstava objekti välimusest keeruliseks.

Kui tahetakse näidata, et objekt saab olla erinevates asendites (nt sel on liikuv osa), siis tuleb taotluses esitada reproduktsioonid objekti erinevatest positsioonidest.

Näited

Pusle, reg-nr 02185
Pusle, reg-nr 02185
Pusle, reg-nr 02185

Ravimikarp, reg-nr 02203
Ravimikarp, reg-nr 02203
Ravimikarp, reg-nr 02203

Kui tööstusdisainilahendusena soovitakse registreerida korduvat pinnamustrit, peab reproduktsioon sisaldama kogu mustrit ning piisavat osa mustrikordusest.

Näide 

Pakendimuster, reg-nr 02153
Pakendimuster, reg-nr 02153

Ühes taotluses võib esitada mitu tööstusdisainilahenduse varianti. Tööstusdisainilahenduse variandid peavad jätma sama üldmulje ning erinevused võivad esineda ainult üldmulje seisukohalt ebaoluliste detailide osas. Tööstusdisainilahenduse variantide korral tuleb lahenduse iga variandi kohta esitada eraldi reproduktsioon, mis võib koosneda ühest või mitmest vaatest.

Tööstusdisainilahenduse nimetuse valimine

Tuleb tähele panna, et tööstusdisainilahenduse kaitse ulatus määratakse reproduktsiooniga, nimetus ei näita õiguskaitse ulatust.

Tööstusdisainilahenduse nimetus peab olema sõnastatud nii, et see vastaks toote olemusele ja esitatud reproduktsioonile. Tööstusdisainilahenduse nimetus ei tohi sisaldada kaubamärke ega lühendeid.

Tööstusdisainilahenduse nimetuse soovitame valida rahvusvahelisest Locarno klassifikatsioonist või EUIPO hallatavast DesignClass-ist. DesignClass on otsinguvahend, mis baseerub Locarnole ning sisaldab seda, kuid sisaldab rohkem nimetusi. Otsingut saab teha eesti keeles.

Kui tööstusdisainilahenduse nimetus on valitud mõnest eelnimetatud klassifikatsioonist, on soovijatel (asjast huvitatutel) lihtne disainilahendust andmebaasist leida. See on omanikule kasulik, sest siis näevad potentsiaalsed konkurendid, et see disainilahendus on juba kaitstud.


  • Jaga

Seotud viited

Lõivud

Viimati uuendatud 30.06.2022