Põhjalikum informatsioon klassifitseerimisest

Kaupade-teenuste klassifitseerimisel on administratiivne eesmärk. See klassifitseerimine võimaldab kiiremalt ja lihtsamalt võrrelda registreeringut eelnevate kaubamärgiregistreeringutega, millega on kaitse saadud samasugustele või sarnastele kaupadele ja teenustele.

Nizza klassifikatsioon

Loetelu koostamise lihtsustamiseks on kaubad ja teenused jagatud klassidesse rahvusvahelise süsteemi järgi, mida kutsutakse Nizza klassifikatsiooniks (Nice Classification). Nizza klassifikatsiooni arendamise ja nüüdisajastamisega tegeleb ekspertide komitee, kus on esindatud kõik Nizza kokkuleppe osalised. Ekspertide komitee otsustab kõigi muudatuste tegemise klassifikatsioonis, täpsemalt kaupade ja teenuste liikumise eri klasside vahel, alfabeetilise loendi kaasajastamise ja vajalike selgitavate märkuste esitamise. Alates 2013. aastast revideerib ekspertide komitee Nizza klassifikatsiooni iga aasta. Vastav versioon jõustub ja avaldatakse iga aasta 1. jaanuaril.

   

Nizza klassifikatsiooni iga-aastastesse versioonidesse viiakse sisse muudatused, mis ekspertide komitee on alates eelmise versiooni jõustumisest vastu võtnud. Muudatuste all peetakse silmas nii alfabeetilisse loendisse uute kaupade ja teenuste lisamist ning sealt nende välja jätmist kui ka kaupade ja teenuste, klasside päiste ja selgitavate märkuste sõnastuse muutmist.

Uued redaktsioonid ilmuvad iga viie aasta tagant. Uutesse redaktsioonidesse viiakse sisse kõik viie aasta jooksul tehtud muudatused ja parandused. Paranduste all mõeldakse kaupade või teenuste ühest klassist teise üleviimist või mõne uue klassi loomist.

Nizza klassifikatsiooni põhimõtted

Nizza klassifikatsioon koosneb 45 klassist, millest klassid 1–34 sisaldavad kaupade nimetusi ning klassid 35–45 sisaldavad teenuste nimetusi. Kaubad on klassidesse jagatud peamiselt otstarbe, funktsiooni või materjali, teenused tegevusala või eesmärgi järgi. Iga klass omab klassipäist, mis koondab sellesse konkreetsesse klassi kuuluvate kaupade ja teenuste põhiliigid. Konkreetse kauba või teenuse klassi täpseks määramiseks saab kasutada alfabeetilise loendi abi.

Lisaks klasside päistele ja kaupade ja teenuste alfabeetilisele loendile sisaldab Nizza klassifikatsioon ka iga klassi kohta käivaid selgitavaid märkusi.

Põhiprintsiibid ja selgitavad märkused

Põhiprintsiibid

Kui toodet ei õnnestu klassifitseerida klassipäiste,  alfabeetilise loendi ega selgitavate märkuste abil, tuleb juhinduda järgmistest kriteeriumidest.

Valmistooted

Valmistooted klassifitseeritakse põhiliselt funktsiooni või otstarbe järgi. Kui seda kriteeriumi klasside päistes ei ole, tuleb valmistooted liigitada samalaadsete toodete analoogia järgi. Kui ka analoogset toodet alfabeetilisest loendist ei leia, tuleb lähtuda abikriteeriumidest, nagu näiteks materjalist, millest toode on valmistatud, või toote toimeprintsiibist.
Näiteks „nahkmantel“ kui valmistoode kuulub klassi 25, kuna selle toote funktsioon on olla rõivaese, rõivad aga kuuluvad klassi 25. Asjaolu, et nimetatud ese on valmistatud nahast, ei tähenda, et seda võib klassifitseerida ka klassi 18, kuhu kuuluvad nahktooted.

Seega materjali järgi liigitatakse valmiskaupu ainult sel juhul, kui neid ei ole võimalik funktsiooni või otstarbe järgi liigitada.

Selliseks näiteks on „kujud“, mida kasutatakse väga erineval otstarbel ning mis seetõttu liigitatakse erinevatesse kaubaklassidesse nende materjali järgi:
Kl 9: lihtmetallist kujud
Kl 14: väärismetallist kujud
Kl 16: papjeemašeest kujud
Kl 19: kivist, betoonist, marmorist kujud
Kl 20: puit-, vaha-, kips- või plastkujud
Kl 21: portselanist, keraamikast, savist või klaasist kujud

Mitmeotstarbelised erinevatest komponentidest koosnevad valmistooted

Mitmeotstarbelised erinevatest komponentidest koosnevad valmistooted (näiteks kell koos raadioga) võivad olla liigitatud kõikidesse nendesse klassidesse, mis vastavad nende funktsioonile või otstarbele. Toodud näide võib kuuluda klassi 9 („raadiod“) või klassi 14 („kellad“). Kui sellised kriteeriumid ei ole klasside päistes esindatud, tuleb lähtuda punktis (a) näidatud kriteeriumidest. Siiski tuleb seejuures silmas pidada, et kui sellisel kaubal on mõni tema funktsioonidest peamine, siis tuleb klassifitseerida selle järgi.

Töötlemata või osaliselt töödeldud tooraine

Töötlemata või osaliselt töödeldud tooraine tuleb klassifitseerida materjali järgi.

Toormaterjalil, olgu see töötlemata või osaliselt töödeldud, ei ole iseenesest (per se) funktsiooni ega otstarvet, mistõttu selliste kaupade puhul on määrav materjal. Siinkohal tuleks olla tähelepanelik, sest võib juhtuda, et tekib segadus teatud valmiskaupade ja toormaterjali vahel. Näiteks söögisool kuulub klassi 30 (soolad, maitseained), sest tegemist on valmisproduktiga, mille otstarve on toidu maitsestamine, samas kui toorsool kuulub klassi 1.

Teise toote osaks ette nähtud toode

Teise toote osaks ette nähtud toode klassifitseeritakse põhiliselt samasse klassi, kus on terviktoode, tingimusel, et seda tavaliselt muuks otstarbeks ei kasutata. Kõigil teistel juhtudel tuleb selliste esemete vastavasse klassi määramisel juhinduda käesolevate märkuste punkti (a) soovitustest.

Näiteks tolmuimeja harjad kuuluvad samasse klassi kui tolmuimeja isegi (kl 7), mitte aga klassi 21, kuhu kuulub enamik harju. Seda seetõttu, et tolmuimeja hari on mõeldud kasutamiseks üksnes koos tolmuimejaga, mitte iseseisvalt.

Kasutatud materjali järgi

Kui kaup (valmis- või pooltoode) klassifitseeritakse valmistamiseks kasutatud materjali järgi ja kui on kasutatud mitut materjali, siis tuleb seda klassifitseerida enim kasutatud materjali järgi.

Näiteks piimajoogid kuuluvad klassi 29 (piim ja piimatooted), kuna piim moodustab nende jookide põhilise osa, samas kui kohvijoogid piimaga kuuluvad klassi 30 (kohv ja kohvijoogid), sest piim kohvijoogis moodustab vaid väikese osa.

Spetsiaalsed kohandatud kotid

Spetsiaalselt teatud kauba pakkimiseks, transportimiseks ja hoidmiseks kohandatud kotid, vutlarid jm ümbrised klassifitseeritakse kaubaga samasse klassi.

Näiteks spordikotid klassifitseeritakse klassi 18 (kotid), samas kui tennisereketikotid kuuluvad samasse klassi tennisereketitega (kl 28), sest viimati nimetatud kotid on kohaldatud spetsiaalselt tennisereketite kandmiseks.

Komplektid

Komplektid klassifitseeritakse nende otstarbe järgi (kosmeetikakomplektid klassi 3; esmaabikomplektid klassi 5) või nende komplektide sisalduse järgi (hambaharjast ja hambaniidist koosnev suuhoolduskomplekt klassi 21). Viimati nimetatud põhimõtet saab kohaldada üksnes juhul, kui komplekti koosnevad esemed kuuluvad kõik ühte klassi.

Kui teenust ei saa klassifitseerida klasside päiste, selgitavate märkuste ega alfabeetilise loendi abil, tuleb kriteeriumide määramisel juhinduda järgmistest märkustest.

Põhiprintsiibid

Kaubamärgi registreerimistaotluses märgitud teenuste nimetused ei tohi olla liiga laiad või ebaselged. Patendiamet loeb liiga laiaks teenuste sõnastust, mille puhul ei ole üheselt mõistetav teenuse sisu või teenus koosneb erinevatesse teenusklassi kuuluvatest teenustest.

(a) Teenuseid klassifitseeritakse vastavalt teenusklasside päistes määratud tegevusaladele ja selgitavatele märkustele või toetudes analoogiale teiste samalaadsete teenustega.

(b) Renditeenused klassifitseeritakse samasse klassi, milles esinevad renditavate esemete abil osutatavad teenused (nt ehitustööriistade rent kl 37, kuhu kuuluvad ka ehitusteenused); liisinguteenused klassifitseeritakse analoogselt renditeenustega. Samas aga järelmaksuga ostu finantseerimine kui finantsteenus kuulub klassi 36.

(c) Teenused, mis sisaldavad nõustamist, teavet või konsultatsioone, klassifitseeritakse põhimõtteliselt samasse klassi, kuhu kuulub valdkond, mille kohta nõuannet, teavet või konsultatsiooni antakse (nt transpordialane konsultatsioon kl 39, kuhu kuuluvad ka transporditeenused, ärijuhtimiskonsultatsioon kl 35, kuhu kuulub ka ärijuhtimine jne). Nõuande, teabe või konsultatsiooni edastamine elektrooniliste vahenditega (nt telefon, arvuti) teenuse klassifitseerimist ei mõjuta.

(d) Asjaolu, mil viisil teenust osutatakse, ei mõjuta teenuste klassifitseerimist. Näiteks, finantskonsultatsioonid klassifitseeritakse klassi 36, olenemata, kas teenust osutatakse nö silmast silma, telefoni teel, on-line-is või virtuaalkeskkonnas. Siiski, see märge ei kehti, kui teenuse otstarve või tulemus teenuse osutamise viisi või asukoha tõttu muutub. See võib juhtuda näiteks, kui teenuseid osutatakse virtuaalkeskkonnas. Näiteks klassi 39 kuuluva transporditeenuse otstarve on liigutada füüsilisi kaupu või inimesi ühest füüsilisest kohast teise. Kui aga transporditeenuseid osutatakse virtuaalkeskkonnas, on neil hoopis teine otstarve ja tulemus ning sel juhul peab teenus olema sõnastatud nii, et seda saaks sobivasse klassi klassifitseerida, nt virtuaalkeskkondades simulatsioonreiside teenuste osutamine meelelahutusena kuulub klassi 41.

(e) Frantsiisiteenused klassifitseeritakse põhimõtteliselt samasse klassi, kuhu kuuluvad frantsiisi loovutaja/andja pakutavad konkreetsed teenused (nt frantsiisiga seotud ärinõustamine kl 35, frantsiisiga seotud finantsteenused kl 36, frantsiisiga seotud juriidilised teenused kl 45).

(f) Müügiteenuste klassifitseerimine

Nizza klassifikatsioon ei sisalda üldisi termineid jaemüügiteenused ja hulgimüügiteenused, sest klassifikatsiooni välja töötanud ning seda arendanud töögrupid on siiani olnud arvamusel, et need ei ole iseseisvad kolmandatele isikutele osutatavad teenused.

Praktikas on siiski ilmne, et nii kaupluste, hulgiladude kui ka muude kaubandusettevõtete üksteisest eristamiseks on kaubamärgi kasutamine vajalik. Seetõttu aktsepteerib järjest rohkem kaubamärkide registreerimisega tegelevaid ameteid maailmas ka vastavaid teenuseid kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste loeteludes. Sellised teenused klassifitseeritakse üldjuhul klassi 35.

Patendiamet ja EUIPO aktsepteerivad müügiteenuseid klassifitseerituna klassi 35.

Patendiamet aktsepteerib neid sõnastuses jaemüügiteenused (kolmandatele isikutele) või hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) koos müüdavate kaupade loeteluga, mis on esitatud piisavalt selgelt ja täpselt, et oleks võimalik kindlaks määrata taotletav õiguskaitse ulatus.

Kaubamärgile enne registreerimise taotluse esitamist müügiteenuste osas sarnasuse otsingut tehes on soovitatav kontrollida ka klassis 42 registreeritud kaubamärke, sest Nizza klassifikatsiooni varasemate redaktsioonide järgi registreeritud kaubamärkide puhul on müügiteenused klassifitseeritud 42. klassi.

Kaubad

Klass 1

Tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad kemikaalid; töötlemata tehisvaigud, töötlemata plastid; tulekustutus- ja ennetussegud; karastus- ja jooteained; loomanahkade parkained; tööstuslikud kleebid; pahtlid ja muud täitepastad; kompost, sõnnik, väetised; tööstuses ja teaduses kasutatavad biopreparaadid.

Märkus

Klassi 1 kuuluvad põhiliselt tööstuses, teaduses ja põllumajanduses kasutatavad keemiatooted, sealhulgas need, mida kasutatakse teistesse klassidesse kuuluvate kaupade valmistamiseks.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • sensibiliseeritud paber;
 • rehviparandusained;
 • konservimissool, v.a toiduainete konserveerimise sool;
 • toiduainetetööstuses kasutatavad teatud lisandid, näiteks pektiin, letsitiin, ensüümid ja keemilised konservandid;
 • kosmeetika- ja farmaatsiatööstuses kasutatavad teatud koostisained, näiteks vitamiinid, konservandid ja antioksüdandid;
 • teatud filtreermaterjalid, näiteks mineraalained, taimsed ained ja kindlas vormis keraamilised materjalid.

Klassi ei kuulu:

 • töötlemata looduslikud vaigud (2. kl), pooltöödeldud vaigud (17. kl);
 • meditsiinis ja veterinaarias kasutatavad keemiatooted (5. kl);
 • fungitsiidid, herbitsiidid ja kahjuritõrjepreparaadid (5. kl);
 • majapidamis- või kantseleiliimid (16. kl);
 • toiduainete konserveerimise sool (30. kl);
 • õlemultš (31. kl).

Klass 2

Värvid, värnitsad, lakid; roostetõrje- ja puidukaitsevahendid; värvained, värvid; printimis-, märgistus- ja graveerimistindid; töötlemata looduslikud vaigud; metallfoolium ja metallipulbrid maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutamiseks.

Märkus

Klassi 2 kuuluvad peamiselt värvid, värvained ja korrosioonitõrjepreparaadid.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • tööstuses, käsitöös ja kunstis kasutatavad värvid, värnitsad ja lakid;
 • vedeldid, paksendid, kinnistid ja sikatiivid värvidele, värnitsatele ja lakkidele;
 • puidu- ja nahasöövitid;
 • roostevastased õlid ja puidukaitseõlid;
 • värvained rõivaste värvimiseks;
 • toidu- ja joogivärvid.

Klassi ei kuulu:

 • töötlemata tehisvaigud (1. kl), pooltöödeldud vaigud (17. kl);
 • metallisöövitid (1. kl);
 • pesusine ja pesuvalgendusained (3. kl);
 • kosmeetilised värvid (3. kl);
 • värvikarbid (koolitarbed) (16. kl);
 • tindid kantseleis kasutamiseks (16. kl);
 • isoleervärvid ja -lakid (17. kl).

Klass 3

Ravitoimeta kosmeetika- ja tualett-tarbed; ravitoimeta hambapuhastusained; lõhnaõlid ja eeterlikud õlid; pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleerained ja abrasiivtöötlusvahendid.

Märkus

Klassi 3 kuuluvad põhiliselt ravitoimeta tualettvahendid, aga ka majapidamises ja muudes keskkondades kasutatavad puhastusvahendid.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • deodorandid inimestele või loomadele;
 • hügieenitarbed tualett-tarvetena;
 • tualettveega immutatud salvrätid;
 • küünekleebised;
 • toa-lõhnastamisained;
 • poleervaha;
 • liivapaber.

Klassi ei kuulu:

 • kosmeetika- ja farmaatsiatööstuses kasutatavad teatud koostisained, näiteks vitamiinid, konservandid ja antioksüdandid (1. kl);
 • korstnapuhastuskemikaalid (1. kl);
 • tööstuslikud rasvaeemaldid (1. kl);
 • deodorandid, v.a inimestele või loomadele (5. kl);
 • ravišampoonid, -seebid, ravitoimega juukseveed ja hambapuhastusained (5. kl);
 • küüneviilid, luisud ja käiakivid (käsi-tööriistad) (8. kl);
 • kosmeetika- ja puhastusvahendid, näiteks kosmeetikaharjad (21. kl), puhastuslapid ja -padjakesed (21. kl).

Klass 4

Tööstuslikud õlid ja rasvad, vaha; määrdeained; tolmu absorbeerivad, niisutavad ja siduvad ained; kütused ja valgustusained; küünlad ja tahid.

Märkus

Klassi 4 kuuluvad põhiliselt tööstuslikud õlid ja rasvad, kütused ja valgustusained.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • õlid müürikonservantidena ning parknahakaitseõlid;
 • toorvaha, tööstuslik vaha;
 • elektrienergia;
 • mootorikütused, biomassist valmistatud kütused;
 • kütuselisandid, v.a keemilised;
 • kütusena kasutatav puit.

Klassi ei kuulu:

 • mõned tööstuslikud eriõlid ja -määrded, näiteks nahaparkimisõlid (1. kl), puidu­immutus­õlid, roostevastased õlid ja määrded (2. kl), eeterlikud õlid (3. kl);
 • kosmeetilised massažiküünlad (3. kl) ja ravimassaažiküünlad (5. kl);
 • teatud erivahad, näiteks pookvaha puudele (1. kl), rätsepavaha, poleervaha, depilat­siooni­vaha (3. kl), hambavaha (5. kl), pitsativaha (16. kl);
 • õliahjudele kohandatud tahid (11. kl) ja tulemasinatele, välgumihklitele, sigaretisüütlitele kohandatud tahid (34. kl).

Klass 5

Farmaatsia-, meditsiini- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiini­lised või veterinaarsed dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hamba­jäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjepreparaadid; fungitsiidid, herbitsiidid.

Märkus

Klassi 5 kuuluvad põhiliselt farmaatsia- jm meditsiini- või veterinaariapreparaadid.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • isiklikuks tarbeks kasutatavad hügieenitarbed ja -preparaadid, v.a tualett-tarbed;
 • mähkmed imikutele ja pidamatushaigetele;
 • deodorandid, v.a inimestele või loomadele;
 • ravišampoonid, raviseebid, ravitoimega juukseveed ja hambapuhastusained;
 • toidulisandid tervistamiseks või tavatoidu täiendamiseks;
 • meditsiiniliseks või veterinaarseks kasutuseks kohaldatud toiduasendajad, dieettoidud ja -joogid.

Klassi ei kuulu:

 • koostisosad, mida kasutatakse farmaatsiapreparaatide, näiteks vitamiinide, säilitusainete ja antioksüdantide valmistamiseks (1. kl);
 • hügieenitarbed tualett-tarvetena (3. kl);
 • deodorandid inimestele või loomadele (3. kl);
 • tugisidemed, bandaažid; ortopeedilised sidemed (10. kl);
 • toiduasendajad, dieettoidud ja -joogid, v.a meditsiiniliseks või veterinaarseks kasutuseks, mis tuleb klassifitseerida vastava toidu või joogi klassi. Näiteks: madala rasvasisaldusega kartulikrõpsud (29. kl), kõrge proteiinitasemega, valgurikkad müslibatoonid (30. kl), isotoonilised joogid (32. kl).

Klass 6

Lihtmetallid ja nende sulamid, metallimaagid; metallehitusmaterjalid; teisaldatavad metallehitised; lihtmetallist trossid ja traadid, v.a elektrilised; väikesed metallkaubad; metallist ladustus- või transpordikonteinerid; seifid.

Märkus

Klassi 6 kuuluvad peamiselt töötlemata ja osaliselt töödeldud lihtmetallid, sh metallimaagid, ja lihtmetallidest valmistatud tooted.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • metallfoolium ja metallipulbrid edasiseks töötlemiseks, nt 3D-printerite jaoks;
 • metallehitusmaterjalid, nt rööbasteede metallmaterjalid, metalltorud;
 • väikesed metallkaubad, nt poldid, kruvid, naelad, mööblirattad, aknakinnitused;
 • teisaldatavad metallehitised ja -struktuurid, nt valmismajad, ujumisbasseinid, metsloomapuurid, uisuväljakud;
 • mõningad metallist jaotusseadmed/jaoturid, automaatsed või mitte-automaatsed, nt metallist paberkäterätijaoturid, metallist järjekorranumbrijaoturid, koera väljaheidete kottide metallist jaoturid, metallist tualettpaberijaoturid;
 • mõningad lihtmetallidest valmistatud kaubad, mis ei ole funktsiooni või otstarbe järgi klassifitseeritud, nt mitmeotstarbelised lihtmetallist karbid, skulptuurid, büstid ja lihtmetallist kunstiteosed.

Klassi ei kuulu:

 • metallfoolium ja metallipulbrid maalimisel, siseviimistlusel, trükkimisel ja kunstis kasutamiseks (2. kl);
 • metallid ja metallimaagid, mida kasutatakse nende keemiliste omaduste pärast tööstuses või teaduses, nt boksiit, elavhõbe, antimon, leelis- ja leelismuldmetallid (1. kl);
 • mõningad jaotusseadmed/jaoturid, mis on klassifitseeritud nende funktsiooni või otstarbe järgi, nt tööstuses kasutatavad vedelikujaoturid (7. kl), elektroonilised piletiväljastusmasinad (9. kl), meditsiinilised annusejaoturid (10. kl), teibi-, kleepribajaoturid (16. kl);
 • elektrilised ja mitte-elektrilised trossid ja traadid, v.a metallist (22. kl);
 • lihtmetallidest tooted, mis klassifitseeritakse otstarbe või funktsiooni järgi, nt käsi-tööriistad (8. kl), kirjaklambrid (16. kl), mööbel (20. kl), köögitarvikud (21. kl), majapidamiskonteinerid (21. kl);
 • torud (sanitaarehitiste osad) (11. kl), painduvad torud ja voolikud, v.a metallist (17. kl) ja paindumatud torud, v.a metallist (19. kl);
 • toaloomapuurid (21. kl).

Klass 7

Masinad, tööpingid, elektritööriistad; mootorid ja jõuseadmed, v.a maismaasõidukitele; sidurdus- ja jõuülekandeseadmed, v.a maismaasõidukitele; põllutööseadmed, v.a käsikäitatavad käsi-tööriistad; munainkubaatorid; müügiautomaadid.

Märkus

Klassi 7 kuuluvad peamiselt masinad ja tööpingid, mootorid ja jõuseadmed.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • igat liiki mootorite ja jõuseadmete osad, näiteks starterid, summutid ja mootorite ja jõuseadmete silindrid;
 • elektrilised puhastus- ja poleerseadmed, näiteks elektrilised jalatsipoleerseadmed, elektrilised vaipade pesemise masinad ja seadmed ja tolmuimejad;
 • 3D-printerid;
 • tööstusrobotid;
 • teatud eriotstarbelised sõidukid, v.a transpordiks, näiteks tänavapuhastusmasinad, tee-ehitusmasinad, buldooserid, lumesahad, samuti nimetatud sõidukite kummiroomikud.

Klassi ei kuulu:

 • käsikäitatavad käsi-tööriistad (8. kl);
 • tehisintellektiga humanoidrobotid, laborirobotid, õpperobotid, turvavalverobotid (9. kl), kirurgiarobotid (10. kl), robotautod (12. kl), robottrummid (15. kl), mängurobotid (28. kl);
 • maismaasõidukite mootorid ja jõuseadmed (12. kl)
 • sõidukite ja traktorite roomikud, samuti kõikide sõidukite rehvid  (12. kl);
 • teatud eriotstarbelised seadmed, näiteks sularahaautomaadid (9. kl), kunstliku hinga­mise respiraatorid (10. kl), külmutusmasinad ja -seadmed (11. kl).

Klass 8

Käsikäitatavad käsi-tööriistad; söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad); vööl kantavad relvad, v.a tulirelvad; habemenoad ja raseerijad.

Märkus

Klassi 8 kuuluvad peamiselt käsikäitatavad tööriistad ja instrumendid, mis täidavad selliseid ülesandeid nagu puurimine, voolimine, lõikamine, augustamine.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • käsikäitatavad põllumajandus-, aiandus- ja maastikukujundustööriistad;
 • käsikäitatavad tööriistad nagu näiteks haamrid, meislid, peitlid, uuritsad tisleritele, kunstnikele ja teistele käsitöölistele;
 • käepidemed sellistele käsi-tööriistadele nagu noad ja vikatid;
 • elektrilised ja mitteelektrilised käsi-töövahendid personaalseks kehahoolduseks ja kehakunsti tegemiseks, näiteks habemenoad ja raseerijad, riistad lokkide, tätoveeringute, maniküüri ja pediküüri tegemiseks;
 • käsikäitatavad pumbad;
 • söögiriistad nagu noad, kahvlid ja lusikad, sh väärismetallist.

Klassi ei kuulu:

 • mootoriga käivitatavad tööpingid ja tööriistad (7. kl);
 • kirurgilised lõikeriistad (10. kl);
 • jalgrattapumbad (12. kl), spetsiaalsed pallipumbad ja spetsiaalsed, kohandatud pumbad mängudele (28. kl);
 • vööl kantavad tulirelvad (13. kl);
 • paberinoad ja paberipeenestusmasinad kontoritarvetena (16. kl);
 • funktsiooni või otstarbe tõttu teistesse klassidesse klassifitseeritud kaupade käepidemed, näiteks jalutuskeppide käepidemed (18. kl), vihmavarjude käepidemed (18. kl), juukseharjade käepidemed (21. kl);
 • serveerimisvahendid, näiteks suhkrutangid, jäätangid, tordilabidad, kulbid, samuti köögitarvikud, näiteks segamislusikad, uhmrinõud, uhmrid, pähklipurustid, spaatlid (21. kl);
 • vehklemisrelvad (28. kl).

Klass 9

Teadusotstarbelised, uuringu-, navigeerimis-, geodeesia-, foto-, filmi-, audiovisuaal-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaal-, tuvastus-, testimis-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid; heli, kujutise või andmete salvestamise, edastamise, taasesitamise ja töötlemise aparatuur ja seadmed; salvestatud ja allalaaditav meedia, arvutitarkvara, tühjad digitaalsed või analoogsed salvestus- ja talletusvahendid; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusseadmed; arvutid ja arvuti välisseadmed; sukeldumisülikonnad, sukeldumismaskid, sukeldujate kõrvatropid, sukeldujate ja ujujate ninaklambrid, sukeldujate kindad, allveeujumise hingamisaparaadid; tulekustutusseadmed.

Märkus

Klassi 9 kuuluvad peamiselt seadmed ja vahendid teadusotstarbeks või uuringute teostamiseks, audiovisuaalvahendid ja -seadmed, infotehnoloogiaseadmed, samuti ohutusvahendid ja päästevahendid.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • seadmed ja vahendid teaduslike uuringute läbiviimiseks laboritingimustes;
 • simulaatorid ja treeningseadmed, nt elustamismannekeenid, sõidukite juhtimise simulaatorid;
 • õhu- ja veesõidukite ning mehitamata sõidukite kontrollseadmed ja -vahendid, nt navigatsioonivahendid, GPS-seadmed, mõõtesirklid, saatjad, sõidukite automaatjuhtimisseadmed;
 • ohutus- ja turvaseadmed ja -vahendid, nt signaaltuled, kaitsevõrgud, päästevõrgud, valgusfoorid, tuletõrjemasinad, helialarmid, turvapääsmikud krüpteerimisseadmetena;
 • rõivad, mis kaitsevad väga tõsiste või eluohtlike vigastuste eest, nt õnnetuste, tule, radiatsiooni eest kaitsvad kaitserõivad, kuulikindlad rõivad, kaitsekiivrid, spordis kasutatavad peakaitsed ja suukaitsed, kaitserõivad lenduritele, põlvekaitsed töölistele;
 • optikaseadmed ja -vahendid, nt prillid, kontaktläätsed, suurendusklaasid, peeglid töö kontrollimiseks, uksesilmad;
 • magnetid;
 • nutikellad, kantavad aktiivsusmonitorid;
 • arvutijuhtkangid, v.a videomängudele, virtuaalreaalsuse peakomplektid, nutiprillid;
 • prillitoosid, nutitelefonide taskud, spetsiaalselt fotoaparaatidele ja -vahenditele kohandatud taskud, kotid;
 • automaatsed kassaaparaadid, arvemasinad, materjalide testimise seadmed ja vahendid;
 • elektrooniliste sigarettide patareid ja laadijad;
 • elektrooniliste või elektriliste efektide loomise seadmed muusikainstrumentide jaoks;
 • laborirobotid, õpperobotid, turvavalverobotid ja tehisintellektiga humanoidrobotid.

Klassi ei kuulu:

 • juhtkangid masinaosadena, v.a videomängudele (7. kl), sõidukite juhtkangid (12. kl), videomängude juhtkangid, mänguasjade kaugjuhtimispuldid, mängukonsoolid (28. kl);
 • müntkäitatavad mehhanismid, mis on klassifitseeritud vastavalt funktsioonile või otstarbele, nt müntkäitatavad pesumasinad (7. kl), müntkäitatavad piljardilauad (28. kl);
 • tööstusrobotid (7. kl), kirurgias kasutatavad robotid (10. kl), robotid mänguasjana (28. kl);
 • pulsimõõturid, südamelöökide jälgimise seadmed, kehakoostisemonitorid (10. kl);
 • laborilambid, laboriahjud (11. kl);
 • sukeldumislambid (11. kl);
 • pürotehnilised udusignaalid ja signaalraketid (13. kl);
 • koelõigud, elundilõigud õppeotstarbel, bioloogilised näidised mikroskoobiga kasutamiseks õppe eesmärgil (16. kl);
 • rõivad ja varustus, mida kantakse teatud spordialaga tegeledes, nt kaitsmed spordiriietuse osana, vehklemismaskid, poksikindad (28. kl).

Klass 10

Kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad; tehisjäsemed, -silmad ja -hambad; ortopeedilised tooted; haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; puuetega inimestele kohandatud teraapia- ja abivahendid; massaažiaparaadid; imetamisseadmed, -vahendid ja -tarbed; seksuaaltegevuse seadmed, vahendid ja tarbed.

Märkus

Klassi 10 kuuluvad põhiliselt kirurgia-, meditsiini-, hambaravi- ja veterinaariaseadmed, -riistad ja ‑tooted, mida kasutatakse peamiselt inimeste ja loomade haigusseisundite diagnoosimiseks ja raviks.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • tugisidemed;
 • erirõivastus meditsiiniotstarbeks, nt vormiv pesu, sukad veenilaiendite jaoks, hullusärgid, ortopeedilised jalatsid;
 • seadmed, riistad ja tooted menstruatsiooni, viljastamise ja sünnituse jaoks, nt menstruaalanumad, emakarõngad, kondoomid, sünnitusmatid, sünnitustangid;
 • terapeutilised tooted ja seadmed ning tooted ja seadmed proteeside valmistamiseks, mis koosnevad kunstlikest ja sünteetilistest materjalidest, nt kirurgilised tehismaterjalist implantaadid, kunstrinnad, ajustimulaatorid, biolagunevad luuimplantaadid;
 • eriotstarbeline meditsiinimööbel, nt arsti- ja hambaarstitoolid, meditsiinilised õhkmadratsid, operatsioonilauad.

Klassi ei kuulu:

 • meditsiiniline haavasidumismaterjal ja imavad sanitaartooted, nt haavaplaastrid,
  -sidemed ja marli, imetamispadjad, imikute mähkmed, pidamatushaigete mähkmed, tampoonid (5. kl);
 • kirurgilised implantaadid, mis koosnevad elavkoest (5. kl);
 • tubakavabad meditsiiniotstarbelised sigaretid (5. kl) ja elektroonilised sigaretid (34. kl);
 • ratastoolid ja invaskuutrid (12. kl);
 • massaažilauad (20. kl).

Klass 11

Valgustus-, kütte-, jahutus-, aurugenereerimis-, toiduvalmistus-, kuivatus-, ventileerimis-, veevarustus- ja sanitaarseadmed ning -paigaldised.

Märkus

Klassi 11 kuuluvad peamiselt keskkonna kontrolli seadmed ja paigaldised, täpsemalt seadmed ja paigaldised, mille eesmärgiks on valgustamine, küpsetamine, külmutamine/jahutamine ja desinfitseerimine.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • kliimaseadmed, klimaatorid;
 • ahjud, v.a laboriahjud, nt hambatehnilised ahjud, mikrolaineahjud, pagariahjud;
 • ahjud küttekehadena;
 • päikesepaneelid;
 • korstnalõõrid, -siibrid, -südamed ja kaminad;
 • krematsiooniahjud, sterilisaatorid;
 • valgustusaparatuur ja paigaldised, nt helendavad valgustustorud, taskulambid, prožektorid, helendavad majanumbrid, sõidukituled ja -helkurid;
 • lambid, nt elektrilambid, gaasilambid, laborilambid, õlilambid, tänavavalgustid, turvalambid;
 • solaariumid;
 • vannide sanitaarseadmed, vannitarvikud;
 • veeklosetid, pissuaarid;
 • purskkaevud, šokolaadipurskkaevud;
 • elektrisoojendusega padjad, tekid, v.a meditsiinilised;
 • kuumaveepudelid;
 • elektrisoojendusega rõivad;
 • elektriseadmed jogurti valmistamiseks, leivavalmistusmasinad, kohvimasinad, jäätisevalmistusmasinad;
 • jäämasinad ja -aparaadid.

Klassi ei kuulu:

 • auru tekitavad aparaadid teise seadme osana (7. kl);
 • õhukondensaatorid (7. kl);
 • elektrigeneraatorid (7. kl);
 • jootelambid (7. kl), optilised lambid, pimikulambid (9. kl), meditsiinilised lambid (10. kl);
 • laboriahjud (9. kl);
 • fotogalvaanilised elemendid (9. kl);
 • signaaltuled (9. kl);
 • elektrisoojendusega meditsiinilised padjad ja tekid (10. kl);
 • kaasaskantavad beebivannid (21. kl);
 • mitte-elektrilised kaasaskantavad jahutid (21. kl);
 • küpsetusvahendid, millel ei ole integreeritud kuumutusfunktsiooni, nt mitte-elektrilised grillplaadid ja grillid, mitte-elektrilised vahvlirauad; mitte-elektrilised survekeetlid (21. kl);
 • mitte-elektrilised jalasoojendusmuhvid (25. kl).

Klass 12

Transpordivahendid; maismaa-, vee- ja õhusõidukid.

Märkus

Klassi 12 kuuluvad peamiselt maismaa-, õhu- ja veesõidukid ja -seadmed inimeste või kaupade transpordiks.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • maismaasõidukite mootorid ja jõuseadmed;
 • maismaasõidukite sidurdus- ja jõuülekandeseadmete osad;
 • hõljukid, õhkpadjal liikuvad sõidukid;
 • kaugjuhtimisega sõidukid, v.a mänguasjad;
 • sõidukite osad, näiteks kaitse-, põrkerauad, tuuleklaasid, roolirattad;
 • sõidukite roomikud, samuti kõikide sõidukite rehvid.

Klassi ei kuulu:

 • rööbasteede metallmaterjal (6. kl);
 • mootorid, jõuseadmed, sidurdus- ja jõuülekandeseadmete osad, v.a maismaasõidukite jaoks (7. kl);
 • igat liiki mootorite ja jõuseadmete osad, näiteks starterid, summutid ja mootorite ja jõuseadmete silindrid (7. kl);
 • kummiroomikud, kaevandus- ja põllumajandusmasinad ning teised suure võimsusega masinad (7. kl);
 • laste tõukerattad ja kolmerattalised jalgrattad mänguasjadena (28. kl);
 • mõningad spetsiaalsed sõidukid või ratastega seadmed, mis ei ole transportimiseks, näiteks iseliikuvad tänavapuhastusmasinad (7. kl), tuletõrjemasinad (9. kl), serveerlauad [kärud] (20. kl);
 • mõningad sõidukite osad, näiteks elektripatareid, kilomeetri(miili)loendurid ja autoraadiod (9. kl), auto- ja jalgrattatuled (11. kl), autovaibad (27. kl).

Klass 13

Tulirelvad; laskemoon ja mürsud; lõhkeained; ilutulestikuvahendid.

Märkus

Klassi 13 kuuluvad peamiselt tulirelvad ja pürotehnilised tooted.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • päästeotstarbelised signaalraketid, lõhkeained ja pürotehnika;
 • raketipüstolid;
 • pihustatavad isiklikud kaitsevahendid;
 • pürotehnilised udusignaalid, signaalraketid;
 • õhupüstolid relvadena;
 • relvade õlarihmad;
 • sportrelvad, jahirelvad.

Klassi ei kuulu:

 • relvamääre (4. kl);
 • mõõga, -noaterad relvadena (8. kl);
 • vööl kantavad külmrelvad (8. kl);
 • udusignaalid, v.a pürotehnilised, päästelaseri signaalraketid (9. kl);
 • tulirelvade optilised sihikud (9. kl);
 • tõrvikud (11. kl);
 • jõulupaukkommid (28. kl);
 • tongid, pistongid kui mänguasjad (28. kl);
 • õhupüstolid kui mänguasjad (28. kl);
 • tikud (34. kl).

Klass 14

Väärismetallid ja nende sulamid; juveeltooted, poolvääriskivid ja vääriskivid; kellad ja kronomeetrilised riistad.

Märkus

Klassi 14 kuuluvad põhiliselt väärismetallid, väärismetalltooted või väärismetallidega plakeeritud tooted ning juveeltooted, kellad ja nende osad.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • juveeltooted, k.a juveeltoodete imitatsioonid, nt strassist juveeltooted;
 • mansetinööbid, lipsunõelad, lipsuklambrid;
 • võtmerõngad, võtmeketid ja nende ripatsid;
 • amuletid (juveeltooted);
 • ehtekarbid;
 • ehete ja kellade osad, nt klambrid ja helmed ehete jaoks, kellade käigumehhanismid, kellaosutid, kellavedrud, kellaklaasid.

Klassi ei kuulu:

 • nutikellad (9. kl);
 • ripatsid, v.a juveeltoodetele, võtmehoidjatele või -kettidele (26. kl);
 • kunstiteosed, mis ei ole tehtud väärismetallidest ega nendega plakeeritud, ja mis klassifitseeritakse materjali järgi, millest nad tehtud on, nt kunstiteosed metallist (6. kl), kivist, betoonist või marmorist (19. kl), puidust, vahast, kipsist või plastist (20. kl), portselanist, keraamilistest materjalidest, savist, terrakotast või klaasist (21. kl);
 • mõningad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud tooted, mis klassifitseeritakse nende funktsiooni või otstarbe järgi, näiteks metallfoolium ja metallipulber, mida kasutatakse värvimisel, dekoreerimisel, trükkimisel ja kunstis (2. kl), kullast hambaamalgaamid (5. kl), söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad) (8. kl), pistikupesad (9. kl), sulepea kullast otsakud (16. kl), teekannud (21. kl), kuld- ja hõbetikandid (26. kl), sigarikarbid (34. kl).

Klass 15

Muusikariistad; noodipuldid ja muusikariistade alused; taktikepid.

Märkus

Klassi 15 kuuluvad peamiselt muusikariistad, nende osad ja aksessuaarid.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • mehaanilised muusikariistad ja aksessuaarid, nt väntorelid, leierkastid, mehaanilised klaverid ja nende helitugevusregulaatorid, robottrummid;
 • mängutoosid muusikariistadena;
 • elektrilised ja elektroonilised muusikariistad;
 • muusikariistade keeled, keerdpulgad ja pedaalid;
 • helihargid, häälestusvõtmed;
 • keelpillide kampolid.

 Klassi ei kuulu:

 • helisalvestus-, -ülekande-, -võimendus- ja -taasesitusaparatuur, nt elektrooniliste või elektriliste efektide loomise seade muusikainstrumentide jaoks, wah-wah-pedaalid, audioliidesed, helipuldid, ekvalaiserid heliseadmetena, bassikõlarid (9. kl);
 • allalaaditavad muusikafailid (9. kl);
 • allalaaditavad digitaalsed noodilehed (9. kl), trükitud noodilehed (16. kl);
 • müntkäitatavad muusikaautomaadid (9. kl);
 • metronoomid (9. kl);
 • muusikalised õnnitluskaardid (16. kl).

Klass 16

Paber ja papp (kartong); trükised; raamatuköitematerjal; fotod; kirjatarbed ja kantseleitarbed, v.a mööbel; majapidamis- või kantseleiliimid; joonestus-, joonistus- ja kunstitarbed; värvipintslid; õppematerjalid ja näitvahendid; plastist pakkelehed, -kiled ja -kotid; trükitüübid, klišeed.

Märkus

Klassi 16 kuuluvad põhiliselt paber ja papp (kartong), paberi- ja papitooted ning kontoritarbed.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • paberinoad ja paberilõikurid;
 • karbid, kaaned ja seadmed paberi hoidmiseks, nt dokumendikaustad, rahaklambrid, tšekiraamatuhoidikud, kirjaklambrid, passihoidikud, väljalõigete albumid;
 • mõningad kontoriseadmed, nt trükimasinad, paljundusaparaadid, kopeerimisaparaadid, frankeerimismasinad kontoris kasutamiseks, pliiatsiteritid;
 • kunstnikele ning sise- ja väliskujundajaile mõeldud maalimistarbed, nt kunstnike akvarellialused, maalrite molbertid ja paletid, värvirullid ja -vannid;
 • mõned ühekordsed pabertooted, nt põlled, salvrätikud ja paberlaudlinad;
 • mõningad paberi- ja papitooted, mis ei ole otstarbe või funktsiooni järgi klassifitseeritud, nt paberkotid, -ümbrikud ja -karbid pakkimiseks, paberist ja papist skulptuurid, kujukesed ja kunstiteosed, nt papjeemašeest kujukesed, raamitud ja raamimata litograafiad, maalid ja akvarellimaalid.

Klassi ei kuulu:

 • värvid (2. kl);
 • kunstnike käsi-tööriistad, nt spaatlid, skulptoripeitlid (8. kl);
 • õppeseadmed, nt audiovisuaalsed õppeseadmed, elustamismannekeenid (9. kl) ja mänguasjamudelid (28. kl);
 • mõningad paberi- ja papitooted, mis klassifitseeritakse otstarbe või funktsiooni järgi, nt fotopaber (1. kl), abrasiivpaber (3. kl), paberrulood (20. kl), pabertopsid ja -taldrikud (21. kl), paberist voodipesu (24. kl), paberriided (25. kl), sigaretipaber (34. kl).

Klass 17

Töötlemata ja pooltöödeldud kautšuk, gutapertš, kummi, asbest, vilgukivi ja nende aseained; tootmises kasutatavad pressplastid ja -vaigud; täite-, tihendus- ja isoleermaterjalid; paindtorud ja voolikud, v.a metallist.

Märkus

Klassi 17 kuuluvad põhiliselt elektri-, soojus- ja heliisoleermaterjalid ning tootmises kasutatavad plastist leht-, plaat- või varraspooltooted ja mõningad kaubad, mis on valmistatud kautšukist, gutapertšist, kummist, asbestist, vilgukivist ja nende aseainetest.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • rehvide protekteerimise kummi;
 • isekleepuvad teibid, v.a kantselei-, meditsiini- ja kodutarbed;
 • saastevastased ujuvtõkked;
 • plastkile, v.a pakkematerjal, nt valgustvarjavad aknakiled;
 • elastikniidid, kummi- ja plastniidid, v.a tekstiiltoodetele;
 • mõningad kaubad, mis on valmistatud selles klassis välja toodud materjalidest ja mis ei ole otstarbe või funktsiooni järgi klassifitseeritud, nt lilleseadete tugivahud, kummist ja plastist täite- ja polstrimaterjalid, kummikorgid, kummipunnid, kummist tõuke­leevendid, kummikotid ja -ümbrised pakkimiseks.

Klassi ei kuulu:

 • tuletõrjevoolikud (9. kl);
 • torud (sanitaarehitiste osad) (11. kl), metallist paindumatud torud (6. kl) ja paindumatud torud, v.a metallist (19. kl);
 • isoleerklaas [ehitusmaterjal] (19. kl);
 • mõningad selles klassis välja toodud materjalidest kaubad, mis klassifitseeritakse otstarbe või funktsiooni järgi, nt kummivaigud (2. kl), stomatoloogiline kummi (5. kl), tuletõrjujate asbestkraanid (9. kl), sisekummi, lohvi kleepuvad kummipaigad (12. kl), kustutuskummid (16. kl).

Klass 18

Nahk ja tehisnahk; loomanahad; kohvrid ja kandekotid; päikese- ja vihmavarjud; jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted; loomade kaelarihmad, jalutusrihmad ja rõivad.

Märkus

Klassi 18 kuuluvad põhiliselt nahk, tehisnahk, nendest valmistatud tooted, reisitarbed ning sadulsepatooted.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • reisikohvrid ja kandekotid, nt kohvrid, kirstud, reisikotid, traksid väikelaste kandmiseks, koolikotid;
 • pagasilipikute hoidikud;
 • visiitkaardihoidjad, rahataskud;
 • nahast või nahkpapist kastid ja karbid.

Klassi ei kuulu:

 • jalutuskepid meditsiinilisel otstarbel (10. kl);
 • nahast rõivad, jalatsid ja peakatted inimestele (25. kl);
 • kotid ja ümbrised, mis on kohandatud esemetele, mille jaoks nad tehtud on, nt sülearvutikotid (9. kl), kaamera- ja fototehnikakotid ja -ümbrised (9. kl), muusikainstrumentide ümbrised (15. kl), ratastega või ratasteta golfikotid, spetsiaalsed kotid suuskade ja lainelaudade tarvis (28. kl);
 • mõningad nahast, tehisnahast, loomanahkadest kaubad, mis klassifitseeritakse otstarbe või funktsiooni järgi, nt nahast teritusrihmad (8. kl), poleernahk (21. kl), kitsekroomnahk puhastamiseks (21. kl), nahast vööd (riideesemed) (25. kl).

Klass 19

Ehitusmaterjalid, v.a metallist; jäigad ehitustorud, v.a metallist; asfalt, pigi, tõrv ja bituumen; teisaldatavad ehitised, v.a metallist; monumendid, v.a metallist.

Märkus

Klassi 19 kuuluvad peamiselt ehitusmaterjalid, mis ei ole metallist.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • pooltöödeldud ehituspuit, nt talad, lauad, plangud, paneelid;
 • puitvineer;
 • ehitusklaas, nt klaasplaadid, isoleerklaas ehitusmaterjalina, turvaklaas;
 • teetähistuse klaasgraanulid;
 • graniit, marmor, kruus;
 • terrakota (põletatud savi) ehitusmaterjalina;
 • katusekattematerjal, v.a metallist, mis sisaldab fotogalvaanilisi elemente;
 • hauakivid ja -plaadid, v.a metallist;
 • kujud, büstid ja kunstiteosed kivist, betoonist või marmorist;
 • kivist laotud kirjakastid/postkastid;
 • geotekstiilid;
 • katted ehitusmaterjalina;
 • tellingud, v.a metallist;
 • transporditavad ehitised, v.a metallist, nt akvaariumid, linnumajad, lipumastid, verandad tarindina, basseinid.

Klassi ei kuulu:

 • tsemendikonservandid ning tsementi veekindlaks muutvad ained (1. kl);
 • tulekindlaks muutvad preparaadid (1. kl);
 • puidukonservandid (2. kl);
 • õlid vormide eraldamiseks (4. kl);
 • metallist kirjakastid/postkastid (6. kl), kirjakastid/postkastid, mis ei ole metallist ega ka kivist laotud (20. kl);
 • lihtmetallist kujud, büstid ja kunstiteosed (6. kl), väärismetallist kujud, büstid ja kunstiteosed (14. kl), puidust, vahast, kipsist või plastikust kujud, büstid ja kunstiteosed (20. kl), portselanist, keraamilistest materjalidest, savist või terrakotast kujud, büstid ja kunstiteosed (21. kl);
 • teatud torud, v.a metallist, mis ei ole ehitamiseks, nt torud sanitaarseadmete osadena (11. kl), paindtorud, v.a metallist, voolikud (17. kl);
 • ehitiste niiskusisoleerained (17. kl);
 • sõidukiklaas pooltootena (21. kl);
 • linnupuurid (21. kl);
 • matid, linoleum ja teised põrandakattematerjalid valmis põrandatele (27. kl);
 • töötlemata, saagimata ja koorimata puit (31. kl).

Klass 20

Mööbel, peeglid, pildiraamid; ladustus- või transpordikonteinerid, v.a metallist; töötlemata või pooltöödeldud luu, sarv, vaalaluu või pärlmutter; teokarbid; merevaht, sepioliit; merevaik.

Märkus

Klassi 20 kuuluvad peamiselt mööbel ja selle detailid, samuti mõningad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, kõrkjast, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, vaalaluust, teokarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • metallist mööbel, matkamööbel, püssihoidikud, ajalehehoidlid, ajalehealused;
 • aknarulood siseruumides kasutamiseks;
 • vooditarbed, nt madratsid, voodipõhjad, padjad;
 • peeglid, tualett- ja mööblipeeglid;
 • registrinumbrimärgid, v.a metallist;
 • väikesed kaubad, nt poldid, kruvid, tüüblid, mööblirattad, torukinnitusrõngad (v.a metallist);
 • kirjakastid/postkastid, v.a metallist või kivist;
 • mõningad jaotusseadmed/jaoturid (automaatsed ja mitteautomaatsed), mis ei ole metallist, nt paberkäterätijaoturid, järjekorranumbrijaoturid, koera väljaheidete kottide jaoturid, tualettpaberijaoturid.

Klassi ei kuulu:

 • laborimööbel (9. kl) ja meditsiiniline erimööbel (10. kl);
 • metallist välirulood (6. kl), välirulood, v.a metallist või tekstiilist (19. kl), tekstiilist välirulood (22. kl);
 • voodipesu, udusuletekid ja magamiskotid (24. kl);
 • mõningad jaotusseadmed/jaoturid, mis on klassifitseeritud nende funktsiooni või otstarbe järgi, nt tööstuses kasutatavad vedelikujaoturid (7. kl), elektroonilised piletiväljastusmasinad (9. kl), meditsiinilised annusejaoturid (10. kl), teibi-, kleepribajaoturid (16. kl);
 • mõned eriotstarbelised peeglid, nt optikakaupades kasutatavad peeglid (9. kl), kirurgias ja hambaravis kasutatavad peeglid (10. kl), tahavaatepeeglid (12. kl), relvade sihikupeeglid (13. kl);
 • mõningad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, kõrkjast, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, teokarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist, mis klassifitseeritakse otstarbe või funktsiooni järgi, näiteks helmed ehete valmistamiseks (14. kl), puidust põrandalauad (19. kl), majapidamiskorvid (21. kl), plasttopsid (21. kl), roogmatid (27. kl).

Klass 21

Maja- või köögitarbed ning majapidamis- või köögimahutid; kööginõud ja lauanõud, v.a noad, kahvlid ja lusikad; kammid ja käsnad; harjad, pintslid, v.a värvipintslid; harjamaterjalid; puhastus- ja koristustarbed; töötlemata või pooltöödeldud klaas, v.a ehitusklaas; klaas-, portselan- ja savinõud.

Märkus

Klassi 21 kuuluvad põhiliselt väikesed käsikäitatavad maja- ja köögiseadmed ning -tarbed, samuti kosmeetikatarbed, klaasnõud ja mõningad tooted, mis on valmistatud portselanist, keraamilistest materjalidest, savist, terrakotast või klaasist.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • majapidamis- ja köögitarvikud, näiteks kärbsepiitsad, pesupulgad, segamislusikad, kastmelusikad ja kruvikeerajad, samuti serveerimistarvikud, näiteks suhkrutangid, jäätangid, tordilabidad ja kulbid;
 • majapidamis-, köögi- ja küpsetusmahutid, näiteks vaasid, pudelid, hoiupõrsad, panged, kokteilišeikerid, mitte-elektrilised veekeedukannud, autoklaavid toiduvalmistamiseks, küpsetuspotid ja pannid;
 • nõuderestid ja karahvinialused;
 • väikesed käsikäitatavad köögiseadmed jahvatamiseks, purustamiseks, pressimiseks, näiteks küüslaugupress, pähklipurusti, uhmrid ja uhmrinõud;
 • kosmeetikatarbed, näiteks elektrilised ja mitte-elektrilised juukse­harjad/kammid ja hambaharjad, hambaniit, vahtplastist varbavahekud pediküüris kasutamiseks, puudritupsud, spetsiaalsed tualett-tarvete kotid;
 • aiapidamistarbed, näiteks aiatöökindad, lillekastid aknalaual või rõdul kasutamiseks, kastekannud, veepihustusvoolikute otsakud;
 • toaakvaariumid, terraariumid, vivaariumid.

Klassi ei kuulu:

 • puhastusained (3. kl);
 • metallist mahutid hoiustamiseks ja transpordiks (6. kl), mahutid hoiustamiseks ja transpordiks, v.a metallist (20. kl);
 • väikesed elektrilised hakkimis-, jahvatamis-, pressimis- või purustamismasinad (7. kl);
 • habemenoad, raseerijad ja habemeajamisvahendid, juukse- ja küünelõikemasinad, elektrilised ja mitte-elektrilised maniküüri- ja pediküüririistad ning -vahendid, nt maniküürikomplektid, küüneviilid, kraatide, lõikeserva kidade pintsetid (8. kl);
 • söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad) ja käsikäitatavad lõikeriistad köögis kasutamiseks, näiteks aedviljaviilutid, pitsalõikurid, juustuviilutid (8. kl);
 • täikammid, keeleraspaatorid, keeleküretid (10. kl);
 • elektrilised toiduainete kuumtöötlemise nõud (11. kl);
 • tualett-peeglid (20. kl);
 • mõningad klaasist, portselanist ja savist tooted, mis klassifitseeritakse otstarbe või funktsioonijärgi, nt hambaproteesiportselan (5. kl), prilliklaasid (9. kl), klaasvatt isolatsiooniks, pooltöödeldud orgaaniline või akrüülklaas (17. kl), savist katusekivid (19. kl), ehitusklaas (19. kl), klaaskiud tekstiiltoodetele (22. kl).

Klass 22

Köied ja nöörid; võrgud; telgid ja koormakatted; tekstiilist või sünteetilisest materjalist varikatused; purjed; kotid materjalide hulgi transportimiseks ja hoiustamiseks; polstri-, pehmendus- ja täitematerjalid (v.a paberist, papist, kummist või plastist); tekstiilkiudtoore ja selle aseained.

Märkus

Klassi 22 kuuluvad põhiliselt purjeriie ja teised purjevalmistusmaterjalid, köied, täite- ja polstrimaterjalid ja tekstiilkiudtoore.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • naturaal- või tehistekstiilkiust, paberist või plastist köied ja nöörid;
 • tööstusliku kalapüügi võrgud, võrkkiiged, köisredelid;
 • universaalsed sõidukikatted;
 • mõningad kotid, mis ei ole klassifitseeritud funktsiooni või otstarbe järgi, nt pesu pesemisel kasutatavad võrkkotid, laibakotid, postikotid;
 • tekstiilist pakkekotid;
 • loomsed kiud ja tekstiilkiudtoore, nt loomakarvad, kookonid, džuudikiud, toorvill või töödeldud vill, toorsiid.

Klassi ei kuulu:

 • metallist trossid (6. kl);
 • muusikariistade keeled (15. kl), reketikeeled (28. kl);
 • täite- ja polstrimaterjal, mis on valmistatud paberist, papist (16. kl), kummist või plastist (17. kl);
 • mõningad võrgud ja kotid, mis klassifitseeritakse funktsiooni või otstarbe järgi, nt kaitsevõrgud (9. kl), sõidukite pakivõrgud (12. kl), rõivakotid (18. kl), juuksevõrgud (26. kl), golfikotid (28. kl), spordivõrgud (28. kl);
 • pakkekotid, v.a tekstiilist, mis klassifitseeritakse materjali järgi, nt paberist või plastist pakkekotid (16. kl), kummist pakkekotid (17. kl), nahast pakkekotid (18. kl).

Klass 23

Lõngad ja niidid tekstiiltoodetele.

Märkus

Klassi 23 kuuluvad peamiselt naturaalsed või sünteetilised lõngad ja niidid tekstiiltoodete jaoks.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • klaaskiud-, elastik-, kummi- ja plastikniit tekstiiltoodetele;
 • niidid tikkimiseks, niidid ja lõngad nõelumiseks ja niidid õmblemiseks, k.a metallist;
 • siidkedrus, puuvillkedrus, villkedrus.

Klassi ei kuulu:

 • teatud spetsiifilised niidid ja lõngad, nt elektrijuhtmete märgistussooned (9. kl), kirurgiline niit, haavaniit (10. kl), väärismetallist niidid juveeltoodetena (14. kl);
 • niidid, nöörid, mis ei ole tekstiiltoodetele ja mis on klassifitseeritud vastavalt materjalidele, millest nad on tehtud, nt metallist pakkenöörid, sidumisnöörid (6. kl) ning pakkenöörid, sidumisnöörid, v.a metallist (22. kl), elastikniidid, niidid kummist või plastikust (22. kl), klaaskiust niit (21. kl).

Klass 24

Tekstiilid ja tekstiilide asendusmaterjalid; kodutekstiil, majapidamistekstiil; tekstiilist või plastist kardinad.

Märkus

Klassi 24 kuuluvad peamiselt tekstiilid (tükikaubana) ja koduses majapidamises kasutatavad tekstiilkatted.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • kodutekstiil, nt voodikatted, padjakatted, riidest käterätikud;
 • paberist voodipesu;
 • magamiskotid, magamiskotivoodrid;
 • sääsevõrgud.

Klassi ei kuulu:

 • elektrisoojendusega meditsiinilised (10. kl) ja mittemeditsiinilised (11. kl) tekid;
 • paberlaudlinad (16. kl);
 • asbestist turvakardinad (17. kl), bambuskardinad ja dekoratiivsed helmeskardinad (20. kl);
 • hobusetekid (18. kl);
 • mõningad eriotstarbelised tekstiilid ja kangad, nt raamatuköiteriie (16. kl), isoleerriie (17. kl), geotekstiilid (19. kl).

Klass 25

Rõivad, jalatsid, peakatted.

Märkus

Klassi 25 kuuluvad peamiselt rõivad, jalatsid ja peakatted inimestele.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • rõivaste, jalatsite ja peakatete osad, nt kätised, mansetid, taskud, valmisvoodrid, kontsad ja kontsaplekid, mütsinokad, kübarakarkassid;
 • spordirõivad ja -jalatsid, nt suusakindad, spordisärgikud, jalgratturirõivad, judo- ja karaterõivad, jalgpallisaapad, võimlemissussid, suusasaapad;
 • maskeraadikostüümid;
 • paberriided, -rõivad, riideesemetena kasutatavad paberist kübarad;
 • pudilapid, pudipõlled, v.a paberist;
 • rinnataskurätid;
 • jalamuhvid, v.a elektrilised.

Klassi ei kuulu:

 • jalanõude valmistamisel kasutatavad väikesed rauakaubad, nt metallist kingatoesed ja metallist kingatüüblid (6. kl), kingatoesed ja kingatüüblid, v.a metallist (20. kl), samuti pudukaubad aksessuaaridena, rõivakinnitid, nt vöö-, -rihmapandlad, pandlad rõivastele, lukud, lindid, kübarapaelad, kübara- ja kingakaunistused (26. kl);
 • teatud kindla otstarbega rõivad, jalanõud ja peakatted, nt kaitsekiivrid, k.a spordis kasutatavad (9. kl), tulekindlad kaitserõivad (9. kl), eririietus operatsioonisaalis viibimiseks (10. kl), ortopeedilised jalanõud (10. kl), samuti teatud spetsiaalsed rõivad ja jalanõud, mis on vajalikud üksnes kindla spordi harrastamiseks, nt pesapallikindad, poksikindad, suusakindad, uiskudega uisusaapad, uisusaapad ja uisud uisusaabastele (28. kl);
 • elektriga soojendatavad rõivad (11. kl);
 • elektrilised jalasoojendusmuhvid (11. kl), lastekärudele ja -vankritele kohandatud soojakotid (12. kl);
 • paberist pudilapid (16. kl);
 • pabertaskurätikud (16. kl) ja tekstiilist taskurätikud (24. kl);
 • lemmikloomade rõivad (18. kl);
 • karnevalimaskid (28. kl);
 • nukurõivad (28. kl);
 • paberist peomütsid (28. kl).

Klass 26

Pitsid, punutised ja tikandid ning lindid ja lehvid pudukaupadena; nööbid, haagid ja aasad, nõelad; kunstlilled; juuksekaunistused; kunstjuuksed.

Märkus

Klassi 26 kuuluvad peamiselt õmblustarvikud, naturaalsetest või sünteetilistest juustest tooted, juukseehted, samuti väikesed dekoratiivsed tooted, mis on mõeldud teiste toodete kaunistamiseks ja mis ei kuulu teistesse klassidesse.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • parukad, tupeed, valehabemed;
 • juuksepandlad, juuksepaelad;
 • mistahes materjalist valmistatud lindid ja lehvid pudukaupadena või juuksekaunistustena kasutatutena;
 • lindid, paelad, lehvid pakkimiseks, v.a paberist;
 • juuksevõrgud;
 • pandlad ja lukud;
 • ripatsid, v.a juveeltoodetele, võtmehoidjatele või -kettidele;
 • tehisjõuluvanikud ja -pärjad, k.a tulesid sisaldavad;
 • teatud tooted juuste lokki keeramiseks, nt nii elektrilised kui mitte-elektrilised lokkimisvahendid (v.a käsi-tööriistad), lokirullinõelad, lokirullipaberid.

Klassi ei kuulu:

 • kunstripsmed (3. kl);
 • konksud väikeste metallkaupadena (6. kl) või furnituurina (v.a metallist) (20. kl), kardinakonksud (20. kl);
 • teatud kindlat tüüpi nõelad, nt tätoveerimisnõelad (8. kl), kompassinõelad (9. kl), meditsiinilised nõelad (10. kl), nõelad sportmängupallide pumpamiseks (28. kl);
 • käsi-töövahendid juuste lokkimiseks, nt lokitangid (8. kl), samuti ripsmete koolutamise tangid (8. kl);
 • juukseproteesid (10. kl);
 • ripatsid juveeltoodetena, ripatsid võtmerõngastele või võtmehoidjatele (14. kl);
 • teatud lindid, paelad, lehvid, nt paberist lindid, paelad, lehvid, v.a pudukaupadena või juuksekaunistustena (16. kl), sport- ja iluvõimlemisel kasutatavad lindid (28. kl);
 • lõngad ja niidid tekstiilide tarbeks (23. kl);
 • kunstjõulukuused (28. kl).

Klass 27

Vaibad, matid, linoleum ja teised katted olemasolevatele põrandatele; riputatavad seinadekoratsioonid, v.a tekstiilist.

Märkus

Klassi 27 kuuluvad peamiselt tooted, mille eesmärk on katta varem valmis ehitatud põrandaid ja seinu.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • autode põrandamatid;
 • põrandamatid, nt vannitoamatid, uksematid, võimlemismatid, joogamatid;
 • tehis-, kunstmuru;
 • tapeet, k.a tekstiiltapeet.

Klassi ei kuulu:

 • metallist põrandad, põrandakatted ja põrandaplaadid (6. kl) ning põrandad, põrandakatted ja põrandaplaadid, v.a metallist (19. kl), samuti puidust põrandalauad (19. kl);
 • elektrisoojendusega vaibad (11. kl);
 • geotekstiilid (19. kl);
 • väikelaste mänguaedade matid (20. kl);
 • dekoratiivsed seinale riputatavad tekstiilid (24. kl).

Klass 28

Mängud ja mänguasjad; videomänguseadmed; sporditarbed ja võimlemisriistad; jõulupuuehted.

Märkus

Klassi 28 kuuluvad peamiselt mänguasjad, mänguseadmed, sporditarbed, ajaviite- ja karnevalikaubad, samuti mõningad jõulupuukaunistused.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • mängu- ja ajaviiteseadmed ja nende juhtpuldid;
 • pilakaubad ja peokaubad, karnevalikaubad, nt karnevalimaskid, paberist peomütsid, konfetid, serpentiinid, jõulupaukkompvekid;
 • jahi- ja kalastustarbed, nt õngeridvad, kahvad, peibutised, jahiloomade peibutamise viled;
 • mitmesuguste spordialade ja mängude varustus.

Klassi ei kuulu:

 • kuuseküünlad (4. kl), jõulupuude elektriküünlad (11. kl), jõulupuumaiustused ja šokolaadist jõulupuukaunistused (30. kl);
 • sukeldumisvarustus (9. kl);
 • sekslelud, armunukud (10. kl);
 • spordi- ja võimlemisrõivad (25. kl);
 • mõningad sporditarbed ja võimlemisriistad, nt kaitsekiivrid, spordiprillid ja hambakaitsmed spordivahenditena (9. kl), sporttulirelvad (13. kl), võimlemismatid (27. kl), samuti mõned jahi- ja kalastustarbed, nt jahinoad, harpuunid (8. kl), jahitulirelvad (13. kl), tööstusliku kalapüügi võrgud (22. kl), mis klassifitseeritakse teiste funktsioonide või otstarbe järgi.

Klass 29

Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuviljad ja köögiviljad; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim, juust, või, jogurt ja muud piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.

Märkus

Klassi 29 kuuluvad peamiselt toidukaubad, mis on loomse päritoluga, samuti puu- ja juurviljad ja muud söödavad aiasaadused, mis on töödeldud või toiduna säilituseks valmistatud.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • liha-, kala-, puuvilja-, juurvilja- või köögiviljapõhised toidud;
 • söödavad putukad;
 • piimajoogid, milles piima osakaal on domineeriv;
 • piima aseained, nt mandlipiim, kookospähklipiim, maapähklipiim, riisipiim, sojapiim;
 • säilitamiseks töödeldud seened;
 • inimtoidu tarbeks töödeldud kaunviljad ja pähklid;
 • inimtoidu tarbeks töödeldud seemned, mis ei ole ainuüksi maitsestamiseks.

Klassi ei kuulu:

 • õlid ja rasvad, mis ei ole toidu valmistamiseks, nt eeterlikud õlid (3. kl), tööstuslikud õlid (4. kl), meditsiiniline kastoorõli (5. kl);
 • imikutoit (5. kl);
 • meditsiiniline dieettoit ja meditsiinilised aseained (5. kl);
 • toidulisandid (5. kl);
 • salatikastmed (30. kl);
 • töödeldud seemned maitsestamiseks (30. kl);
 • šokolaadikattega pähklid (30. kl);
 • töötlemata värsked puuviljad, juurviljad, pähklid ja seemned (31. kl);
 • loomatoit (31. kl);
 • elusloomad (31. kl);
 • seemned külvamiseks (31. kl).

Klass 30

Kohv, tee, kakao ja nende aseained; riis, pasta ja nuudlid; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; šokolaad; jäätis, mahlajäätised ja muud jäätised; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulber; sool, maitseained, vürtsid, konservitud ürdid; äädikas, kastmed ja muud maitseained; jää [külmutatud vesi].

Märkus

Klassi 30 kuuluvad peamiselt toidukaubad, mis pärinevad taimedest, v.a puu-, juur- ja köögiviljad, ja mis on töödeldud või toiduna säilitamiseks valmistatud, samuti abivahendid toidu maitsestamiseks.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • kohvi-, tee-, kakao- või šokolaadipõhised joogid;
 • inimtoiduks töödeldud teraviljad, nt kaerahelbed, maisikrõpsud, odratang, bulgur, müsli;
 • pitsad, pirukad, võileivad;
 • šokolaadikattega pähklid;
 • maitseained, v.a eeterlikud õlid, toitude ja jookide valmistamiseks.

Klassi ei kuulu:

 • tööstuslik sool (1. kl);
 • eeterlikud õlid toitude ja jookide maitsestamiseks (3. kl);
 • ravimteed ja meditsiinilised dieettoidud ja aseained (5. kl);
 • imikutoit (5. kl);
 • toidulisandid (5. kl);
 • farmatseutiline pärm (5. kl), söödapärm (31. kl);
 • kohvi, kakao, šokolaadi või teega maitsestatud piimajoogid (29. kl);
 • supid, puljongid (29. kl);
 • töötlemata, toores teravili (31. kl);
 • värsked ürdid (31. kl);
 • loomatoit (31. kl).

Klass 31

Töötlemata põllumajandus-, vesiviljelus-, aia- ja metsasaadused; töötlemata teraviljad ja seemned; värsked puu-, juur- ja köögiviljad, värsked ürdid; looduslikud taimed ja lilled; istutussibulad, -seemikud ja -seemned; elusloomad; loomatoidud ja -joogid; linnased.

Märkus

Klassi 31 kuuluvad peamiselt töötlemata põllumajandus- ja merendussaadused, elusloomad, taimed ja loomatoidud.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • töötlemata toiduteravili;
 • värske puu-, juur- ja köögivili, isegi peale nende pesemist või vahatamist;
 • taimede pressimise jäätmed;
 • töötlemata vetikad;
 • töötlemata puit;
 • haudemunad;
 • värsked seened ja trühvlid;
 • loomade allapanu, nt lõhnastatud liiv, liivapaber lemmikloomadele.

Klassi ei kuulu:

 • mikroorganismide kultuurid ja apteegikaanid (5. kl);
 • toidulisandid loomadele ja ravitoimega loomasööt (5. kl);
 • puidust pooltooted (19. kl);
 • tehissööt kalastuseks (28. kl);
 • riis (30. kl);
 • tubakas (34. kl).

Klass 32

Õlu; alkoholivabad joogid; mineraal- ja gaseervesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained alkoholivabade jookide valmistamiseks.

Märkus

Klassi 32 kuuluvad peamiselt alkoholivabad joogid ja õlu.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • de-alkoholiseeritud joogid;
 • alkoholivabad karastusjoogid;
 • riisipõhised ja sojapõhised joogid, v.a piima aseained;
 • energiajoogid, isotoonilised joogid, proteiiniga rikastatud spordijoogid;
 • alkoholivabad essentsid ja puuviljaekstraktid jookide valmistamiseks.

Klassi ei kuulu:

 • eeterlikud õlid jookide maitsestamiseks (3. kl) või teised joogimaitseained (30. kl);
 • meditsiinilised dieetjoogid (5. kl);
 • piimajoogid, milles domineerib piim, samuti piimakokteilid (29. kl);
 • piima aseained, nt mandlipiim, kookospähklipiim, maapähklipiim, riisipiim, sojapiim (29. kl);
 • sidrunimahl toidu valmistamiseks, tomatimahl toidu valmistamiseks (29. kl);
 • kohvi-, kakao-, šokolaadi- ja teepõhised joogid (30. kl);
 • joogid loomadele (31. kl);
 • alkoholjoogid, v.a õlu (33. kl).

Klass 33

Alkoholjoogid, v.a õlu; alkoholpreparaadid jookide valmistamiseks.

Märkus

Klassi 33 kuuluvad peamiselt alkohoolsed joogid, essentsid ja ekstraktid.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • veinid, kangestatud veinid;
 • alkohoolne siider;
 • piiritusjoogid ja kanged alkoholjoogid;
 • alkohoolsed essentsid, ekstraktid ja bitterid.

Klassi ei kuulu:

 • meditsiinilised joogid (5. kl);
 • de-alkoholiseeritud joogid (32. kl);
 • õlu (32. kl);
 • alkoholivabad joogid, mida kasutatakse alkohoolsete kokteilide tegemisel, nt karastusjoogid, soodavesi (32. kl).

Klass 34

Tubakas ja tubaka aseained; sigaretid ja sigarid; elektroonilised sigaretid ja suukaudsed aurustid suitsetajatele; suitsetamistarbed; tikud.

Märkus

Klassi 34 kuuluvad peamiselt tubakas ja suitsetamistarbed, samuti teatud aksessuaarid ja mahutid, mis on seotud suitsetamisega.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • tubaka aseained, v.a meditsiinilised;
 • maitseained, v.a eeterlikud õlid, elektroonilistes sigarettides või suitsetamis-aurutites kasutamiseks;
 • ürdid suitsetamiseks;
 • nuusktubakas;
 • teatud aksessuaarid ja mahutid, mis on tubaka ja suitsetamistarvetega seotud, nt välgumihklid, tuhatoosid, tubakatoosid, nuusktubakakarbid, õhukindlad karbid sigari niiskuse säilitamiseks.

Klassi ei kuulu:

 • meditsiinilised tubakavabad sigaretid (5. kl);
 • elektrooniliste sigarettide patareid ja laadijad (9. kl);
 • autode tuhatoosid (12. kl).

Teenused

Klass 35

Reklaam; ärijuhtimine, -korraldus ja äri administreerimine; kontoriteenused.

Märkus

Klassi 35 kuuluvad peamiselt teenused, mis on seotud ärijuhtimise, kommerts- ja tööstusettevõtete äritegevuse korraldamise ja administreerimisega, samuti reklaami-, turundus ja müügiedendusteenused. Kaupade müüki ei käsitleta antud klassifikatsiooni tõttu teenusena.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta; selliseid teenuseid võivad osutada jae-, hulgikauplused müügiautomaatide, postimüügikataloogide kaudu või elektroonselt (nt veebilehtedel või telemüügiprogrammides);
 • reklaami-, turundus- ja müügitoetusteenused, nt näidiste jagamine, reklaamikontseptsioonide arendamine, reklaamtekstide kirjutamine ja publitseerimine;
 • poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine;
 • suhtekorraldusteenused;
 • telepoeprogrammide produtseerimine;
 • messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil;
 • otsimootorite optimeerimine müügiedendusena;
 • ärialased abiteenused, nt tööjõu värbamine, ärilepingute läbirääkimised teenusena, omahinnaanalüüsid, impordi-ekspordiagentuuride teenused;
 • äritehingute ja finantsandmetega seotud äri administreerimise teenused, nt raamatupidamine, arvete seisu/bilansi koostamine, äri- ja finantsauditid, äritegevuse hindamine, maksudokumentide ettevalmistamine ja täitmine;
 • teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine äri eesmärgil;
 • registreeringute ja kirjalike teadete registreerimise, ümberkirjutamise, koostamise, kompileerimise või süstematiseerimise teenused, samuti matemaatiliste või statistiliste andmete kompileerimise teenused;
 • kontoriteenused, nt kohtumiste ajakava korraldamise ja meelde tuletamise teenused, andmeotsing arvutifailides kolmandatele isikutele, arvutipõhine dokumendihaldus kolmandatele isikutele, telefonikeskjaama käitamine teenusena.

Klassi ei kuulu:

 • finantsteenused, nt finantsanalüüsid, finantsjuhtimine, finantssponsorlus (36. kl);
 • kinnisvara haldamine, juhtimine (36. kl);
 • aktsiavahendusteenused (36. kl);
 • transpordilogistika (39. kl);
 • energiaauditi teenused (42. kl);
 • müügiedendusmaterjalide graafiline kujundamine (42. kl);
 • kolmandate isikute ärilepingute läbirääkimistega seotud juriidilised teenused (45. kl);
 • intellektuaalomandi litsentsimine, litsentside juriidiline administreerimine, autoriõiguse haldamine (45. kl);
 • domeeninimede registreerimine (45. kl).

 Klass 36

Rahalised, pangandus- ja finantsteenused; kindlustusteenused; kinnisvarateenused.

Märkus

Klassi 36 kuuluvad põhiliselt iga liiki kindlustuslepingutega seotud teenused ning rahaliste ja muude finantsoperatsioonide läbiviimise teenused.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • rahalistesse ja muudesse finantsoperatsioonidesse puutuvad teenused, nimelt:
  • pankade või nendega seotud asutuste, näiteks rahavahetuskontorite teenused või kliiringteenused;
  • krediidiasutuste (v.a pangad), näiteks kooperatiivsete krediidikoondiste, iseseisvate finantskompaniide, kreeditoride jt teenused;
  • investitsioonifirmade, holding-kompaniide (valdusühingute) teenused;
  • vahendajate (maaklerite) teenused aktsiaid (väärtpabereid) ja omandit puudutavate tehingute puhul;
  • usaldusisikute, volinike või hooldajate teenused rahaoperatsioonide puhul;
  • reisitšekkide ja akreditiivide väljaandmisega seotud teenused;
 • järelmaksuga ostu finantseerimine;
 • kinnisvarahaldurite teenused, st ehitiste üürimise, hindamise või finantseerimise teenused;
 • kindlustusteenused, nt kindlustusseltside ja -agentide teenused või kindlustatud inimestele osutatavad teenused, edasikindlustus- ja riskitagatisteenused.

Klassi ei kuulu:

 • äritehingute ja finantstehingute administratiivteenused, näiteks raamatupidamine, arvete seisu ja bilansi koostamine, äri- ja finantsaudit, äri rahaline hindamine, maksudokumentatsiooni ettevalmistamine ja koostamine (35.kl)
 • sponsorite otsimine, kaupade ja teenuste müügiedendus spordiürituste sponsorluse kaudu (35. kl)
 • sularahaautomaatide täitmine (39.kl)
 • prahimaaklerlus [laevandus], transpordimaaklerlus (39.kl)
 • villa ja kasvava metsa kvaliteedi hindamine (42. kl)

Klass 37

Ehitusteenused; paigaldus- ja remonditeenused; kaevandamine, mäetööd; nafta- ja gaasipuurimine.

Märkus

Klassi 37 kuuluvad peamiselt kapitaalehituse valdkonna teenused, samuti ka teenused objektide restaureerimiseks või säilitamiseks, muutmata nende füüsikalisi või keemilisi omadusi.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • hoonete, teede, sildade, tammide (paisude) või ülekandeliinide ehitamine ja lammutamine, lisaks ehitustöödega seotud teenused, nt välis- ja sisemaalritööd, krohvimine, sanitaartehnilised tööd, küttesüsteemide paigaldamine või katusepanek;
 • laevaehitus;
 • ehitustööriistade, -masinate ja -varustuse rentimine, nt buldooserite, kraanade rentimine;
 • mitmesugused remonditööd, nt elektrijuhtimisseadmestiku ja -juhtmete, arvutiriistvara, mööbli, seadmete, tööriistade parandamine;
 • mitmesugused restaureerimisteenused, nt ehitiste, mööbli ja kunstiteoste restaureerimine;
 • hooldusteenused, mis on seotud objekti hoidmisega algupärasel tasemel, selle mingeid omadusi muutmata, nt mööblihooldus, sõidukihooldus, ujumisbasseinide hooldus, arvuti riistvara hooldus;
 • erinevate objektide, nt akende, sõidukite, rõivaste puhastamine, samuti pesupesemine ja rõivaste pressimine.

Klassi ei kuulu:

 • füüsiline hoiustamine (39. kl);
 • objekti või aine muutmine viisil, mis muudab tema esialgseid omadusi, nt lõikamine, värvimine, rõivaste tulekindlaks muutmine (40. kl), metallivalamine, galvaanimine, materjalitöötlus (40. kl), rätsepateenused, eraõmblustööd ja tellimus-tikkimine (40. kl), toitude ja jookide säilitamine (40. kl);
 • arvutitarkvara paigaldus, hooldus ja uuendamine (42. kl), veebilehekülgede loomine ja hostimine (42. kl);
 • ehitiste kavandamine ja vormindamine ning arhitektuuriteenused (42. kl).

Klass 38

Sideteenused.

Märkus

Klassi 38 kuuluvad põhiliselt teenused, mis võimaldavad vähemalt ühel osapoolel võtta aparaadi vahendusel ühendust teisega, samuti teenused, mis on vajalikud andmete edastamiseks ja ringhäälinguks.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • raadio-, teleprogrammide edastamine;
 • digitaalsete failide ja elektronmeilide edastamine;
 • globaalsetele arvutivõrkudele kasutaja-juurdepääsu võimaldamine;
 • raadio- ja telelevi;
 • nõudevideo edastamine;
 • interneti jututubade ja on-line-foorumite pakkumine;
 • telefoni- ja häälsõnumiteenused;
 • tele- ja videokonverentsiteenused.

Klassi ei kuulu:

 • raadioreklaam (35. kl);
 • telemarketingiteenused (35. kl);
 • sisu, mis võib sisaldada kommunikatsiooni tegevust, nt allalaaditavad pildifailid (9. kl), äriinfo pakkumine veebisaitide vahendusel (35. kl), mitte-allalaaditavate filmide ja teleprogrammide pakkumine nõudevideode vahendusel (41. kl);
 • telekommunikatsiooniühenduste vahendusel läbiviidavad teenused, nt allalaaditava digitaalmuusika sidusjaemüük (35. kl), on-line-pangandus (36. kl);
 • raadio- ja teleprogrammide tootmine, produktsioon (41. kl);
 • sidetehnikanõustamine (42. kl);
 • veebi sotsiaalvõrkude teenused (45. kl).

Klass 39

Transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine.

Märkus

Klassi 39 kuuluvad põhiliselt inimeste, loomade või kaupade transporditeenused kasutades selleks raudteed, vett, õhku, maanteed või torujuhtmetransporti, samuti kauba hoidmine mistahes ladustusrajatistes, ladudes või muud liiki ruumides selle säilitamiseks või valvamiseks.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • jaamade, sildade, raudteede, praamide jt transpordivahendite ja -rajatiste käitamine;
 • sõidukite rentimine transpordiks ning nende juhtide, nt autojuhi või piloodi, palkamine;
 • transpordi, ladustamise ja reisimisega seotud renditeenused, nt parkimiskoha rentimine, ladustuskonteinerite rentimine;
 • laevade pukseerimise ja lossimise käitamine, sadamate ja sildumiskohtade käitamine, samuti laevade ja lasti päästetööd;
 • kaupade pakkimine, pudeldamine ning kohaletoimetamine;
 • müügiautomaatide ja sularahaautomaatide täitmine;
 • vahendajate (maaklerite) või turismiagentuuride kaudu antav reisi-, sõidu- ja kaubaveoinfo, samuti info sõidutariifide, sõiduplaanide ja veoviiside kohta;
 • sõidukite või kauba transpordiks valmisoleku inspekteerimise teenused;
 • elektri- ja energiajaotus, samuti veejaotus ja veevarustus.

Klassi ei kuulu:

 • reisi- või transpordireklaam (35. kl);
 • kauba või inimeste kindlustamine veo ajaks (36. kl);
 • inimeste või kauba veoga seotud objektide või transpordivahendite tehnoteenindus ja remont (37. kl);
 • giidiga ekskursioonide läbiviimine (41. kl);
 • elektrooniline andmesalvestus (42. kl);
 • hotellikohtade või teiste ajutiste majutuskohtade reserveerimine reisiagentide või vahendajate (maaklerite) poolt (43. kl).

Klass 40

Materjalitöötlus; jäätmete ja prügi ümbertöötlemine; õhu puhastamine ja vee töötlemine; printimisteenused; toidu ja joogi säilitamine. 

Märkus

Klassi 40 kuuluvad põhiliselt teenused, mida osutatakse esemete ning orgaaniliste või anorgaaniliste ainete mehaanilise või keemilise töötluse, muundamise või tootmise teel, kaasa arvatud teenustööd, tellimuspõhine tootmine.

Siinses klassifikatsioonis nähakse ette, et kaupade tootmist loetakse teenuseks ainult neil juhtudel, kui seda tehakse teiste isikute jaoks nende tellimusel ning kui sellel tellimusena toodetud kaubal on omadused, mis eristavad teda tavatootmises toodetud samadest kaupadest.

Kui kaupa ei toodeta kliendi tellimusel tema vajaduste, tingimuste või nõudmiste rahuldamiseks, on see üldiselt tootja põhitegevuse ja juba turul olevate kaupade kõrvaltegevus ja -toode.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • esemete või ainete muundamine ja igasugune töötlus, mille tulemusena nende põhiomadused muutuvad, nt rõivaste värvimine; sellised muundavad teenused klassifitseeritakse klassi 40 ka juhul, kui neid pakutakse remondi- või hooldustööde käigus, nt autode kaitseraudade kroomimine;
 • materjalitöötlus, mida võib osutada mingite ainete või esemete valmistamisel (v.a ehitusobjektid), näiteks lõikamine, vormimine, abrasiivmaterjalidega poleerimine või metalliga katmine;
 • materjalide liitmine, nt jootmine või keevitamine;
 • toidukaupade käitlemine ja töötlemine, nt puuviljade purustamine, jahu jahvatamine, toidu ja joogi säilitamine, toidu suitsutamine, toitude külmutamine;
 • kaupade tellimuspõhine tootmine (tuleb silmas pidada, et mõned ametid nõuavad toodetavate kaupade väljatoomist), näiteks autode tootmine tellimusena;
 • toodetavate kaupade väljatoomist), näiteks autode tootmine tellimusena;
 • hambatehniku teenused;
 • teppimine, vateerimine, tikkimine, väljaõmblemine, rätsepateenused, tekstiili värvimine ja viimistlemine.

Klassi ei kuulu:

 • teenused, mis ei muuda täielikult esemete või ainete põhiomadusi, nt mööblihooldus või remonditeenused (37. kl);
 • ehitusteenused, nt värvimine ja krohvimine (37. kl);
 • puhastusteenused, nt pesupesemine, akende pesu, maja sise- ja välisfassaadide puhastus (37. kl);
 • roostekindlaks muutmine, nt sõidukite roosteennetustööd (37. kl);
 • mõningad tellimusteenused, näiteks autode värvimine tellimusena (37. kl);
 • toidu kaunistamine, toiduskulptuuride tegemine (43. kl).

Klass 41

Haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus.

Märkus

Klassi 41 kuuluvad põhiliselt kõikvõimalikus vormis haridus- ja väljaõppeteenused ning teenused, mille põhieesmärk on inimeste lõbustamine, meelelahutuse ja ajaviite pakkumine, samuti pakkuda uuemaid esitlusi kujutavast kunstist ja kirjandusest eesmärgiga harida inimesi kultuuriliselt.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • näituste organiseerimine hariduslikel või kultuuri eesmärkidel, konverentside, kongresside ja sümpoosiumide korraldamine ja läbiviimine;
 • kirjaliku ja suulise tõlkimise teenused;
 • raamatute ja tekstide, v.a reklaamtekstide publitseerimine;
 • uudistereporterite teenused, fotoreporteriteenused;
 • fotograafiateenused;
 • filmide, v.a reklaamfilmide produtseerimine ja lavastamine;
 • kultuuri- haridus- ja meelelahutusteenused, mida pakutakse lõbustusparkide. Tsirkuste, loomaaedade, kunstigaleriide ja muuseumide poolt;
 • sport ja füüsilise vormi treeningud;
 • loomade dresseerimine;
 • on-line-mänguteenused;
 • hasartmänguteenused, loteriide organiseerimine;
 • piletite reserveerimise teenused meelelahutus-, haridus- ja spordiüritustele;
 • teatud kirjutamisteenused, näiteks stsenaariumide ja laulude kirjutamine.

Klassi ei kuulu:

 • näituste korraldamine müügi või reklaami eesmärgil (35. kl);
 • reklaamtekstide kirjutamine, avaldamine, publitseerimine (35.kl);
 • uudisteagentuuriteenused (38.kl);
 • raadio- ja teleringhääling (38.kl);
 • videokonverentsiteenused (38.kl);
 • tehniline kirjutamine (42. kl);
 • lastepäevakoduteenused, päevaste lastesõimede teenused (43.kl);
 • tervisespaateenused (44. kl);
 • pulmatseremooniate planeerimine ja korraldamine (45. kl).

Klass 42

Teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstusanalüüsid, -uuringud teenusena ning tööstusdisaini teenused; kvaliteedikontrolli ja autentimise teenused; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.

Märkus

Klassi 42 kuuluvad põhiliselt teenused, mida osutavad isikud keerukate valdkondade teoreetilistes ja praktilistes aspektides, nt teaduslikud laboriteenused, inseneriteenused, arvuti programmeerimine, arhitektuuri või sisedisaini teenused.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • inseneride ja teadlaste teenused teaduse ja tehnoloogia valdkonnas koostatavate hinnangute, arvutuste, uuringute ja arvamuste näol, k.a tehnoloogiline nõustamine;
 • tehnoloogilised ja arvutiteenused kaitsmaks komputeriseeritud andmeid, isiklikke ja finantsandmeid ning vältimaks isikustamata juurdepääsu andmetele ja informatsioonile, nt arvutite viirusetõrje teenusena, andmete krüpteerimine, isiku tuvastamist võimaldavate andmete elektrooniline seire interneti kaudu toimuva identiteedivarguse tuvastamiseks;
 • pilveteenused [SaaS], platvorm teenusena [PaaS];
 • meditsiinilised teaduslikud uuringud;
 • arhitektuuri ja linnaplaneerimise teenused;
 • teatud disainiteenused, nt tööstusdisain, arvutitarkvara ja -süsteemi disain, sisedisain, pakkedisain, graafiline disain, rõivaste kavandamine, moedisain;
 • mõõdistamine (inseneriteenused);
 • nafta-, maagaasi- ja mäetööstuse valdkonna maavarade otsingu teenused.

Klassi ei kuulu:

 • teatud uuringud, nt äriuuringud (35. kl), turu-uuringud (35. kl), finantsuuringud (36. kl), haridusuuringud (41. kl), genealoogilised uuringud (45. kl), juriidilised uuringud (45. kl);
 • äriauditid (35. kl);
 • arvutipõhine dokumendihaldus (35. kl);
 • finantshinnangud (36. kl);
 • kaevandamine, nafta ja gaasi puurimine (37. kl);
 • arvutiriistvara paigaldamine, hooldus ja remont (37. kl);
 • helitehnikuteenused (41. kl);
 • meditsiini- ja veterinaarteenused (44. kl);
 • teatud disainiteenused, nt maastikukujundus (44. kl);
 • juriidilised teenused (45. kl).

Klass 43

Toidu ja joogi pakkumise teenused; ajutine majutamine.

Märkus

Klassi 43 kuuluvad põhiliselt teenused, mida osutavad isikud ja ettevõtted, kelle eesmärk on valmistada tarbimiseks toitu ja jooke, ning teenused, mida osutatakse inimeste varustamiseks voodi ja peavarjuga hotellides, pansionites ja muudes tähtajalist majutust pakkuvates ettevõtetes.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • ajutise majutuse reserveerimine, näiteks hotellikoha reserveerimine;
 • loomade majutamine;
 • koosolekuruumide, telkide ja teisaldatavate ehitiste rentimine;
 • vanadekodude teenused;
 • lastepäevakoduteenused, päevaste lastesõimede teenused;
 • toidu dekoreerimine, toiduskulptuuride tegemine;
 • toiduküpsetusseadmete rentimine;
 • toolide, laudade, laudlinade ja joogiklaaside rentimine;
 • vesipiibubaari teenused;
 • isikliku meisterkoka teenused.

Klassi ei kuulu:

 • hotellide ärijuhtimine (35.kl);
 • kinnisvara üürimine, nt majade, korterite jms üürimine püsivaks kasutamiseks (36. kl);
 • majapidamisteenused [puhastusteenused] (37. kl);
 • reiside ja transpordi reserveerimise teenused (39. kl);
 • õlle pruulimine ja veini valmistamine tellimusena, leivatoodete valmistamine tellimusena (40. kl);
 • toidu suitsutamine, toidu ja joogi konserveerimine (40. kl);
 • haridus-, juhendamis- ja meelelahutusteenused, k.a need, mis võivad olla kõrvaltegevusteks majutusteenustele, toidu- ja joogi pakkumisele, nt internaatkoolide, lasteaedade, spordilaagrite, diskoteekide ja ööklubide poolt pakutud haridus-, juhendamis- ja meelelahutusteenused (41.kl);
 • muuseumiruumide ja -vahendite pakkumine (41.kl);
 • taastusravikeskuste ja puhkekodude teenused (44.kl);
 • lapsehoiuteenused, lemmikloomahoiuteenused (45. kl).

Klass 44

Meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele või loomadele; põllumajandus-, aiandus-, vesiviljelus- ja metsandusteenused.

Märkus

Klassi 44 kuuluvad põhiliselt isikute ja ettevõtete poolt inimestele ja loomadele osutatavad meditsiini- (sh alternatiivmeditsiini-), hügieeni- ja iluhooldusteenused; samuti põllumajanduse, aianduse, vesiviljeluse ja metsanduse alal osutatavad teenused.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • haiglateenused;
 • telemeditsiiniteenused;
 • optometristi, vaimse tervise ja hambaraviteenused;
 • kliinikute, kliiniliste haiglate meditsiiniteenused ja meditsiinilaborite poolt pakutavad diagnoosimise ja ravimisega seotud meditsiiniliste analüüside teenused, nt röntgenuuringud ja vereanalüüsid;
 • teraapiateenused, nt füsioteraapia ja kõneteraapia;
 • farmaatsiakonsultatsioonid ja retseptiravimite valmistamine apteekrite poolt;
 • verepanga- ja inimkoepangateenused;
 • taastusravikeskuste ja puhkekodude teenused;
 • dieedi- ja toitumisalane nõustamine;
 • tervise-spaateenused;
 • kunstliku viljastamise teenused ja katseklaasiviljastusteenused;
 • loomakasvatus;
 • loomade hooldamine;
 • keha augustamine ja tätoveerimine;
 • aiandusega seotud teenused, nt taimelavateenused, maastikukujundus, muruhooldus;
 • lillekultuuriga seotud teenused, näiteks lillekompositsioonid ja pärgade valmistamine;
 • umbrohu- ja kahjuritõrje põllumajanduse, vesiviljeluse, aianduse ja metsanduse jaoks.

Klassi ei kuulu:

 • kahjuritõrje (v.a põllumajandus-, aia-, vesiviljelus- ja metsakahjurid) (37. kl);
 • niisutusseadmete paigaldus ja remont (37. kl);
 • kiirabitransport, sanitaartransport (39. kl);
 • loomade tapmise teenused ja taksidermia (40. kl);
 • metsalangetamine ja -töötlemine (40. kl);
 • loomade dresseerimine (41. kl);
 • terviseklubid (füüsilised treeningud) (41. kl);
 • meditsiinilised teaduslikud uuringud (42. kl);
 • loomade majutus (43. kl);
 • vanadekodud (43. kl);
 • matusekorraldus (45. kl).

Klass 45

Juriidilised teenused; turvateenused materiaalse vara ja isikute füüsiliseks kaitseks; tutvumisteenused, suhtlusvõrgustike teenused arvutivõrgus, matusetalitusteenused, lapsehoidjateenused.

Märkus

Klassi 45 kuluvad peamiselt juriidilised ja turvateenused, samuti mõningad kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused.

Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

 • arbitraaži- ja vahetalitus-/lepitusteenused;
 • domeeninimede registreerimise teenused;
 • õigusvastavuse ja õigusaktidele vastavuse auditeerimise teenused;
 • juurdlus- ja järelevalveteenused üksikisikute füüsilise julgeoleku ja materiaalse vara julgeoleku kindlustamiseks, nt turvateenused, detektiivibürooteenused, isikute taustauuringud, pagasi turvakontroll;
 • teenused, mida osutatakse üksikisikutele seoses teatud sotsiaalsete sündmustega, nt saatmine seltskonnas, pulmatseremooniate korraldamine ja läbiviimine;
 • usutalituste läbiviimine, muldasängitusteenused;
 • lemmikloomahoidmine, koerajalutusteenused;
 • rõivaste rent.

Klassi ei kuulu:

 • mõningad renditeenused üksikisikute vajaduste rahuldamiseks, kui renditav objekt kuulub mõnda teise klassi, nt korterirenditeenused (36. kl), autorent (39. kl), ajutise majutuse rentimine (43. kl);
 • reisijate saatmine (39. kl);
 • turvatransport, nt väärisesemete turvavedu, soomustransport (39. kl);
 • pidude planeerimine/korraldamine (41. kl);
 • teenused, mis sisaldavad mis tahes vormis koolitamist, sh religioosset koolitust (41. kl);
 • teenused, mille põhieesmärk on inimeste meele lahutamine, lõbustamine ja rekreatsioon (41. kl);
 • arvuti- ja internetiturbe konsultatsioonid ja andmete krüpteerimise teenused (42. kl);
 • teenused, mida osutatakse inimestele ja loomadele meditsiini, hügieeni ja iluhoolduse alal (44. kl).
 • Jaga

Viimati uuendatud 31.12.2023