Korduma kippuvad küsimused | Leiutised

Siit leiad korduma kippuvad küsimused patentide ja kasulike mudelite kohta.

Mudelit või näidist ei esitata. Tuleb esitada leiutiskirjeldus, nõudlus ja vajadusel joonised (ei pea tingimata olema tehniline joonis, olenevalt taotluse sisust võib ka olla üldskeem vms).
Täpsemalt: Patenditaotluse koostamineKasuliku mudeli registreerimise taotluse koostamine

Ei saagi olla, kuna vastavalt kasuliku mudeli seaduse § 32 lg 8 järgi avalikustatakse kasuliku mudeli kirjeldus Patendiameti ametlikus väljaandes alles pärast seda, kui on tehtud kasuliku mudeli registreeringu kanne ja lg 9 järgi jõustub registreering kasuliku mudeli registreerimise teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise päeval ja alles pärast seda saab seda taotlust vaadata Patendiameti kodulehelt kasulike mudelite registrist. Kui aga kasuliku mudeli registreerimistaotlust mingil põhjusel ei registreerita, siis ei saa seda vaadata ka Patendiameti kodulehel olevast kasulike mudelite registrist.

Selleks on vaja teha otsing ja võrrelda oma leiutist juba olemasolevate sarnaste lahendustega. Otsingut teha ning patentide ja kasulike mudelite kirjeldusi saab lugeda patendiandmebaasidest. Üks selline infoallikas on tasuta andmebaas Espacenet, kuhu on koondatud rohkem kui 90 riigi patendikirjeldused. Kui endal napib aega või oskusi, võib otsingu tellida Patendiametist.

Patendinõudlus on leiutise selge, täpne ja lühike kirjeldus, mis esitatakse leiutise oluliste tehniliste tunnuste kogumina. Nõudlus on tegelikult patenditaotluse kõige tähtsam osa, sest sellega määratakse kindlaks, mida kaitstakse ja milline on patendikaitse ulatus. Patendinõudlus võib koosneda ühest või mitmest punktist. Kui nõudluses on mitu nõudluspunkti, siis esimeses (sõltumatus nõudluspunktis) esitatakse leiutise kõik olulised tunnused üldisemate terminitega ja järgnevates (sõltuvates nõudluspunktides) tuuakse välja erijuhud.

Riigilõiv loetakse tasutuks, kui andmed tasutud riigilõivu kohta on esitatud Patendiametile. Andmed tuleb esitada paberkandjal dokumendil (riigilõivu tasumist tõendav dokument). Selleks dokumendiks võib olla maksekorraldus või spetsiaalselt Patendiameti jaoks koostatud kõiki nõutavaid andmeid sisaldav dokument.

Riigilõivu tasumist tõendav dokument tuleb tuua või saata posti teel Patendiametisse. Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi, samuti kõiki muid taotluse dokumente võib panna ka Patendiametis aasta kõikidel päevadel ööpäevaringselt avatud tööstusomandi objektide õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti. Patendiametis postkasti pandud dokumentidele pannakse selle kuupäeva tempel, millal dokumendid sellesse postkasti pandi.

NB! Et riigilõivud oleks tähtaegselt tasutud, tuleb kindlasti arvestada seda, et riigilõiv loetakse tasutuks mitte pangas tasumise päevast või mõnest muust päevast, vaid sellest päevast, kui riigilõivu tasumist tõendav dokument on esitatud Patendiametile. Dokumendile pannakse selle kuupäeva tempel, mil see dokument Patendiametisse jõuab.

Riigilõivu tasumist tõendavat dokumenti ei tohi käesoleval momendil esitada faksi või teiste elektroonsete vahendite kaudu, vaid ainult tuua või saata posti teel paberkandjal dokumendina.

Patenditaotluse menetlus kestab keskmiselt 3,5 aastat, kuid patenditaotluse esitamise kuupäevast kuni patendi väljaandmise teate avaldamise kuupäevani saab leiutis ajutise kaitse.

Leiutiste õiguskaitse on territoriaalse iseloomuga, see tähendab, et Eestis välja antud patent kehtib ainult Eestis.

Patendikaitse on territoriaalse iseloomuga, see tähendab, et patent kehtib ainult selles riigis, kus kaitset on taotletud ja see saadud. Patendi kehtimiseks peab igal aastal tasuma patendi jõushoidmise lõivu. Seega, juhul kui toode on kaitstud Ameerikas, kuid Euroopas mitte, siis Euroopas võib seda toodet nii valmistada kui müüa, kuid Ameerikas on see patendi kehtivuse ajal ilma patendiomaniku loata keelatud.

Kasuliku mudeli registreerimine on patendi taotlemisest odavam ja kiirem. Kuna kasuliku mudeli taotlemisel rakendatakse avaldus- ehk registreerimissüsteemi, on menetlusaeg küll tunduvalt lühem, kuid taotleja vastutab ise leiutise uudsuse, leiutustaseme ja tööstusliku kasutatavuse eest. Patenditaotluse korral kontrollib Patendiamet ekspertiisi käigus leiutise vastavust patentsuse kriteeriumitele.

Kasuliku mudelina saab kaitsta samasuguseid leiutisi nagu patendiga, välja arvatud biotehnoloogia valdkonda kuuluvad leiutised. Samuti ei saa kasuliku mudelina taotleda kaitset ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsioonile, st ühe ja sama registreerimistaotlusega ei saa taotleda kaitset näiteks meetodile ja seadmele.

Kaitsmiseks peab leiutis mõlemal juhul olema ülemaailmselt uudne, kuid kasuliku mudeli korral on nõuded leiutustasemele madalamad.

Kasulik mudel on jõus neli aastat alates taotluse esitamise kuupäevast, tasuda on vaja vaid kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise lõiv. Kehtivust on võimalik pikendada, esialgu neljaks aastaks ja siis veel kaheks aastaks, tasudes riigilõivu. Seega on kasuliku mudeli maksimaalne kehtivusaeg 10 aastat. Patent kehtib maksimaalselt 20 aastat, kuid patenditaotluse ja hiljem patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda iga-aastast kehtivusaasta riigilõivu.

Patenditaotlus avaldatakse 18 kuu möödumisel selle esitamisest. Kasuliku mudeli kirjeldus avalikustatakse pärast kasuliku mudeli registreerimist.

Sellele küsimusele ei ole lihtsat ei- või jah-vastust. Nii patendi kui ka kasuliku mudeli seadus ütleb, et muu hulgas ei ole leiutis arvutialgoritm ja -programm. Samas teame, et leiutisena saab kaitsta tehnilist lahendust, mis lahendab seni lahendamata tehnilise probleemi. Tehnilise  probleemi lahendusega kaasneb tehniline efekt. Siinkohal tulekski märgata rõhku sõnal "tehniline".

Euroopa patendipraktikast lähtuvalt pole patenteeritav ükski arvutialgoritm või -programm, mis on pelgalt lähtekood või algoritm (nn „tarkvarapatent“). Küll aga osutub võimalikuks patenteerida arvutis rakendatavaid leiutisi, mis on uudsed, millel on tehniline olemus ja mis panustavad leiutuslikult tehnika (teadmiste) tasemesse. Siinkohal tasub tähele panna, et arvutis rakendatavad ärimeetodid ei panusta tavapäraselt tehniliselt tehnika tasemesse ning kujutavad endast lihtsalt majandus- või mõttetegevuse automatiseerimist, mis on vastava ala asjatundjale (insenerile, arendajale, tehnikule, vms) iseenesestmõistetav.

Näiteks pole Euroopa patendipraktika alusel patenteeritavad ükskõik missugused ostu, müügi või oksjoni korraldamise süsteemid, meetodid, seadmed või vahendid, kui need ei paku lahendust mõnele seni lahendamata tehnilisele probleemile. Tõenäoliselt ei saa tehniliseks probleemiks olla oksjoni korraldamise reeglid, tuntud haldus- või maksevahendid jne. Kuid näiteks on tehniliseks probleemiks interneti põhises oksjonisüsteemis edastatava informatsiooni ajaline viide sidekanalis, mis on tingitud sidekanalite füüsikalistest parameetritest, omadustest ja sidevõrgu struktuurist.

Erinev ajaline viide erinevates geograafilistes asukohtades paiknevate kasutajaseadmete ja oksjoni serveri vahelisel infoedastusel muudab oksjonisüsteemi kasutajate olukorra ebavõrdseks, kuna ei võimalda kõikidel kasutajatel üle maailma üheaegselt pakkumist teha. Siin tuleks jällegi rõhutada, et tehniline lahendus sellele probleemile ei saaks olla täiendava ja võrdsustava viite lisamine väiksema edastuskanali viiteajaga kasutajaseadmete suhtes, kuna selline lähenemine ei lahenda reaalset ja eesmärgipärast tehnilist probleemi ehk sidekanali ajalist viidet, vaid on pigem probleemi tehnilisest olemusest ja lahendusest möödahiilimine.

Seega küsimusele „Kas arvutiprogrammi ja mobiiliäppi saab patenteerida?“ saab jaatavalt vastata ainult juhul, kui see leiutis on uus ning sellel on tehniline olemus ja leiutuslik tehniline panus tehnika tasemesse.

Kui retsept on enda välja mõeldud, on võimalik see kompositsioonina (erinevate ainete seguna) ära kaitsta. Aga kindlasti on tingimuseks retsepti ülemaailmne uudsus. See, et asi Eestis tuntud pole, ei ole veel põhjuseks see Eestis ära kaitsta.

Kaitse on territoriaalne ning kui mingi asi on kuskil riigis tuntud ja seal kaitstud, kuid  Eestis seda kaitstud ei ole, siis siin võib igaüks seda toota või müüa.

Ei saa. Patendiga või kasuliku mudelina saab kaitsta leiutist, mis on uudne kogu maailmas. Kaitse on territoriaalne ja see tähendab, et kui mõni toode on näiteks Eestis kaitsmata, siis võivad kõik seda Eestis toota ja müüa.
Kaitsta saate oma kaubamärki.

Nii kasuliku mudeli registreerimise taotluse kui ka patenditaotluse esitamisel on vaja kahe kuu jooksul maksta esitamise lõiv.
Patenditaotluse puhul on see juriidilisele isikule 225 eurot, füüsilisest isikust taotlejale 56 eurot.
Kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise lõiv on juriidilisele isikule 105 eurot, füüsilisest isikust taotlejale 26 eurot.
Kasuliku mudeli puhul saab selle riigilõivu tasumisega kaitse neljaks aastaks, kui soovitakse kaitset veel pikendada, tuleb maksta pikenduslõiv esialgu neljaks aastaks ja siis veel kaheks aastaks.
Patenditaotluse ja hiljem patendi jõushoidmiseks on vaja maksta igal aastal kehtivusaastalõivu. Esimese kolme aasta eest võib maksta korraga kolmandal aastal. Kui on saadud positiivne otsus patendi väljaandmise kohta, tuleb maksta lõiv leiutise registreerimise eest patendiregistris.

Täpsemalt lõivude suuruse kohta vaata patentide riigilõivud, kasulike mudelite riigilõivud.

Jah. Patenditaotlus avaldatakse 18 kuu möödumisel taotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast. Kuni avaldamiseni Patendiamet patenditaotluse sisu ei avalikusta. Pärast avaldamist on patenditaotlus ja ka selle menetluse käik avalik.
Taotluse avaldamisest teatatakse Patendiameti ametlikus väljaandes. 
Patenditaotlust ei avaldata, kui:
- taotlus on enne 18 kuu möödumist tagasi võetud või see on loetud tagasivõetuks;
- taotlus on enne 18 kuu möödumist tagasi lükatud;
- taotluse avaldamine on takistatud dokumentide sisu või vormi puuduste tõttu;
- taotlus on salastatud.

Kasuliku mudeli kirjeldus koos tehnika taseme otsingu aruandega saab avalikuks pärast kasuliku mudeli registreerimise otsuse alusel registrisse kandmist. Kui taotleja ei soovi oma leiutist nii kiiresti avaldada, kui registreerimisprotseduur seda võimaldaks, võib ta taotleda kasuliku mudeli registrisse kandmise edasilükkamist, kuid mitte kauemaks kui 18 kuuks prioriteedikuupäevast arvates.

Kasuliku mudeli omanik võib kirjaliku litsentsilepinguga anda õiguse kasuliku mudeli kasutamiseks ühele või mitmele isikule. Litsentsitingimused määratakse kindlaks litsentsilepingus. Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem, kui on kasuliku mudeli registreeringu kehtivus.

Litsentsi võib registreerida kasulike mudelite registris, kuid kohustuslik see ei ole. Registrikande tegemiseks tuleb esitada  Patendiametile litsentsiandja või litsentsisaaja kirjalik avaldus, millele on lisatud litsentsilepingu ärakiri või registreerimiseks vajalikke andmeid sisaldav litsentsilepingu väljavõte. Litsentsi registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv 32 eurot.

Kui kasulik mudel läheb üle teisele isikule, lähevad sellele isikule üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused.

Kasuliku mudeli omanik võib anda ka avaliku lihtlitsentsi. Selleks tuleb esitada Patendiametile avaliku lihtlitsentsi registreerimise avaldus ja tasuda riigilõiv 32 eurot. Patendiamet avaldab avaliku lihtlitsentsi teate oma ametlikus väljaandes Eesti Kasuliku Mudeli Leht.

Õigus avalikule lihtlitsentsile on igaühel, kes tasub kasuliku mudeli omanikule tema poolt määratud litsentsitasu. Avalikku lihtlitsentsi saab anda tingimusel, et registris ei ole sama kasuliku mudeli kohta varem registreeritud kehtivat litsentsi.

Patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda iga-aastast kehtivusaasta riigilõivu. Kui kehtivusaasta riigilõiv on jäetud tasumata, kaotab patent kehtivuse.

Patendi kehtivust saab taastada, kui kehtivusaasta riigilõiv jäi tasumata vääramatu jõu tõttu ja patendiomanik kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist esitab patendi kehtivuse taastamise nõude, tõendades vääramatu jõu olemasolu, tasub kehtivusaasta riigilõivu ning riigilõivu patendi kehtivuse taastamise eest. Eelnimetatud nõude saab esitada ühe aasta jooksul tähtaja lõppemisest arvates (patendiseaduse § 42 lg 11).

Patendi kehtivus lõppeb ennetähtaegselt ka juhul, kui patendiomanikuks olev juriidiline isik likvideeritakse või selle tegevus lõpetatakse ja patendiõigused ei ole üle läinud või siis esitab patendiomanik ise patendi kehtivuse lõpetamise nõude.

Seoses üha populaarsemaks muutuvate õpilasleiutajate konkurssidega tuletab Patendiamet meelde järgmist.

Eesti seadusandluse kohaselt on täielik teovõime 18-aastaseks saanud (täisealisel) isikul. 7–18-aastased alaealised on piiratud teovõimega isikud, kes võivad teha tehinguid oma seadusliku esindaja nõusolekul. Alla 7 aasta vanused alaealised ei ole oma vanuse tõttu allkirjaõiguslikud.

Juhul kui tööstusomandi eseme registreerimistaotluse esitaja (taotleja) on piiratud teovõimega, palume lisada taotlusele kirjalik seadusliku esindaja nõusolek. Lapse seaduslik esindaja on hooldusõiguslik vanem. Ühist hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus. Ühtlasi palume määratleda, kuidas soovitakse toimida edaspidiste toimingute tegemisel Patendiametis. Valida on kahe võimaluse vahel.

  1. Seaduslik esindaja annab nõusoleku, et piiratud teovõimega isik teeb edaspidi taotlust puudutavad toimingud Patendiametis isiklikult.
  2. Seaduslik esindaja otsustab piiratud teovõimega taotlejat esindada ise. Sellisel juhul teeb kõik toimingud Patendiametiga seaduslik esindaja.

Olukorras, kus piiratud teovõimega taotleja on taotluse esitanud seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuta, saadab Patendiamet taotlejale teate, milles palub seaduslikul esindajal esitada heakskiit tehtud toimingule. Samuti palub Patendiamet määratleda, kuidas soovitakse toimida järgnevate toimingute tegemisel Patendiametis. Kui seaduslik esindaja ei avalda heakskiitu kahe nädala jooksul, arvates sellekohase ettepaneku saamisest, siis loetakse, et ta ei ole toimingut heaks kiitnud. Sellisel juhul loetakse esitatud taotlus tühiseks.

Kehtiva õiguse kohaselt ei ole taotlejal kohustust teavitada Patendiametit oma vanusest. Kuid kui ametile nähtub selgelt, et taotleja on piiratud teovõimega (st 7–18 aastat vana), siis saadab Patendiamet taotlejale teate, milles palub esitada seadusliku esindaja nõusolek.   

  • Jaga

Viimati uuendatud 12.03.2024