Kasuliku mudeli registreeringu vaidlustamine

Olenevalt õiguslikest alustest saab kasuliku mudeli registreeringut vaidlustada ja nõuda selle tühistamist apellatsioonikomisjonis.

Isik võib esitada apellatsioonikomisjonile kasuliku mudeli omaniku vastu avalduse registreeringu tühistamiseks, kui ta leiab, et:

1) registreeritud kasulik mudel ei vasta kasuliku mudeli seaduse §-des 5–9  sätestatule;
2) leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada, või
3) leiutis ei vasta esialgses registreerimistaotluses avatud olemusele.

Nimetatud avalduse saab esitada ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist.

Avalduse menetlusosaline, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 lg-s 1 sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu.

Patendiamet teeb jõustunud apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse põhjal kande registrisse, kui kasuliku mudeli omanik või registreeringu tühistamise avalduse esitaja esitab Patendiametile avalduse, millele on lisatud teave jõustunud otsuse kohta.

  • Jaga

Viimati uuendatud 20.12.2021