Kasuliku mudeli registreeringu vaidlustamine

Olenevalt õiguslikest alustest saab kasulikku mudelit vaidlustada apellatsioonikomisjonis või kohtus.

Apellatsioonikomisjonile võib iga isik esitada tähtajatult, sealhulgas pärast registreeringu kehtivuse lõppemist, avalduse kasuliku mudeli registreeringu tühistamiseks (kasuliku mudeli seaduse § 47 lg 1), kui ta leiab, et:

  • kasulik mudel, selle objektiks olev leiutis või kasuliku mudeli nõudlus ei vasta seaduse nõuetele (KasMS §-d 5–9),
  • leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada, või kui
  • leiutis ei vasta esialgses registreerimistaotluses avatud olemusele.

Avalduse menetlusosaline, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 lg-s 1  sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu.

Kohtusse võib esitada hagi registreeringu tühistamiseks isik, kelle vastu on esitatud hagi kasuliku mudeli õigusvastase kasutamise korral (KasMS § 51 lg 5).

Patendiamet teeb jõustunud apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse põhjal kande registrisse, kui kasuliku mudeli omanik või avalduse esitaja esitab Patendiametile avalduse, millele on lisatud teave jõustunud otsuse kohta.

Lisaks kasuliku mudeli vaidlustamisele näeb kasuliku mudeli seadus ette ka alused leiutise autorsuse vaidlustamiseks (KasMS § 45) ja kasuliku mudeli omaniku vaidlustamiseks (KasMS § 46). Ka selliseid vaidlusi lahendab õigustatud isiku avalduse alusel apellatsioonikomisjon, seaduses ettenähtud juhul aga kohus.

  • Jaga

Viimati uuendatud 23.01.2023