Tutvustus

Patendiamet on Justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis viib ellu riigi majanduspoliitikat intellektuaalomandi õiguskaitse valdkonnas. Patendiamet tegeleb õiguskaitse andmisega patentidele, kaubamärkidele, kasulikele mudelitele, tööstusdisainilahendustele, geograafilistele tähistele ja mikrolülituste topoloogiatele.

Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki (Patendiameti põhimäärus).

 • Tööstusomandi esemetele õiguskaitse andmine riigi nimel ning avalikkuse teavitamine õiguskaitse andmisest ja selle kehtivusest
 • Tööstusomandi esemete õiguskaitset puudutavate vaidluste kohtueelne lahendamine
 • Osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks
 • Osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitika, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel
 • Oma tegevusvaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ja elluviimine, sealhulgas osalemine rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel
 • Osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende töögruppide töös

Patendiameti meeskond lähtub oma töös järgmistest põhimõtetest:

 • peame kinni Patendiameti väärtustest (vt allpool);
 • järgime klientide ja riigi esindajate ootusi, õigusaktide jm meile kohaldatavaid nõudeid, sh sisemiselt kohaldatavaid reegleid ja lepingutega võetud kohustusi;
 • järgime Patendiameti strateegiadokumendis kirjeldatud suundasid;
 • hoiame toimivana ja järjepidevalt parendame oma juhtimissüsteemi.
Sõnapilv

Arengukava Patendiameti pikaajaline plaan. Arengukava periood on 2021–2025. Arengukava on ühtne ja terviklik dokument vajalikest tegevustest ameti eesmärkide saavutamiseks. Dokumendis on sõnastatud visioon, missioon, põhiväärtused ja neli strateegilist eesmärki, indikaatorid ning eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused. Eesmärkide saavutamist hinnatakse indikaatorite alusel.

Patendiameti kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001:2015 standardile tööstusomandiga seotud avalduste käsitlemise ning seonduvate registrite pidamise, nõustamise ja teavitamise tegevusvaldkonnas.

Kvaliteedijuhtimissüsteem kinnitab Patendiameti pakutavate teenuste kvaliteeti, see tähendab, et teenused on ligipääsetavad, usaldusväärsed ja turvalised nii praegu kui ka tulevikus.

Patendiameti logo

Patendiameti töötajad järgivad iga päev oma töös järgmisi põhiväärtusi:

 • asjatundlikkus
  oleme pädevad, põhjalikud ja järjepidevad, sest langetame otsuseid Eesti Vabariigi nimel. Väärtustame tarkust ja laia silmaringi ning oleme töökad ja õpihimulised, et olla oma valdkonnas jätkuvalt kompetentsed;
 • usaldusväärsus
  oleme oma töös ausad, erapooletud, kohusetundlikud ja täpsed, järgides seadusi ja langetades otsuseid avatult;
 • uuendusmeelsus
  tahame ennast arendada ning oleme oma töös vastuvõtlikud uuendustele ja kriitikale, et Patendiamet saaks olla tulemuslik ja innovatiivne;
 • sõbralikkus
  oleme abivalmid ja hoolivad, toetame ja austame oma kolleege ning teeme igakülgselt koostööd klientidega, töötame kiirelt ja suhtleme selgelt.

       

Mitmekesisuse kokkulepe

Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega, millega näitame, et austame inimeste mitmekesisust ning väärtustame võrdse kohtlemise põhimõtet.

Patendiamet on valitsusasutus, kes annab Eestis tööstusomandile õiguskaitse. Nõustame ettevõtjaid ja leiutajaid ning tõstame avalikkuse teadlikkust intellektuaalomandist, et edendada innovatsiooni ja majandust ning elavdada teaduse ja ettevõtluse koostööd.

Sõnapilv "Lennuk"

Patendiameti visioon on saada intellektuaalomandi kompetentsikeskuseks, kust igaüks saab abi ja nõu nii leiutiste, kaubamärkide, tööstusdisaini kui ka autoriõiguse alal.

Selleks tahame olla uuendusmeelne ja laialt tunnustatud teenäitaja oma valdkonnas ning innustada inimesi otsima võimalusi oma loomingule õiguskaitse saamiseks.

Sõnapilv

Patendiameti tegevus aitab saavutada viit olulist riiklikku sihti.

 • Rahvusliku rikkuse kasvatamine
  Majandus on iga riigi alus, sest kui ettevõtetel läheb hästi, siis läheb kogu riigil hästi. Rahvusvaheliste uuringute kohaselt on suurem nende riikide sisemajanduse kogutoodang, kus kaitstakse rohkem tööstusomandit. Sellele õiguskaitse andmisega kasvatame Eesti majandust ja toome oma teenustega riigile ka otsest tulu.
 • Inimeste põhiõiguste ja Eesti riigi rahvusvahelise usaldusväärsuse tagamine
  Tööstusomandit registreerides kindlustame Eesti inimestele ja ettevõtjatele kaitse ühele rahvusvaheliselt tunnustatud põhiõigusele, milleks on õigus oma intellektuaalomandile. Kindlaks ajaks antud ainuõigus loob ettevõtjatele võimaluse teenida tagasi arendustegevuseks kulunud raha. Sel viisil aitame levitada uuenduslikke ideid, elavdada majandust ning soodustada teaduse ja ettevõtluse koostööd. Rahvusvaheliselt kehtiv õiguskaitse annab välisinvestoritele ja piiritagustele ettevõtetele kindluse, et nende õigused on siin tagatud ning Eesti on rahvusvahelisel areenil usaldusväärne partner.
 • Innovatsiooni edendamine Eestis
  Aitame kaasa loomingulisuse kasvule, sest meie töö annab leiutajatele ja ettevõtjatele võimaluse saada oma loomingu eest tasu. Samuti suurendame avalikkuse teadlikkust intellektuaalomandist ja sellest, kuidas kaitsta oma õigusi ning kuidas hoiduda teiste õiguste rikkumisest.
 • Ettevõtete konkurentsivõime ja Eesti ekspordi suurendamine
  Tööstusomandile õiguskaitset andes hoogustame ettevõtlust ja muudame meie firmasid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks, et Eestil oleks rohkem ekspordivõimelisi tooteid. Aitame kasvatada registreeritud leiutiste ning kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste arvu sellega, et harime kogu ühiskonda intellektuaalomandi alal. Eristuva tööstusomandi lisandumine tugevdab Eesti kui innovatiivse riigi mainet piiri taga.
 • Rahvusvahelise kaitse tagamine Eesti teadussaavutustele
  Andes meie teadlaste töö tulemustele rahvusvahelise õiguskaitse, toetame sellega Eesti teaduse arengut. Leiutise kaitsmine on vajalik mis tahes teadussaavutuse igapäevasesse kasutusse viimiseks, sest selleta on enamasti võimatu leida investorit ja alustada tootmist. Luues teadlastele võimaluse saada oma töö tulemuste kommertsialiseerimise eest tasu levitame teadusringkondades ja ühiskonnas laiemalt innovatsioonile suunatud mõtteviisi. Nii soodustame oma tööga teadusasutuste ja ettevõtete koostööd ning edendame teadmistepõhist majandust.

Patendiamet on seadnud endale kuus peaeesmärki.

 • Kaitstud leiutiste ja kaubamärkide arvu kasv Eestis
  Kuigi Patendiamet otseselt taotluste arvu kasvatada ei saa, on meie eesmärk aidata sellele kaasa tõhusama teavitustööga, et harida Eesti inimesi ja ettevõtteid intellektuaalomandi vallas ning suurendada nende teadlikkust registreeritud tööstusomandi eelistest.
 • Menetlustähtaegade lühendamine ilma järeleandmisteta otsuste kvaliteedis
  Seame eesmärgiks hoida rahuldatud kaebuste osakaal ka edaspidi alla 1%, et tagada klientidele õiguskindlus ja Patendiameti usaldusväärsus. Samuti lühendame veelgi taotluste menetlustähtaegu. Selle eesmärgi täitmine eeldab kiiret ja professionaalset teenindust ning uute IT-lahenduste kasutuselevõttu, et eksperdid saaksid kiiresti teha tööks vajalikke otsinguid. Läbipaistvuse suurendamiseks kirjeldame asutuse tööprotsessid ja avalikustame need veebilehel.
 • Üleminek täielikult paberivabale menetlusele
  Meie töökorraldus ja menetlusajad peavad vastama tänapäeva ettevõtluskeskkonna vajadustele ning klientide ootustele. See eeldab töökindlaid ja kasutajasõbralikke e-teenuseid, mis on juba olemas kaubamärkide valdkonnas, kuid siiani loomata leiutiste kaitsmiseks. Tänapäevaste e-teenustega soovime lihtsustada taotluste esitamise protsessi, et see oleks jõukohane igaühele. Samuti tahame panustada e-riigi arendamisse, integreerides meie IT-süsteeme teiste riiklike andmekogudega.
 • Patendiameti kujundamine kogu intellektuaalomandi kompetentsikeskuseks
  Lisaks tööstusomandile tahame laiendada oma pädevust ka autoriõiguse valdkonda. Kompetentsikeskuseks saamine eeldab suuremat kliendisõbralikkust, selget kommunikatsiooni ja avatud suhtlust ning nõustamiste osakaalu kasvatamist koolituste ja uute konsultatsiooniteenustega, et aidata kliente igakülgselt taotluste esitamisel. Valdkonna arvamusliidrina tahame osaleda ettevõtluskeskkonna kujundamises ja õigusloomes, sest tänapäeval on intellektuaalomandi õigus teadmistepõhise ja innovatiivse majanduse eeltingimus. Kaalume oma töövaldkonna täpsemaks peegeldamiseks ameti nime laiendamist kogu intellektuaalomandi valdkonnale.
 • Rahvusvahelise ja Eesti-sisese võrgustiku arendamine
  Lisaks kodumaiste klientide kaasamisele suurendame oma võimekust väliskoostööks teiste riikide patendiametite ning Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonidega (EUIPO, EPO, WIPO). Samuti tahame liituda Euroopa ühtse patendikohtuga ning luua tänapäevase intellektuaalomandi kaitse keskkonna, et suurendada Eesti innovatiivsust ning töötada välja uus tööstusomandiõiguse seadus.
 • Töötajate motivatsiooni tagamine
  Tahame olla innovatiivne, tulemuslik ja motiveeritud ametiasutus, kus töötamise üle on meie inimesed uhked. Meid peavad iseloomustama rahulolevad kliendid, toetav ja innustav töökeskkond, sõbralik ja abivalmis organisatsioonikultuur ning tihe koostöö osakondade vahel ja avatud suhtlus. Selleks tahame saavutada ameti selget rahastamist, töökeskkonna nüüdisajastamist ning töötajate kompetentsi pidevat tõstmist, et pürgida intellektuaalomandi valdkonna teenäitajaks.

Ameti nimi eri keeltes on:

inglise keeles - The Estonian Patent Office;
prantsuse keeles - Office des brevets de l'Estonie;
saksa keeles - Estnisches Patentamt;
soome keeles - Viron patenttivirasto;
vene keeles - Патентный депaртaмент Эстонии.

Riigihanked

Riigihanked on koondatud riigihangete registrisse.

Riigihangete register on iseteeninduskeskkond hankijatele hangete läbiviimiseks ja ettevõtjatele neis osalemiseks. Registrist leiab iga huviline infot avaldatud hangete, sõlmitud lepingute ja esitatud vaidlustuste kohta.

Hankeplaanid on kättesaadavad justiitsministeeriumi dokumendiregistrist.

Justiitsministri käskkiri 02.02.2024 nr 11 Riigihangete korraldamine ja lepingute sõlmimine justiitsministeeriumi dokumendiregistris.

Avaandmed

Avaandmete (open data) all mõistetakse masinloetavas formaadis andmeid, mis on antud kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks.

Avaandmete kasutamisel nõustute Creative Commons 3.0 BY-SA litsentsitingimustega 

Patendiameti andmebaaside avalikud andmed on kätte saadavad avaandmete portaalis .

 • Jaga

Viimati uuendatud 25.03.2024