Venemaa taotlejate intellektuaalomandi õigusi piiratakse ulatuslikult

28.06.2024 | 15:09

Esmaspäeval, 24. juunil võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu määruse, millega piiratakse oluliselt Venemaa taustaga taotlejate loomevara ehk intellektuaalomandi õigusi.
    • Jaga

25. juunil jõustus nõukogu määrus (EL) 2024/1745, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa Ukraina olukorda destabiliseeriva tegevusega. Tegu on 14. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketiga, millega kehtestatakse otsesed piirangud ka intellektuaalomandi vallas.

Määruse 20. selgituspunktis tuuakse välja, et Venemaa valitsus ja kohtud on võtnud meetmeid, mille eesmärk on jätta liikmesriikide intellektuaalomandiõiguste omajad ebaseaduslikult ilma oma õiguste kaitsest Venemaal. Need meetmed on aidanud Venemaal Ukrainas jätkuvalt sõda pidada, kuna suurendavad Venemaa tulusid ja annavad sealsele tööstusele põhjendamatu konkurentsieelise. Loomevara puudutavad piirangud peaksid aitama olukorda neutraliseerida.

Vastavalt määruse artikli 5s lõikele 1 (a) ei võta Euroopa Liidu ega liikmesriikide intellektuaalomandi ametid, sh Patendiamet, ning muud pädevad asutused enam vastu Venemaa kodanike või Venemaal elavate füüsiliste isikute või Venemaal asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste esitatud uusi intellektuaalomandi registreerimistaotlusi. Vastu ei võeta taotlusi kaubamärkidele, patentidele, tööstusdisainilahendustele, kasulikele mudelitele, kaitstud päritolunimetustele ja geograafilistele tähistele. Samuti lükatakse tagasi taotlused, mille on ühiselt esitanud Venemaa kodanik, Venemaal elavad füüsilised isikud või Venemaal asutatud juriidilised isikud, üksused või asutused ja üks või mitu väljaspool Venemaad elavat või asutatud muu riigi kui Venemaa päritolu füüsilist või juriidilist isikut.

Piirang kehtib lõike 1 (b) kohaselt ka taotluste ning avalduste osas, mis on esitatud intellektuaalomandi ametile või sordiametile registreerimismenetluse ajal.

Määruse piirangud ei mõjuta seejuures üksnes Euroopa Liidu intellektuaalomandi ametite tegevust. Nimelt nõutakse määruse artikli 12ga lõike 1 kohaselt alates käesoleva aasta 26. detsembrist, et ka liidu lepinguosalised keelaksid oma kolmandate riikide pooltel ning nende võimalikel all-litsentsi saajatel teostada intellektuaalomandiõigusi. Samuti pole sellistel isikutel lubatud kasutada ärisaladusi või muud teavet, mis on seotud määruse (EL) nr 833/2014 XL lisas loetletud prioriteetsetete kaupadega (nt lennu- või kosmosenavigatsiooniinstrumendid ja -seadmed, arvutite seadmed, signaaligeneraatorid, trükilülitused). Seda juhul, kui neid kaupu on kavas müüa, üle anda või eksportida otse või kaudselt Venemaale või kasutamiseks Venemaal.

Määrusega saab tutvuda: Nõukogu määrus (EL) 2024/1745, 24. juuni 2024, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.

Rovin Raie

Õigusassistent