Jõustusid kasuliku mudeli registreerimise ja patenditaotluse sisu- ja vorminõuete määruse muudatused

17.11.2023 | 10:48

11. septembril 2023 jõustusid määruste ,,Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord’’ ja ,,Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord’’ muudatused.
    • Jaga

Peamised muudatused nii kasuliku mudeli registreerimise kui ka patenditaotluse sisu- ja vorminõuete osas on järgnevad.

  • Andmeid riigilõivu tasumise kohta pole vaja esitada.
  • Määruste uute redaktsioonide kohaselt ei ole vaja enam riigilõivu tasumist tõendavat dokumenti  taotlusele lisada.
  • Taotluse dokumendid võib esitada edaspidi ühes eksemplaris.

Kui varem nõuti patenditaotluse puhul dokumentide esitamist kuni kolmes eksemplaris (kasuliku mudeli registreerimisel kuni kahes eksemplaris), siis edaspidi võib taotluse dokumente esitada ühes eksemplaris. Vastava nõude sätestas mõlemas määruses § 8 (tänaseks kehtetu), mis hõlmas  leiutiskirjeldust, patendinõudlust, illustratsioone ning leiutise olemuse lühikokkuvõtet.

Konstruktsioonielementide nummerdamine

Käesolev muudatus kajastub määruste § 31 lõike 2 muudetud sõnastuses, mille kohaselt ei ole konstruktsioonielementide nummerdamine enam nii rangelt sätestatud kui varasemalt. Kehtivates redaktsioonides on kehtestatud konstruktsioonielementide nummerdamisele järgnevad suunised: „Üldjuhul nummerdatakse konstruktsioonielemendid leiutiskirjelduse koostamise käigus positsiooninumbritega vastavalt nende esmakordse tekstis esinemise järjekorrale. Numeratsiooni on soovitatav alustada kasvavas järjekorras number ühest.“ Sama paragrahvi lõikesse 3 lisati täiendavalt: „Pärast seadme töötamise või kasutamise kirjeldamist on soovitatav lisada konstruktsioonielementide positsiooninumbrite loetelu.“ Ära on ka märgitud, et kuna konstruktsioonielemendi number kuulub teostusnäite korral konstruktsioonielemendi nimetuse juurde, siis numbrit reeglina sulgudesse ei panda.

Täiendavad nõuded fotodele

Määruste muudatuse kohaselt esitatakse fotod graafiliste materjalide täiendusena. Fotod peavad olema esitatud selliselt, et nendel kujutatu on selgelt eristatav ning fotosid peab olema võimalik vahetult reprodutseerida selgelt eristatavate kujutistega koopiate jaoks. Üldjuhul ei ole fotod põhiline leiutist selgitav materjal, kuid erandjuhtudel, näiteks kirurgiliste operatsioonide etappide illustreerimisel, võivad fotod olla põhiline selgitav materjal. Täiendavad nõuded fotodele on sätestatud patenditaotluse sisu- ja vorminõudeid puudutava määruse § 44 lõikes 4 (kasuliku mudeli registreerimistaotluse puhul § 43 lõikes 4).

Varjutuse kasutamine illustratsioonidel

Kui varasemates redaktsioonides oli sätestatud, et kõik illustratsioonid tehakse joonestusvahendiga varjutamata, siis edaspidi on varjutuse kasutamine illustratsioonidel (mitte joonistel) lubatud tingimusel, et see aitab illustratsioone paremini mõista ega ole nii ulatuslik, et see takistaks loetavust. Jooniste ja muu illustreeriva materjali vormistamise nõuded on sätestatud patenditaotluse sisu- ja vorminõudeid puudutava määruse § 57 lõikes 1 (kasuliku mudeli registreerimistaotluse puhul § 56 lõikes 1).

Patenditaotluse puhul ei kehti eestikeelse tõlke nõue järjestuse loetelu suhtes

Patenditaotluse sisu- ja vorminõudeid puudutava määruse § 9 lõikes 3 täpsustati, et eestikeelse tõlke nõue ei kehti järjestuse loetelu suhtes. Muudatuste kohaselt vormistatakse ja esitatakse järjestuse loetelu § 34 lõike 2 järgi eraldi dokumendina edaspidi WIPO standardi ST. 26 (varasemalt ST. 25) kohaselt. Kehtetuks tunnistati sama paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud vorminõuded ning muudeti lõiget 5, mille kohaselt esitatakse järjestuse loetelu edaspidi elektrooniliselt taotluste elektroonse esitamise portaali kaudu või elektroonsel infokandjal.

Võrdle varasemat ja kehtivat redaktsiooni