Info tööstusomandi esemetega seotud menetluslike toimingute kohta eriolukorra tingimustes

09.04.2020 | 00:00

Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kuulutati välja eriolukord seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ning sellest tingitud massilise nakatumise ohuga. Arvestades eriolukorrast põhjustatud tõenäoliselt negatiivseid mõjutusi majandusele tervikuna, ebaharilikku ja raskendatud töökorraldust ning seatud piiranguid, võib teatud juhtudel osutuda vajalikuks ja põhjendatuks näha ette erikord tööstusomandi esemetega seotud toimingute menetluslike tähtaegade järgimiseks kehtestatud eriolukorra perioodil.
    • Jaga

Patendiamet toetab eelkõige juhtumipõhist lähenemist kehtestatud eriolukorra perioodil. Allpool on toodud info ja juhised selle kohta, kuidas Patendiametil on võimalik taotlejatele ja tööstusomandi õiguste omajatele eriolukorra ajal vastu tulla.

Kaubamärk

Tähtaegade pikendamine

Patendiamet on valmis taotleja või tema esindaja avalduse alusel pikendama järgmiseid tähtaegu:

  1. taotluse sisu- ja vorminõuete kontrollimise käigus selgunud puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks antud tähtaega;
  2. ekspertiisi tulemusena ilmnenud kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu kõrvaldamiseks ja selgituste andmiseks antud tähtaega;
  3. õiguskaitse kehtivusaja pikendamise, võõrandamise või ülemineku, registreeringu andmete muutmise, kaubamärgist loobumise, registreeringu jagamise, litsentsi ja pandi registrisse kandmise taotlemise kande tegemiseks vajalike andmete või dokumentide puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaega.

Vajadusel tegeleme menetlust puudutavate asjaoludega ka juhtumipõhiselt.

Menetluse peatamine ja taastamine

Tähtaegade pikendamise asemel  võiks antud eriolukorras leevenduseks olla ka menetluse peatamine.

Patendiamet võib taotleja põhjendatud avalduse (nt viitamine eriolukorrale) alusel peatada menetluse kokku kuni 24 kuuks. Peatatud menetlust jätkatakse menetluse peatamise aluse kadumisel või ülaltoodud tähtaja lõppemisel.

Taotleja võib nõuda menetluse taastamist, kui Patendiamet on lõpetanud menetluse, lugedes taotluse osaliselt või täielikult tagasivõetuks, kuna taotleja ei ole tähtpäevaks vastanud puuduste kõrvaldamise teatele, tasunud riigilõivu või esitanud volikirja või kui ekspertiisi tulemusena ilmnenud õiguskaitset välistava asjaolu ilmnemisel seda määratud tähtaja jooksul ei kõrvaldatud või sellekohaseid selgitusi ei antud.

Patendiamet taastab menetluse, kui taotleja esitab kirjaliku avalduse, tasub menetluse taastamiseks ettenähtud riigilõivu ja sooritab toimingud, mille sooritamata jätmise tõttu taotlus osaliselt või täielikult tagasivõetuks loeti.

Menetluse taastamise avaldus tuleb esitada, riigilõiv tasuda ja nimetatud toimingud sooritada kahe kuu jooksul menetluse lõpetamisest teadasaamisest arvates, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.

Avaldus tähtaja pikendamiseks peab olema esitatud ja riigilõiv tasutud enne toimingu jaoks määratud tähtaja lõppemist.

Tähtaegade ennistamine

Kehtiv seadus pakub ka võimalust tähtpäeva ennistamiseks.

Kaubamärgiomanik võib nõuda kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise tähtaja ennistamist kuue kuu jooksul pärast kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemist.

Patendiametile esitatakse sellekohane avaldus ja tasutakse riigilõiv õiguskaitse kehtivusaja pikendamiseks ning täiendav riigilõiv õiguskaitse kehtivusaja pikendamise tähtaja ennistamiseks.

Tööstusdisainilahendus

Tähtaegade pikendamine

Patendiamet on valmis taotleja või tema esindaja avalduse alusel pikendama järgmiseid tähtaegu:

  1. registreerimistaotluses ilmnenud puuduste kõrvaldamise või selgituste andmiseks antud tähtaega;
  2. registreeringu kehtivuse pikendamise nõude või selle ennistamise nõude tähtaega;
  3. registreerimistaotluse ja tööstusdisainilahenduse ülemineku, registreeringu andmete muutmise, tööstusdisainilahenduse jagamise, litsentsi registrisse kandmise taotlemise kande tegemiseks vajalike andmete või dokumentide puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaega.

Vajadusel tegeleme menetlust puudutavate asjaoludega ka juhtumipõhiselt.

Menetluse peatamine ja taastamine

Tähtaegade pikendamise asemel  võiks selles eriolukorras leevenduseks olla ka menetluse peatamine.

Patendiamet võib taotleja põhjendatud avalduse (nt viitamine eriolukorrale) alusel peatada registreerimistaotluse menetluse kokku kuni 12 kuuks, muu hulgas siis, kui taotleja soovib edasi lükata tööstusdisainilahenduse registrisse kandmise.

Peatatud menetlust jätkatakse taotleja avalduse alusel või ülaltoodud tähtaja lõppemisel.

Patendiamet lõpetab menetluse, lugedes registreerimistaotluse osaliselt või täielikult tagasivõetuks, kui taotleja ei vasta määratud tähtaja jooksul registreerimistaotluse puuduste kõrvaldamise teatele, ei tasu riigilõivu kahe kuu jooksul registreerimistaotluse esitamise päevast arvates ettenähtud summas või ei esita ettenähtud tähtaja jooksul volikirja.

Taotleja võib nõuda registreerimistaotluse menetluse taastamist, kui Patendiamet on lõpetanud menetluse, lugedes registreerimistaotluse ülaltoodud põhjustel osaliselt või täielikult tagasivõetuks. Selleks peab taotleja esitama Patendiametile kirjaliku avalduse, tasuma menetluse taastamiseks ettenähtud riigilõivu ja sooritama toimingud, mille sooritamata jätmise tõttu loeti registreerimistaotlus osaliselt või täielikult tagasivõetuks.

Registreerimistaotluse menetluse taastamise avaldus tuleb esitada, riigilõiv tasuda ja toimingud sooritada kahe kuu jooksul menetluse lõpetamisest teadasaamisest arvates, kuid mitte hiljem kui kuue kuu jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.

Tähtaegade ennistamine

Kehtiv seadus pakub ka võimalust tähtpäeva ennistamiseks.

Tööstusdisainilahenduse omanik võib nõuda tööstusdisainilahenduse õiguskaitse kehtivusaja pikendamise tähtaja ennistamist kuue kuu jooksul tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivuse lõppemise päevast arvates.

Patendiametile esitatakse sellekohane avaldus ja tasutakse riigilõiv õiguskaitse kehtivusaja pikendamiseks ning täiendav riigilõiv õiguskaitse kehtivusaja pikendamise tähtaja ennistamiseks.

Patent

Tähtaegade pikendamine

Patendiamet on valmis taotleja või tema esindaja avalduse alusel pikendama kõiki ameti poolt määratud tähtaegu. Vajadusel kohaldame juhtumipõhist lähenemist (nt Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide tõlgete osas).

Patenditaotlejal tuleb pikendustaotlus esitada Patendiametile enne vastava tähtpäeva möödumist.

Menetluse peatamine ja taastamine

Patendiamet peatab patenditaotluse menetluse, kui patenditaotleja jätab mõne toimingu ettenähtud tähtpäevaks tegemata.

Peatatud patenditaotluse menetlust jätkatakse, kui patenditaotleja esitab patenditaotluse menetluse jätkamise nõude, tõendab tähtaja eiramise tahtmatust, teeb ettenähtud toimingu ja tasub riigilõivu kahe kuu jooksul patenditaotluse menetluse peatamisest teatamise päevast arvates või kui ta peatamise teadet ei ole saanud, siis enne kuue kuu möödumist tegemata jäänud toimingu tähtpäevast.

Patenditaotluse menetluse peatamine ei anna õigust kehtivusaasta riigilõivu tasumise tähtaegade edasilükkamiseks või taastamiseks, kui riigilõiv jäeti ettenähtud tähtpäevaks tasumata.

Patenditaotleja võib nõuda patenditaotluse menetluse taastamist, kui Patendiamet on lõpetanud patenditaotluse menetluse, lugedes patenditaotluse tagasivõetuks tingimusel, et toimingud jäid sooritamata vääramatu jõu või patenditaotlejast ja teda esindavast patendivolinikust sõltumatu muu takistuse tõttu.

Patendiamet taastab patenditaotluse menetluse, kui patenditaotleja esitab menetluse taastamise nõude, tõendab takistuse olemasolu ja sooritab ettenähtud toimingud kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist ning tasub riigilõivu.

Patenditaotluse menetluse taastamise nõuet saab esitada ühe aasta jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.

Tähtaegade ennistamine

Kehtiv seadus pakub ka võimalust tähtpäeva ennistamiseks.

Õiguskaitse pikendamise osas (kehtivusaasta riigilõivu tasumine) on patenditaotlejal õigus taotleda pikendamise tähtaja ennistamist ka kuue kuu jooksul pärast kehtivusaja lõppemist. Selleks tuleb tasuda pikendamislõiv ja täiendav riigilõiv ennistamise eest ning esitada Patendiametile riigilõivu tasumise andmed. Kui patenditaotleja või -omanik tasub riigilõivu pärast tähtpäeva, siis lisandub 10% lisalõivu aastalõivu määrast.

Kasulik mudel

Patendiamet on valmis taotleja või tema esindaja avalduse alusel pikendama kõiki ameti poolt määratud tähtaegu. Vajadusel kohaldame juhtumipõhist lähenemist.

Patenditaotlejal tuleb pikendustaotlus esitada Patendiametile enne vastava tähtpäeva möödumist.

Menetluse peatamine ja taastamine

Patendiamet peatab registreerimistaotluse menetluse, kui taotleja jätab mõne toimingu ettenähtud tähtpäevaks tegemata.

Samuti peatab Patendiamet menetluse, kui prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole esitatud samaaegselt prioriteedinõude esitamisega. Menetlus peatatakse kuni nende esitamiseni, kuid mitte kauemaks kui 16 kuu möödumiseni prioriteedikuupäevast.

Peatatud registreerimistaotluse menetlust jätkatakse, kui taotleja kahe kuu jooksul registreerimistaotluse menetluse peatamisest teatamise kuupäevast arvates teeb ettenähtud toimingu, tasub riigilõivu ja esitab andmed tasutud riigilõivu kohta.

Peatatud registreerimistaotluse menetlust jätkatakse pärast seda, kui taotleja on esitanud prioriteedinõuet tõendavad dokumendid, või pärast 16 kuu möödumist prioriteedikuupäevast, kui taotleja ei ole esitanud prioriteedinõuet tõendavaid dokumente. Viimati nimetatud juhul jäetakse prioriteedinõue rahuldamata, teatades sellest taotlejale kirjalikult.

Kui Patendiamet on lõpetanud registreerimistaotluse menetluse, lugedes registreerimistaotluse tagasivõetuks, võib taotleja nõuda registreerimistaotluse menetluse taastamist tingimusel, et toimingud jäid sooritamata vääramatu jõu või taotlejast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu.

Patendiamet taastab registreerimistaotluse menetluse, kui taotleja esitab menetluse taastamise nõude, tõendab vääramatu jõu või temast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse olemasolu ja sooritab ettenähtud toimingud kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist, tasub riigilõivu ning esitab nimetatud tähtaja jooksul andmed tasutud riigilõivu kohta.

Registreerimistaotluse menetluse taastamise nõuet saab esitada ühe aasta jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates.

Tähtaegade ennistamine

Kehtiv seadus pakub ka võimalust tähtpäeva ennistamiseks.

Õiguskaitse pikendamise osas (riigilõiv registreeringu kehtivuse pikendamise eest) on taotlejal õigus taotleda pikendamise tähtaja ennistamist ka kuue kuu jooksul pärast kehtivusaja lõppemist. Selleks tuleb esitada Patendiametile avaldus, tasuda pikendamislõiv ja täiendav riigilõiv ennistamise eest.