Geograafilise tähise andmete muutmine

Registreeringu andmeid saab vajadusel muuta asjast huvitatud isiku avalduse või kohtuotsuse alusel.

Taotleja võib menetluse jooksul teha registreerimistaotluses parandusi ja täiendusi, mis ei muuda registreerimistaotluse esitamise kuupäeval selles esitatud geograafilise tähise reproduktsiooni ega laienda selles antud geograafilise piirkonna määratlust, kaupade ega teenuste loetelu.

Registreeringu andmetes sisalduvate vigade parandamise kohta tehakse märge registri töötleja enda algatusel või asjast huvitatud isiku avalduse alusel. Avalduses tuleb selgitada vea iseloomu (tõlkeviga, translitereerimisviga jne).

Taotleja või tema esindaja andmete muutumiseks tuleb registrile esitada vabas vormis avaldus ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Registreeringu andmete muutmiseks kohtuotsuse alusel peab asjast huvitatud isik esitama registrile avalduse, riigilõivu tasumist tõendava dokumendi ja kohtuotsuse ärakirja ühe kuu jooksul otsuse jõustumise kuupäevast. Kui avalduse esitab esindaja, on nõutav volitust tõendav dokument või viide varem registrile esitatud kehtivale volitust tõendavale dokumendile. Kui riigilõivu ei ole tasutud, tagastatakse avaldus viivitamata selle esitajale. Kui vajalikud dokumendid on esitatud, tehakse viivitamata registreeringu andmete muutmise kanne. Lõikes 3 nimetatud juhul sisaldab registreeringu andmete muutmise kanne taotleja või tema esindaja andmetes tehtavaid muudatusi. Lõikes 4 nimetatud juhul sisaldab registreeringu andmete muutmise kanne registreeringu muutmise aluseks oleva otsuse teinud asutuse nime, otsuse tegemise kuupäeva ja numbrit.

  • Jaga

Viimati uuendatud 06.02.2024