Värske uuring kinnitab intellektuaalomandi olulisust Euroopa majanduses

26.10.2016
PrintPDF Jaga

EPO ja EUIPO koostöös ellu viidud järeluuring kinnitab patentide, kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste ja muude intellektuaalomandiõiguste majanduslikku kasu Euroopale.

Euroopa Patendiamet (EPO) ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) avaldasid täna oma teise kogu EL-i hõlmava uuringu intellektuaalomandiõiguste mõju kohta Euroopa majandusele, võttes arvesse SKP-d, tööhõivet, palku ja kaubandust.

Uuringust selgus, et enam kui 42% kogu majandustegevusest EL-is (rahalise väärtusega umbes 5,7 triljonit eurot aastas) toimub intellektuaalomandiõigusmahukates tööstusharudes ja umbes 38% kogu EL-i tööhõivest (82 miljonit töökohta) tuleneb tööstusharudest, kus kasutatakse keskmisest rohkem intellektuaalomandiõigusi. Ühtlasi leiti aruandes, et intellektuaalomandiõigusmahukates tööstusharudes on keskmised palgad üle 46% kõrgemad kui teistes tööstusharudes.

Kõnealused tööstusharud on samuti paremini toime tulnud majanduskriisi tagajärgedega – kui võrrelda selle uuringu (mis hõlmas ajavahemikku 2011–2013) tulemusi eelmise uuringu (2008–2010) tulemustega, selgub, et nende tööstusharude panus ELi majandusse on teataval määral suurem.

EPO president Benoît Battistelli tõdes: „Meie teine ühisaruanne kinnitab patentide ja muude intellektuaalomandiõiguste kasu Euroopa majandusele. Immateriaalne vara on tänapäeva innovatiivsetele ettevõtjatele üha olulisem, eeskätt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, ent ka teaduskeskustele ja ülikoolidele. Taas kord näeme, et see soodustab nii töökohtade loomist, majanduskasvu kui ka heaolu. Maailmamajanduses konkurentsis püsimiseks tuleb aga Euroopas veelgi edendada uute tehnoloogiate väljatöötamist ja kasutamist ning innovatsiooni.“

EUIPO tegevdirektor António Campinos omakorda märkis: „21. sajandi kiiresti muutuv ärikeskkond tähendab seda, et EL-i majandus ja maailmamajandus sõltuvad suurel määral intellektuaalomandiõigustest, nagu kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, patendid ja muud õigused. Meie aruanne näitab, et selline sõltuvusseos on üha tugevam ning et sageli kasutatakse neid õigusi vastastikuses seoses. Seetõttu tuleb tagada, et intellektuaalomandiõigused oleksid paremini kättesaadavad kõikidele ettevõtjatele, sealhulgas väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, ning et neid kaitstakse tõhusalt rikkumiste eest, aidates EL-il hoida kõrget taset innovatsiooni valdkonnas ning veelgi edendada töökohtade loomist ja majanduskasvu.“ 

Uuring hõlmab paljusid eri intellektuaalomandiõigusi – patendid, kaubamärgid, tööstusdisainilahendused, autoriõigus, geograafilised tähised ja sordikaitse –, ühtlasi selgitatakse selles välja tööstusharud, kus neid õigusi suhteliselt intensiivselt kasutatakse, ning kvantifitseeritakse EL-i tasandil nende intellektuaalomandiõigusmahukate tööstusharude panus mitmesuguste majandusnäitajate alusel, eeskätt sisemajanduse koguprodukt (SKP), tööhõive, palgad ja väliskaubandus. Selle uuringu metoodika sarnaneb EPO ja EUIPO eelmise, 2013. aastal avaldatud uuringu ja USA-s tehtud võrreldavate uuringute metoodikaga.

EL-i tööstusharud on tugevad keskkonnahoidlike tehnoloogiate valdkonnas

Aruande kohaselt langeb intellektuaalomandiõigusmahukate tööstusharude arvele ligikaudu 90% EL-i kaubavahetusest ülejäänud maailmaga. Uuringust selgub, et EL-is on iseäranis heal tasemel kliimamuutuste leevendamise tehnoloogiad, pidades silmas, et kõnealuste tööstusharude osa EL-i tööhõivest ja majandustoodangust moodustas vastavalt 1,2% ja 2,1% ning et need suurendasid märkimisväärselt kaubandusbilansi ülejääki EL-i kaubavahetuses ülejäänud maailmaga.

Tööstusdisainilahendusmahukad tööstusharud edendavad märkimisväärselt kaubandust

Euroopa ettevõtjad on edukad ka tööstusdisainilahenduste valdkonnas. Tööstusdisainilahendusi intensiivselt kasutavate tööstusharude osa EL-i väliskaubandusbilansist moodustas 2013. aastal üle 243 miljardi euro. Tööstusdisainilahendusmahukad ettevõtted andsid 18% EL-i SKP-st ning neis loodi 38,7 miljonit töökohta.

Aruande kohaselt on intellektuaalomandiõigusmahukad umbes pooled kõikidest EL-i tööstusharudest ning esimese 20 intellektuaalomandiõigusmahukaima Euroopa tööstusharu hulka kuuluvad masinatööstus, kinnisvarasektor, finants- ja kindlustussektor, mootorsõidukite tootmine, arvuti- ja ravimitööstus.

Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiameti 2016. aasta septembris avaldatud sarnase uuringu tulemused näitasid võrreldavaid suundumusi USA majanduses. Intellektuaalomandiõigusmahukate tööstusharude osakaal tööhõives ja SKP-s on Euroopas isegi veidi suurem kui USA-s. Ka USA-s panustavad need tööstusharud suurel määral väliskaubandusse, kuid mõnevõrra tagasihoidlikumalt kui Euroopas. Mõlema uuringu kohaselt on intellektuaalomandiõigusmahukates tööstusharudes palgad 46% kõrgemad.

Lisateave:

uuring EPO veebisaidil

uuring EUIPO veebisaidil

Ajakirjanduse kontaktisikud:

EPO

Rainer Osterwalder
Tel +49 (0)89 2399 1820
rosterwalder [at] epo.org

EUIPO

Laura CASADO Claire CASTEL
Tel +34 965 13 8934 Tel +34 965 13 9735
Laura.CASADO [at] euipo.europa.eu Claire.CASTEL [at] euipo.europa.eu