Ühisteatis Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika kohta

20.11.2013
PrintPDF Jaga

19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 "IP Translator". Kõnealune otsus mõjutab kõigi Euroopa Liidu kaubamärgiametite tegevust ning toob kaasa vajaduse ühtlustada Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistete tõlgendamist. Koostöös määrati kindlaks, millised Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõisted on piisavalt selged ja täpsed ning milliseid ei saa ilma täiendava täpsustamiseta vastuvõetavaks pidada. Lepiti kokku, et nimetatud kohtuotsuse ühtlustatud rakendamine toimub kolme kuu jooksul alates käesoleva ühisteatise avaldamise kuupäevast. Patendiamet teatab uue praktika rakendamise kuupäeva vähemalt 1 kuu ette.

Loe lähemalt: