Patendiametit puudutav Riigikohtu otsus

07.03.2017
PrintPDF Jaga

Riigikohus leidis, et Patendiameti otsus õiguse taastamise kohta tuleb esmalt vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis.

Riigikohtu tsiviilkolleegium oma 22.02.2017 kohtumäärusega 3-2-1-168-16 otsustas Patendiameti patendiomaniku õiguse taastamisest keeldumise otsuse vaidlustamise korra.

Kohus leidis, et patendiseadus (PatS) ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) ei reguleeri Patendiameti otsuste vaidlustamise korra üldist süsteemi ja eesmärki. Kolleegiumi arvates on põhjendatud võrdsustada avaldaja patenditaotlejaga PatS-i § 30 lõike 1 ja § 52 lõike 1 tähenduses. Sellest tulenevalt näeb seadus vaidluse lahendamiseks ette teistsuguse menetluskorra halduskohtumenetluse seadustiku § 4 lõike 1 mõttes ning vaidluse lahendamine ei kuulu halduskohtu pädevusse.

Kolleegium leidis, et PatS-is on reguleeritud sarnaseid olukordi, kus taotluse esitanud isik jääb Patendiameti otsuse tagajärjel õiguskaitsest ilma. PatS-i kohaselt tuleb sellised Patendiameti otsused vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Kuivõrd ükski PatS-i säte ei võimalda esitada hagi, avaldust või kaebust Patendiameti otsuse peale otse maakohtule, siis tuleneb PatS-i üldisest süsteemist, et patendiomaniku õiguse taastamisest keeldumise vaidlused tuleb lahendada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis.

Kokkuvõttes leidis kolleegium, et seadusandja eesmärke ja PatS-i üldist süsteemi silmas pidades on võimalik PatS-i § 30 lõiget 1 tõlgendada nii, et Patendiameti otsusega mittenõustumisel tuleb apellatsioonikomisjonile kaebus esitada ka isikul, kes esitas PatS-i § 42 lõike 11 järgi taotluse patendi kehtivuse taastamiseks. Apellatsioonikomisjoni otsusega mittenõustumisel saab selle vaidlustada maakohtus (PatS § 52 lg 2).

Kohtumäärusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel.