Muudatus kaubamärkide menetluspraktikas

16.04.2007
PrintPDF Jaga

 

08. aprillil jõustunud Tallinna Ringkonnakohtu lahendi 3-04-352/6 kohaselt loeb Patendiamet edaspidi volikirja faksikoopia esitamist selliseks taotluse puuduseks, mis tuleb kõrvaldada kaubamärgiseaduse §37 lõikes 1 sätestatu kohaselt.  

Kohus leidis lahendi punktis 15: Kuna KaMS § 37 lg-te 1 ja 3 sõnastus toetab pigem kaebaja seisukohta ning õiglane ei oleks kohaldada ebaselge sätte alusel kaebaja suhtes sedavõrd ranget tagajärge nagu on taotluse tagasivõetuks lugemine, nõustub ringkonnakohus halduskohtu otsuse järeldustega, et Patendiamet oleks pidanud andma kaebajale originaalvolikirja esitamiseks tähtaja ning peale selle esitamist jätkama taotluse menetlemist.