KAUBAMÄRGISEADUSE § 74 JA TÖÖSTUSOMANDI ÕIGUSKORRALDUSE ALUSTE SEADUSE § 66 MUUTMISE SEADUS

18.12.2003
PrintPDF Jaga

16.12.2003 võttis Riigikogu vastu kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmise seaduse (205 SE), millega sätestati, et nimetatud seadused jõustuvad 1. mail 2004

KAUBAMÄRGISEADUSE § 74 JA TÖÖSTUSOMANDI ÕIGUSKORRALDUSE ALUSTE SEADUSE § 66 MUUTMISE SEADUS

§ 1. Kaubamärgiseaduse (RT I 2002, 49, 308; 99, 582) § 74 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 74. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

§ 2. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (RT I 2003, 18, 98) § 66 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 66. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

§ 3. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene Ergma

Tallinn, 2003

Algatab Riigikogu majanduskomisjon

01.12.2003

Seletuskiri kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmise seaduse eelnõu juurde

Kaubamärgiseadus ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus jõustuvad 2004. aasta 1. jaanuaril. Nende kahe seaduse rakendamiseks on aga hädavajalik Riigikogu menetluses oleva Vabariigi Valitsuse algatatud asjaõigusseaduse, Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse, geograafilise tähise kaitse seaduse, kasuliku mudeli seaduse, kaubamärgiseaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, patendiseaduse, riigilõivuseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (195 SE) vastuvõtmine seadusena. Nimetatud eelnõu ei jõua aga käesoleva aasta jooksul seadusena vastu võtta, mistõttu on vajalik kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmine, et lükata edasi mõlema seaduse jõustumine 2004. aasta 1. jaanuarilt 1. maile.

Nimetatud seaduste üheaegne jõustumine on vajalik seetõttu, et 2002. aasta mais vastu võetud kaubamärgiseadus ei sisalda praegusel kujul registri osa, kuna seaduse menetlemisel Riigikogus leiti, et registri regulatsioon esitatud kujul (üks ühine register kõikide tööstusomandi objektide kohta) ei ole rakendatav ning otsustati, et registri osa kirjutatakse kaubamärgiseadusele juurde ja esitatakse hiljem koos muude vajalike muudatustega tööstusomandi alastes seadustes. Seega, kui kaubamärgiseadus jõustub ning selles puudub registrit käsitlev osa, siis ei saa Patendiamet teha kaubamärkidega ühtegi registritoimingut.

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse vastuvõtmisega 2003. aasta jaanuaris korraldati ümber tööstusomandi apellatsioonikomisjoni tegevus kohtueelsete vaidluste lahendamisel. Sellest tulenevalt tuleb sisse viia parandused ka kehtivatesse tööstusomandit reguleerivatesse seadustesse, mis käsitlevad tööstusomandi apellatsioonikomisjoni tegevust eesmärgiga viia komisjoni tegevus kõikides õigusaktides vastavusse tööstusomandi õiguskorralduse seaduses sätestatule. Lisaks eelmainitule tuleb lahendada ka see, kuidas momendil apellatsioonikomisjonis menetluses olevate kaebuste lahendamist jätkatakse tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse jõustumisel, ehk tuleb kehtestada üleminekusätted.

Mart Opmann

Majanduskomisjoni esimees

01.12.2003