Alates 2011. aasta oktoobrist pakub Siseturu Ühtlustamise Amet lepitusmenetluse teenust

13.12.2011
PrintPDF Jaga


Alates 2011. aasta oktoobrist pakub Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) lepitusmenetluse (mediation) teenust. Lepitusmenetluse eesmärk on kiirendada vaidluste lahendamist. Vastav teenus loodi OHIM-i apellatsioonikodade presiidiumi 2011. aasta 14. aprilli otsusega1, mis jõustus 24. oktoobril 2011. Apellatsioonikodade presiidium võttis 16. juunil 2011 vastu lepitusmenetluse juhised (Rules on Mediation).

Lepitusmenetluse teenust saab kasutada üksnes kaebuse (appeal) läbi vaatamise staadiumis. Enne lepitusmenetluse algatamist peab OHIM olema teinud otsuse Euroopa Ühenduse kaubamärki või tööstusdisainilahendust puudutavas inter partes vaidlusküsimuses.

Osapool, kes ei ole OHIM-i otsusega rahul, esitab kaebuse apellatsioonikojale (Board of Appeal) ja tasub kaebuse eest lõivu 800 eurot kahe kuu jooksul vaidlustatud otsuse avaldamisest ning esitab põhjendatud seisukoha nelja kuu jooksul vaidlustatud otsuse avaldamisest. Kaebuse vastuvõtmise järel teavitab apellatsioonikoda osapooli lepitusmenetluse võimalusest. Seejärel on pooltel võimalus taotleda lepitusmenetlust, mille teostamise ajaks kaebuse menetlus peatatakse. Lepitusmenetluse algatamiseks tuleb pooltel esitada apellatsioonikojale ühine avaldus või identse sisuga eraldi avaldused, milles on märgitud kaebuse number, lepitaja nimi ja kaebuse menetlemise peatamise palve2. Apellatsioonikoda soovitab kasutada selleks ameti poolt koostatud avalduse vormi. Avalduse saab edastada kas faksi või posti teel3.

Lepitaja on neutraalne poolte vahendaja, kelle ülesanne on anda nõu ja aidata osapooli jõuda mõlemat poolt rahuldava kokkuleppeni. Pooled saavad valida kaheksa kvalifitseeritud lepitaja vahel, kes on OHIM-i eri osakondade kogenud töötajad ja läbinud spetsiaalse koolituse Londoni Atesteeritud Vahekohtunike Instituudis (CIARB). Lepitajate nimed ja elulookirjeldused on saadaval OHIM-i kodulehel. Pooled saavad ise valida endale lepitaja tema tausta, kogemuse ja keelteoskuse põhjal või paluda apellatsioonikodade kantselei abi lepitaja valimisel.

Tavaliselt viiakse lepitusmenetlus läbi kaebuse menetluse keeles, kuid osapooled võivad leppida kokku ka mõne muu keele kasutamises, kui leidub seda keelt valdav lepitaja. Määratud lepitaja võtab osapooltega ühendust ja lepib kokku lepitusmenetluse toimumise aja. Lepitusmenetluse sisu võib ulatuda väljapoole OHIM-i kaebuse menetluse piire ning hõlmata poolte olemasolevaid või tulevasi äri- ja majandushuve.

Kui lepitusmenetlus ei anna tulemusi, ei ole lepitajal õigust teha vaidluse osas otsust. Pooli ei saa sundida lepitusmenetluses osalema, nad võivad ise suunata menetluse käiku ja tulemust ning igal ajahetkel lepitusmenetlusest loobuda. Kui osapooled sõlmivad lepitusmenetluse tulemusena vaidlust lahendava kokkuleppe, lõpetatakse kaebuse menetlus. Lepitusmenetluse ummikusse jõudmisel võib lepitaja selle lõpetada. Ka pooled võivad lepitusmenetlusest loobuda ja seeläbi selle lõpetada. Sellistel juhtudel jätkub kaebuse menetlus samast kohast, kuhu see lepitusmenetluse algatamisel pooleli jäi. OHIM-i Alicante ametiruumides läbiviidav lepitusmenetlus on osapooltele tasuta. Kui menetlus soovitakse läbi viia OHIM-i Brüsseli ametiruumides, tuleb tasuda lõiv 750 eurot, mis katab lepitajate transpordi-, majutus- ja elamiskulud. Lepitusmenetluse käigus kohtub lepitaja pooltega individuaalselt ja ühiselt. Menetluse sisu on konfidentsiaalne. Lepitusmenetluse peamised eelised on järgmised: menetlus on pooltele tasuta, kiirendab vaidlusküsimuste lahendamist ja keskendub poolte majanduslikele huvidele. Oluline on meeles pidada, et lepitusmenetlus on vabatahtlik tegevus ja lepitaja ülesanne ei ole mitte kohut mõista või otsuseid langetada, vaid aidata osapooltel jõuda ise sobiva lahenduseni.

 


1 Decision No 2011-1 of the Presidium of the Boards of Appeal of 14 April 2011.
2 Rules on Mediation, p 2.6; OHIM Boards of Appeal Mediation Instructions to Parties, p 5.1.
3 OHIM Boards of Appeal Mediation Instructions to Parties, p 4.2.