Tööstusdisainilahenduse üleminek

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahenduse omanik võib tööstusdisainilahenduse teisele isikule üle anda. Tööstusdisainilahenduse omaniku surma korral lähevad õigused üle pärijale, juriidilisest isikust omaniku lõpetamisel õigusjärglasele (TDKS § 73).

Tööstusdisainilahenduse ülemineku registrikande tegemiseks esitab taotleja, omanik, uus taotleja või uus omanik kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist. Kui avalduse esitab uus taotleja või uus omanik, lisatakse avaldusele tööstusdisainilahenduse üleminekut tõendav dokument (TDKS § 731). Avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul õiguste ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast.

Avalduse võib esitada e-teenuste portaalis, e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile vastuvoett [at] epa.ee, posti teel või ise Patendiametisse tuua.

Tööstusdisainilahenduse ülemineku kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:

1) registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse ülemineku kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
2) registreerimistaotluse või registreeringu number;
3) uue taotleja või uue omaniku andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

Registerpandiga koormatud tööstusdisainilahenduse üleandmisel lisatakse avaldusele pandipidaja kirjalik nõusolek.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Viimati muudetud 15.09.2021