Registreeringu kehtivusaja pikendamine

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahenduse registreering kehtib viis aastat registreerimistaotluse esitamise päevast arvates (TDKS § 56).

Tööstusdisainilahenduse omanik võib pikendada registreeringu kehtivust viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks. Registreeringu kehtivuse pikendamiseks esitab omanik Patendiametile vabas vormis kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Tööstusdisainilahenduse pikendamise avalduse võib esitada kuue kuu jooksul enne registreeringu kehtivuse lõppemist. Pärast registreeringu kehtivuse lõppemist saab tööstusdisainilahendust veel kuue kuu jooksul pikendada, kuid  tasuda tuleb täiendav riigilõiv ning esitada avaldus kehtivuse tähtpäeva ennistamiseks.

Kehtivuse pikendamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) kehtivuse pikendamise sooviavaldus;
2) registreeringu number;
3) omaniku nimi ja elu- või asukoha aadress;
4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui omanikul on esindaja;
5) omaniku või tema esindaja allkiri.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Viimati muudetud 15.09.2021