Litsentsi registreerimine

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahenduse omanik (litsentsiandja) võib lubada litsentsilepingu alusel ühel või mitmel isikul (litsentsisaajal) kasutada tööstusdisainilahendusest tulenevaid õigusi (TDKS § 74).

Litsentsisaaja võib litsentsiandja loal litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse üle anda all-litsentsiga kolmandale isikule.

Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem registreeringu kehtivusest.

Tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste üleminekul teisele isikule lähevad üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused.

Litsentsi võib registris registreerida, kuid kohustuslik see ei ole. Mitmele litsentsisaajale eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsisaajal, kelle litsents on registreeritud.

Litsentsi kohta registrisse kande tegemiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja kirjaliku avalduse ning litsentsilepingu või või selle kinnitatud ärakirja. Lepingu või kinnitatud ärakirja asemel võib esitada ka nende väljavõtte, mis sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid litsentsisaaja, litsentsi iseloomu, ulatuse ja tähtaja kohta (TDKS § 76).

Litsentsi registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Litsentsi kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:

1) litsentsi kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
 2) registreeringu number;
 3) litsentsiandja ja litsentsisaaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
 4) litsentsi iseloom (liht-, ainu- või all-litsents);
 5) kasutusõiguse ulatus;
 6) litsentsi tähtaeg;
 7) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
 8) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

Litsentsi kohta registrisse tehtud kande ennetähtaegseks kustutamiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja avalduse.

Avalduse võib esitada e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile vastuvoett [at] epa.ee, posti teel või ise Patendiametisse tuua.

 

Viimati muudetud 03.04.2018