Registreeringu kehtivuse pikendamine

PrintPDF Jaga

Kasuliku mudeli registreering kehtib neli aastat taotluse esitamise kuupäevast arvates. Registreeringu kehtivust saab pikendada esmalt neljaks aastaks ja hiljem veel kaheks aastaks (Kasuliku mudeli seadus § 34).

Kehtivuse pikendamise eest tuleb tasuda riigilõiv kuue kuu jooksul enne registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäeva. Tasudes 10% täiendavat lõivu kehtivuse pikendamise riigilõivumäärast saab kehtivust pikendada veel kuue kuu jooksul pärast kehtivuse lõppemise kuupäeva.

Riigilõiv loetakse tasutuks, kui andmed tasutud riigilõivu kohta on esitatud Patendiametile. Kui kehtivuse pikendamise lõiv jäetakse õigeaegselt tasumata või on lõiv küll Rahandusministeeriumi kontole üle kantud, kuid andmed lõivu tasumise kohta ei ole Patendiametile esitatud, kaotab kasulik mudel kehtivuse.

Kui registreeringu pikendamise riigilõiv on jäänud tasumata vääramatu jõu või kasuliku mudeli omanikust või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu, saab Patendiamet kehtivust pikendada. Selleks peab kasuliku mudeli omanik kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist esitama registreeringu kehtivuse pikendamise nõude, tõendama vääramatu jõu või eespool nimetatud takistuse olemasolu ja tasuma riigilõivu kehtivuse pikendamise eest koos 10% lisalõivuga vastavast riigilõivumäärast.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

 

 

 

Viimati muudetud 15.09.2021