Litsentsi registreerimine

PrintPDF Jaga

Kasuliku mudeli omanik (litsentsiandja) võib litsentsilepingu alusel anda õiguse kasuliku mudeli kasutamiseks kas osaliselt või täielikult ühele või mitmele isikule (litsentsisaaja). Samuti võib kasuliku mudeli omanik teatada Patendiameti kaudu avaliku lihtlitsentsi andmisest vastavalt KasMS §-le 431.

Litsentsisaaja võib litsentsiandja loal litsentsist tulenevad õigused anda all-litsentsiga kolmandale isikule.

Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem kui kasuliku mudeli registreeringu kehtivus.

Litsentsi võib registreerida kasulike mudelite registris, kuid kohustuslik see ei ole. Registrikande tegemiseks esitab litsentsiandja või litsentsisaaja Patendiametile kirjaliku avalduse, millele on lisatud litsentsilepingu ärakiri või registreerimiseks vajalikke andmeid sisaldav litsentsilepingu väljavõte. Litsentsi registreerimise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Kui kasulik mudel läheb üle teisele isikule, lähevad sellele isikule üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused.

Registreerimata litsentsil ei ole kolmandate isikute suhtes õiguslikku jõudu. Mitmele litsentsisaajale eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsisaajal, kelle litsents on registreeritud.

Avalik lihtlitsents

Õigus avalikule lihtlitsentsile on igaühel, kes tasub kasuliku mudeli omanikule tema määratud litsentsitasu. Avalikku lihtlitsentsi saab anda tingimusel, et registris ei ole sama kasuliku mudeli kohta varem registreeritud kehtivat litsentsi (Kasuliku mudeli seadus § 431).

Kasuliku mudeli omanik, kes soovib anda avalikku lihtlitsentsi, peab esitama Patendiametile avaliku lihtlitsentsi registreerimise avalduse vastavalt KasMS § 431 lõikele 3 ja tasuma riigilõivu. Kui avaliku lihtlitsentsi registreerimise avaldus vastab nõuetele, teeb Patendiamet registrisse avaliku lihtlitsentsi andmete kande ja avaldab sellekohase teate Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kasuliku Mudeli Leht .

Isik, kes soovib saada avalikku lihtlitsentsi, esitab Patendiametile avaliku lihtlitsentsi saamise avalduse vastavalt KasMS § 431 lõikele 6 ja tasub riigilõivu. Patendiamet kannab registrisse avaliku lihtlitsentsi saaja andmed, avaldab sellekohase teate Patendiameti ametlikus väljaandes ja teatab kasuliku mudeli omanikule litsentsisaaja andmed.

Viimati muudetud 15.02.2018