Kasuliku mudeli üleminek

PrintPDF Jaga

Kasuliku mudeli omanik võib kasuliku mudeli teisele isikule üle anda (Kasuliku mudeli seadus § 42). Omaniku surma korral läheb kasulik mudel üle pärijale. Juriidilisest isikust omaniku tegevuse lõppemisel läheb kasulik mudel üle õigusjärglasele.

Õiguste ülemineku registreerimiseks peab kasuliku mudeli omanik või isik, kellele kasulik mudel üle läheb, esitama Patendiametile vabas vormis avalduse ja andmed tasutud riigilõivu kohta. Kui avalduse esitab isik, kellele kasulik mudel üle läheb, peab ta avaldusele lisama üleminekut tõendavad dokumendid (KasMS § 42 lg 3).

Ülemineku avaldus esitatakse Patendiametile ühe aasta jooksul kasuliku mudeli ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast. Kasuliku mudel üleminekul kohtuotsuse alusel, tuleb avaldus esitada ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise päevast. Kui nimetatud tähtaegadest kinni ei peeta, kaotab registreering kehtivuse.

Kasulik mudel loetakse teisele isikule üleläinuks tehingus või kohtuotsuses määratud ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast.

Kasuliku mudeli ülemineku kanne jõustub kande tegemise päeval kasulike mudelite registris. Isik, kellele kasulik mudel üle läheb, võib kasuliku mudeli omaniku õigusi hakata kasutama ülemineku kande jõustumise päevast.

Kolmandate isikute suhtes jõustub üleminek Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kasuliku Mudeli Leht vastava teate avaldamise päeval.

Viimati muudetud 15.02.2018