Patendi üleminek

PrintPDF Jaga

Patendiomanik võib patendi teisele isikule üle anda. Patendiomaniku surma korral läheb patent üle pärijale, juriidilisest isikust omaniku tegevuse lõppemisel tema õigusjärglasele.

Patendiomaniku või täiendava kaitse omaniku andmete muutmiseks registreeringus peab patendiomanik või isik, kellele patent või täiendav kaitse üle läheb, esitama Patendiametile avalduse ja andmed tasutud riigilõivu kohta. Kui avalduse esitab isik, kellele patent või täiendav kaitse üle läheb, peab ta avaldusele lisama üleminekut tõendavad usaldusväärsed dokumendid.

Patendi ülemineku avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul, arvates tehingus määratud patendi ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast. Kui patent läheb üle kohtuotsuse alusel, tuleb avaldus esitada ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

Patendiamet teeb patendiregistris patendi ülemineku kande, mis jõustub Patendiameti ametlikus väljaandes (Eesti Patendileht) avaldamise päeval.

Patent loetakse teisele isikule üle läinuks tehingu või kohtuotsuse järgi määratud ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast.

Isik, kellele patent on üle läinud, võib hakata patendiomaniku õigusi kasutama patendi ülemineku kande jõustumise päevast, st Eesti Patendilehes avaldamise päevast (PatS § 45).

Kui patendiomanikuks olev juriidiline isik likvideeritakse või selle tegevus lõpetatakse ja patendiõigused ei ole üle läinud, kaotab patent kehtivuse.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 15.09.2021