Patendi ja patenditaotluse jõushoidmine

PrintPDF Jaga

Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates. Meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse kehtib kuni viis aastat aluspatendi kehtivuse lõppemisest. Patenditaotluse ja patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda riigilõiv iga kehtivusaasta eest. Kehtivusaasta alguskuupäevaks loetakse patenditaotluse esitamise kuupäev (PatS § 37).

Riigilõiv loetakse tasutuks, kui andmed tasutud riigilõivu kohta on esitatud Patendiametile. Kui kehtivusaasta lõiv jäetakse õigeaegselt tasumata või on lõiv küll Rahandusministeeriumi kontole üle kantud, kuid andmed lõivu tasumise kohta ei ole Patendiametile esitatud, kaotab patent kehtivuse.

Kehtivusaasta riigilõiv tuleb tasuda tasumistähtpäeval või kuue kuu jooksul enne tasumistähtpäeva. Tasumistähtpäevaks on selle kalendrikuu viimane päev, millal kehtivusaasta algab (näiteks kui patenditaotlus esitati 10. jaanuaril 2010, siis on 3. kehtivusaasta tasumistähtpäev 31. jaanuar 2012) (PatS § 42 lõige 1).

Vaid esimese, teise ja kolmanda aasta riigilõiv tasutakse üheaegselt kolmanda kehtivusaasta riigilõivu tasumistähtpäeval või kuue kuu jooksul enne tasumistähtpäeva (PatS § 42 lõige 2). Kõigil järgnevatel aastatel tuleb kehtivusaasta lõiv maksta igal aastal.

Kehtivusaasta riigilõivu võib tasuda ka kuni kuus kuud pärast tasumistähtpäeva, kuid siis tuleb lisaks maksta 10% täiendavat lõivu antud kehtivusaasta riigilõivumäärast (PatS § 42 lõige 3).

Täiendava kaitse esimese kehtivusaasta riigilõivu tasumistähtpäevaks loetakse selle kalendrikuu viimane päev, millal aluspatendi kehtivusaeg lõpeb. Riigilõivu võib tasuda kuue kuu jooksul enne tasumistähtpäeva (PatS § 42 lõige 6).

Täiendava kaitse iga järgneva kehtivusaasta riigilõivu ja pediaatrias kasutatavate ravimite täiendava kaitse kehtivusaja pikendamise riigilõivu tasumistähtpäevaks on selle kalendrikuu viimane päev, millal täiendava kaitse kehtivusaasta või pediaatrias kasutatavate ravimite korral täiendava kaitse pikendatud kehtivusaeg algab. Ka nimetatud lõive võib tasuda kuue kuu jooksul enne tasumistähtpäeva (PatS § 42 lõige 7). Täiendava kaitse kehtivusaasta riigilõivu võib tasuda ka kuni kuus kuud pärast tasumistähtpäeva möödumist, tasudes täiendava riigilõivu (PatS § 42 lõige 8). See aga ei kehti täiendava kaitse kehtivusaja pikendamise kohta.

Kui kehtivusaasta riigilõiv on jäänud tasumata vääramatu jõu või patenditaotlejast, patendiomanikust, täiendava kaitse omanikust või nende esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu, saab Patendiamet menetluse või kaitse kehtivuse taastada. Selleks peab patenditaotleja, patendiomanik või täiendava kaitse omanik kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist esitama Patendiametile vastava nõude. Samuti tuleb tõendada vääramatu jõu või eelnimetatud takistuse olemasolu, tasuda kehtivusaasta riigilõiv ning riigilõiv menetluse või kaitse kehtivuse taastamise eest. Taastamise nõude saab esitada ühe aasta jooksul PatS-i §-s 42 ettenähtud tasumistähtpäevast arvates. Kui tasutakse lisalõiv, saab nimetatud nõude esitada sama paragrahvi lõigetes 3, 8 või 10 sätestatud tähtaja lõppemisest arvates.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

 

Viimati muudetud 15.09.2021